Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zielona architektura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Pluralism of goals of proecological architecture
PL
W artykule omówiono wybrane koncepcje definiowania celów współczesnej architektury proekologicznej, wykazując znaczne zróżnicowanie postaw wobec problemu ekologii w architekturze. Ten wyraźny pluralizm celów jest wypadkową priorytetów stawianych budynkom i wynikiem akcentowania poszczególnych problemów ekologicznych z różną mocą. W artykule wykazano, iż współcześnie współistnieją dwie postawy: prośrodowiskowa i prohumanistyczna, przy czym w ich ramach zachodzą dalsze zróżnicowania. Zwrócono również uwagę na ewolucję celów proekologicznych w architekturze oraz zagrożenia, które pod wpływem wąskiego postrzegania problematyki mogą prowadzić do jej wypaczeń. Artykuł ma charakter poznawczy i oparty jest na analizie wspomnianych postaw. Ma na celu uporządkowanie wiedzy i obserwacji w tym zakresie. Autorzy uznają, iż świadome i przede wszystkim trafne zdefiniowanie celów proekologicznych jest fundamentem kształtowania architektury odpowiadającej ogólnej idei zrównoważonego rozwoju. Skłaniają się do wniosku, że współczesny model budynku proekologicznego powinien opierać się na zbalansowaniu celów prohumanistycznych i prośrodowiskowych.
EN
This article discusses selected concepts for defining the goals of modern pro-ecological architecture. It highlights a significant diversity of attitudes towards the issue of ecology in architecture. This clear pluralism of goals results from the priorities given to buildings and is the effect of emphasizing individual ecological problems to a various extent. In the present article, it has been demonstrated that two attitudes coexist today: the pro-environmental one and pro-humanistic one, with further variations occurring within the two approaches. Attention was also paid to the evolution of ecological goals in architecture, as well as to threats that may lead to its distortions under the influence of a narrow perception of these issues. The article is cognitive and is based on the analysis of the abovementioned attitudes. It aims at the organization of the knowledge and observations in this area. The authors recognize that a conscious and, above all, the apposite definition of ecological goals provides a foundation for creating architecture in line with the general concept of sustainable development. The authors are inclined to conclude that the contemporary model of a pro-ecological building should be based on balancing pro-humanistic and pro-environmental goals.
PL
Dachy pokryte roślinnością, zwana najcześciej dachami zielonymi, to prężnie rozwijająca się gałąź ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Poza budynkami wielorodzinnymi oraz buirowcami coraz częściej widujemy je również na dachach domów jednorodzinnych. Tym, kórzy zamierzaja wdrożyć to rozwiązanie sami lub są częścią instytucji inwestującej w ekologiczne budownictwo, prezentujemy krótki poradnik, na co zwrócic uwagę i o czym pamiętać, aby inwestycja w zielony dach przysporzyła samych korzyści.
EN
Relationships between architecture and nature, ever highly essential, are becoming increasingly strained in the anthropocene. They take on a particular intensity due to climate change. Extreme weather conditions are perceived as a significant danger to the utility and durability of buildings. Opposing conceptual proposals of further action take shape against this background: of continuing the policy of sustainable development in the formula of "green architecture" or the implementation of a radical programme of limiting consumption in line with the concept of degrowth.
PL
Relacje pomiędzy architekturą a naturą, zawsze bardzo istotne, w epoce antropocenu stają się coraz bardziej napięte. Szczególnej intensywności nabierają za sprawą zmian klimatycznych. Ekstremalne zjawiska pogodowe są postrzegane jako poważne zagrożenie dla użyteczności i trwałości budynków. Na tym tle zarysowują się przeciwstawne koncepcje dalszych działań: kontynuacji polityki zrównoważonego rozwoju w formule „zielonej architektury” lub wdrożenia radykalnego programu ograniczenia konsumpcji zgodnie z koncepcją postwzrostu.
PL
W październiku br. odbyło się w Warszawie prawdopodobnie pierwsze w Polsce szkolenie dotyczące wykorzystywania elementów żywej architektury w miejskiej przestrzeni. Kurs zorganizowali fachowcy z kilkuletnim doświadczeniem, którzy jako jedyni w kraju zostali przeszkoleni przez Hansa Petera, twórcę i współautora książki „Wiklina w ogrodzie”, oraz jako pierwsi odważyli się wprowadzić takie budowle w polski krajobraz miejski na skalę komercyjną.
