Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  UPQC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Filtr aktywny UPQC sterowany sygnałem konduktancji zastępczej obciążenia
PL
Zaproponowano nową metodę sterowania pracą szeregowo-równoległych filtrów aktywnych (ang.: Unified Power Quality Conditioner, UPQC). Wykorzystano ideę konduktancji zastępczej obciążenia według Fryzego. Oprócz standardowej funkcjonalności UPQC możliwa jest równoczesna regulacja przepływu energii zarówno między źródłem a grupą obciążeń podlegających kompensacji, a także wewnątrz tej grupy, gdy część obciążeń staje się generatorami energii. Dodatkową funkcją tak sterowanego UPQC może być zasilanie obciążenia DC z kondensatora sprzęgającego jego przekształtniki, czyniąc z niego równocześnie prostownik PFC. I odwrotnie, pobierając energię z zewnętrznego źródła energii DC filtr UPQC może zasilać kompensowane obciążenia AC. Z tego powodu omawiany filtr UPQC może być użyty do zbudowania lokalnego centrum dystrybucji energii, na przykład w systemach zawierających mikroźródła OZE.
EN
The article proposes a new method of controlling the operation of Unified Power Quality Conditioner (UPQC). The idea of Fryze’s load equivalent conductance was used. Applying this method it is possible performing the classical tasks of UPQC filter and, concurrently, regulating the energy flow both between the source and the group of loads being compensated, as well as within this group when some loads become generators. An additional UPQC function may be supplying DC load via the DC-link capacitor coupling the both UPQC’s converters. In such a case the UPQC plays also as a PFC rectifier. Conversely, by drawing energy from an external DC energy source the UPQC can supply the AC-side loads. For this reason, the UPQC can be used to create a local energy distribution center, for example for systems containing renewable micro-sources.
2
Content available remote Obszar pracy układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia i analizę obszaru pracy układu UPQC. Obszar pracy jest to okrąg wyznaczony na płaszczyźnie zespolonej mocy pozornej S określający możliwe do uzyskania w układzie wartości mocy czynnej P i mocy biernej Q. Obszar ten został wyznaczony przy założeniu, że przebiegi napięć i prądów są sinusoidalne. Wyższe harmoniczne prądu i napięcia są pominięte. Obszar pracy został wyznaczony w funkcji wartości zastosowanych elementów RL oraz napięć i prądów występujących w układzie oraz sieci zasilającej.
EN
The article presents the method of determining and analyzing the working area of the UPQC system. The work area is a circle designated on the plane of complex apparent power S defining possible values of active power P and reactive power Q in the system. This area was determined assuming that the waveforms of voltages and currents are sinusoidal. Higher harmonics of current and voltage are omitted. The work area has been designated as a function of the value of the RL used and the voltages and currents present in the system and the supply network.
EN
This paper proposes a novel custom power device (CPD), called a Universal Power Quality Conditioner (UnPQC), which enhanced the quality of power in a distribution system. UnPQC consists of shunt and series compensators without a common DC link. The series compensator of the presented system, also known as Transformerless Dynamic Voltage Restorer (TDVR), eliminates power quality problems related to voltage without utilizing any injecting transformer. The shunt compensator of the proposed system consists of an improved DSTATCOM (Distribution Static Compensator) topology, which mitigates the current harmonics originating from the nonlinear loads with a reduced DC link voltage. UnPQC is more suitable for applications where weight and size of the CPDs are critical factors. A simulation was carried out to verify and validate the performance of the UnPQC and the results demonstrate superior performance in minimizing voltage and current related power quality problems.
PL
W artykule opisano zintegrowany układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej prądu przemiennego zarówno jednofazowej jak i trójfazowej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono podstawową topologię układu. Przeprowadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę parametrów energii elektrycznej. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości spełniająca wymagania normy PN-EN 50160.
EN
This paper describes the digital model and the actual Unified Power Quality Conditioner. Construction and connection of UPQC to the AC mains allows for effective compensation of unwanted interference occurring in waveforms voltages and currents of non-linear loads. This article presents an overview of the topology and control strategies.The study of the UPQC confirmed its positive impact on the power quality. The UPQC can be used anywhere where electrical energy is required for high-quality power according to standard PN-EN 50160.
