Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 231

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bacteria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
This article reports on a series of laboratory tests aimed at determining to what extent it is possible to neutralise hydrogen sulphide with H2S-utilising bacteria from the genera Thiobacillus and Acidithiobacillus in the environment of formation water and process water. Four active bacterial suspensions were used for this study. The formation water was sourced from underground gas storage (UGS) areas and from currently exploited deposits. The water was taken mainly from natural gas reservoirs. Different sample incubation times were applied during the experiments, i.e. 1-day to 30-day incubation periods. The changes in H2S content under the influence of bacterial cultures were measured in individual samples and compared to the hydrogen sulphide content in control samples. The percentage of changes in H2S levels in the tested formation water samples were calculated. Further tests were conducted on contaminated process water. These served as ‘base waters’ used for preparing water-dispersible polymer drilling fluids. The changes in hydrogen sulphide content under bacterial action were also studied in these samples. The aim of this work was to compare the performance of Thiobacillus and Acidithiobacillus bacteria. The suspension of A. thiooxidans was by far the most effective in neutralising H2S, followed by the suspension of A. ferrooxidans. The detailed results are included in the tabulated statements. Other suspensions of the genus Thiobacillus proved to be much less effective at neutralising hydrogen sulphide in the tested water samples. The article also discusses the results of tests carried out to show the combined effect of bacteria and a nitrate inhibitor (called BMF Bac 4), which is used in some deposits with nitrate-based treatment technology. This technology is used worldwide as an alternative to the use of biocides in reducing hydrogen sulphide content in reservoir media.
PL
Artykuł omawia badania laboratoryjne ukierunkowane na stwierdzenie, w jakim zakresie możliwa jest neutralizacja siarkowodoru przez bakterie z rodzajów Thiobacillus i Acidithiobacillus w środowisku wody złożowej i wody technologicznej. Woda złożowa pochodziła z obszarów PMG (podziemnego magazynowania gazu) oraz z obecnie eksploatowanych złóż; wody pobierano głównie ze złóż gazu ziemnego. W trakcie eksperymentów zastosowano zróżnicowany czas inkubacji próbek testowych: od inkubacji 1-dobowej do 30-dobowej. W poszczególnych próbkach określano zmiany zawartości H2S pod wpływem oddziaływania kultur bakteryjnych w stosunku do zawartości siarkowodoru w próbkach kontrolnych. Obliczono procentową zmianę poziomu H2S w badanych próbkach wód złożowych. Kolejne testy przeprowadzono na skażonych wodach technologicznych. Są to tzw. wody bazowe, służące do sporządzania wodno-dyspersyjnych polimerowych płuczek wiertniczych. W wodach tych również badano zmiany zawartości siarkowodoru pod wpływem działania bakterii. W ramach pracy dokonano porównania działania czterech zawiesin bakterii z rodzajów Thiobacillus i Acidithiobacillus. Zdecydowanie najbardziej efektywne okazały się bakterie A. thiooxidans, natomiast na drugim miejscu była zawiesina A. ferrooxidans. Szczegółowe wyniki zawarto w zestawieniach tabelarycznych. Pozostałe zawiesiny bakterii z rodzaju Thiobacillus użyte w pracy badawczej okazały się znacznie mniej skuteczne w neutralizacji siarkowodoru w badanych próbkach wód. Artykuł omawia również wyniki przeprowadzonych testów obrazujących łączny efekt oddziaływania bakterii oraz inhibitora azotanowego (o nazwie BMF Bac 4), stosowanego w niektórych złożach w ramach technologii nitrate-based treatment. Technologia ta znalazła zastosowanie na świecie jako alternatywa dla wykorzystania biocydów, w celu zmniejszenia zawartości siarkowodoru w mediach złożowych.
2
Content available remote Czynniki mikrobiologiczne a profilaktyka i rewaloryzacja budynków mieszkalnych
PL
Podatność obiektów budowlanych na czynniki mikrobiologiczne jest duża i dotyczy wszystkich konstrukcji, zarówno pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności, jak i w temperaturze optymalnej dla egzystencji człowieka. Nadmierny rozwój tych czynników związany jest z błędami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków. Analiza koincydencji trwałości obiektów i zdrowia mieszkańców z fizjologią i morfologią czynników pozwala na prowadzenie określonej profilaktyki i rewaloryzacji mikrobiologicznej w budynkach.
EN
Suppleness of building objects on microbiological agents is big and concerns all of constructions, which work in the high moisture and in the optimum temperature for the man. Excessive development of microbiological agents is connected the first of all with bad projecting, realization or exploitation of buildings. The analysis of the coincidence of the durability of objects and the health of tenants with physiology and morphology these agents permits on the conducting the prophylaxis and microbiological revalorization in buildings.
