Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pal prefabrykowany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Stosowanie pali żelbetowych w budownictwie mostowym jest powszechne. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują pale prefabrykowane, których zastosowanie ma wiele zalet. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 305/2011, grupa wyrobów związana z betonem, zaprawą i zaczynem (w tym prefabrykowane pale żelbetowe) podlega obowiązkowemu oznakowaniu CE. W artykule przedstawiono nie tylko wymagania, ale również zawartość dokumentów wymaganych przy dostarczeniu gotowych prefabrykowanych pali na plac budowy.
EN
The use of reinforced concrete piles in bridge construction is common. In accordance with the EU Regulation No. 305/2011, the group of products related to concrete, mortar and paste (including precast reinforced concrete piles) is subjected to compulsory CE marking. The requirements for precast piles as well as the content of documents required for the delivery of the finished elements at construction site are presented in the paper.
2
Content available remote Posadowienie wysokiego budynku na prefabrykowanych palach wbijanych
PL
Wybrany przypadek dotyczy budynku wielokondygnacyjnego, posadowionego bezpośrednio przy erozyjnym brzegu rzeki. Wykonawca fundamentów zrealizował zamienny, własny projekt: posadowienie na 230 wbijanych prefabrykowanych palach żelbetowych. Płytę ułożono na głębokości 0,7 m p.p.t. Po wbiciu 76 pali stwierdzono w trzech rzędach przemieszczenia poziome głowic pali w kierunku rzeki, które początkowo wynosiły ok. 20 cm i zwiększyły się do 50 cm. Przedstawiony przykład posadowienia na palach wbijanych, mimo dobrego geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego rozpoznania podłoża [3, 7], wskazuje, że w złożonych warunkach gruntowych należy analizować ostateczny projekt w zespole profesjonalistów, w tym doświadczonego geotechnika [1].
EN
The many-tiered building is located on the low terrace, directly next to the erosive bank of the river. Nonetheless, the constructor of the foundations realized a different project: deep foundation on prefabricated 230 concrete pales. The plate was placed at the depth of 0,7 m. After driving the first 76 pales, horizontal displacements of the pale head towards the river in first three rows were observed. The shifts increased from initially 20 cm to 50 cm. Geotechnical analysis [3, 7] revealed that the reason for the displacements may be disturbance of steady state, caused by activation of quasi soil wedge and its displacement along with the pales in the direction of the river [1].
3
Content available remote Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule dokonano przeglądu aktualnego zakresu wykorzystania pali prefabrykowanych w polskim budownictwie komunikacyjnym. Omówiono współczesne zastosowania pali drewnianych, stalowych i żelbetowych w szeroko rozumianych obiektach mostowych. Najszerszy zakres stosowania mają obecnie żelbetowe pale prefabrykowane pogrążane metodą wbijania przy użyciu młotów hydraulicznych. Są one wykorzystywane w obiektach komunikacyjnych niezależnie od ich skali: od ekranów akustycznych, słupów sieci trakcyjnej masztów po największe obiekty mostowe przez Wisłę i Odrę zbudowane w ostatnich latach w Polsce. Zwiększeniu zakresu stosowania pali prefabrykowanych towarzyszy intensywny rozwój metod badań pali związany bezpośrednio z implementacją Eurokodów, w tym Eurokodu 7.
EN
The paper presents an overview of the current applications of the precast pile technology in Poland’s transport infrastructure. The contemporary methods of applications of timber, steel and reinforced concrete piles in bridge structures are discussed. It appears that currently the widest scope of applications have precast reinforced concrete piles driven with pile drivers with hydraulic hammers. They are driven for smaller engineering structures, such as acoustic screens and masts of traction power network as well as the largest bridges over the Vistula and Oder erected in Poland over the recent years. The growth in the precast pile technology applications is accompanied by extensive development of efficient design methods and pile capacity monitoring, directly related to the implementation of Eurocodes, in particular Eurocode 7.
PL
Technologia pali prefabrykowanych obejmuje najbardziej zróżnicowaną pod względem materiałowym i technologicznym grupę pali wykorzystywanych w budownictwie, w tym w budownictwie mostowym.
PL
Opisano rozwiązanie projektowe i realizację fundamentów łukowego mostu głównego przez Wisłę w Toruniu. Wykonano m.in. sztuczną wyspę z obudową z grodzic stalowych, kotwy i rozpory tymczasowe, 3313 żelbetowych prefabrykowanych pali wbijanych o przekroju poprzecznym 400 × 400 mm i łącznej długości 42,475 m.
EN
The paper covers the design solutions and works related to the installation of pile foundations for the road arch bridge over the Vistula in Toruń. Under this project, sheet pile wall for an artificial island was installed, as well as anchors, temporary struts and 3313 driven precast reinforced concrete piles with a cross-section of 400 × 400 mm and total length of 42,475 m.