PL
Natura, która nie znosi próżni, zawsze stara się wykorzystywać – na zasadzie sukcesji – wszelkie możliwości, które stwarzają jej przestrzenie niezasiedlone. Takimi zaś były pionowe powierzchnie: skały czy pnie drzew, a także wytwory działalności człowieka, czyli elementy budowli architektonicznych. Inspiracją dla powstania ogrodów wertykalnych była więc sama przyroda.
PL
Zieleń nad naszymi głowami to nie tylko rozłożyste korony wysokich drzew czy rozległe ogrody na dachach, wyłaniające się co jakiś czas spoza gęstej zabudowy. Rozglądając się dookoła, możemy zobaczyć jej znacznie więcej, ponieważ rośliny – zarówno małe, jak i duże – otaczają nas z wielu stron, a ich obecność nawet w ograniczonej formie jest coraz bardziej pożądana, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.
7
Content available Projektowanie natury - projektant symbiotyczny
PL
Wspólnym mianownikiem nowoczesnej postawy projektowej jest intensywne wplatanie natury w struktury zurbanizowane. Zwiększa się rola gatunków obcych w ekosystemach, dąży się do ich integracji, w celu wydobycia wartości ekologicznych i estetycznych. Podkreśla się odpowiedzialność człowieka za zrównoważoną uprawę ogrodu planetarnego. Oznacza to symbiotyczną postawę poprzez aktywne uczestnictwo w kreacji, a następnie w opiece/uprawie zmierzające do utrzymania nowej/nowo-powstałej równowagi.
EN
An intensive insertion of nature into urbanized structures provides a common denominator for modern design. The role of alien species in greenery is on the increase, and is the significance of their integration. It is emphasized that the responsibility for the sustainable cultivation of planetary garden rests with the man. This responsibility indicates symbiotic attitude through an active participation in the process of creation and then care/cultivation in order to maintain a new/novel balance.
PL
Jednym z największych zagrożeń dla dynamicznie rozwijających się na całym świecie miast jest skażenie powietrza. Powoduję ono wiele problemów, na czele z najpoważniejszymi, dotyczącymi zdrowia mieszkańców. Szacuje się, że w samej Europie dochodzi do ok. 600 tysięcy przedwczesnych zgonów spowodowanych smogiem. Przekłada się to na ok 1,6 biliona dolarów straty dla europejskich gospodarek. Liczby te pokazują, jak istotna jest walka z tym zagrożeniem. Poniższy artykuł w sposób przeglądowy pokazuje rozwiązania, które zostały wprowadzone przez architektów w ciągu ostatnich lat, aby wspomóc mieszkańców miast w zmaganiach z zanieczyszczonym powietrzem. Prezentuje też projekty będące w fazie eksperymentalnej, posiadające potencjał wdrożeniowy.
EN
One of the greatest threats to cities that are dynamically developing all over the world is air pollution. It causes numerous problems, including the most severe ones, which concern the health of residents. It is estimated that there are around 600 thousand early deaths associated with smog in Europe. This leads to a loss of around 1,6 billion dollars for European economies. These numbers show just how significant the fight against this threat really is. The article below presents solutions that have been introduced by architects in order to aid the residents of cities in their struggle with polluted air over the past several years, in the form of a review. It also presents designs that are in their experimental stages and which show potential for application.
PL
Artykuł jest próbą omówienia zagadnień związanych z zieloną architekturą w kontekście procesu ekologizacji miasta. W tym celu wskazano na rolę zielonej architektury w terenach zurbanizowanych, analizowanej przez pryzmat wymiaru technologiczno-technicznego oraz środowiskowego w kontekście ekologizacji przestrzeni zurbanizowanej. Ponadto przedstawiono założenia budownictwa zrównoważonego i zróżnicowanie regionalne w Polsce dla tego typu inwestycji, a także rozwój zielonej infrastruktury w miastach w Polsce w postaci zielonych dachów i ścian.
EN
The article is an attempt of describing the problems connected with green architecture in the context of town ecologization process. To obtain the purpose, a role of green architecture in urban areas, analyzed by technological-technical and environmental dimension, in the context of urban areas ecologization was indicated. Moreover, we present the assumptions of sustainable building and regional diversification in Poland for this kind of investment, but also the development of green infrastructure in Polish cities, in the form of green roofs and walls.
