Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  raw materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Aktualnym kierunkiem rozwoju w branży poliuretanowej jest zastępowanie polioli petrochemicznych poliolami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych (biopoliolami) lub z recyklingu chemicznego (ekopoliolami). Na podstawie wyników zrealizowanych badań opracowano metodę syntezy nowego surowca poliolowego na bazie czystego polilaktydu (PLA), pochodzącego ze źródeł roślinnych (m.in. z kukurydzy), oraz glikolu dietylenowego (GDE). Analizowano właściwości otrzymanego produktu korzystne pod względem aplikacji w branży poliuretanowej. Wykonano oznaczenia: liczby hydroksylowej, liczby kwasowej, gęstości, lepkości oraz zawartości wody. W celu potwierdzenia zakładanej struktury chemicznej wytworzonego produktu oraz obecności reaktywnych grup hydroksylowych analizowano widma spektroskopowe: FT-IR, 1H NMR i 13C NMR. W celu oznaczenia średnich wagowo i liczbowo ciężarów cząsteczkowych oraz dyspersyjności otrzymanego ekopoliolu wykonano także analizę metodą chromatografi i żelowej (GPC). Badania potwierdziły, że otrzymany produkt poliolowy z powodzeniem może być stosowany w branży poliuretanowej jako alternatywa dla polioli petrochemicznych.
EN
The current development trend in the polyurethane industry is the replacement of petrochemical polyols by polyols derived from renewable sources (biopolyols) or from chemical recycling (ecopolyols). A method of synthesis of a new polyol raw material based on pure polylactide (PLA) derived from corn and diethylene glycol (GDE) was developed as a result of the research. A number of tests were carried out to characterize the obtained product in terms of application for the polyurethane industry. The research carried out determinations of the hydroxyl number, acid value, density, viscosity and water content. Spectroscopy analyses in FT-IR, 1H NMR and 13C NMR were model in order to confirm the assumed chemical structure of the obtained product and the presence of reactive hydroxyl groups. GPC (Gel Permeation Chromatography) analysis was also performed to determine the average weight and average number molecular weight, and dispersion of the obtained ecopolyol. Studies have confirmed that the obtained polyol raw material can be successfully used in the polyurethane industry and can be a green alternative to petrochemical polyols.
2
PL
Przedstawiono spadek produkcji materiałów ogniotrwałych w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i późniejszy systematyczny wzrost produkcji na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce. Opisano problemy surowcowe, które w ostatnich dwóch latach wpłynęły na sytuację producentów materiałów ogniotrwałych, ich skutki i przewidywania. Omówiono wzrost stosowania ogniotrwałych surowców wtórnych jako efekt niedoboru surowców naturalnych i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Podkreślono fakt, że racjonalne stosowanie złomów ogniotrwałych pozwala na wytwarzanie materiałów pełnowartościowych, o wysokich własnościach użytkowych, dostosowanych do warunków eksploatacji u danego użytkownika. Przedstawiono perspektywy przemysłu materiałów ogniotrwałych do 2030 roku. Odniesiono się do działań na rzecz rozwoju przemysłu w Europie.
EN
The paper presents a decline in the production of refractory materials because of the global economic crisis and the subsequent systematic increase in production in the world, the European Union and Poland. The raw material problems that influenced the situation of refractory manufacturers, their effects and predictions in the last two years are described. The increase in the use of refractory secondary raw materials as a result of the shortage of natural resources and the implementation of the circular economy is discussed. It was emphasized that the rational use of refractory scrap allows to produce full-value materials with high functional properties, adapted to the operating conditions of a given user. The prospects for the refractory industry until 2030 are presented. Reference was made to activities for the development of industry in Europe.
EN
Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized in architectural decorative, industrial and special purpose coatings. The largest segment, with highest number of producers is the decorative one. The development of raw materials for decorative market segment must satisfy the needs of todays and future end users as well as regulatory challenges and economical challenges. This will not happen without influence on currently used raw materials and future development. Aim of the article is present short history of coating industry on the world and in Poland, drivers of changes that are currently ongoing as well as future trends and developments.
