Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  willingness to pay
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In Contingent Valuation studies, users generally declare willingness to pay (WTP) higher than non-users. This study attempts to investigate if viewing the good during CV survey has a different impact on users’ and non-users’ WTPs. A framed field experiment was conducted in which users and non-users were surveyed in two locations – one with a view of the forest and the other without it. Our study showed that the WTPs of users were significantly higher than those of non-users only when respondents did not see forest during the survey. However, when the experiment was conducted in a location where the respondents could see the forest – the difference disappeared. Our results also show that the relationship between declared WTP and both the respondents’ socio-demographic status and their environmental attitudes were weaker among respondents surveyed in a location with a forest view. We believe that the increase in WTP of non-users is temporary and represents a kind of bias. This in turn may be relevant in the design of CVM studies.
PL
W badaniach metodą wyceny warunkowej użytkownicy zazwyczaj deklarują gotowość do zapłaty (willingness to pay, WTP) wyższą niż nieużytkownicy. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zbadania, czy widok wycenianego dobra w czasie badania oddziałuje jednakowo na użytkowników i nieużytkowników. Przeprowadzono eksperyment terenowy, w którym użytkownicy i nieużytkownicy byli badani w dwóch lokalizacjach – jednej z widokiem na las, a drugiej bez niego. Badanie pokazało, że WTP użytkowników było znacząco wyższe niż nieużytkowników jedynie wtedy, kiedy respondenci nie widzieli lasu w czasie badania. Jednakże, gdy badanie zostało przeprowadzone w miejscu, gdzie respondenci widzieli las – różnica ta zniknęła. Wyniki wskazują również, że związek między deklarowaną WTP a statusem społeczno-demograficznym respondentów oraz ich postawami ekologicznymi był słabszy wśród respondentów badanych w miejscu z widokiem na las. Sądzimy, że wzrost WTP osób nie korzystających z lasu jest przejściowy i stanowi pewnego rodzaju błąd poznawczy. To z kolei może mieć znaczenie w projektowaniu badań CVM.
EN
Implementing energy transformation through the goal of the more extensive use of renewable energy sources is one of the key tasks on the road to slowing adverse climate change. The pace of this transformation is dependent on both the political decisions and social support for the implemented changes. The indicator of the aforementioned support is the Willingness to Pay for Renewable Energy Sources (WTP) declared by residents. The increase of the WTP value influences a more rapid and wider substitution of non-renewable energy sources with renewable energy sources. The goal of this paper is to analyze the determinants of the WTP indicator on the example of residents of Kraków and their perception of the actions aimed at reducing the level of environmental pollution. Research is based on a survey performed on a representative sample of 393 residents of Kraków, Poland. In the surveyed group of residents, the average monthly willingness to pay more for renewable energy was PLN 83.7, i.e. approx. USD 21.47. The WTP differs in a statistically significant manner depending on the type of housing in which the respondents reside. On average, the residents of detached houses or terraced housing declared the WTP value twice as high as the WTP value declared by the residents of apartment buildings or tenement houses.
PL
Przeprowadzenie transformacji energetycznej w kierunku szerszego wykorzystywania źródeł odnawialnych jest jednym z kluczowych zadań na drodze do zahamowania negatywnych zmian klimatycznych. Tempo tego procesu zależy zarówno od decyzji politycznych, jak i poparcia społecznego dla wdrażanych zmian. Wskaźnikiem wspomnianego poparcia jest skłonność do płacenia za energię ze źródeł odnawialnych (ang. Willingness to pay for Renewable Energy Sources WTP), deklarowana przez mieszkańców. Celem niniejszego artykułu jest analiza determinant tej skłonności na przykładzie mieszkańców Krakowa oraz postrzegania przez nich działań redukujących poziom zanieczyszczeń środowiska w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie 393 mieszkańców tego miasta. Badania uwzględniają opinie dotyczące wprowadzenia od 1 września 2019 roku pionierskiego w skali Polski zakazu palenia paliwami stałymi. W analizowanej grupie mieszkańców średnia miesięczna skłonność do płacenia więcej za energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych wyniosła 83,7 zł, tj. ok. 21,47 USD. WTP różni się od siebie w statystyczne istotny sposób w zależności od typu zabudowy, w jakiej mieszkają ankietowani. Mieszkańcy domów jednorodzinnych lub domów w zabudowie szeregowej deklarują średnio ponad dwukrotnie wyższą wartość WTP niż mieszkańcy bloków i kamienic (odpowiednio 152,47 zł, tj. 39,11 USD w stosunku do 62,11 zł, tj. 15,93 USD). Przeprowadzone badania pokazały również, że wartość WTP jest w sposób statystycznie istotny determinowana przez fakt wykorzystywania urządzeń energooszczędnych, i wyższa w grupie osób deklarujących ich stosowanie.