PL
Pandemia COVID-19 spowodowała, że obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sieć wodociągowa, dotąd regularnie używana, stała się bezużyteczna. Sytuacja taka staje się groźna, gdy chodzi o wzrost ryzyka bakteriologicznego, przy wychodzeniu z fazy "lockdown" do normalnego funkcjonowania i użytkowania budynków.
PL
Artykuł omawia techniczne rozwiązania wspierające działanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie ciągłego usuwania mikroorganizmów (bakterii, grzybów, pleśni) oraz wirusów (także SARS-CoV-2) z powietrza wewnętrznego. Wskazano zalety i wyzwania związane ze stosowaniem filtrów wysokoskutecznych, dezynfekcji promieniami UV-C oraz dezynfekcji plazmą. Podkreślono także znaczenie czyszczenia i higienizacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
EN
The paper focuses on technical solutions supporting ventilation and air conditioning in the process of removing (bacteria, fungi, moulds and viruses – SARS-CoV-2 included) from the indoor air. There were pointed advantages and challenges of applying highly effective particles filters, UV-C ray disinfection and plasma disinfection. There was also emphasized significance of cleaning and hygienisation of ventilation and air conditioning installations.
EN
Wastewater treatment plants are the source of odour and microorganism emissions to the atmospheric air. Bioaerosol emitted by treatment plants may contain pathogenic microorganisms, antibiotic resistant microorganisms and cause allergies. The aim of the study was to assess the impact of the newly created municipal wastewater treatment plant using the activated sludge method (approx. 20,000 PE, average daily flow of 2,300 m3) on the sanitary state of atmospheric air. Numerous field obstacles (e.g. trees) and natural sources of microorganism emissions to the atmospheric air (e.g. drainage channels) were located in the vicinity of the wastewater treatment plant. Bioaerosol samples (3 replicates) were taken in a wind trail at 10 test stands on the leeward side of the treatment plant and two control stands on the windward side of the treatment plant. Samples were taken by sedimentation on Petri dishes with microbiological mediums. Media was incubated at a temperature appropriate for the type of microorganisms (psychrophilic bacteria, mesophilic bacteria, actinomycetes, mold fungi), and then colonies growing on media were counted. The number of microorganisms per unit volume of air was determined according to the Omelian formula in the Gogoberidze modification. Four series of tests were carried out during the transition months (spring and autumn). The concentration of microorganisms on the leeward side of the treatment plant in the following ranges amouted: psychrophilic bacteria: 156 ± 85 - 6578 ± 1286 cfu/m3, mesophilic bacteria: 87±24 - 6309 ± 1349 cfu/m3, actinomycetes: 0±0 - 719±12 cfu/m3, mold fungi: 52±42 - 4645±425 cfu/m3. These values were similar to those found in the area and in the vicinity of wastewater treatment plants examined by other authors. The concentration of microorganisms in the vicinity of the tested wastewater treatment plant did not show a downward trend as a function of distance from the wastewater treatment plant. This could be due to the presence of other sources of bioaerosol emissions to atmospheric air in the vicinity of the treatment plant (e.g. drainage canals, uncovered soil in plowed fields) and field obstacles that could have affected the movement of air masses (e.g. in-field woodland, forest, embankment Railway). The obtained research results indicate that the emission of bioaerosol from a small wastewater treatment plant, may cause changes in the concentration of microorganisms in the atmospheric air at a level close to natural sources. However, the threats to human health caused by bioaerosol emitted from municipal wastewater may be higher. Therefore, it is justified to monitor the sanitary state of the air and the atmosphere at the wastewater treatment plant and in its vicinity, and conduct research to develop an optimal set of indicator microorganisms of this state.