PL
Rynek farb i lakierów jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, głównie ze względu na ogromne zapotrzebowanie w branży budowlanej. Biorąc pod uwagę zastosowanie końcowe farb i lakierów rynek ten można podzielić na architektoniczne powłoki dekoracyjne, przemysłowe i specjalne. Największy segment z największą liczbą producentów stanowi segment dekoracyjny. Rozwój surowców do segmentu farb i lakierów dekoracyjnych musi spełniać potrzeby dzisiejszych i przyszłych użytkowników jak i wyzwań regulacyjnych oraz wyzwań ekonomicznych. Nie stanie się to bez wpływu na obecnie stosowane surowce i przyszły rozwój. Celem artykułu jest przedstawienie krótkiej historii przemysłu lakierniczego na świecie i w Polsce, wskazanie czynników napędzających obecnie ten rynek jak również wskazanie trendów istotnych w przyszłości.
PL
Produkcja żywności w Polsce odbywa się przede wszystkim w oparciu o krajową bazę surowcową, czyli surowce pochodzące z rodzimego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiego sektora żywnościowego, zwiększyło się znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie przynależności Polski do Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego wzrósł do ponad 1/3. Produkty te stanowią głównie surowce pochodzące z innych stref klimatycznych. Struktura zaopatrzenia surowcowego, tj. wykorzystanie krajowych i importowanych surowców różni się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is based mainly on the domestic raw material base, i.e. raw materials originating from domestic agriculture. Along with the development of the internationalization process of Polish food sector, the importance of imported raw materials has increased. During the period of Poland’s membership in the European Union the share of imported products in the total raw material resources increased to over 1/3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The structure of raw material supply, i.e. use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
EN
Selected issues of dust pollution caused by industrial mineral processing operations, were presented in the paper. Two test series of rock material comminution in various crushers were carried out. Dust generation level during operation of each crusher was registered and analyzed from the scope of energy consumption of a device, its throughput and technological effectiveness, measured by achieved comminution degree index (Sx). Results of the analysis show that the proposed indices can help in comparative analysis of effectiveness operation for machines with various capacity or energy consumption. The obtained results also show that the type of comminution forces determines to some extent the dust emission level.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zanieczyszczeniem pyłami w przeróbce surowców. Przeprowadzono dwie serie testów rozdrabniania surowca w różnych kruszarkach. Dla każdego testu rejestrowano poziom zapylenia a wyniki były analizowane pod kątem energochłonności, wydajności oraz efektywności technologicznej kruszarki, mierzonej uzyskanym wskaźnikiem stopnia rozdrobnienia (Sx). Wyniki analizy wskazują, że zaproponowane wskaźniki oceny zapylenia mogą pomóc w ocenie porównawczej maszyn o różnej wydajności lub zużyciu energii. Uzyskane wyniki pokazują również, że rodzaj sił rozdrabniania w pewnym stopniu określa poziom emisji pyłu.
EN
The mining equipment in quarrying comes in similar configurations regardless of the type of the useful deposit processed. The sensible choice of quarrying mining equipment components, such as transport means, loaders, excavators and processing machines should be based on a detailed analysis of the technical and economic aspects involved, while taking into account the deposit conditions.To determine the cost structure of the mining equipment for the analysed deposit conditions, five configurations of quarrying equipment were suggested, differing by preliminary crushing location, the number of machines, the number of employees (operators) and the length of transport routes The analysis presented in this paper demonstrates the cost structures of using various quarrying equipment configurations for deposits characterised by substandard quality characteristics. Further work should be conducted to determine the component usage costs of modified equipment in quarrying deposits of reduced quality.
PL
W górnictwie surowców skalnych dominują układy technologiczne oparte głównie na transporcie samochodowym, maszynach ładujących oraz przeróbczych. Niezależnie od rodzaju eksploatowanej kopaliny użytecznej mają zbliżoną konfigurację. Racjonalny dobór elementów układu technologicznego z wykorzystaniem środków transportu, maszyn ładujących oraz przeróbczych powinien wynikać z dokładnej analizy aspektów techniczno-ekonomicznych oraz dodatkowo uwzględniać warunki złożowe. Konieczne wydaje się także przeanalizowanie struktury kosztów eksploatacji w relacji do konfiguracji różnych układów odniesionych do warunków górniczo-geologicznych. W celu określenia struktury kosztów parku maszynowego dla analizowanych warunków złożowych zaproponowano pięć konfiguracji układów technologicznych, różniących się od siebie: lokalizacją wstępnego kruszenia, liczbą maszyn, liczbą pracowników (operatorów) oraz długością dróg transportowych. Zagadnienie to jest tym bardziej aktualne gdyż w ostatnich latach pojawia się konieczność wydobycia złóż traktowanych jako złoża o obniżonej jakości.