EN
The production and use of durable goods have severe consequences for the natural environment. Reducing those influences is highly desirable and is possible to achieve by changing customers’ preferences and promoting the purchase and usage of more green or eco-friendly substitutes. In this paper, we aimed to answer the following questions: (1) What are the main determinants of WTP for sustainable durable goods? (2) What are the main policy measures that influence WTP, and do they have a significant impact on it? (3) What are the main contributions of authors dealing with the topic of sustainable consumption? A manual content analysis was conducted, based on a sample of papers downloaded from the SCOPUS database that address the issue of willingness to pay for sustainable durable goods. Our analyses revealed that the socio-economic characteristics of consumers have a significant impact on their WTP. Additionally, it has been proven that subjectively expressed environmental awareness correlates with eco-friendly declarations and actual behaviour. The most common policy measures to promote sustainable products were labelling and certification. There is significant room for further research by adding new contexts to previous analyses and also by looking for possibilities to transfer theoretical knowledge into business practice.
PL
Produkcja i użytkowanie dóbr trwałych powoduje poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Ograniczenie tych oddziaływań jest bardzo pożądane i możliwe do osiągnięcia poprzez zmianę preferencji klientów oraz promowanie zakupu i użytkowania bardziej ekologicznych lub przyjaznych środowisku substytutów. W niniejszym opracowaniu staramy się odpowiedzieć na następujące pytania: (1) Jakie są główne determinanty gotowości do płacenia (WTP) za zrównoważone dobra trwałego użytku? (2) Jakie są główne środki polityki, które wpływają na WTP i czy mają one na nią znaczący wpływ? (3) Jaki jest główny wkład autorów zajmujących się tematem zrównoważonej konsumpcji? Przeprowadzono ręczną analizę treści na podstawie próby prac pobranych z bazy SCOPUS, które dotykają kwestii skłonności do płacenia za zrównoważone dobra trwałego użytku. Nasze analizy wykazały, że cechy społeczno-ekonomiczne konsumentów mają istotny wpływ na ich WTP. Dodatkowo udowodniono, że subiektywnie wyrażana świadomość ekologiczna koreluje z deklaracjami i faktycznymi zachowaniami proekologicznymi. Najczęstszym środkiem polityki promującym zrównoważone produkty było etykietowanie i certyfikacja. Istnieje duża przestrzeń do dalszych badań poprzez dodanie nowego kontekstu do wcześniejszych analiz, ale także poprzez poszukiwanie możliwości przeniesienia wiedzy teoretycznej do praktyki gospodarczej.
EN
The paper attempts to rectify what appear to be popular but elementary misconceptions about the concept of consumer surplus in the context of Marshallian demand curves. It is primarily addressed to teachers of microeconomics at the undergraduate level or in MBA programs of business schools. The main text informs the reader about the model/context and the results we are concerned with, all of the latter being a comprehensive teaching note, relegated to an appendix of the paper. Thus, the potential instructor may use the main text to motivate himself/ herself and at the same time inform his/her students as to the topic i.e. the rehabilitation of consumer surplus as an exact measure of welfare from the stand-point of cost benefit analysis. Thereafter the appendix can be referred to for a more formal presentation. The technical results contained in the appendix begin by showing that willingness to pay is the area under the demand curve if and only if consumers are surplus maximizers. The last result in the appendix is a theoretically ‘happy ending’ since it shows that for purposes of applied economics, budget constrained preference maximization implies surplus maximization and hence for such consumers, willingness to pay is indeed the area under the demand curve up to the quantity consumed.
EN
The article presents the results of the survey using the Contingent Valuation Method. The aim of the research was to estimate the value of selected lake ecosystems of Central Pomerania by determining the willingness to pay for recreational use of the beach with the swimming area by people aged from 18 to 21 years. The research shows that 90% of the surveyed group declares their willingness to pay. The highest amounts are offered by young inhabitants of Szczecinek City and Szczecinek County. On the other hand, tourists resting in Central Pomerania value lake ecosystems most often on the basis of aesthetic values, without knowing the ecological condition of the lake. The average ticket price which the respondents are willing to pay is PLN 20.40 per day. The lower the ecological condition of the lake, the lower the willingness to pay, especially among the inhabitants of the region under study. The amounts declared constitute important information for lake managers who are able to compare the costs incurred so far with the potential profits from ticket sales. Moreover, thanks to the use of the Contingent Valuation Method, it is possible to determine which lakes have the highest value for recreationists and to manage them in such a way as to prevent their degradation in the future and, consequently, to prevent the deterioration of the value of ecosystem services.
