Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
There is a strong transit car traffic in Litomerice. A monitoring network was installed in the town of Litomerice (Czech Republic, Usti nad Labem Region) to explore the condition and impact on the environment. This monitoring uses a network of sensors and data is centralized. In this work we will deal with the evaluation of the two-year operation of this network and function description.
PL
W Litomericach panuje duży ruch tranzytowy. W mieście Litomerice (Czechy, Usti nad Labem) zainstalowano sieć monitorującą w celu zbadania stanu i wpływu na środowisko. Monitorowanie wykorzystuje sieć czujników, a dane są scentralizowane. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę dwuletniego funkcjonowania tej sieci i opis funkcji.
EN
The problem of determining displacements of objects is an important and current issue, in particular in terms of operational safety. This is a requirement that covers geodetic, periodic control measurements in order to determine horizontal and vertical displacements. The paper is focused on the analysis of vertical displacements. Geodetic measurements and their interpretation allow to reduce the risk of possible structural catastrophes. The major research topic of the majority of available papers is displacement determination of individual controlled points, in a situation where there are identified as fixed reference points. There are cases making identification of such points difficult or impossible to use in displacement analysis. This paper addresses a rare case of determining vertical displacements in unstable reference systems. Due to the fact that most of the existing and known literature methods do not always bring satisfactory results, the paper propose a new method of vertical displacement determination in the absence of reference points in the local coordinate system. Practical considerations on simulated data show that the presented method performs the task correctly.
PL
Problematyka wyznaczania przemieszczeń obiektów jest ważnym zagadnieniem, w szczególności w aspekcie dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Zmiany poziomu zwierciadła wody, głębokie wykopy, obciążenie gruntu ciężką budowlą, zużycie konstrukcji na skutek jej eksploatacji to tylko kilka czynników mogących powodować ruchy gruntu i posadowionych na nim obiektów. Konsekwencją ruchów gruntu mogą być przemieszczenia poziome i pionowe. Zatem istotne jest określenie wielkości tych przemieszczeń, na co pozwalają okresowe pomiary kontrolne. W analizie przemieszczeń wyróżnić można układy odniesienia stabilne oraz niestabilne. Praca ta skupia się na wyznaczaniu przemieszczeń pionowych w niestabilnych układach odniesienia, zatem porusza problem, który rzadko prezentowany jest w literaturze przedmiotu.
PL
Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świcie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozwiniętej energetyce jądrowej jak USA, Francja, Anglia czy Niemcy, madają obecnie bardzo rozbudowane systemy składające się z tysięcy stacji i dostarczające kilkaset tysięcy danych rocznie. Systemy te rozwijały się stopniowo i są nadal rozbudowywane i wzmacniane. Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek oraz przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.
EN
The radiological monitoring net-works are operating in majority of the countries over the word, particularly in the countries with nuclear power systems, although the net-works differ significantly from country to country with respect of posts density, used advanced techniques of measurements and organizational level or else number of staff engaged. There are expanded net-works in the countries with well-developed nuclear power as USA, France, UK or Germany with thousands of stations that provide hundreds of thousands data per year. These networks have been gradually developed and still are modernized and strengthened. In the context of the near approaching of construction of the first Nuclear Power Plant in Poland, the authors of this paper provide the Polish reader basic rules for designing monitoring system around nuclear facility according last Directives of European Commission and recommendations of International Atomic Energy Agency. The paper makes also preview of methods to determine sampling frequency and optimal number as well as special distribution of samples.
PL
Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świecie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozwiniętej energetyce jądrowej, jak USA, Francja, Anglia czy Niemcy, mają obecnie bardzo rozbudowane systemy, składające się z tysięcy stacji i dostarczające kilkaset tysięcy danych rocznie. Systemy te rozwijały się stopniowo i są nadal rozbudowywane i wzmacniane. Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej (EJ), autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek, a także przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.