PL
W kontekście ponownego wykorzystania surowców nasuwa się wiele uwag co do dotychczasowych zasad stosowania tego cyklu w polskim przemyśle wydobywczym węgla kamiennego. W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić nad niezbędnymi zmianami prawnymi, które umożliwiłyby i stymulowały inne podejście do odpadów wydobywczych i rekultywacji terenów zdegradowanych.
EN
In the context of recycling raw materials, many reflection arise concerning the principles of circular economy in the Polish coal mining industry. First of all we should consider necessary legal changes which would enable and stimulate a different approach to mining waste and the revitalization of degraded land.
EN
The article analyzes the present state of the phosphate raw material base to meet Ukrainian chemical enterprises’ needs. In Ukraine, a number of complex apatite and phosphorite deposits have been explored. Their exploitation can lead to a complete supply of Ukrainian chemical enterprises with raw materials and can partly reduce the amount of expensive imported phosphate mineral fertilizers. At present, the following deposits, where apatite is connected with other useful components, are prepared for exploitation: Stremyhorod, Fedorivka, Novopoltavka, Kropyvna and others. The advantage of the development of these deposits is the possibility to extract apatite along with the production of rare earth concentrates, ilmenite, titanomagnetite, as well as feldspars, olivine, pyroxenes, mica and others which will significantly increase the profitability of the deposits development. The alternative to apatite-containing deposits in Ukraine can be sedimentary deposits of nodule, granular and mixed type phosphorites. Phosphorite deposits can be used mainly for the production of phosphorite and limestone flour. Considerable resources of granular phosphorites have been discovered in Volyn-Podillia and Dnieper-Donetsk which are considered to have a various agricultural effect. They are environmentally friendly ores without impurity which prevents plants from cesium, strontium and reduces nitrates in the soil. Arranging the exploration of phosphorite ores in certain parts of Volyn-Podillia basin and Dnieper-Donets Rift is recommended.
PL
W artykule przeanalizowano obecny stan bazy surowcowej fosforanów celu zaspokojenia potrzeb ukraińskich przedsiębiorstw chemicznych. Na terenie Ukrainy odkryto kilkanaście złóż apatytu i fosforytu. Ich eksploatacja może doprowadzić do pełnego zaopatrzenia ukraińskich przedsiębiorstw chemicznych w te surowce i może częściowo zmniejszyć ilość importowanych drogich nawozów fosforowych. Obecnie do eksploatacji przygotowywane są następujące złoża, w których apatyt jest związany z innymi pożytecznymi składnikami: Stremyhorod, Fedorivka, Novopoltavka, Kropyvna i inne. Zaletą zagospodarowania tych złóż jest możliwość wydobywania apatytu wraz z produkcją koncentratów ziem rzadkich, ilmenitu, tytanomagnetytu, a także skaleni, oliwinu, piroksenów, miki i innych, co znacznie zwiększy opłacalność rozwoju złóż. Alternatywą dla złóż zawierających apatyt na Ukrainie mogą być złoża osadowe fosforytów grudkowych, granulowanych i mieszanych. Złoża fosforytów można wykorzystać głównie do produkcji fosforytu i mąki wapiennej. Ponadto na Wołyniu Podolskim i Dnieprze-Doniecku odkryto znaczne rezerwy fosforytów ziarnistych, które mają różne zastosowanie rolnicze. Są to przyjazne dla środowiska rudy bez zanieczyszczeń, które zapobiegają tworzeniu się cezu, strontu i redukują azotany w glebie. Zaleca się dalsze poszukiwania rud fosforytów w niektórych częściach dorzecza Wołynia Podolskiego i Rowu Dniepr-Doniec.
PL
Produkcja surówki wielkopiecowej wymaga ogromnej ilości surowców i materiałów do produkcji. Ciągłość pracy wielkiego pieca powoduje, że nie mogą wystąpić sytuacje braku surowców w magazynie. Celem artykułu jest charakterystyka problemu gospodarki surowcowej w wybranym Wydziale Wielkopiecowym jednej z polskich hut. Artykuł ten dotyczy tylko jednego rodzaju surowców, tj. rud żelaza. W pierwszej części dokonano analizy wielkości i struktury dostaw surowców do zakładu. W drugiej jego części oceniono wielkość produkcji surówki i jednostkowe zapotrzebowanie na poszczególne surowce i materiały. W ostatniej części dokonano próby prognozy produkcji i zapotrzebowania na rudy. W analizie uwzględniono wyniki zebrane w analizowanym Wydziale Wielkopiecowym i obejmujące 1 rok kalendarzowy.