PL
Oczyszczalnie ścieków są źródłem emisji odorów i mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego. Bioaerozol emitowany przez oczyszczalnie może zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze, mikroorganizmy oporne na antybiotyki oraz powodować powstawanie alergii. Celem pracy była ocena wpływu nowo powstałej oczyszczalni ścieków komunalnych oczyszczającej je metodą osadu czynnego, (ok. 20000 RLM, średni przepływ dobowy 2300 m3) na stan sanitarny powietrza atmosferycznego. W sąsiedztwie oczyszczalni znajdowały się liczne przeszkody terenowe (np. zadrzewienia) oraz naturalne źródła emisji mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego (np. kanały melioracyjne). Próbki bioaerozolu (po 3 powtórzenia) pobierano w smudze wiatru na 10 stanowiskach badawczych po stronie zawietrzenj oczyszczalni i dwóch stanowiskach kontrolnych po stronie nawietrznej oczyszczalni. Próbki pobierano metodą sedymentacyjną na płytki Petriego ze zagaryzowanymi podłożami mikrobiologicznymi. Podłoża inkubowano w temperaturze odpowiedniej dla danego rodzaju mikroorganizmów (bakterie psychrofilne, bakterie mezofilne, promieniowce, grzyby pleśniowe), a potem liczono kolonie rosnące na podłożach. Liczbę mikroorganizmów w jednostce objętości powietrza określano według wzoru Omeliańskiego w modyfikacji Gogoberidze. Wykonano 4 serie badań w miesiącach przejściowych (wiosna i jesień). Stężenia mikroorganizmów po stronie zawietrznej oczyszczalni mieściły się w przedziałach: bakterie psychrofilne: 156±85 - 6578±1286 jtk/m3, bakterie mezofilne: 87±24 - 6309±1349 jtk/m3, promieniowce: 0±0 - 719±12 jtk/m3, grzyby pleśniowe: 52±42 - 4645±425 jtk/m3. Były to wartości zbliżone do stwierdzonych na terenie oraz w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków badanych przez innych autorów. Stężenia mikroorganizmów w sąsiedztwie badanej oczyszczalni nie wykazywało tendencji spadkowej w funkcji odległości od oczyszczalni ścieków. Mogło to być spowodowane obecnością w sąsiedztwie oczyszczalni innych źródeł emisji bioaerozolu do powietrza atmosferycznego (np. kanałów melioracyjnych, odkrytej gleby na zaoranych na polach) oraz przeszkód terenowych, które mogły mieć wpływ na przemieszczanie się mas powietrza (np. zadrzewienia śródpolne, las, nasyp kolejowy). Uzyskane wyniki badań wskazują, że emisja bioaerozolu z małej oczyszczalni ścieków, w niektórych przynajmniej przypadka, może powodować zmiany stężenia mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym na poziomie zbliżonym do źródeł naturalnych. Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego spowodowane przez bioaerozol emitowany ze ścieków komunalnym mogą być jednak większe. Dlatego uzasadnione jest monitorowanie stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego na terenie oczyszczalni ścieków i w ich sąsiedztwie oraz prowadzenie badań nad opracowaniem optymalnego zestawu mikroorganizmów wskaźnikowych tego stanu.
EN
In this article are presented different types of bactericidal / viricidal UV lamps and UV Robots and their effectiveness in the inactivation of bacteria, viruses, fungi, protozoa and mites. In particular it describes vacuum UV-V lamps and robots that can generate ozone. Ozon has the possibility to reach all objects inaccessible to direct radiation and it also destroys these microorganisms. The next type of bactericidal ozone-free UV-C lamps and UV-C robots, which shorten the disinfection time. All topics presented in the article combined with the use of UV lamps and UV robots are based on the results of laboratory tests in various countries (Germany, USA, China, South Korea, Denmark) that were applied to destroy SARS-CoV-2 corona viruses.
EN
In this paper several studies were carried out using a sterilization method with a corona electrical discharge plasma. A tip-to-plane configuration were used with negative and positive polarity power supplies to perform a parametric sterilization studies on E. coli (ATCC 25922) and Bacillus subtilis (ATCC168) bacteria. Plasma has several effects, but the most important are the bacteria destruction on packaging surface and food products for safer products and less likely to be contaminated during longer storage, and the non-aggressive sterilization of heat-sensitive surgical instruments such as endoscopes. These studies present the bacteria resistance and interaction phenomenon by each polarity of the direct current (DC) plasma source on the surfaces. The obtained results show that relatively short treatment time of the order of few minutes is sufficient to remove a significant wet charge of E. coli (Gram G-) by positive polarity and only 11 min by negative polarity. On the other hand, only 65% of Bacillus subtilis (Gram G+) charge was sterilized by positive polarity and 12% by negative polarity for 40 min treatment time. To conclude this work, a comparison was made between the two polarities.
PL
W artykule przedstawiono szereg metod sterylizacji z wykorzystaniem plazmy przy wyładowaniu koronowym. Badano efekt przy różnych rodzajach bakterii. Stwierdzono pełną sterylizację po czasie od kilku do kilkunastu minut. Ale w przypadku niektórych bakterii nawet 40 minut dawało efekt tylko w 65%.