EN
Using data from the China part of the World Value Survey (WVS), this paper empirically studies the impact of air pollution on happiness, and further, the citizens’ willingness to pay (WTP) for pollution prevention and its determinants. The result confirms that air pollution significantly worsens happiness. Regarding he WTP, it is differentiated in the form of tax and social contribution. Contrary to the expectation that the air pollution level affects the WTP, the concern on the environment plays a bigger role in increasing the WTP. Besides, the WTP are shown significantly influenced by tax compliance incentives, trust in the government or environmental organizations, attitudes toward environmental protection responsibilities and the family income, which sheds light on effective environmental policy making and implementation.
PL
W artykule, wykorzystując dane odnoszące się do Chin w ramach bazy World Value Survey (WVS), omówiono badania empiryczne odnoszące się wpływu zanieczyszczeń powietrza na poczucie satysfakcji obywateli, a także ich gotowości do zapłaty za zanieczyszczenia powietrza i ich determinanty. Otrzymane rezultaty potwierdzają, że zanieczyszczenia powietrza znacząco pogarszają poczucie satysfakcji. Biorąc pod uwagę gotowość do zapłaty, odpowiedź jest uzależniona od formy podatku i społecznego zaangażowania. Przeciwnie do oczekiwań, że zanieczyszczenia powietrza wpływają bezpośrednio gotowość do zapłaty, okazało się, że ważniejsza jest troska o środowisko. Ponadto, na gotowość do zapłaty wpływają sensowne podatki, zaufanie do rządu, organizacji ekologicznych, świadomość odpowiedzialności za środowisko, a także osiągany dochód, co zarazem pozwala ocenić efektywność polityki środowiskowej i jej wdrażania.
PL
Transnarodowe obszary ochrony przyrody, których ważnym przykładem jest Puszcza Białowieska, stanowią znaczną część wszystkich aktualnych form obszarowej ochrony bioróżnorodności. Według naszego rozeznania nie było dotąd prac empirycznych dotyczących związanej z tym problematyki międzynarodowych dóbr publicznych. Staramy się wypełnić tę lukę, badając społeczne preferencje – zarówno w Polsce, jak i na Białorusi – odnośnie ochrony krajowych i zagranicznych fragmentów ekologicznego systemu puszczańskiego przedzielonego granicą państwową. Wyniki naszych eksperymentów z wyborem wskazują, że skala obecnej współpracy jest efektywna ekonomicznie, oraz pożądana społecznie. W artykule badamy zjawisko wzajemnej niechęci finansowania rozszerzenia obszarów ochrony biernej w Puszczy Białowieskiej. Tylko wśród polskich respondentów udało się zidentyfikować nieliczne osoby, które gotowe byłyby partycypować finansowo w hipotetycznym projekcie zlokalizowanym w kraju sąsiada. Ponadto, by polscy respondenci są przeciętnie gotowi podjąć się bardziej skutecznej ochrony (przynajmniej w kraju). Natomiast respondenci białoruscy wydają się być zazwyczaj usatysfakcjonowani dotychczasowymi rozwiązaniami.
EN
Traditional methods of economic evaluation of projects in the field of environmental protection do not reflect the full value of these projects. In particular, it doesn’t take into account non-market effects that have an impact on the level of social welfare. The issue of valuation of natural resources and related services is also related to this problem. The evaluations and valuations of areas generally ignored the value of natural resources or take into account only the part which has the market value. The article presents the results of study the economy of non-market goods using contingent valuation method. The first part of the results concerns the willingness to pay for improvement of safety sense from flood risk. The second part concerns willingness to pay for the use of municipal sewage treatment plants. The population living of the area of the Żuławy of Vistula delta valued their improvement of safety sense from flood risk of at more than twice the value of the compared to current expenditures incurred flood protection. The vast majority of respondents considered it reasonable protection of polder areas. Indicating simultaneously that in the reduction of flood risk allows possible resettlement and restoration polder parts.The majority of residents (98%) agreed to the construction of wastewater treatment plants and were willing to pay for its construction and operation. The majority of respondents (especially those in middle age and older) found that the collective sewage development would contribute to improving the environment quality and thus the residents living standard. However, not all were willing to pay for the use of collective sewage collection and treatment. 18% of respondents did not want to pay an amount greater than the current charges for the sewage removal and treatment. In addition, the residents of the municipality cannot afford to pay, or believe that water supply and sanitation services should be free.