EN
The production of pig iron requires a huge amount of raw materials and materials for production. The continuous operation of blast furnace means that there cannot be situation of lack of raw materials in the warehouse. The main purpose of the paper is the characteristics of problem of raw materials management in the selected Blast Furnace Department in one of Polish steelworks. This paper applies only to one type of raw materials: iron ores. In the first part the analysis of volume and structure of raw materials supply to the plant is presented. In the second part, the volumes of pig iron production and unit demand for individual raw materials and materials were assessed. In the last part of the paper, the attempt of forecasting of production and demand for iron ores was made. The analysis takes into account the results collected in the analyzed Blast Furnace Department and covers the period of 1 calendar year.
PL
Opracowano nowy surowiec poliolowy na bazie surowego oleju z gorczycy białej oraz 2,2’-tiodietanolu (schemat A i B).Oceniane: liczba hydroksylowa, liczba kwasowa, zawartość wody, gęstość i lepkość wskazują, że otrzymany biopoliol może być alternatywą dla petrochemicznych surowców poliolowych. Analiza spektroskopowa (FT-IR, 1H NMR i 13C NMR) potwierdziła oczekiwaną budowę chemiczną wytworzonego poliolu, w tym obecność w łańcuchach aktywnych grup OH.
EN
New bio-polyol raw material based on white mustard seed oil and 2,2’-thiodiethanol has been developed (Scheme A and B). The hydroxyl number, acid value, water content, density and viscosity of the obtained bio-polyol were determined and the results indicate its applicability as an alternative to petrochemical polyols. The results of spectroscopic analysis (FT-IR, 1H NMR and 13C NMR) confirmed the expected chemical structure of the bio-polyol as well as the presence of active OH groups in the polyol chain.
EN
Mineral Raw Materials are of strategic importance for Europe’s economic growth and societal development. The European Commission addressed this challenge through the Raw Materials Initiative (RMI), stakeholders’ platform, the European Innovation Platform on Raw Materials (EIP-RM), and Horizon 2020 funding. The aim is to ensure security and sustainability of mineral raw materials supply from EU domestic and other primary and secondary sources and management of competing uses of the European surface and subsurface. The sustainable supply of raw materials from European sources requires an improved knowledge base of raw materials within the EU, namely the European Union Raw Materials Knowledge Base (EURMKB), where EuroGeoSurveys, the Geological Surveys of Europe, is one of the key data providers. Current European Commission policies have the same objectives that will be fully implemented in near future. The Mobility Package and its implementation activities (such as European Battery Alliance) and tools (including Horizon Europe) will strengthen the raw materials position in an overall EU policy setting.
PL
Naturalne surowce mineralne mają strategiczne znaczenie dla europejskiego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Komisja Europejska podjęła takie wyzwanie poprzez Inicjatywę dla Surowców (RMI), platformę zainteresowanych stron, Europejską Platformę Innowacji w Zakresie Surowców Naturalnych (EIP-RM) i fundusz Horyzont 2020. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważonych dostaw surowców z krajowych i innych źródeł Unii Europejskiej, oraz zarządzanie konkurencyjnym wykorzystaniem powierzchni ziemi i stref wgłębnych Europy. Zrównoważone dostawy surowców ze źródeł europejskich wymagają udoskonalonej bazy wiedzy o surowcach UE, tzw. Bazy Wiedzy o Surowcach w Unii Europejskiej (EURMKB), w której EuroGeoSurveys, służby geologiczne Europy, są jednym z kluczowych dostawców danych. Obecna polityka Komisji Europejskiej ma te same cele, które zostaną w pełni wdrażane w najbliższej przyszłości. Pakiet Mobilności i jego działania wdrożeniowe (takie jak European Battery Alliance) i narzędzia (w tym Horizon Europe) wzmocnią pozycję surowców naturalnych w ogólnym kontekście polityki UE.