PL
Barwniki azowe to najliczniejsza i najczęściej stosowana grupa barwników syntetycznych. W większości są to substancje odporne na działanie czynników fizycznych, chemicznych oraz biologicznych, co wpływa na trudności w efektywnym ich usuwaniu ze ścieków i stwarza ryzyko ich przenikania do środowiska wodnego. Badania nad zwiększeniem sprawności konwencjonalnych metod oczyszczania ścieków barwnych obejmują m.in. pozyskiwanie mikroorganizmów o wysokim potencjale dekoloryzacyjnym, które można będzie wykorzystać np. do bioaugmentacji układów biologicznego oczyszczania. Celem badań był screening bakterii wykazujących zdolność dekoloryzacji dwóch barwników azowych (błękitu Evansa (BE), czerwieni Kongo (CK)). Mikroorganizmy izolowano ze ścieków komunalnych, kompostu oraz spróchniałego drewna bukowego. W pierwszym etapie izolacji wykorzystano podłoża stałe (mineralne i agar odżywczy) suplementowane barwnikami należącymi do dwóch grup chemicznych (disazowy błękit Evansa (BE), trifenylometanowa zieleń brylantowa (ZB)). Izolaty kilkukrotnie pasażowano w celu potwierdzenia ich czystości i potencjału dekoloryzacyjnego. W drugim etapie badań zastosowano hodowle płynne na podłożu bulion odżywczy zawierającym barwniki syntetyczne (BE lub CK) w stężeniu 0,1 g/dm3. Pomiary spektrofotometryczne prób po dekoloryzacji posłużyły do określenia zawartości barwników i obliczenia ich procentowego usunięcia. Wykazano, że wszystkie wykorzystane materiały mogą stanowić źródło pozyskiwania bakterii dekoloryzujących. Największą ich liczbę izolowano ze ścieków komunalnych, następnie kompostu i próchna. Bardziej skomplikowany strukturalnie BE był efektywniej usuwany przez bakterie niż CK. Większą efektywność dekoloryzacji wykazywały szczepy izolowane na podłożu mineralnym. Spośród nich 3 izolowane na podłożu MM charakteryzowały się szczególnymi właściwościami, usuwały zadane barwniki już po 48 h hodowli z efektywnością przekraczającą 90 %.
EN
Azo dyes are the most numerous and most commonly used group of synthetic dyes. Most of them are resistant to physical, chemical and biological factors. It causes difficulties in effective removal of dyes from wastewater and creates the risk of their penetration into the aquatic environment. Research on increasing the efficiency of conventional methods of treatment of the coloured wastewater includes, inter alia, obtaining microorganisms with high decolourization potential. Such microorganisms can be used e.g. for bioaugmentation of biological treatment systems. The aim of the study was screening of bacteria showing the ability to decolorize two azo dyes (Evans blue (EB), Congo red (CR). Microorganisms were isolated from municipal sewage, compost and rotten beech wood. At the first stage of screening were used two kinds of solid growth media (mineral and nutrient agar) supplemented with dyes belonging to two chemical groups (disazo Evans blue (EB); triphenylmethane brilliant green (BG)). Isolates were passaged several times to confirm their purity and decolourization potential. In the second stage of research, liquid cultures on nutrient broth containing synthetic dyes (EB or CR) at a concentration of 0.1 g /dm3 were used. The content of dyes in samples after decolourization were measure spectrophotometrically and their percentage removal was calculated. It has been shown that all used materials can be a source for obtaining decolorizing bacteria. The largest number of them was isolated from municipal wastewater, followed by compost and rotten wood. Structurally more complicated EB was more efficiently removed by bacteria than CR. Strains isolated on mineral media showed greater decolourization efficiency. Amongst the strains isolated on MM, 3 of them removed dyes already after 48 h of culture with an efficiency exceeding 90 %.
PL
Pandemia COVID-19 spowodowała, że obiekty użyteczności publicznej zostały zamknięte. Sieć wodociągowa, dotąd regularnie używana, stała się bezużyteczna. Sytuacja taka staje się groźna, gdy chodzi o wzrost ryzyka bakteriologicznego, przy wychodzeniu z fazy „lockdown” do normalnego funkcjonowania i użytkowania budynków.
PL
Zdolność do adhezji, kolonizacji powierzchni, a w efekcie do formowania biofilmu, wykazuje szerokie spektrum mikroorganizmów. Złożoność struktury biofilmu i jego wysoka oporność wobec konwencjonalnych antybiotyków są przyczynami trudności napotykanych podczas terapii infekcji związanych z biofilmem. W środowisku biofilmy występują często na powierzchniach abiotycznych, np.: implantach stomatologicznych, cewnikach, rozrusznikach i protezach. Nierzadko zasiedlają też całe układy: pokarmowy, oddechowy, moczowy oraz poszczególne narządy, co nasila infekcje i utrudnia ich leczenie.