EN
The radiological monitoring net-works are operating in majority of the countries over the word, particularly in the countries with nuclear power systems, although the net-works differ significantly from country to country with respect of posts density, used advanced techniques of measurements and organizational level or else number of staff engaged. There are expanded net-works in the countries with well-developed nuclear power as USA, France, UK or Germany with thousands of stations that provide hundreds of thousands data per year. These networks have been gradually developed and still are modernized and strengthened. In the context of the near approaching of construction of the first Nuclear Power Plant in Poland, the authors of this paper provide the Polish reader basic rules for designing monitoring system around nuclear facility according last Directives of European Commission and recommendations of International Atomic Energy Agency. The paper makes also preview of methods to determine sampling frequency and optimal number as well as special distribution of samples.
PL
Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W artykule poruszono również zagadnienia dotyczące wyznaczania częstości poboru oraz optymalizacji liczby próbek oraz przedstawiono przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów pomiarowych.
EN
In the context of the near approaching of construction of the first Nuclear Power Plant in Poland, the authors of this paper provide the Polish reader basic rules for designing monitoring system around nuclear facility according last Directives of European Commission and recommendations of International Atomic Energy Agency. The paper makes also preview of methods to determine sampling frequency and optimal number as well as special distribution of samples.
EN
This article presents results of research whose main aim was to evaluate the quality parameters of water in the area of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in 2006-2015. The data for the analysis comes from 41 PSH observation points and two groundwater intakes. Groundwater occure in Quaternary, Neogene, Palaeogene, Cretaceous and Jurassic sediments. Analysis of physicochemical parameters of water (pH, PEW, HCO3, SO42- ,C-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe, Mn, NO-3, NO-2, NH+4 ) was presented over time and over space. Analysis were made separately for each aquifer. It has been found that the most important factors influencing of groundwater chemistry are rock types in the aquifer (salt dome, contacts between aquifers) and human impact.
EN
To obtain reliable and representative results of the groundwater quality monitoring, the adequate monitoring network to the hydrogeological and spatial conditions should be constructed. The representative location of monitoring points determines the precision of contour map and thus the knowledge of the hydrodynamic system in the analyzed area. This article is an attempt to interpret the contour map for groundwater monitoring network of the municipal landfill in Tychy-Urbanowice. There were taken into account the different number of piezometers to construct contour maps and four methods of interpolation were used: triangulation with linear interpolation, natural neighbor, kriging, radial basis function. The article shows the differences in the obtained contour maps and emphasizes restrictions in the application of triangulation and radial basis function as a result.
PL
Ocenę jakości wód podziemnych Gdańska i Sopotu wykonano na podstawie szeroko zakrojonych badań, zarówno pod względem liczebności, jak i zakresu oznaczeń. Przeanalizowano wpływ terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych, znajdujących się w strefach dopływu wód do części ujęć oraz obecny stopień oddziaływania słonych wód morskich na warstwy wodonośne. Przy pomocy analizy hydrodynamiki wyznaczono kierunki przepływu wód podziemnych, ze szczególnym wskazaniem kierunków migracji wód zanieczyszczonych.
EN
Groundwater quality assessment for Gdansk and Sopot was based on extensive research, both in number and scope. The stress of urban and post-industrial land, located on the part of water intakes, were considered as well as the influence of salty sea water on aquifer. The analysis of hydrodynamics revealed groundwater flow direction, that let determine the contaminated groundwater flow destination.
EN
The paper presents a process of designing and adapting to the needs of the Polish Air Navigation Services Agency system of supervision and monitoring of digital transmission network devices used for communication and transmission of data for air traffic. The paper presents the general concept of the transmission network, architecture of supervision and monitoring system, safety of the system and key tasks performed by the system. Presented teletransmission digital network cover ten Polish airports. Central localization is based in the Air Traffic Management Centre in Warsaw, while the elevated locations are placed in Local Centers of PANSA in each one airport as Bydgoszcz, Gdansk, Katowice, Krakow, Lodz, Poznan, Rzeszow, Szczecin and Wroclaw. IT System - discussed in the paper will be implemented as a distributed system covering locations as mentioned above. The entire system is designed to operate as a Client - Server - Database. The system has an open and scalable architecture that allows to be easily adapt to the new and variable requirements in a very short time.