PL
W perspektywie zmian zachodzących w ciągu ostatnich lat na międzynarodowych rynkach surowców mineralnych, coraz większego znaczenia nabiera konieczność zapewnienia ich trwałych i bezpiecznych dostaw, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i w innych krajach wysoko rozwiniętych. W odpowiedzi na to globalne wyzwanie, w lutym 2015 roku, w ramach programu Horyzont 2020, zainaugurowany został projekt INTRAW, mający na celu promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie surowców mineralnych pomiędzy UE a krajami zawansowanymi technologicznie. Pierwszym etapem projektu jest przegląd uwarunkowań sprzyjających stabilnej podaży surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych i wtórnych w wybranych krajach świata: USA, Kanadzie, Australii, RPA i Japonii. Wynikiem prac są dwie grupy kompleksowych raportów. Pierwsze z nich to szeroka analiza kontekstowa, której przedmiotem były czynniki geologiczno-środowiskowe, polityczne, techniczno-ekonomiczne i społeczne sprzyjające efektywnemu gospodarowaniu surowcami mineralnymi. Druga grupa to tzw. raporty operacyjne, zrealizowane w trzech blokach tematycznych: przemysł i handel, badania i innowacje, edukacja. Jednoznacznie wynika z nich, że podstawą efektywnych działań w omawianym zakresie jest stabilne środowisko polityczne, gospodarcze i instytucjonalne, przyjazne górnictwu i nowym podmiotom chcącym inwestować w nowoczesne technologie, poszukiwanie i eksploatację złóż. Zachętą dla inwestorów są zasady opodatkowania, niekiedy również bezpośrednie wsparcie finansowe rządu i sprawne procedury uzyskiwania pozwoleń. Nie bez znaczenia jest również właściwie zdefiniowana ochrona praw własności, a praw własności złóż w szczególności. Wybrane aspekty szerokiej analizy czynników decydujących o konkurencyjności tych państw w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi przedstawione zostały w niniejszym artykule.
EN
In view of the world’s recent changes in the mineral market, it is becoming increasingly important to ensure the sustainable and secure supply of raw materials, both within the European Union and in other high-developed countries. In response to this global challenge, as part of the European Commission’s Horizon 2020 Program for Research & Innovation, the 36-month INTRAW project was launched in February 2015 to foster international cooperation on raw materials. The EU-funded INTRAW project was set up to map and develop new cooperation opportunities related to raw materials between the EU and other technologically advanced countries, such as: Australia, Canada, Japan, South Africa and the United States. The first stage of the project was a review of conditions for the stable supply of raw materials from primary and secondary sources in selected countries: the United States, Canada, Australia, South Africa and Japan. The results of the work are two groups of comprehensive reports. The first of these is a broad contextual analysis of geological, environmental, political, technical -economic and social factors conducive to the effective management of mineral resources. The second group is operational reports, carried out in three thematic blocks: industry and trade, research and innovation, education. The analysis clearly shows that the basis for effective action in this area is a stable political, economic and institutional environment, which is friendly to mining and new entities wishing to invest in modern technologies, the exploration and exploitation of deposits. Investors are encouraged by tax regulations, sometimes also by direct government financial support and efficient licensing procedures. The well-defined protection of property rights, also for deposits is equally important. Selected aspects of a wide analysis of determinants of competitiveness for these countries were presented in the article below.
PL
Do produkcji żywności w Polsce wykorzystuje się głównie surowce pochodzące z krajowego rolnictwa. Wraz z rozwojem procesu internacjonalizacji polskiej gospodarki żywnościowej, zwiększa się jednak znaczenie surowców pochodzących z importu. W okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej udział produktów importowanych w łącznych zasobach surowcowych sektora żywnościowego przekroczył 1/3. Produkty te wytwarzane są głównie z surowców pochodzących z innych stref klimatycznych. Wykorzystanie krajowych i importowanych surowców inaczej przedstawia się w poszczególnych sektorach produkcji żywności, co wynika z różnych uwarunkowań ich funkcjonowania.
EN
Food production in Poland is mainly based on raw materials derived from domestic agriculture. Together with the development of the internationalization process of Polish food economy, the importance of raw materials coming from imports is increasing. In the period of Poland’s membership in the European Union the share of imported products in the total stock of raw material resources has exceeded 1/3. These products are mainly raw materials from other climatic zones. The use of domestic and imported raw materials is different in particular sectors of food production, due to the various conditions of their operation.