EN
The ability to adhere, colonize surfaces, and as a result to form a biofilm, is common in a wide spectrum of microorganisms. The complexity of the biofilm structure and its high resistance to conventional antibiotics are the causes of difficulties in the treatment of biofilm infections. Biofilms are often found on abiotic surfaces, such as dental implants, catheters, pacemakers and dentures. They also often inhabit entire systems: the digestive, respiratory, or urinary system, as well as individual organs, which intensifies infections and hinders their treatment.
EN
The supply of clean water is a major environmental problem in some areas, which is possibly handled through the biodesalination technologies, a concept that involves separating the salt content, and reducing salinity, using bacteria and plants. This research therefore applied Avicennia marina (AM) and Rhizophora mucronata (RM) mangroves, in addition to Vibrio alginolyticus, in 12 reactor reed bed systems arranged in series (AM-RM) to attain a continuous flow. The evaluated salinity level was 20‰ and 25‰, obtained using artificial saline water. Meanwhile, the reed bed system, measuring 0.14 m3 (0.7×0.5×0.4 m), comprises a filter layer component, which consists of sand and gravel, with a diameter of 1 cm and 2 cm. This investigation was performed for 18 days, and samples were collected every 2 days, and the main parameters of salinity, Na, Cl and the potassium ion concentration, electric conductivity and Colony Forming Unit (CFU), as well as the supporting parameters, including pH and temperature, were evaluated. The results showed a water discharge rate of 18 mL/min, and the addition of Vibrio alginolyticus, produced the best salinity level (90%) on day 6 of operation. The outcome of the initial 25‰ sample value, measured as 20.09‰ at the inlet, was reduced to 1.99‰ at the outlet, after treating with Rhizophora mucronata. This was within the range for brackish water, and the calculations using the final salinity values showed a Cl-content of 1129.47 mg/L, while the best conductivity value was 3,485 mS/cm. In addition, the highest selective media CFU was Log 5.6, observed in the Avicennia marina 25‰ reactor, to which Vibrio alginolyticus was added. The supporting parameters of temperature and pH measured 30°C and a range of 6–8, respectively. Therefore, the removal of salt from brackish water using the mangrove operation is assumed to continuously produce low salinity levels.
12
EN
High concentration of sulphates and metals in waters is often as a consequence of anthropogenic activity and industry. The principles of the biological-chemical methods for pollution removal include various processes. The most widely metabolic pathway of sulphate-reducing bacteria - overall dissimilatory reduction - is the complete reduction of sulphate to hydrogen sulphide. Two major metabolic groups are known, depending on whether or not they can oxidize acetate. One group utilizes lactate, fumarate, propionate, butyrate, pyruvate, and aromatic compounds, which they typically oxidize to acetate, while the other group oxidizes acetate to CO₂ and H₂O. Sulphate is reduced to H₂S through a series of intermediate reactions. The end product of this reaction, hydrogen sulphide, can react with metal ions to form insoluble metal sulphides or reduce soluble toxic metals, often to less toxic or less soluble forms. This way, sulphate-reducing bacteria are utilizable in bio-elimination of sulphate and metal from water.
PL
Wysokie stężenie siarczanów i metali w wodach jest często konsekwencją działalności antropogenicznej i przemysłu. Zasady biologiczno-chemicznych metod usuwania zanieczyszczeń obejmują różne procesy. Najszerzej szlakiem metabolicznym bakterii redukujących siarczany – ogólna redukcja dyssymilacyjna – jest całkowita redukcja siarczanu do siarkowodoru. Znane są dwie główne grupy metaboliczne, w zależności od tego, czy mogą utleniać octan. Jedna grupa wykorzystuje mleczan, fumaran, propionian, maślan, pirogronian i związki aromatyczne, które zwykle utleniają do octanu, podczas gdy druga grupa utlenia octan do CO2 i H2O.Siarczan jest redukowany do H2S poprzez szereg reakcji pośrednich. Produkt końcowy tej reakcji - siarkowodór - może reagować z jonami metali, tworząc nierozpuszczalne siarczki metali lub redukować rozpuszczalne metale toksyczne, często do postaci mniej toksycznych lub mniej rozpuszczalnych. W ten sposób bakterie redukujące siarczany są wykorzystywane do bio-eliminacji siarczanu i metalu z wody.
PL
Przedstawiono trudności w pozytywnej ocenie stanu bakteriologicznego wody, uzdatnianej w procesie adsorpcji na granulowanym węglu aktywnym, w przypadku gdy ocena ta ma zawierać również całkowitą liczbę bakterii wyekstrahowanych z pyłu węglowego, przedostającego się do filtratu. Zgodnie z przeprowadzonym przeglądem literatury, zawartość mikroorganizmów w pyle węglowym w ostatnich latach skłoniła inżynierów japońskich do coraz częstszego projektowania filtrów piaskowych nie przed, ale po filtrach z granulowanym węglem aktywnym oraz tzw kanapkowych filtrów powolnych. Na podstawie obserwacji pracy filtrów z granulowanym węglem aktywnym, instalowanych w lodówkach, wyrażono pogląd, że one również wymagają zabezpieczenia przed pyleniem z węgla, w tym również w przypadku stosowania wkładów ze spiekanego węgla aktywnego. W konkluzji stwierdzono iż dla mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody pitnej, cząstki pyłu węglowego powinny być usuwane z filtratu.