6
Content available remote Metoda interpretacji testów statycznych obciążeń pali prefabrykowanych
PL
W pracy przedstawiono metodę interpretacji krzywych obciążenie-osiadanie uzyskanych ze statycznych obciążeń próbnych pali w zakresie ograniczonych obciążeń. Podstawowym problemem w wymiarowaniu pali, jest określenie nośności granicznej na podstawie danych z testów statycznych, które obejmują jedynie początek krzywej Q-S. Założenia podstawowe opierają się na nieliniowym rozwiązaniu S(N). Badania przeprowadzone nad parametrami tego równania pozwoliło wykazać, że dla celów praktycznych można przyjąć liniową zależność K=K(Ngr). Metoda pozwala określić nośność graniczną pala z dostateczną dokładnością dla celów inżynierskich.
EN
The aim of the paper is to show a method of interpretation of load settlement curves obtained from static pile load test for limited loads. The main problem in calculation of a pile is to determine the bearing capacity using data from static tests. Usually settlement curve covers only the beginning of the real capacity of the pile. Basic assumptions are based on the non-linear solution S(N). The studies conducted on the parameters of this equation have permitted to show that for practical purposes linear relationship K=K (Ngr) can be adopted The method allows determination of pile limit load capacity with sufficient accuracy for engineering purposes.
PL
W referacie przedstawiono wyniki 184 badań statycznych i dynamicznych nośności żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych wykonanych na Podkarpaciu w latach 2009 - 2011. Uzyskane w trakcie badań nośności porównano z obliczonymi w projektach fundamentów palowych. Porównanie wykazało znaczące zapasy rzeczywistych nośności pali w stosunku do obliczonych. Sformułowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań i analiz mająch na celu modyfikację stosowanych procedur projektowania geotechnicznego żelbetowych pali prefabrykowanych.
EN
The paper provides an overview of 184 static and dynamic load tests performed on driven precast reinforced concrete piles in Podkarpacie, Poland, in the years 2009 - 2011. The obtained bearing capacities were then compared with those calculated under pile foundation projects. The analysis shows significant real-load bearing capacity reserves as compared with design parameters. Consequently, new directions for further research and analyses are proposed, which are aimed at modifying the standard geotechnical design procedures currently applied for precast reinforced concrete piles.
8
Content available remote Calculation of piles based on CPT results in POLAND
EN
The paper presents the capacity of driven precast pile prediction method based on the results of CPT tests. The pile settlement equal to 10% of pile diameter is assumed as a criterion of pile capacity. The method gives also a unit skin friction and a unit base resistance for intermediate pile settlements. This allows us to simulate the load-settlement curve and to calculate the axial stiffness of the pile in any load range. For the purpose of analysis the calculation file is created which makes it possible to compare the results of calculation with those of the field-test. The comparative analysis of 37 square 0.3 m × 0.3 m and 0.4 m × 0.4 m piles in clays and sands was carried out. The comparison shows a good agreement between the predicted and actual capacities and a satisfactory agreement between the predicted and actual slopes of the load-settlement curve in the range up to 40% of the ultimate pile capacity.
PL
Przedmiotem artykułu jest prezentacja prefabrykowanych pali żelbetowych produkowanych w wytwórni Fabud WKB na potrzeby budowy autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie - Maciejów. Pale wbijane w grunt w I kwartale 2010 r. zaprojektowano jako fundamenty wzmocnienia gruntu pod obiekt inżynieryjny - wiadukt WA-440a. W treści: ogólna charakterystyka inwestycji, opis pali prefabrykowanych, technologia ich produkcji oraz etapy wbijania pali na budowie.
EN
The paper presents precast foundation piles manufactured in Fabud WKB for foundation construction of the A1 motorway between Piekary Śląskie and Maciejów. The piles were set down in the soil in the 1st quarter of 2010. The paper contains general contract presentation, precast piles characteristics, precast production technology and stages of setting piles down on site.
PL
Dokonano przeglądu współczesnych norm, metod projektowania, pogrążania oraz rozwiązań konstrukcyjnych i metod badania prefabrykowanych pali drewnianych, betonowych i stalowych, stosowanych w fundamentach różnego rodzaju obiektów mostowych.
EN
The paper provides a review of contemporary standards, designing and installation methods, construction solutions and testing methods applied to precast wooden, concrete and steel piles used as foundations for various types of bridge structures.
PL
Przedstawiono propozycję analizy pracy pali prefabrykowanych wbijanych na podstawie sondowań statycznych CPT. Jako kryterium osiągnięcia nośności granicznej przyjęto osiadanie głowicy wynoszące 10% wymiaru boku pala. Podano wartości oporów jednostkowych pobocznicy i stopy pala przy pośrednich wartościach osiadań, co umożliwia prowadzenie symulacji krzywej obciążenie - osiadanie pala. Przeprowadzono analizę porównawczą 37 pali o przekroju kwadratowym 0,3xO,3 i 0,4x0,4 m, wbijanych w piaski i grunty spoiste. Stwierdzono dobrą zgodność między nośnością obliczoną i pomierzoną oraz zadowalającą zgodność osiadań obliczonych i pomierzonych przy obciążeniu odpowiadającym 40% granicznej nośności pala.
