Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overvoltages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Źródła światła zawierające elektroniczne układy zasilające narażone są na działanie przepięć pojawiających się w sposób losowy w wybranych częściach rozbudowanego systemu przesyłu i rozdziału energii. W artykule omówiono szczegółowo problem ochrony przeciwprzepięciowej źródeł światła na tle ogólnych warunków ubezpieczeń, które wyłączają odpowiedzialność firm ubezpieczeniowych za szkody w m.in. żarówkach i lampach.
EN
Light sources containing electronic power supply systems are exposed to overvoltages randomly appearing in selected parts of the extensive distribution system. The article discusses in detail the problem of overvoltage protection of light sources with the background of general insurance conditions, which exclude the liability of insurance companies for damages in light bulb and lamps.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie przepięć powstających w trakcie wyłączania transformatorów w rzeczywistych układach zasilania. Analizowane sieci zasilane są z typowych kopalnianych pól rozdzielczych, w których zabudowano wyłączniki lub styczniki 6 kV próżniowe bądź oparte o gasiwo w postaci gazu z sześciofluorkiem siarki (SF6). Z uwagi na szybkie zmiany technologiczne w rozwiązaniach konstrukcyjnych styczników i wyłączników około dziesięciokrotnemu skróceniu uległy czasy własne wyłączania obwodów zasilanych. Skrócenie czasu rozłączania obwodów zasilających skutkuje znaczącym wzrostem wielkości napięcia po zadziałaniu stycznika lub wyłącznika. Mając na uwadze, że urządzenia te są zainstalowane w strefach zagrożonych wybuchem, podjęto próbę obliczenia wielkości tych przepięć w oparciu o rzeczywiste, istniejące na kopalniach układy zasilania.
EN
This paper presents the issue of overvoltages when switching off transformers in actual power supply systems. The analysed power supply networks for transformers are powered from typical mining substation bays with 6 kV vacuum or sulfur hexafluoride (SF6) circuit breakers or contractors. Given fast technological changes in design solutions for contractors and circuit breakers, switching-off times of supplied circuits have gone down ten times. Shorter switching-off times of supplied circuits cause a considerable increase in voltage once the contractor or circuit breaker activates. Due to the fact that such devices are installed in potentially explosive atmospheres, an attempt has been made to calculate such overvoltages based on actual power supply systems in mines. From the point of view of operation safety, an important result of the calculations is the presence of the pulsatance difference before and after circuit breaker deactivation (ωN2-ω2) in the denominator of the formula (14) for recovery voltage. This is of cardinal importance for safety. When the value of pulsatance after circuit breaker deactivation (ωN) is similar to this value before circuit breaker deactivation (ω), the denominator then approaches 0, and recovery voltage up(t) approaches infinity. Therefore, when power services of mines plan to modernise their power grid, it is always recommended to recalculate the portion of the grid so as to avoid the pulsatance value before and after circuit breaker deactivation becoming equal (ωN = ω).
PL
W artykule przeprowadzono badania dotyczące przepięć występujących podczas stanów łączeniowych dla linii współpracującej z podsystemem lokalnym. Przeanalizowano przepięcia pojawiające się w linii połączonej z podsystemem lokalnym podczas operacji łączeniowych, wymuszanych przez zmianę warunków pracy sieci. Badane były elektromagnetyczne przebiegi przejściowe w nieobciążonej linii po jej nagłym odłączeniu od zasilania. W badaniach szczególną uwagę zwrócono na warunki wyłączania linii (moment oraz niejednoczesność odłączania), wpływ urządzeń przeciwprzepięciowych, rodzaj przekładnika oraz moc zwarciową podsystemów zasilających.