PL
Wykorzystanie metod rozwoju zrównoważonego jako jedynej możliwej formy kształtowania architektury efektywnej ekologicznie wydaje się stwarzać złudne wrażenie braku innych możliwości rozwoju współczesnej eko-architektury w konfrontacji z wyzwaniami, przed jakimi staje społeczeństwo zamieszkujące przestrzenie zurbanizowane. Jednak niniejszy artykuł ma na celu przedstawić ideę zielonej architektury jako jednej z dróg rozwoju współczesnych zrównoważonych miast, będącej formą przekształcenia struktur miejskich w inny niż dotychczas sposób. Traktuje ona zagadnienie bardziej holistycznie, poszerzając je o kolejne aspekty, bez nacisku jedynie na elementy efektywności energetycznej, gospodarowania zasobami wody i wykorzystania zdobyczy współczesnej techniki w służbie oszczędności. Zielona architektura może stać się najbardziej twórczym elementem współczesnych miast. Pozostaje jednak pytanie, czy zmieniające się dynamicznie środowisko miejskie posiada przed sobą jakąś alternatywę, czy jednak zielona architektura pozostanie jedynie jedną z wielu możliwych form kształtowania przestrzeni współczesnych miast. Istotne będzie, czy stanie się ona jednym z ogólnoświatowych trendów projektowych, czy jednak zasady jej tworzenia zostaną w pewnym momencie w sposób całościowy narzucone bezpośrednio lub pośrednio, poprzez sformalizowanie wymogów dotyczących parametrów tworzonej przestrzeni. Wykorzystanie zdolności adaptacyjnych miasta do implementacji nowych funkcji, gałęzi usług, rekreacji i ich aktywizowanie, pobudzanie samowystarczalności poprzez systemowe wprowadzenie nowej formy architektury może w tym przypadku stanowić odpowiedzi na pogarszające się warunki środowiska niezurbanizowanego oraz metodę na rozwiązanie problemu dezintegracji struktur miejskich. Jednocześnie również daje to możliwość poszerzenia grona odbiorców architektury nie tylko do ludzi, lecz świadomie – tworzenie przestrzeni również dla rozwoju miejskiej biocenozy.
EN
The use of sustainable development methods as the only possible form of creating ecologically efficient architecture seems to create a false impression that there are no other opportunities for developing contemporary eco-architecture in confrontation with the challenges faced by urban populations. This paper aims to discuss the idea of green architecture as one of the ways of developing modern sustainable cities, a form of transforming urban structures in a different way than before. It takes up the issue more holistically, extending it to more aspects, without only stressing the importance of energy efficiency, water management and the use of modern technology in the service of saving natural resources. Green architecture can become the most creative element of contemporary cities. However, the question remains whether the dynamically changing urban environment has an alternative, or whether green architecture is to remain only one of many possible ways of forming contemporary urban spaces. It will be important whether it becomes one of global design trends or whether its main principles will at some point be imposed, directly or indirectly, by formalized requirements for creating urban space. Leveraging the adaptability potential of the city to implement new functions, service areas and recreation models, and activating them, stimulating self-sufficiency through systemic introduction of a new form of architecture, can in this case constitute a response to the deteriorating quality of non-urbanised environments and the answer to the problem of urban disintegration. It can also give an opportunity to broaden the circle of architectural customers beyond just people, and purposefully create space with the developing urban biocenosis in mind.
EN
Green architecture and natural and cultural groups are a unique kind of space with various functions – contemporary and cultural (including sacred). Most often they are characterized by high aesthetic and functional advantages. The innovative green architecture combines the technique of building with nature fulfilling excellent recreational, teaching, as well as integration functions for the local communities. As numerous studies show green improves the quality of life, and therefore becoming increasingly important to increase green areas – especially in large cities. Additional areas and green elements carry a positive social aspects, positive impact on the revitalization, improving the quality of life, environmental education and ensure environmental protection. An integral part of contemporary educational issues are also teams of natural and cultural heritage. They are characterized by constant variation. An important historical resource and perform functions of many of today’s tasks (use of attractive surroundings of the temple, the purpose of great human assemblies). That is why the issue of green architecture and nature-culture is an important topic in the teaching process. Specialized and multithreaded issues associated with green architecture and the natural landscape were included in graduation engineering projects (of studies of the first degree). They became the subject of research techniques and scientific visits of students of the University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture in Kielce (Malopolska, Poland).