5
Content available Improving Power Quality in AC Supply Grids
EN
This paper describes a digital and actual model of the UPQC (Unified Power Quality Conditioner) integrated system for power quality improvement. The UPQC’s design and its connection to an AC supply grid, 1-phase and 3-phase alike, provide effective compensation of unwanted interferences in the waveforms of load supply voltages and non-linear load currents. This article presents an overview of topologies and control strategies. The study of the UPQC confirmed its positive impact on the power quality. The electricity parameters were significantly improved. Total harmonic distortion in supply voltage THDu decreased six-fold to  1.89%, and total harmonic distortion in load current THDi decreased more than ten-fold to  2.38% for a  non-linear load (uncontrolled bridge rectifier with load L). Additionally, symmetrisation of supply voltages and reactive power compensation Q of linear load was obtained. The UPQC integrated system for power quality improvement can be used wherever high-quality and PN-EN 50160 standard – compliant electricity is required.
PL
W artykule opisano model cyfrowy i rzeczywisty zintegrowanego układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób jego dołączenia do sieci zasilającej prądu przemiennego, zarówno 1-fazowej, jak i 3-fazowej, umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbiorniki, jak i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono przegląd topologii oraz strategii sterowania. Przeprowadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę parametrów energii elektrycznej. Współczynnik zawartości wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym THDu (ang. Total Harmonic Distortion Voltage) zmniejszył się sześciokrotnie do wartości 1,89%, współczynnik zawartości wyższych harmonicznych w prądzie odbiornika THDi (ang. Total Harmonic Distortion Current) zmniejszył się ponad dziesięciokrotnie, do 2,38% dla odbiornika nieliniowego (niesterowany prostownik mostkowy z obciążeniem L). Dodatkowo uzyskano symetryzację napięć zasilających oraz kompensację mocy biernej Q odbiornika liniowego. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości, spełniająca wymagania normy PN-EN 50160.
6
Content available remote Zastosowanie układu UPQC do poprawy jakości energii elektrycznej
PL
W artykule opisano model cyfrowy i rzeczywisty zintegrowanego układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących zarówno w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono sposób doboru wartości elementów filtrów pasywnych LC w oparciu o charakterystyki częstotliwościowe układu falownika z dołączonym filtrem LC oraz uwzględnieniem algorytmu sterowania.
EN
In paper described model of Unified Power Quality Conditioner. Design and topology this device enables compensation of influences in voltage waveforms which supply loads and also in current waveforms of non-linear loads. In papers described design of passive filters LC based on frequency characteristics and algorithm of control.
EN
In this paper, some new control algorithms are proposed for a three-phase four-wire Unified Power Quality Conditioner. These control algorithms are based on the combination of Unit Vector Template Generation (UVTG) with Power Balance Theory (PBT), single phase d-q theory, Synchronous Current Detection (CSD) technique, and I CosΦ theory. The performance of each control algorithm of UPQC is evaluated in terms of power factor correction, load balancing and source neutral current mitigation, and voltage and current harmonic mitigation. The performance of proposed control algorithms are compared with synchronous reference frame (SRF) based control algorithm. In each proposed control scheme of the three-phase four-wire UPQC, the current/voltage control is applied over the fundamental supply currents/ load voltages instead of fast changing APFs currents/ voltages, thereby reducing the effects of computational delay. Moreover, the load neutral or shunt APF neutral currents are not sensed hence the required current sensors are reduced. MATLAB/ Simulink based simulations are obtained, which support the functionality of the UPQC.
8
PL
W referacie omówiono podstawy modelowania analitycznego układu UPQC (Universal Power Quality Controller) we współrzędnych wirujących d-q oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego małej mocy. W formie skrótowej rozpatrzono bilans mocy oraz model układu z uwzględnieniem obwodów odsprzęgających. Szczegółowo omówiono zastosowaną metodę doboru wartości pojemności w obwodzie sprzęgającym DC, potwierdzoną eksperymentem.
EN
In this paper the basis of analytical modeling of the UPOC arrangements (Unified Power Quality Conditioner) in d-q rotating coordinates, as well as select results of experimental investigations on the small power laboratory model, were discussed. In short form power balance as well as model with regard of decoupling circuits, were investigated. Applied method for DC link capacitance selection was talked over in detail and additionally it was confirmed experimentally.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.