EN
In the paper the overvoltages occurring during switching states in the line cooperating with a local subsystem were investigated. Overvoltages appearing in the line connected to the local subsystem during switching operations, were analyzed, forced by the change of network operation conditions. Electromagnetic transients in the unloaded line were tested after its sudden disconnection from the power supply. In the research, particular attention was paid to the conditions of switching off the line (moment and non-simultaneous disconnection), the influence of surge protection devices, the type of voltage transformer and the short-circuit power of the power subsystems.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie problemów związanych z napięciowymi narażeniami systemu elektroenergetycznego, wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi. Przeprowadzona została analiza możliwości uszkodzenia aparatury stacyjnej w wyniku wyładowania atmosferycznego do elementów linii napowietrznej zasilającej rozpatrywaną stację 110 kV/SN. Obliczenia przeprowadzono w ujęciu statystycznym na wybranym fragmencie linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, składającej się z różnego typu sylwetek konstrukcji wsporczych, a także modelu stacji 110 kV/SN. Symulacje zostały wykonane przy użyciu programu The Elektromagnetic Transients Program – Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
The purpose of this work is to present the problems related to voltage stresses (overvoltages) of the power system caused by atmospheric discharges. Two possible scenarios of sources of these disturbance in the overhead power lines were analyzed in the paper: shielding failure and backflash over phenomena. The possibility of damage to the station equipment as a result of atmospheric discharge to the elements of the overhead power line supplying the considered station 110 kV / MV was analyzed. For this purpose, the overvoltages levels in the 110 kV substation were determined for the characteristic peak values of lightning currents at which the lightning protection is failed or the electrical strength of the insulation system used is lost. The simulations were carried out using The Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
The paper presents an analysis of overvoltages caused by a direct lightning strike in intrusion detection system equipped with underground radiating cable sensors. Waveforms of currents and voltages in the system components are calculated using analytical formulas basing on a transmission-line model in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the inverse fast Fourier transform (IFFT). Three network configurations of the intrusion detection system are analyzed.
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i osób zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala na szybką jakościową ocenę ryzyka wystąpienia zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe, nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
PL
W artykule omówiono problematykę lokalizacji miejsca uszkodzenia, na skutek zwarć i przerw zupełnych jak i zwarć i przerw niezupełnych, w kablach elektroenergetycznych. Przedstawiono kilka metod lokalizacyjnych, ich porównanie i sposoby zastosowania. Wyszczególniono i przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń lokalizowanych kabli, ich rodzaje i sposoby naprawy. Większość metod sprawdza się w przypadku zastosowania przynajmniej trzech metod lokalizacyjnych łącznie. Przedstawione w artykule sposoby naprawy wykrytych uszkodzeń są sposobami praktycznymi, wykonywanymi na co dzień przez monterów i konserwatorów.
EN
The paper discussed the problem of the location of the damage site as a result of short-circuits and complete breaks as well as short-circuits and incomplete breaks in power cables. Several localization methods are presented, their comparison and methods of application. The most frequent causes of damage to localized cables and their types are listed and presented and ways to repair. Most methods work well when using at least three localization methods together. The methods of repairing the detected defects presented in this paper are practical methods.
EN
Results of calculations of overvoltages caused by a direct lightning strike to an underground coaxial cable are presented. Analytic formulas are used in the frequency domain. The time-domain waveforms are computed using the Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT).
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń przepięć spowodowanych przez bezpośrednie uderzenie pioruna w podziemny kabel koncentryczny. Wykorzystano wzory analityczne sformułowane w dziedzinie częstotliwości. Przebiegi w dziedzinie czasu obliczono z zastosowaniem Odwrotnej Dyskretnej Transformacji Fouriera (IDFT).
9
PL
Coraz wyższa podatność współczesnych urządzeń na powstawanie szkód w wyniku przepięć skłoniła do opracowania prostego eksperckiego systemu oceny ryzyka strat piorunowych. Przeznaczony jest on dla przedsiębiorców i zarządzających nieruchomościami, pracowników zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za ocenę ryzyka i likwidację szkód oraz dla pośredników ubezpieczeniowych. Pozwala on na szybką jakościową ocenę ryzyka zniszczeń powodowanych przez wyładowania piorunowe nakreślając równocześnie kroki, które należy przedsięwziąć w celu minimalizacji tego ryzyka. W artykule przedstawione zostaną zalecenia Polskiej Izby Ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
EN
The increasing susceptibility of modern equipment to damage caused by overvoltages has led to the development of a simple expert system for assessing the risk of lightning losses. It is designed for entrepreneurs and property managers, employees of insurance companies responsible for risk assessment and claims handling and insurance intermediaries. It allows rapid qualitative assessment of the risk of lightning damage while outlining the steps that must be taken to minimize this risk. The article will present some recommendations of the Polish Insurance Association on lightning and overvoltage protection.
