Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Korzystając z opublikowanych wyników pomiarów zmian obciążenia obudowy wyrobiska korytarzowego spowodowanego, zarówno czynnikami naturalnymi, jak i eksploatacją górniczą, określono zakres zmian podporności i zsuwów indywidualnych stojaków ciernych, stosowanych celem wzmocnienia obudowy wyrobiska oraz oszacowano zakres pomiarowy czujników monitorujących obciążenie i zsuw stojaka. Zaprezentowano koncepcję systemu monitorowania obciążenia obudowy korytarzowej poprzez pomiary podporności stojaka ciernego oraz jego zsuwu.
EN
Basing on the published measurements of changes in load on roadway roof support, caused both by natural phenomena and mining processes, the range of changes of load-bearing capacity and yield of individual frictional props, which are used to strengthen the roadway roof support, was determined as well as the measuring range of sensors monitoring the load and yield of a prop estimated. A concept of the system for monitoring the load on roadway roof support, through the measurements of load-bearing capacity and yield of frictional prop, is presented.
PL
W artykule porównano wyniki kontroli codziennych i miesięcznych zawartych w raportach sporządzanych każdorazowo po zakończeniu eksploatacji ściany z wynikami ocen stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej przeprowadzanych z udziałem przedstawicieli Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Celem porównań jest określenie związku pomiędzy bieżącą obsługą sekcji obudowy a zakresem wymian jej elementów wynikającym z oceny stanu technicznego.
EN
The article compares the results of daily and monthly inspections contained in the reports prepared each time after completion of a long-wall's extraction with the results of the technical evaluation of the state of powered roof support sections carried out with the participation of representatives of the Institute of Mining Technology KOMAG. The purpose of comparison consists in determination of the relationship between the current operation activities of the supports and the scope of replacement of its components resulting from the evaluation of its technical condition.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjny system bezpieczeństwa ARGUS służący do monitorowania migracji załogi na przykładzie instalacji zabudowanej w podziemnym zakładzie górniczym JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach. Ponadto przedstawiono proces doboru, zabudowy oraz użytkowania systemu monitorowania migracji załogi z prezentacją doświadczenia zdobytego na każdym z etapów jego wdrażania.
PL
W artykule omówiono zasadnicze zmiany w procesie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej wynikające z nowelizacji przepisów. Wprowadzone zmiany uprościły znacznie proces oceny stanu technicznego, nie wpływając na szczegółowość oceny, mierzoną liczbą elementów zakwalifikowanych do remontu lub wymiany na nowe, w porównywanych okresach obowiązywania przepisów dotyczących oceny. Podano zbiorcze wyniki ocen stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej realizowanych z udziałem ITG KOMAG w wybranych kopalniach węgla kamiennego.
XX
Main changes in the process of assessment the technical conditions of powered roof supports resulting from revision of regulations are discussed. The changes in regulations significantly simplified the process of assessment the technical conditions of powered roof supports not affecting the precision of assessment measured by number of components classified for repair or replacement in comparison to the similar period of previous assessment procedure. List of results of assessment the technical conditions of powered roof supports made with participation of KOMAG in the selected hard coal mines is given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy stanu technicznego elementów sekcji obudowy zmechanizowanej eksploatowanych przez wybrane kopalnie węgla kamiennego na podstawie ocen stanu technicznego realizowanych z udziałem ITG KOMAG
EN
The results of analysis of technical condition of powered roof supports used in the selected hard coal mines on the basis of tests realized by KOMAG Institute of Mining Technology.
6
Content available remote Monitorowanie pracy stojaków ciernych
PL
Przedstawiono koncepcję ciągłego monitorowania podporności stojaków ciernych. Zestawiono dane dotyczące podporności stojaków ciernych wynikające z badań stanowiskowych i pomiarów w warunkach rzeczywistych. Określono przedziały zmienności podporności stojaków ciernych, będące podstawą opracowania oprogramowania systemu monitorowania podporności stojaka.
EN
A concept of continuous monitoring of load-bearing capacity of frictional legs is presented. Data as regards load-bearing capacity of frictional legs, which result from stand tests and measurements in real conditions, are listed. Ranges of changeability of load-bearing capacity of frictional legs, which are the basis for a development of software for the system for monitoring of leg load-bearing capacity, are determined.