EN
The paper presents a capacity of driven precast piles prediction method based on the results of CPT tests. The pile settlement equal to 10% of pile diameter is assumed as a criteria of pile capacity to be reached. The method gives a unit skin friction and a unit base resistance for ultimate and intermediate pile settlements, which allow to simulate the load-settlement curve. The comparative analysis of 37 square 0.3xO.3 m and O.4xO.4 m piles in clays and sands was carried out. The comparison shows a good agreement between the predicted and actual capacities and a satisfactory agreement between the predicted and actual slope of the load-settlement curve in the range up to 40% of the ultimate pile capacity.
PL
Doświadczenie z wielu budów, gdzie stopy pali były zagłębione w warstwę gruntu o wysokiej wytrzymałości, wskazuje, że wbicie pali na rzędną założoną w projekcie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono metodę analizy wbijalności pali prefabrykowanych na podstawie wyników sondowań statycznych CPT. Proponowane podejście pozwala zarówno na analizę wbijalności pali pojedynczych, jak i wpływu pali wbitych w grunt na możliwość zagłębienia kolejnego pala.
EN
Experience gathered on many sites shows that if the pile toe is embedded in hard soils, it is often impossible to drive them to the designed level. A method allowing driveability prediction of precast piles based on the results of CPT tests. The method allows prediction of a single pile driveability but also the influence of group of piles can be taken into account.
15
Content available remote Posadowienie obiektów mostowych na palach prefabrykowanych
EN
The technology of prefabrication of reinforced concrete piles enables the construction of fast and safe foundations for any kind of construction objects. A large number of project applying a wide range of prefabricated piles of various lengths and widths has been successfully completed. The technology is mostly used for bridge construction. While the technology itself has existed for many years, the piles made from reinforced concrete seem to have bright future ahead. Compared to other European countries, in the aspect of deep foundation, we are still a developing market with a lot to achieve. Whether or not it will be a good one for pile industry, successful completed projects, such as Hennebique's, will decide.
PL
Opisano możliwości wykorzystania dynamicznych badań nośności pali prefabrykowanych do przyspieszenia realizacji fundamentów. Podano dwa przykłady zrealizowanych kontraktów dotyczących robót palowych.
EN
Advantages one may achieve using dynamic load tests of piles are described, while using foundations made of precast piles. Two examples of realized pile contracts are given.
18
Content available Badania ciągłości pali prefabrykowanych
PL
W pracy zwrócono uwagę na możliwość wdrożenia badań nieniszczących w diagnostyce pali prefabrykowanych. Współcześnie istnieje wiele technik umożliwiających badanie pali zarówno pod względem nośności, jak również jakości ich wykonania. Sprawdzenie ciągłości i długości pali metodami Low-strain jest badaniem prostym, tanim oraz szybkim do wykonania. Trudności może przysporzyć jedynie analiza wyników, zwłaszcza dobranie prędkości rozchodzenia się fal oraz niejednoznaczność otrzymanych sygnałów. Jednak korzyść, jaką jest niewątpliwie możliwość kontroli zgodności wykonanego palowania z projektem oraz jakości pali przemawiają za coraz powszechniejszym stosowaniem zaprezentowanej metody.
EN
This work addresses the possibility of the implementation of non-destructive testing (NDT) in the diagnostics of pre-cast concrete piles. At present, numerous techniques are available in order to test the piles from the point of view of both their load capacity and also their quality. The testing of the pile integrity and length by means of Low-strain methods has the advantage of being simple, cheap and quick. The only possible difficulty may occur during the analysis of the results, especially as far as the velocity of wave propagation, as well as the ambiguity of the signals received, is concerned. Undoubtedly, however, the possibility to control the conformity of an executed piling with its design is the main reason why the presented method should become commonly used.
PL
Po wykonaniu pali fundamentowych obserwuje się przyrost ich nośności w czasie, spowodowany rozproszeniem ciśnień porowych w podłożu i rekonsolidacją. Przepisy normowe nakazują przeprowadzanie badań nośności pali po upływie wielu dni od ich wykonania. W pracy przedstawiono wyniki wielu próbnych obciążeń wykonanych przed upływem wymaganego normą czasu od wbicia pala prefabrykowanego (w nawiązaniu do rodzaju gruntu w podłożu).-Temat badawczy został rozwinięty na podstawie doświadczeń z prac fundamentowych podczas realizacji dużych projektów drogowych w Polsce w latach 2004-2006.
EN
After the foundation piles have been installed in the ground, the increase of their load capacity may be observed, due to the dissipation of ground water pore pressures and the reconsolidation of the soil around the pile. Hence, the norms and regulations recommend that the pile load capacity tests should be carried out from several to dozens days after the piles have been constructed. The article presents the test results for capacity tests performed before the norm-conditioned time limit, with reference to the soil types. The subject has been exemplified on the basis of foundation works in course of the construction of several road projects in Poland since 2004.
20
Content available remote Pale prefabrykowane do obiektów inżynierskich
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.