10
PL
Wartości szczytowe przepięć pojawiających się na zaciskach transformatorów są ograniczane przez stosowanie beziskiernikowych ograniczników przepięć do wartości wynikających z koordynacji izolacji. Wartości przepięć docierających do zacisków transformatora są jednak większe od wartości maksymalnych napięć roboczych. Przepięcia są przenoszone przez uzwojenia transformatorów i propagują się wzdłuż linii zasilających. Zjawiska przejściowe w uzwojeniach i liniach mają wpływ na przebiegi i wartości maksymalne przepięć. W artykule przedstawiono analizę przepięć przenoszonych przez transformator i propagujących się w układzie doświadczalnym modelującym typowy fragment sieci rozdzielczej. Wyznaczono wartości maksymalne oraz częstotliwości rezonansowe przepięć generowanych przez udar napięciowy prostokątny o stromym czole i sygnał sinusoidalny w szerokim zakresie częstotliwości.
EN
The crest values of overvoltages appearing at the transformer terminals are limited by surge arresters to the level determined by the insulation coordination. Those values are much higher than maximum nominal voltage. Overvoltages are transferred through transformers and propagate along supplying lines. Transient phenomena in transformers and lines have influence on shapes and maximal values of overvoltages. Analysis of overvoltages transferred through transformers and propagated in experimental system modeling typical part of electrical distribution network are presented in the paper. Wartości maksymalne and resonant frequency overvoltages generated by surge voltage with short time to the crest nad sinusoidal signal in wide frequency have been determined
PL
Przepięcia piorunowe stanowią realne zagrożenie dla izolacji transformatorów energetycznych oraz ograniczenie ich niezawodności eksploatacyjnej. Bezpośrednie skutki ekonomiczne tych zjawisk wskazują na potrzebę rozpoznania rzeczywistych warunków oddziaływania przepięć na układy izolacyjne oraz analizę ich wpływu na pracę transformatorów. Przepięcia piorunowe w uzwojeniach transformatorów stanowią szczególnie ważne zagadnienie. W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu przepięć piorunowych w eksperymentalnym uzwojeniu warstwowym transformatora energetycznego, wyposażonym w dwa ekrany elektrostatyczne. Analizowano wpływ ekranów na wartości maksymalne przepięć oraz ich przebiegi czasowe. Wyniki symulacji rozkładów początkowych napięcia w uzwojeniu warstwowym ekranowanym oraz nieekranowanym zostały również przedstawione w artykule.
EN
Surge overvoltages pose a threat to a power transformer insulation system and may lead to the transformer failure. Internal overvoltages in the windings are particularly dangerous due to their direct impact on condition of the winding insulation system. The analysis of surge overvoltages distribution in an experimental layer type winding of power transformer is presented in this paper. The influence of electrostatic shields on magnitude and waveforms of surge voltages in the winding is analyzed based on measurement results. The simulation results of initial voltage distributions for shielded and unshielded winding are also presented.
12
Content available remote Overvoltage Assessment of Point-to-Point VSC-Based HVDC Systems
PL
Artykuł przedstawia rezultaty symulacji przepięć występujących w sieci DC bazującej na wykorzystaniu VSC (voltage source converters). Układ VSC wykorzystuje technikę MMC (modular multi-level converter). Rozpatrzono też wpływ sąsziadującej z siecią DC sieci AC.