EN
In this paper a methodology of assessment and optimization of groundwater quality monitoring network which takes into account the evaluation criteria derived from the Shannon information theory is presented. The fundamental criteria derived from this theory are: (1) the value of marginal information entropy, which is a measure of the amount of information containing in the data in a location of sampling point, and (2) the value of transinformation (mutual information) which measures the amount of information shared between each of two sampling points. Transinformation can be interpreted as an index of the stochastic dependence between the random variables corresponding to groundwater quality data recorded in different sampling points of monitoring network and shows the reduction of uncertainty included in one variable due to the knowledge of the other variable. In the optimization problem the objective function involving the value of transinformation of the investigated water quality parameters (Cl, Cu, Na) is minimized. To minimize the objective function the simulated annealing algorithm, which allows to find a satisfactory sub-optimal solution, was used. The proposed methodology was applied to optimize the groundwater monitoring network of contaminant reservoir Żelazny Most, one of the worlds biggest industrial waste disposal site, which collects post-flotation contaminants originating from copper ore treatment. The results show an increase in the effectiveness of the monitoring network by reducing the number of sampling points while maintaining an acceptable amount of information available in the network.
PL
W pracy przedstawiono metodę oceny sieci monitoringu jakości wód podziemnych pod kątem ilości informacji, jaką sieć monitoringu jest w stanie dostarczyć do systemu kontroli. Traktując sieć monitoringu jako sygnałowy system komunikacyjny, mający zdolność przekazu informacji hydrologicznej, można do tego systemu zastosować kryteria oceny wykorzystujące pojęcia z teorii informacji Shannona. Podstawowym kryterium jest wartość marginalnej entropii informacyjnej, obliczona dla każdej lokalizacji punktu pomiarowego, która stanowi narzędzie pomiaru ilości informacji zawartych w danych. Na podstawie wartości tego kryterium zaproponowano warianty zmniejszenia liczby punktów pomiarowych w analizowanej sieci monitoringu wód podziemnych zbiornika odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most", gromadzącego odpady powstałe w procesie przeróbki rudy miedzi. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące pomiarów właściwości fizyczno-chemicznych wody ze 132 piezometrów przedpola wschodniego zbiornika. Badania zostały oparte o kampanię pomiarową wykonaną w 2000 r. W ocenie wzięto pod uwagę zagęszczenie sieci monitoringu wokół składowiska, przy czym analizowany obszar podzielono na trzy strefy, w zależności od odległości od zapory. Przeanalizowano sposób rozmieszczenia punktów pomiarowych, uwzględniając wartość entropii w poszczególnych strefach. Porównano entropię informacyjną na różnych etapach zmniejszania sieci kontrolnej. Wykazano, że prawidłowa ocena funkcjonalności sieci monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" może w przyszłości pomóc w podejmowaniu decyzji związanych z ograniczeniem jego wpływu na środowisko.
EN
With this method, the groundwater quality monitoring network is assessed in terms of the amount of information that can be supplied to the control system. If we assume that the monitoring network is a signal communication system capable of providing hydrological information, we can use the assessment criteria dealt with in the Shannon information theory. The fundamental criterion derived from this theory is the value of marginal information entropy calculated for each location of the sampling point. These values are assumed to be the measure of the amount of information included in the data. Furthermore, some variants are proposed of how to reduce the number of measuring points in the existing monitoring network. Our study involved the groundwater monitoring network serving a reservoir (called "Żelazny Most") which receives post-flotation contaminants originating in the course of copper ore treatment. The reservoir has been classified as one of the world's largest industrial waste disposal site. The paper shows the results of physicochemical analysis of the groundwater from 132 piezometers located in the E forefield area. Samples were taken in the year 2000. The assessment of the network also included its density. The area under analysis was divided into three zones according to the distance from the barrage. The combination of spacing between the control points was analyzed in terms of the entropy value for each zone. The information entropy values were compared at each stage of reducing the number of the measuring points. A reliable assessment of the performance of the groundwater quality monitoring network will be of considerable help to environmentalists whose decisions about abating the environmental impact due to such industrial waste disposal sites must be based on dependable information.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.