EN
Some difficulties with positive evaluation of bacteriological content of water treated using the process of adsorption on granular activated carbon have been stressed. The problem arises if the number of bacteria extracted from the coal dust particles is accounted. Some small coal particles are continuously releasing for the whole period of filters operation. According to the literature review in the last years the microorganisms content of coal fines caused Japanese engineers more often constructing sand filters not before, but after, GAC adsorbent filters and building sandwich slow filters. Based on own observations of filters applied in households to treating potable water it was suggested that the filtrate should be also protected against GAC particles. Laboratory tests confirmed that these filters also release coal fines even from the cartridge of agglomerated activated carbon. In conclusion it was suggested that for the drinking water microbiological safety the coal filters should be removed from the filtrate.
EN
Commonly used synthetic dyes cause serious problems with their efficient removal from sewage. The bioaugmentation of sewage treatment systems with highly decolorizing bacteria may be a solution. The aim of the study was the screening of bacteria with high ability to remove synthetic dyes (brilliant green (BG), crystal violet (CV), erythrosine (Er). The bacteria were isolated from municipal sewage, compost and rotten beech wood. Mineral and nutrient solid growth media supplemented with dyes (BG or EB) at a concentration 0.1 gL-1 were used. At second stage of screening the liquid nutrient broth supplemented with one of dye (BG, CV or Er at concentration 0.1 gL-1) was used. The contents of dyes in samples (after 96 h) were measured spectrophotometrically. The largest number of decolorizers were obtained from wastewater, then from compost and the rotten wood. In the case of BG and CV even small differences in the structure of the molecules affect the results of dyes removal. The structurally simpler BG was definitely better removed than CV. The results of the removal of Er were worse than BG but better than CV. Bacteria isolated at mineral medium removed dyes with higher efficiency.
EN
The paper presents the impact of the initial processing, cultivar, and storage time on the physical and chemical quality of freeze-dried sweet pepper crisps. Sweet pepper after initial washing and crushing was subjected to further four combinations of the initial processing. The first combination included freezing, the second one blanching in 98°C and 2-minutes time, the third one -dehydration in 2% solution of ascorbic acid and the fourth one - dehydration in the 2% solution of sodium chloride. Both types of dehydration were carried out in 70°C for 20 minutes with a 1:4 participation of raw material to osmotic solution. Blanched and dehydrated raw materials were subjected to freezing in -18°C for 24 hours. After the completed process of freezing, the samples were moved to a freezer-drier and were dried by sublimation in -18°C and the reduced pressure of 63 Pa. The research that was carried out proved that the microbiological quality of the obtained sweet pepper lyophilizes was significantly affected by the cultivar, treatment type and storage time. These factors significantly diversified the number of microorganisms in sweet pepper crisps. No initial processing before sublimation drying caused a considerably average increase of the number of psychrophile and mesophilic bacteria in crisps from both sweet pepper cultivars. A considerable reduction of their total number took place during blanching and dehydration in the ascorbic acid solution and sodium chloride solution. Additionally, along with the storage time, reduction of the total number of psychrophilic, mesophilic bacteria, fungi and yeasts was reported.
PL
W pracy przedstawiono wpływ obróbki wstępnej, odmiany i czasu przechowywania na jakość fizykochemiczną liofilizowanych cripsów z papryki. Paprykę po wstępnym umyciu i rozdrobnieniu poddano 4 dalszym kombinacjom obróbki wstępnej. Pierwsza z kombinacji obejmowała zamrażanie, druga blanszowanie w temperaturze 98°C i czasie 2 minut, trzecia odwadnianie w roztworze 2% kwasu askorbinowego oraz czwarta odwadnianie w 2% roztworze chlorku sodu. Obydwa rodzaje odwadniania prowadzono w temperaturze 70°C przez 20 minut przy stosunku surowca do roztworu osmotycznego wynoszącego 1:4. Blanszowane i odwodnione surowce poddano zamrażaniu w temperaturze -18°C przez 24 h. Po zakończonym procesie zamrażania próbki przeniesiono do liofilizatora i suszono sublimacyjnie przy temperaturze -18°C i obniżonym ciśnieniu równym 63 Pa. Przeprowadzone badania wykazały, że na jakość mikrobiologiczną otrzymanych liofilizatów z papryki istotnie wpłynęła odmiana, rodzaj obróbki oraz czas przechowywania. Czynniki te istotnie różnicowały liczbę drobnoustrojów w cripsach z papryki. Brak obróbki wstępnej przed suszeniem sublimacyjnym spowodował znaczny średni wzrost liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych w cripsach z obu papryk. Znaczne obniżenie ich ogólnej liczby następowało przy blanszowaniu i odwadnianiu w roztworze kwasu askorbinowego i chlorku sodu. Dodatkowo wraz z czasem przechowywania obserwowano obniżenie ogólnej liczby bakterii psychrofilnych, mezofilnych, grzybów i drożdży.