EN
The application of voltage source converters (VSCs) into medium- and high-power transmission is currently attracting increased attention. In view of this increased attention, this article provides the simulation results of the overvoltages produced by faults occurring in the DC line of a point-to-point VSC-based HVDC system as well as in a neighbouring AC line system. The VSC converters considered here use the MMC (modular multi-level converter) technique to generate the voltage waveform. For pole-to-ground faults occurring in the DC link of a symmetrical monopole system, significantly high overvoltages may arise on the sound pole. This condition is of concern, mainly during the planning stage of the VSC-HVDC project, as it may require the installation of surge arresters with a good performance and/or also additional insulation of the line. In addition, unless the faults occurring on the DC link are quickly removed, sustained overvoltages can threaten the normal operation of the surge arresters installed on the DC side of both sound and faulty poles. Faults and other events in the AC system (near the DC link) may lead to sustained overvoltages that should also be examined regarding the response of the surge arresters.
PL
Zaprezentowano wyniki badań przenoszenia przebiegów udarowych przez uzwojenia transformatora energetycznego 6 kV/0,4 kV.
EN
The paper presents results of research on transmission of shock pulses through 6 kV/0,4 kV power transformer windings.
PL
Przedstawiono model transformatora, w którym stronę średniego napięcia zasilono przepięciami o różnym charakterze, zaś obserwowana była strona niskonapięciowa.
EN
The paper presents a model of transformer which MV side was energized with different overvolatages and LV side was monitored.
15
Content available Analiza przepięć w transformatorach energetycznych
PL
Transformatory energetyczne są narażone na oddziaływanie udarów napięciowych stosowanych do prób napięciowych oraz przepięć o zróżnicowanych przebiegach i wartościach maksymalnych w warunkach eksploatacji. Przepięcia zawierają zwykle składowe oscylacyjne tłumione o częstotliwościach zawartych w szerokich granicach i oddziałują na transformatory pomimo powszechnie stosowanej ochrony przepięciowej. Zjawiska przejściowe w transformatorach, wpływające na przebiegi i wartości maksymalne przepięć wewnętrznych, są zależne od reakcji uzwojeń na napięcia pojawiające się na zaciskach wejściowych. Analiza przepięć w transformatorach ma duże znaczenie dla oceny warunków pracy ich układów izolacyjnych i doskonalenia ich konstrukcji. W artykule przedstawiono analizę przepięć generowanych w uzwojeniu transformatora rozdzielczego przy oddziaływaniu napięć przejściowych o różnych przebiegach.
EN
Power transformers are subjected to action standard voltage strokes during voltage tests and overvoltages with different shapes and maximal values in exploitation. Overvoltages influence on transformers despite of overvoltage protection systems. Usually overvoltages contain oscillative dumped components with frequencies of wide ranges. Transient phenomena in transformers, which have influence on courses and maximal values of internal overvoltages, are dependent on the reaction of windings on transient voltages at input clamps of transformers. Analysis of overvoltages in transformers has important meaning for estimation of working conditions of insulation systems and improvement of its construction. Analysis of overvoltages generated in distribution transformers under action of transient voltages with different waveforms is presented in the paper.
EN
Transformers operating in power grids or industrial environment may be subjected to transients or stimulus with different wave fronts. In industrial networks distribution transformers are exposed to many switching operations which often generate overvoltages. Overvoltages usually have oscillatory components. These components can be sources of resonance inside overvoltages in transformers. If the spectrum of incoming surge voltage matches that of the winding, a corresponding winding resonance will be excited. Therefore external transients occurring in power systems can trigger internal overvoltages with large maximum values in the transformer windings. Analysis of the influence of oil temperature on frequency characteristics of the voltage in transformer windings is very important from a practical point of view. The impact of oil and temperature on the frequency characteristics of internal voltages are presented in this paper. Time domain step response signals of transient voltages in windings, generated for a given step voltage with a selected rise time, are also presented. The paper presents investigation results for disc and layer model transformer windings. The presented results might be used both in the design and optimization of transformers windings.