PL
Tradycyjne metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska nie oddają pełnej wartości tych przedsięwzięć. W szczególności nie uwzględniają efektów pozarynkowych mających wpływ na poziom dobrobytu społecznego. Z tym problemem wiąże się również kwestia wyceny zasobów przyrodniczych i usług z nią związanych. W ocenach i wycenach obszarowych pomija się na ogół wartości zasobów przyrodniczych lub uwzględnia się tylko tę ich część, która ma wartość rynkową. W artykule przedstawiono wyniki badań z wykorzystaniem metody wyceny warunkowej, która należy do metod wyceny dóbr i usług nierynkowych. Posłużono się wynikami badań dotyczących przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej. Pierwsza część wyników dotyczy skłonności do zapłaty za poprawę poczucia bezpieczeństwa z tytułu zagrożenia powodzią, druga – skłonności do zapłaty za odprowadzenie ścieków. Ludność zamieszkująca obszar Żuław Wiślanych wycenia swoje bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na poziomie ponad 2-krotnie wyższym w stosunku do obecnie ponoszonych nakładów na ochronę przeciwpowodziową. Zdecydowana większość ankietowanych uważa również za zasadne ochronę obszarów polderowych, wskazując jednocześnie, iż w ograniczaniu ryzyka powodziowego dopuszcza ewentualne przesiedlenie i renaturyzację części polderowych. Większość mieszkańców (98%) wyraża zgodę na budowę oczyszczalni ścieków oraz jest skłonna do finansowania jej budowy i eksploatacji. Większość badanych osób uważała, że rozwój zbiorowego odprowadzania ścieków przyczyni się do poprawy jakości środowiska, a tym samym poprawy standardu życia mieszkańców. Nie wszyscy jednak są skłonni do zapłacenia za korzystanie ze zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków – 18% respondentów nie chce płacić kwot wyższych niż dotychczas za usuwanie i oczyszczanie ścieków. Poza tym mieszkańców gminy albo nie stać na zapłacenie, albo też uważają, że usługi wodociągowo-kanalizacyjne powinny być bezpłatne.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie gotowości do zapłaty za usługę zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na przykładzie mieszkańców gminy Zbójna.
EN
Construction and operation of such a system should contribute to improving the quality of surface water and groundwater in the studied municipalities and it will close the septic tanks and wastewater sanitation harmful to the environment of the transport fleet. You can use the contingent valuation method (CVM) based on the surveys and uses willingness to pay (WTP). Based on the analysis results it can be concluded that, in the municipality of social acceptability Zbójna that exist in the municipality of social acceptability for prices for the removal and treatment of sewage. On average, the maximum amount was 6 PLN/m3. A large part of the municipality residents declare their willingness to pay even higher amounts than the proposed levels (amount of 8-12 PLN/m3), which allows for full coverage of operating costs, depreciation, and even provide a service implementing the company’s profit
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych z wykorzystaniem metody wyceny warunkowej (CVM – Contingent Valuation Method). Badania miały na celu uzyskanie informacji na temat skłonności do zapłaty za poprawę stanu bezpieczeństwa ludności zamieszkującej tereny narażone na powódź oraz opinii na temat alternatywnych sposobów gospodarowania na tych terenach. Celem badań było również określenie wpływu wybranych elementów środowiska na ceny nieruchomości oraz wpływu walorów środowiskowych na wybór miejsca pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że około 85% badanych deklaruje zarówno skłonność do zapłaty za ochronę rezerwatu przyrody „Jezioro Drużno”, jak i za ochronę i powiększanie obszarów występowania gatunków roślinności i zwierząt cennych i narażonych na wyginięcie w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Średnia kwota deklarowana przez ankietowanych za bezpieczeństwo od ryzyka powodzi wyniosła 146 zł miesięcznie i stanowiła średnio 11,7% dochodu netto na osobę.
EN
The paper presents results of survey studies with the use of Contingent Valuation Method. The aim of the study was to examine the willingness to pay for increased safety in population living in areas threatened with flooding and their opinion about alternative ways of management on these area. Additionally, the effect of selected elements of the environment on real estate prices and the impact of environmental values on the choice of workplace were determined. The study showed that 85% respondents were willing to pay for the protection of Lake Druzno nature reserve and for the protection and enlargement of areas inhabited by endangered plant and animal species in order to preserve them for future generations. The average amount of money declared by respondents for the safety from flood risk was 146 zł per month and accounted for 11.7% of net income per person on average.
PL
Nawiązując do publikacji zamieszczonej w numerze 2/2009 The Energy Journal w artykule rozważono przypadki dotyczące "skłonności do płacenia" (Willingness to Pay), obejmujące: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla specyficznego segmentu odbiorców (przykład Szwecji), wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (przykład Włoch), polepszenie standardów jakościowych dostarczanej energii (przykład Australii) oraz zwiększenie efektywności energetycznej i swobodę dostępu do energii (przykład Niemiec).
EN
With reference to an article published in The Energy Journal Nr 2/2009, considered are cases concerning "willingness to pay" and including: increasing safety of electric energy supplies for a specific segment of consumers (on the example of Sweden), utilization of energy from renewable sources (Italy), improvement of the supplied energy quality standards (Australia) and increasing energy effectivess and unimpeded access to energy (Germany).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.