14
Content available remote Zastosowanie techniki wibracyjnej w procesach kruszenia
PL
Bardzo drobne kruszenie materiałów twardych i bardzo twardych do uziarnienia poniżej 2-4 mm, przy uziarnieniu nadawy 50-200 mm wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych. Wynika to głównie z potrzeby stosowania co najmniej trzech, a nawet czterech stopni kruszenia, zawierających najczęściej kruszarki szczękowe, stożkowe lub udarowe. Jednym ze sposobów obniżenia ilości energii wydatkowanej na proces kruszenia jest zmniejszenie liczby kruszarek w linii technologicznej. Jest to możliwe przez zastosowanie kruszarek charakteryzujących się dużo większymi stopniami rozdrobnienia niż wspomniane wcześniej, czyli kruszarek wibracyjnych. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. Przedstawiono również wyniki własnych badań pokazujące możliwości technologiczne kruszenia wibracyjnego przy rozdrabnianiu materiałów pochodzenia naturalnego, jak również wytworzonych sztucznie.
EN
The very fine crushing of hard and very hard materials to produce particle sizes less than 2-4 mm at a feed particle size of 50-200 mm requires very large energy inputs. This is mainly because of the need for at least three or even four degrees of crushing containing jaw, cone or impact crushers. One of the methods of reducing the amount of energy expended on the crushing process is reduction of the number of crushers in a technological line. This is possible by the use of a crusher characterized by much greater degrees of fragmentation than the aforementioned ones, i.e. vibratory crushers. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. A construction, principles of operation, and basic technical parameters of a vibratory crusher KW 40/1 equipped with kinematic vibrators, that have a controlled travel of jaws, are described in the paper. The results of studies are also shown illustrating technological performance of the vibratory crushing in case of different raw and artificial materials.
PL
Przemysłowe operacje drobnego rozdrabniania, zwłaszcza procesy mielenia, stanowią integralną część technologicznych układów przeróbki wielu typów surowców mineralnych. W zależności od wymaganego składu ziarnowego i wielkości ziarna maksymalnego produktu końcowego proces mielenia prowadzi się w odpowiednio dobranych typach młynów. Urządzenia te pracują ze zróżnicowaną efektywnością pracy determinowaną energochłonnością, wydajnością, a także uzyskiwanymi stopniami rozdrobnienia produktu końcowego.
EN
Industrial operations of fine grinding constitute an integral part of the circuits of technological processing of many types of mineral raw materials. Depending on the required particle size composition and maximum particle size of the final product, the grinding process is carried out in the appropriate types of mills. These devices operate with various work efficiency, determined by energy consumption, productivity, and comminution degree of the final product.
EN
Raw materials policy plays an increasingly important role in the economies of countries all over the world. The development of new technologies grows the demand for resources. The list of critical resources accepted by the European Committee contains rare earth elements, commonly referred to as REEs. A prospective way of obtaining these elements is recovering them from power industry wastes originating from coal combustion. This publication presents the results of research aimed at evaluating the content as well as illustrating and interpreting the spatial distribution of rare earth elements in power industry wastes deposited in a chosen landfill. It also presents maps of horizontal variability in the content of REEs deposited in certain layers of the ash-slag mix.
PL
Gospodarka surowcami mineralnymi pełni coraz większą rolę w ekonomii krajów na całych świecie. Rozwój nowych technologii powoduje wzrost zapotrzebowania na zasoby. Lista surowców krytycznych zaakceptowana przez Komisję Europejską zawiera pierwiastki ziem rzadkich (REE). Jedną z możliwości pozyskania tych pierwiastków jest ich odzysk z odpadów energetycznych, pochodzących ze spalania węgla. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena zawartości i rozkładu przestrzennego pierwiastków ziem rzadkich w odpadach przemysłu energetycznego zlokalizowanych na wybranym składowisku. Ponadto, przedstawiono mapy poziomej zmienności zawartości pierwiastków REE zdeponowanych w określonych warstwach mieszanki popiołowo-żużlowej.
PL
W artykule przedstawiono ogólne zasady przepływu gazu przez warstwę. Szczegółowo opisano metodę określania współczynnika wolnych przestrzeni w materiałach wsadowych dla hutnictwa z zastosowaniem aparatury laboratoryjnej oraz numerycznej metody rozwiązania odwrotnego.
EN
The paper presents general principles of gas flow through the layer. The laboratory and numerical method for metallurgical batch materials porosity index determining is described in detail.
