Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uwilgotnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania prowadzono w latach 1991-2010 w woj. łódzkim na łąkach pobagiennych, zmeliorowanych w latach 60. XX w. Melioracje uruchomiły i przyspieszyły procesy przeobrażenia materii organicznej. Większość zmeliorowanych łąk zagospodarowano i poprawnie użytkowano. Wykształciły się na nich rolniczo wartościowe zbiorowiska z klasy Molinio- Arrhenathereteae. Na początku lat 90. XX w. nastąpiło zwiększanie uwilgotnienia łąk pobagiennych w wyniku zaniechania konserwacji szczegółowych urządzeń melioracyjnych oraz obniżenia poziomu pratotechniki. Z runi ustępowały lub zmniejszały swój udział rolniczo wartościowe gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea, a zwiększał się udział ziół i chwastów oraz/lub turzyc siedlisk mokrych i bagiennych. Zwiększanie uwilgotnienia siedlisk łąkowych spowodowało przekształcanie siedlisk mokrych w siedliska zabagniające lub bagienne, należące już do łęgu zastoiskowego lub bielawy właściwej.
EN
During the years 1991-2010 the study was conducted in Łódź province, on post-bog meadows reclaimed in the 60s of twentieth century. Reclamation launched and accelerated the processes of organic matter transformation. Most of the drained meadows were utilized and properly used. Agriculturally valuable communities of class Molinio-Arrhenathereteae have developed there. In the early 90s of twentieth century, in result of failure of maintaining the detailed drainage system and the reduction of meadow technology level, the moisture of post-bog meadows increased. The valuable species of the class Molinio-Arrhenatheretea disappeared or decreased their share in sward. The share of herbs and weeds and/or sedges from wet and marsh habitats increased. Increase of meadow habitats moisture resulted in transformation of wet habitats to reswamped or swamped habitats.
PL
W pracy zbadano uwilgotnienie siedlisk łąkowych metodą fitoindykacji. na pobagiennym obiekcie łąkowym Supraśl Górna. Obiekt został zmeliorowany i zagospodarowany w latach 1978-1983. Na 10 płatach roślinnych wykonano w latach 2006 i w 2010 spisy florystyczne i przypisano liczby wilgotnościowe gatunkom według obowiązującej 10-stopniowej skali opracowanej przez Klappa i zmodyfikowanej przez Oświta. Wyniki badań wskazują, że badane łąki pod względem uwilgotnienia są zróżnicowane od siedlisk suchych, okresowo nawilżanych po wilgotne i mokre ( liczby wilgotnościowe 5,30 do 7,64). Ocena uwilgotnienia siedlisk łąkowych metodą fitoindykacyjną okazała się przydatna w badaniach o charakterze marszrutowym, na dużych obiektach. Charakteryzuje się dużą dokładnością i niewielką pracochłonnością.
EN
The moistening of meadow habitats was estimated in the work with the use of phytoindication method on the post-bog meadow object of Supraśl Górna. The object was meliorated and managed in the period of 1978-1983. In 2006 and 2010 on 10 vegetable surface there were made floristic lists and moistening numbers were attributed to the species according to valid 10-gradual scale worked out by Klapp and modified by Oświt. Taking into account the moistening, the results of investigations show that studied meadows are differentiated from dry, periodically moisturized up to fresh and moist habitats (moisture numbers from 5,30 to 7,64). The estimation of moistening of meadow habitats with the use of phytroindication method appeared to be useful in investigations of the interaries character on large objects. It is characterized by large exactitude and small labour-consuming.