EN
In the face of the crisis in the twentieth century urban planning and visible breakthrough in the understanding of the role of nature in the city, more and more cities and countries are introducing solutions based on the interaction of many small natural elements in the long term. This requires the influence of the authorities on the activities of all investors – both public and private – in order to develop ecological facilities like blue and green infrastructure or wildlife sites and natural waterscapes and providing nature to densely built-up areas through living roofs and walls. However, without denying the technical and economic rationality, the idea of green cities and green architecture should not distract from its roots, like environmental ethics. Ideological background of architectural and urban design gets even more significant when the system of sustaining urban development is not fully coherent, as is the case in Poland.
PL
Wobec obserwowanych zjawisk towarzyszących urbanizacji w ostatnich latach znaczenia nabiera rola powierzchni biologicznie czynnych i ekosystemów w rozwoju miast. Jej skrótowemu omówieniu oraz płynącym z niego wnioskom poświęcona jest pierwsza część cyklu.
PL
W artykule przeanalizowano estetyczne, etyczne oraz ekologiczne problemy dotyczące energooszczędnej architektury i „zielonego funkcjonalizmu”. Szczegółowo przedstawiono kreatywną twórczość polskiego architekta Marka Budzyńskiego, który stara się powrócić na tor wielowiekowej ciągłości architektury bez bezpośredniego naśladowania przeszłości z wykorzystaniem najnowszych technicznych i technologicznych osiągnięć.
EN
The article is devoted to aesthetics problems of energy-saving architecture. Modern “green” functionalism and imitating natural forms bionics opposed the creative work of Polish architect Marek Budzynski, who tends to return traditions of the centuries-old culture to his architecture without imitation of the past, using the latest technological achievements and answering in his own way the aesthetic, ethical and ecological quest of our time.
EN
The article examines the "Green architecture" notion development as a new stage in architecture development as exemplified by the current trends in design and construction of the "Green architecture" projects.
PL
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przyjmuje dziś różne oblicza, dotyczy obiektów i terenów o odmiennej skali. Do kategorii tej zaliczyć należy również budynki określane mianem „zielonej architektury”, będące wyzwaniem dla projektantów.
PL
Zieleń w strukturach zurbanizowanych może pełnić funkcje użytkowe, estetyczne i ekologiczne. Posiada ona w architekturze i urbanistyce wyraźny związek z proekologicznymi postawami projektowymi.
PL
Współczesny rozwój miast, zarówno w zakresie planowania urbanistycznego, nowej architektury, jak i rewitalizacji tkanki miejskiej, uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Obecnie, w ramach realizacji nowej strategii Europa 2020, znanej jako pakiet 3x20, la uwagę zasługują elementy, wynikające z idei zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia te powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w wizerunku współczesnych polskich miast, tym samym powinny stać się elementem ich tożsamości. Jednym z przykładów realizacji zrównoważonego rozwoju w praktyce jest Vancouver, miasto położone na wschodnim wybrzeżu Kanady. Jego wizerunek utożsamiany jest z hasłem wykreowanym przez władze miasta „Vancouver jako najbardziej zielone miasto na świecie". Artykuł ma za zadanie przybliżenie zarówno samego wizerunku miasta, jak wybranych zagadnień z procesu jego kształtowania.
EN
Contemporary urban development, in terms of planning, new architecture and regenera¬tion projects is influenced by numerous factors. Presently the EU polices comprised in the Europe 2020 strategy, known as 3x20, set new targets that fit into the idea of sustainable development. Those issues should become visible in an image of any contemporary Polish city. At the same time they should become part of their identity. Vancouver - a city located at east coast of Canada, can be regarded as an example of putting sustainability ideas into practice. Since the 90. of XX century local authorities continuously strive for the city to become "the Greenest City of the World". Presently steps are taken within the scope of municipal policies, education, architecture and growing social awareness. The paper aims at describing the present image of Vancouver and selected issues concerning the process of its development.