PL
Problematyka współpracy różnych typów obudów zmechanizowanych w jednej ścianie pojawiła się już na początku lat 80. XX wieku, jednak ostatecznie została prawnie usankcjonowana w 2002 roku. Rozporządzenie nakłada na użytkowników obudowy zmechanizowanej obowiązek uzyskania (przed rozpoczęciem eksploatacji ściany wydobywczej wyposażonej w więcej niż jeden typ obudowy) "Opinii rzeczoznawcy". W pierwszej części artykułu (nr 12/2010 WG) opisano metodykę opracowania "Opinii rzeczoznawcy" oraz "Opinie rzeczoznawcy" wykonywane w latach 2003-2010 w KOM AG-u, natomiast w tej części artykułu publikuje się dwa ostatnie rozdziały.
EN
The issue of co-operation between the different types of powered supports in one longwall had already appeared in the early 80s of the twentieth century, but was eventually legally sanctioned in 2002. The Regulation imposes on the users of powered supports the obligation to obtain (prior to starting operation of a longwall equipped with more than one type support) an "Expert's Opinion". The first part of this article (No. 12/2010 WG) describes the methodology of elaboration of an "Expert's Opinion" and "Expert's opinions" elaborated in the years of 2003-2010 in KOMAG, but this part of the article publishes two last chapters.
PL
W artykule omówiono zagadnienia stosowania różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednym wyrobisku ścianowym. Problematyka jest niezwykle istotna z punktu bezpieczeństwa pracy załogi górniczej oraz możliwości prowa.dzenia produkcji niezakłóconej awariami. W przypadkach, kiedy kopalnie prze.widują zastosowanie w ścianie kilku typów sekcji obudowy zmechanizowanej, zobligowane są obowiązującymi przepisami do uzyskania opinii Rzeczoznawcy, którym jest m.in. Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
EN
The article discusses the issues of the use of different type's powered sup.ports sections in one longwall working. The issue is extremely important from the viewpoint of work safety of the mine's crew and the possibility of conductance of undisturbed by failures. In cases where the mines envisage the application of several types of powered support sections in a single longwall they are made obliged to obtain an expert opinion, the role of which is executed, among others, by the Institute of Mining Technology KOMAG.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników "Opinii rzeczoznawcy", dotyczących możliwości równoczesnego stosowania w ścianie wydobywczej więcej niż jednego typu sekcji obudowy zmechanizowanej. Analizę opracował zespół osób upoważnionych do wydawania "Opinii rzeczoznawcy" w imieniu Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Przedstawiono "Metodykę działań Rzeczoznawcy", według której prowadzi się proces wydawania "Opinii rzeczoznawcy", omówiono jej poszczególne punkty i przedstawiono wnioski wynikające z doświadczeń nabytych podczas opracowywania opinii.
EN
Analysis of results of "Expert's opinions', which refer to possibilities of simultaneous use of more than one type of powered-roof support in a longwall, was presented in the paper. The analysis was developed by a group of people authorized to issue "Expert's opinions" on behalf of the KOMAG Institute of Mining Technology. "Methodology of expert's actions", according to which the process of issuing of "Expert's opinions" is carried out, was presented, its points were discussed and conclusions resulting from experience gained during development of opinions were given.
PL
W pracy przedstawiono zestawienie przeprowadzonych, przy udziale Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w 2009 roku opracowań w zakresie ocen stopnia zużycia sekcji obudowy zmechanizowanej. Przeprowadzono analizę stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej eksploatowanych przez kopalnie węgla kamiennego. Omówiono wyniki przeprowadzonych ocen stopnia zużycia.
EN
A list of reports as regards assessments of degree of wear of powered-roof supports, which were developed in 2009 with participation of the KOMAG Institute of Mining Technology, was presented in the paper. Analysis of technical condition of powered-roof supports, which operated in hard coal mines, was made. Results of assessments of degree of wear were discussed.
PL
W artykule przedstawiono parametry i charakterystyczne cechy, wyprodukowanych według dokumentacji opracowanej w KOMAG-u, nowoczesnych sekcji obudowy zmechanizowanej dla Katowickiego Holdigu Węglowego S.A. oraz modernizowanych sekcji obudowy zmechanizowanej dla Kompanii Węglowej S.A. Przedstawiono proces projektowania sekcji obudowy zmechanizowanej oraz nowatorski system odnawiania zasobów sekcji obudowy zmechanizowanej w kopalniach KHW S.A.
EN
Parameters and characteristic features of state-of-the-art powered-roof supports manufactured according to documentation developed at KOMAG for Katowicki Coal Holding, JSC and parameters and characteristic features of powered-roof supports modernized for Coal Company, JSC were presented in the paper. The process of designing of powered-roof support and novel system for renewal of resources of powered-roof support in collieries of Katowicki Coal Holding, JSC were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.