EN
Semi-automatic method for object classification of the grassland procedure involves two stages: 1) the creation of image segments as a representation of natural spatial complexes, 2) classification of the segments. So far, the classification algorithms were used refer to the three categories of characteristics: spectral, panchromatic or geometric. In the first stage of the work segmentation were performed of the composition of the two satellite images Landsat7 acquired at different seasons of the year: in September 1999 and the beginning of May 2001. Panchromatic data were used for distinguishing complexes due to the greater (in comparison with spectral data) spatial resolution. In the area of grasslands landscape-vegetation complexes (Matuszkiewicz, 1990, Kosiński, Hoffmann -Niedek, Zawiła, 2006) were distinguished of approximately a hundred to a few hundred meters in length and of about 20 ÷ 200 panchromatic image pixels. Semi-automated delimitation of complexes were carried out under the visual control, using as auxiliary material aerial photographs and topographic maps. In the second stage (classification of segments) an attempt were taken to assess the suitability of selected geometrical features to distinguish grasslands in use (currently or potentially) from grasslands unfit for production use due to excessive or insufficient moisture. The classification algorithm used GIS tools for measuring area and length of segments and artificial neural networks as a tool for classification. The previous studies of the Piotrkowska Plain show that the complexes of meadows used differ from those abandoned in terms of size and shape of objects (Kosiński, Hoffmann- Niedek, 2006, Fig. 1). Hypothesis that area and length of the landscape -vegetation complex are cues of identification in relation to the use and moisture of grasslands. 43 complexes of the grassland have been established as training samples on the Piotrkowska Plain in the Pilsia valley. In order to avoid overfitting classification algorithm to data from the Piotrkowska Plain, in order to allow the application of the algorithm for another mezoregionu 10 complexes have been selected as a validation set in the Szczercowska valley. To evaluate the classification results 32 complexes have been collected from Szczercowska Basin (test set). All treining set objects were described in terrein. Validation and test set objects were classified by a more accurate metod (based on biteporal image: Kosiński, Hoffmann -Niedek, 2008) and checked at random in the field. Objects of learning, validation and test set have been grouped into five categories according to use and habitat moisture (Kosiński, Hoffmann -Niedek, 2008; Table 1). For learning neural networks fife categories of objects of the learning and validation set were generalised into the three classes. In the Szczercowska Valley combination of characteristics (area and length) of the abandoned complexes is more close to the meadows in use than on the Piotrkowska Plain (Table 2). Therefore, the classification algorithm of the Piotrkowska Plain can not be directly applied to Szczercowska Basin. To obtain the correct result of classification, the classes of test set has been interpreted differently than in the learning and validation sets (Table 3, Figure 2). In the test sample 3/4 of the 23 complexes of meadows potentially used were classified correctly, while of nine abandoned ones due to unfavorable moisture habitats correctly classified 2/3. Thus confirmed the working hypothesis. Application of artificial neural networks can cancel the designation of non parametric empirical indicators of the size and shape of the complexes (Fig. 1). Neural networks auto-uwilgotmatically builds a morpfometric model based on simple indicators such as area and length of the object. Two model types of artificial neural network have been tested: 1) multilayer perceptrons (MLP) wich use hyperplanes to divide up feature space, 2) radial basis function network (RBF) wich use hyperspheres. MLP networks have proved to be more suitable to build the model than the RBF network.
4
PL
Zasoby wodne Wielkopolski są stosunkowo niewielkie. Nawet w latach przeciętnych i mokrych w środkowej części dorzecza Warty, występują niedobory wody w okresie wegetacyjnym, w którym suma opadów waha się od 240 do 290 mm, a w latach suchych nie przekracza połowy tej wartości [2, 7]. Wielkopolska jest obszarem o największych deficytach wody w Polsce, które dodatkowo ulegają stopniowemu pogłębianiu, gdy średnie roczne opady atmosferyczne z wielolecia są niższe lub zbliżone do 500 mm. [5].Bilans wodny kształtowany jest przede wszystkim przez warunki meteorologiczne,głównie zaś przez ilość i rozkład opadów atmosferycznych oraz ewapotranspirację rzeczywistą. Woda glebowa jest dynamicznym składnikiem gleby, ulegającym zmianom w cyklu rocznym. Zmiany te są uzależnione od dopływu wody do gleby, jej krążenia w obrębie gleby oraz odpływu wody poza profil glebowy. Istotnym czynnikiem gospodarki wodnej gleb jest także poziom występowania zwierciadła wód gruntowych oraz ich wpływ na uwilgotnienie wierzchnich warstw gleby [8, 6]. Gospodarka wodna gleb decyduje zarówno o ilości wody dostępnej dla roślin w sezonie wegetacyjnym jak również o ilości wody infiltrującej przez glebę do wód gruntowych [3, 4]. Zlewnia Kościańskiego Kanału Obry, do której należy Rów Wonieść, obejmuje obszar na styku strefy brzegowej zlodowacenia bałtyckiego z płaskimi równinami morenowymi z okresu zlodowacenia środkowopolskiego [1]. Większe zróżnicowanie hipsometryczne jest rezultatem silnego rozmycia denno morenowej równiny zlodowacenia środkowopolskiego przez wody roztopowe. Utwory czwartorzędowe mają miąższość od około 20 m do ponad 80 m i reprezentowane są przez gliny zwałowe tych zlodowaceń oraz osady fluwioglacjalne i interglacjalne. Celem pracy była ocena wpływu warunków meteorologicznych na zmiany zapasów wody w analizowanych glebach na polderze Nielęgowo w okresach wegetacji lat 2005 do 2007.