PL
Oszczędne gospodarowanie zasobami jest jednym z rozwiązań problemów środowiskowych, a także wyzwań gospodarczych Europy. Wymaga to jednak rezygnacji z gospodarki linearnej bazującej na modelu „produkcja – zużycie – wyrzucenie” i zastąpieniu jej gospodarką o obiegu zamkniętym, w którym odpady są bazą różnych surowców, w tym mineralnych. Oszczędne wykorzystywanie surowców może przynieść znaczne oszczędności i przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych emisji, (w tym również do wód i gleb). W związku z tym w gospodarce materiałowej coraz większe znaczenie mają surowce i materiały pochodzące z odzysku (tzw. wtórne), np. metale, kauczuk, drewno, papier, szkło itp. Tendencje obserwowane w krajach uprzemysłowionych wskazują, że odzysk niektórych surowców z odpadów jest na poziomie 40–50%. Ma to związek z coraz lepszym systemem sortowania odpadów i konsekwentną polityką preferującą ich wykorzystywanie. W Polsce również coraz większe znaczenie przywiązuje się do wykorzystania surowców wtórnych, zarówno z procesów produkcyjnych, jak też ze skupu. Wymuszają to z jednej strony obowiązujące i zaostrzane przepisy ochrony środowiska, a z drugiej względy ekonomiczne. Dotyczy to m.in. złomu i odpadów stalowych, metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, ołowiu, cynku i cyny) oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE), baterii i akumulatorów, a także wycofanych pojazdów samochodowych. Często odzysk surowców wtórnych z odpadów jest mniej energochłonny niż ze źródeł pierwotnych, a tym samym prośrodowiskowy (mniejsza emisja zanieczyszczeń) i efektywny ekonomicznie. W artykule skupiono się na recyklingu ZSEE, baterii i akumulatorów oraz wycofanych z eksploatacji pojazdów, jako potencjalnym źródle wtórnych surowców mineralnych ważnych dla rozwoju innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki.
EN
Effective resource management is one of the solutions to environmental issues and to economic challenges of Europe. However, it requires abandoning a linear economy that is based on the “take-make-waste” approach and replacing it with a “closed-loop economy” in which waste becomes a base for different raw materials, including minerals. Effective use of raw materials may bring significant savings and may contribute to reduction of greenhouse gases and other emissions (including also emission to pater and soil). Therefore, in raw materials economy, resources and materials from recycling (so-called secondary) e.g. metals, rubber, wood, paper, glass etc. are becoming more and more important. The trends observed in industrial countries indicate that the recycling of some raw materials from waste is at the level of 40–50%. This is linked with a bigger and better system of sorting waste and consistent politics that prefer their use. In Poland, more and more attention is also placed on the use of waste, both originating from production processes as well as these from collection points. This is forced, on the one hand, by existing and tightened environment protection laws, and by economic reasons on the other hand. Such a situation is relevant in cases including scrap and steel waste, non-ferrous metals (copper, aluminum, lead, zinc and tin) and Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), batteries and end-of-life vehicles. Frequently, the recovery of recyclable materials from waste is less energy consuming than from primary sources and therefore, it is environmentally friendly (lower emissions of pollutants) and efficient from the economic point of view. The paper presents recycling of WEEE, batteries and accumulators and end-of-life vehicles as sources of recyclable mineral materials important for the further development of modern industry.
19
Content available remote Polski węgiel, energia i środowisko – szanse i zagrożenia
EN
The state of the contemporary environment largely determines the industry especially level of its development and introduced innovations to the technology. Mining industry plays a leading role in providing all kind of mineral resources to national economy, but also deeply interferes in the environment at the both, exploration stage, exploitation as well as after the end of mining activity. Modern environmental engineering has to deal with the current ecological challenges and should be in line with the professor Walery Goetel motto: “What the industry broke this Man must repair”. This means that after the industrial use of the land must bring it to its original state. This must generate extremely high costs that the mining industry has to take into account in its economic calculations. Therefore, the answer to the question about the chances of Polish coal, must take into account the fact that the cost of reclamation and revitalization of post-mining areas significantly undermine its competitiveness in the global market. Especially dangerous are the producers not applying ecological principles. This is one of the reasons why the highly eco-friendly Europe resigns from his own mining and prefer to buy raw materials from other. The article presents the economic and financial situation of Polish coal and the possible directions of development its surface gasification.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.