EN
All over the world, the use of medicinal plants is gaining more acceptability due to the possibility of discovering novel drugs from them and solving the problem of antimicrobial resistance associated with conventional antibiotics. The phytochemical composition and antimicrobial properties of crude extracts of the leaves, stems, and bark of Annona muricata were evaluated on Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Salmonella typimurium, while the antifungal properties were evaluated against Candida albicans and Candida tropicalis. The Agar well method was used for the study. At concentrations of 150 mg/ml and 300 mg/ml, inhibitory effects were observed on E. coli and S. aureus, with a visible zone of inhibition ranging from 15 mm to 21 mm respectively, and with respect to N- hexane, an antimicrobial activity range of 5 mm to 20 mm, for the leaf extract, which shows effective antimicrobial action against E. coli and S. aureus. Hot water extracts were observed to possess more bioactive compounds compared to organic solvent extracts, and exhibit higher ranges of activity against the tested bacterial species. All extracts exhibited low anti-fungal activity in the range of 8 mm to 15 mm. The phytochemical screening of the extracts of different parts of A. muricata revealed the presence of secondary metabolites such as tannins, alkaloids, saponins, flavonoids, steroids, and cardiac glycosides. The antimicrobial activity of the extracts was compared with a standard antibiotic, ketoconazole, and with ampicillin, which served as the controls). The results showed that A. muricata can be used as an anti-bacterial substance, since it shows broad spectrum activity against a range of bacteria responsible for the most common bacterial illnesses. Further research will be necessary to ascertain its full spectrum of efficacy.
PL
Do wody, która jest dobrym rozpuszczalnikiem, przechodzą różne substancje pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Proces ten dodatkowo potęgowany jest faktem, iż woda bardzo łatwo przemieszcza się w środowisku. Nagły wzrost liczby ludności, rozwój gospodarczy, a zwłaszcza różnych gałęzi przemysłu powodują przedostawanie się do wód naturalnych różnych niebezpiecznych mikroorganizmów i substancji chemicznych. Ścieki komunalne, a w szczególności ze szpitali, jak również ferm hodowlanych, są nośnikami patogennych mikroorganizmów. Wśród nich należy wymienić Escherichę Coli, Salmonellę typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, Mycobacterium Tuberculosis. Wśród wirusów wspomnieć należy grupę enterowirusów, spośród których najgroźniejsze są poliwirusy odpowiedzialne za chorobę Heinego-Medina. W wodach zanieczyszczonych ściekami typu fekalnego wykrywa się też jaja pasożytów, takich jak glista ludzka, włosogłówka, glisty psiej i kociej. Oprócz zagrożeń biologicznych w ściekach komunalnych zrzucanych do wód powierzchniowych znajdują się również niebezpieczne substancje chemiczne. Szkodliwość ścieków bytowo-gospodarczych może być zwiększona poprzez dopływ ścieków przemysłowych zwiększających zawartość związków toksycznych.
EN
A variety of natural and anthropogenic substances pass into water that is a good solvent. This process is additionally strengthened by the fact that water moves around in the environment very easily. The sudden increase in the population, economic development, and especially various branches of industry cause the penetration of various dangerous microorganisms and chemical substances into the natural waters. Municipal sewage, in particular from hospitals as well as breeding farms, are carriers of pathogenic microorganisms. These include Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, and Mycobacterium Tuberculosis. Among the viruses, a group of enteroviruses should be mentioned, among which the most dangerous are the poliviruses responsible for the Heine-Medina disease. In waters contaminated with sewage of the faecal type, eggs of parasites such as human roundworm, whipworm, and roundworms of canine and feline are also detected. In addition to biological hazards in municipal sewage discharged to surface waters, hazardous chemical substances are also found. The harmfulness of domestic sewage can be increased by the inflow of industrial sewage that increases the content of toxic compounds.