PL
Transformatory pracujące w sieciach elektrycznych lub w środowisku przemysłowym mogą być poddawane działaniu przepięć o zróżnicowanych przebiegach. W sieciach przemysłowych transformatory rozdzielcze są poddawane działaniu częstych przepięć łączeniowych. Przepięcia zawierają zwykle składowe oscylacyjne. Mogą być one źródłem zjawisk rezonansowych. Przepięcia generowane w sieciach elektrycznych mogą więc być źródłem przepięć o dużych wartościach maksymalnych wewnątrz uzwojeń transformatorów. Analiza wpływu temperatury na przepięcia w transformatorach ma duże znaczenie praktyczne. W artykule przedstawiono wpływ temperatury oleju na charakterystyki częstotliwościowe przepięć wewnętrznych w uzwojeniach. Zamieszczono także przebiegi napięć przejściowych generowanych wewnątrz uzwojeń podczas działania udarów napięciowych prostokątnych o różnych czasach narastania do wartości maksymalnej. Badania wykonano dla uzwojenia modelowego dyskowego i warstwowego. Przedstawione wyniki mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu i optymalizacji uzwojeń transformatorów.
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z przepięciami występującymi w sieci trakcyjnej 3 kV DC. Pokazano problemy wynikające z istnienia tych przepięć, ich źródeł i przedstawiono aktualny stan ochrony przed tymi przepięciami. Przedstawiono nową koncepcję ochrony przed przepięciami z wykorzystaniem warystorów. Zaprezentowano wyniki badań nowego systemu ochrony przed przepięciami.
EN
The paper describes issues related to the surge occurring in the catenary 3 kV DC. Illustrated the problems arising from the existence of these surges, their sources, and presents the current state of protection against these surges. The paper presents a new concept of surge protection with varistor. The results of tests of the new system of protection against surges.
PL
W artykule opisano nową metodę wyznaczania przepięć , które w długich uziomach wywołują udarowe prądy piorunowe Uziom traktowany jest jak linia długa. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano podejście czasowe a nie jak dotąd częstotliwościowe. W rozważaniach pojawia się operator różniczkowania rzędu ułamkowego.
EN
In the article a new method for calculating the overvoltages in transmission lines is described. In earth electrodes (treated as a transmission lines) the overvoltages are caused by lightning surge currents. To solve the problem the time domain method has been applied instead of frequency domain used so far. In calculations the fractional order differential operator is used . (Application of differential operators of fractional order to determine the lightning surges voltages induced in earth electrode).
19
Content available remote Zagrożenie przyłączy zasilania urządzeń chronionych przez SPD
PL
Zastosowanie w instalacji elektrycznej wielostopniowego systemu ograniczania przepięć nie zawsze zapewnia bezawaryjne działanie chronionych urządzeń. Oceniając skuteczność ochrony przed przepięciami przeanalizowano zjawiska zachodzące bezpośrednio przed chronionym urządzeniem w obwodzie warystor – przyłącze zasilania. Wyniki badań wskazują na możliwość wystąpienia przepięć o wartościach szczytowych przekraczających poziomy dopuszczalne dla przyłączy zasilania typowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
EN
In electrical installation with multistage system of surge protective devices no always failure-free working of devices is assured. Estimating effectiveness of protection against overvoltages, phenomena directly in front of protected devices in circuit varistor - input of power supply were analyzed. Results of investigations show the possibility of appearance the overvoltages with maximal values exceeding the admissible values of power inputs for typical electric and electronic devices.
PL
Zastosowanie w instalacji elektrycznej systemu ograniczania przepięć nie zawsze zapewnia bezawaryjne działanie chronionych urządzeń. Oceniając skuteczność ochrony przed przepięciami zbadano zjawiska zachodzące w wielostopniowych systemach układów urządzeń do ograniczania przepięć. Wyniki badań wskazują na możliwość wystąpienia przepięć o wartościach szczytowych przekraczających poziomy dopuszczalne dla przyłączy zasilania typowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
EN
In electrical installation with multistage system of surge protective devices no always failure-free working of devices is assured. Estimating effectiveness of protection against overvoltages, phenomena in electrical installation with multistep surge protective devices were analyzed. Results of investigations show the possibility of appearance the overvoltages with maximal values exceeding the admissible values of power inputs for typical electric and electronic devices.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.