19
Content available Współczesne koncepcje rozwoju miasta
PL
Nowe koncepcje kształtowania struktury przestrzennej miasta wyrastają z krytyki zjawisk zachodzących w wielu krajach na świecie już od lat 50-tych XX wieku, przy czym liczne negatywne procesy rozwojowe miast z ostatnich kilkudziesięciu lat, wynikły z realizacji koncepcji, które miały służyć naprawie miast przemysłowych. Dlatego odnosząc się do początków urbanistyki współczesnej, omówiono skutki wdrożenia dwóch najszerzej oddziałujących idei, a więc: koncepcji Miast - Ogrodów i Karty Ateńskiej. Dalej scharakteryzowano te nurty w projektowaniu urbanistycznym, które wyrosły z krytyki idei Modernizmu i Funkcjonalizmu, w tym Nowy Urbanizm, początkowo wiązany z Postmodernizmem i Kontekstualizmem. Omówiono też wizję "Miasta Spójnego". Później pojawiły się kolejne, często do nich opozycyjne idee, jak Posturbanizm, Neomodernizm i Dekonstruktywizm, krótko scharakteryzowane i porównane. Obecnie nie ma spójnych i jednoznacznych recept na kształtowanie struktury przestrzennej miast, ani też żadnej, po Modernizmie, nowej doktryny urbanistycznej. Generalnie jednak rozważa się dwa zasadnicze i przeciwstawne kierunki rozwoju miasta - bądź to w stronę "Miasta Zwartego", bądź koncepcji "Miasta Zielonego". Obydwie wyrosły z koncepcji "Ekopolis", jednak proponują odmienne podejście do zagospodarowania terenów. Równolegle rozwijają się uzupełniające je nurty, dotyczące zarówno zabudowy, relacji: człowiek - środowisko, jak i stylu życia, np. "Powolne Miasta", "Smarth Growth", "Ditch Urbanism", "Urbanizm Codzienny", "Zielona Architektura", czy wizja "Trzeciej Drogi" w rozwoju urbanistyki.
EN
The modern concepts of urban design grew out of the cities crisis and critical opinions of urbanization’s trends, which were observed since the middle of XXth century, like urban sprawl at city peripheries and decay it aging central areas. Most of the negative tendencies came on as consequences of these conceptions, which had to improve industrial cities. That's why to start description of contemporary urbanism’s basis, some effects of two most important ideas and their implementations - Garden City idea and Athena's Chard were described. Then some tendencies which grew out of the Modernism and Functionalism critique were characterized. Among them New Urbanism - initially linked to Post - Modernism and Contextualism. The idea of the "Coherent City" was mentioned, as well, as new, different or even opposing previous ideas, that appeared later, like Post-Urbanism, Neo-Modernism and Deconstuctivism. Actually there are no any coherent and unambiguous recipes for the city's structure, neither any new urban doctrine after the Modernism. In general, two basic but opposed to each other ways of city's development are consider- one is the idea of "Compact City", the other - idea of "Green City". Both of them grew out of the vision of "Ekopolis", but each proposes the other way of land management. There are also few trends equivalent or supplement to these ideas, which concern both buildings, environment and their relations with man in the city, as well as style of life, like: "Slow-Cities", "Smart Growth", "Ditch Urbanism", "Everyday Urbanism", "Green Architecture", or the idea of "Third Way" of urbanism.
20
Content available remote Powierzchnie biologiczne czynne jako element przegród budowlanych
PL
Znaczenie zieleni, jest powszechnie znane szczególnie w centrach dużych aglomeracji o dużej intensywności zabudowy. Toteż dla jakości życia i kreowania optymalnego mikroklimatu terenów zabudowanych, działania podejmowane w celu zwiększenia areału powierzchni biologicznie czynnych stają się coraz bardziej istotne. Artykuł stanowi prezentację i analizę wybranych realizacji, w których w celu odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, skompilowano rozwiązania budowlane z elementami zieleni.
EN
The importance of green areas is commonly known, especially in big agglomeration's centres characterised by a high intensity of land development. The activities aimed at increasing the acreage of biologically active areas are therefore becoming increasingly important from the point of view of the quality of life and the optimal microclimate of the built-up area. The paper contains a presentation and analysis of selected investments in which construction solutions were combined with green area elements in order to reconstruct biologically active zones by means of advanced technologies.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.