PL
Procesy dezynfekcji wody mają na celu wyeliminowanie drobnoustrojów patogennych występujących w wodzie. Diagnostyka wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami nastawiona jest jednak głównie na wykrywanie kałowego skażenia wody. Mikroorganizmy chorobotwórcze mogą przedostać się do wody także z innych źródeł, których nie stwierdzimy podczas wykrywania bakterii Escherichia coli, bakterii grupy coli, czy enterokoków. Jak zatem postępować aby mieć pewność, że faktycznie woda jest wolna od patogenów?
EN
Water disinfection processes are designed to eliminate the pathogens found in the water. Diagnostics performed in the accordance with applicable Polish regulations, however, is focused primarily on the detection of fecal contamination of the water. Pathogenic microorganisms can also get into the water from other sources that we won’t find during the detection of the Escherichia coli, coliforms or enterococci. So, how do you proceed to be sure that water is actually free from pathogens?
EN
Due to the nature of the work (animal treatment and care of animals) the environment of small animal veterinary practice can be contaminated by microorganisms. Therefore, veterinary practices or hospitals are facilities, where veterinarians, clients and animals can be exposed to biological agents. The objective of the study was to characterize the bacteriological quality of air in small animal veterinary practice in Krakow. Bioaerosol measurements were performed during the summer season of 2017. The samples of outdoor and indoor air at small animal veterinary practice were analyzed, using a 6-stage Andersen's air sampler. The highest concentration of bacterial aerosol was observed in the treatment room. There were statistically significant differences in the concentrations of bacterial aerosol between indoor and out-door air. Also, the analysis showed that there were significantly higher airborne microbial loads in different rooms at different measuring times of the day. Based on the analysis of bioaerosol particle size distribution it was found that the largest "load" of bacteria, isolated form the air, can reach (in the human respiratory system) to the region of the nasal and oral cavity, throat and trachea, as well as bronchioles. In the indoor air, the predominant groups of microorganisms were rods of the Bacillus genus and Gram-positive cocci from the Micrococcus and Staphylococcus genus. The study confirmed that the small animal veterinary practice can be a workplace related to exposure to microbial agents.
PL
Ze względu na specyfikę pracy (leczenie oraz opieka nad zwierzętami) środowisko gabinetu weterynaryjnego może być zanieczyszczone mikrobiologicznie. Gabinety czy szpitale weterynaryjne są placówkami, w których weterynarze, klienci i zwierzęta mogą być narażeni na działanie czynników biologicznych. Celem badań była charakterystyka bakteriologicznej jakości powietrza w gabinecie weterynaryjnym w Krakowie. Pomiary bioaerozolu wykonano w okresie lata w 2017 r. Próbki powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego w gabinecie weterynaryjnym pobierano przy pomocy 6-stopniowego impaktora Andersena. Najwyższe stężenie aerozolu bakteryjnego obserwowano w pokoju zabiegowym. Odnotowano istotne statystycznie różnice w stężeniach aerozolu bakteryjnego pomiędzy powietrzem wewnętrznym, a tłem zewnętrznym. Analiza wykazała również istotnie wyższe stężenia mikroorganizmów w zależności od punktu pomiarowego i pory dnia. Analizując rozkłady ziarnowe bioaerozolu stwierdzono, że najwyższy „ładunek” bakterii może dotrzeć (w układzie oddechowym człowieka) do rejonu jamy nosowej i jamy ustnej, gardła i tchawicy, a także oskrzelików. W powietrzu wewnętrznym dominującymi grupami mikroorganizmów były laseczki z rodzaju Bacillus i Gram-dodatnie ziarniaki z rodzaju Micrococcus i Staphylococcus. Badanie potwierdziło, że gabinet weterynaryjny może być miejscem pracy związanym z narażeniem na czynniki mikrobiologiczne.
EN
Zeolites are nanoporous alumina silicates in a framework with cations, exhibiting ion-exchange properties with metal ions making them possible antimicrobial materials. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial activity of ion-exchanged zeolites and the toxic potential of these materials. Zeolite-Co2+ and Li+ exhibited the most effective inhibition on Staphylococcus aureus growth than in other microorganisms (Escherichia coli and Pseudomonas aeroginosa) in low concentrations. Zeolite-Cu2+ presented higher zone of inhibition when tested against Candida albicans, while Zeolite-Zn2+ showed similar effectiveness among all the microorganisms. When ion-exchanged zeolites were used in effective concentrations to achieve antimicrobial activity, no alterations against bioindicators organisms as Artemia sp. and L. sativa were found and, in addition, they have non-significant result in terms of DNA cleavage activity. Zeolites have advantage of releasing slowly the metals loaded and this characteristic can to be considered promising as potential antimicrobial materials in concentrations safe for use.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.