EN
Weather conditions, especially rainfalls in Wielkopolska region, are characterized by wide variability of space and time. This region is especially exposed to atmospheric,hydrologic, and soil droughts, which may diminish crops.This work presents an influence of weather conditions on changes in water retentiondynamics in soil of regions: Nielegowo and Kościański Channel of Obra duringvegetation period in 2005-2007. There have been analyzed the soil moisture, reflection of ground water profiles. Profile 1 (mursh ground) was located 15 meters from melioration ditch, and the profile 2 (mursh soil) was 400 m from the ditch mentioned above.Periods of vegetation in 2005 and 2006 shoved average rainfalls, however in the year 2007, the vegetation period was counted to average dry ones.It was found that water retention in the analyzed soil profiles depended not only on the aggregation of rainfalls but also on their distribution. On the profile 1 which was located in the region under influence of the melioration ditch, the water retention during three year period of experimentation, as well as in the 0-50 cm layer, as well as 0-100 cm , were located in the field water capacity and the critical water content. The mean level of ground water in the soil profile was 104 cm below surface layer and it exerted an influence on water content of this profile.In the profile 2, which was located 400 m from melioration ditch water retention in the soil layer 0-50cm was falling multiple times below critical soil moisture. In vegetation period in 2006, retention was getting closer to moisture of permanent wilting point. Oscillation of ground water was between 83 cm (April 2005) and 155 cm (September 2005) below soil surface.
PL
Celem badań była ocena wpływu warunków siedliskowych i użytkowania na wykształcenie się płatów Arrhenatheretum elatioris. Analiza zdjęć fitosocjologicznych płatów łąk rajgrasowych, wykonanych metodą Brauna-Blanqueta, na terenach rolniczych i zurbanizowanych umożliwiła porównanie struktury botanicznej i fitosocjologicznej oraz różnorodności florystycznej. Aktualny stan warunków siedliskowych, tj. uwilgotnienie F i trofizm N, określono metodą Ellenberga oraz na podstawie pomiaru poziomu wód gruntowych. Stopień antropopresji analizowano na podstawie spektrum geograficzno-historycznego, grup życiowych wg Raunkiaera oraz wskaźnika tendencji dynamicznych roślin, a także intensywności użytkowania - poziomu nawożenia i liczby pokosów. Zróżnicowanie warunków siedliskowych oraz intensywności użytkowania przyczynia się do wykształcania płatów łąk rajgrasowych o znacznym zróżnicowaniu florystycznym i daje podstawy do wyróżnienia niższych jednostek fitosocjologicznych. Arrhenatheretum elatioris na terenach rolniczych, w zależności od uwilgotnienia, jest zbliżone bądź do zbiorowisk rzędu Molinietalia, bądź do zbiorowisk z klas Festuco-Brometea i Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis w siedliskach przesychających. Na terenach zurbanizowanych wykształcają się natomiast płaty ze znacznym udziałem gatunków ruderalnych i segetalnych z klas Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae, Epilobietea angustifoliae. Płaty Arrhenatheretum elatioris na terenach rolniczych w porównaniu z wykształconymi na terenach zurbanizowanych charakteryzują się większą liczbą gatunków w zdjęciu i większą stabilnością fitocenoz, większym udziałem gatunków krótkotrwałych (terofitów) oraz synantropijnych, w tym obcych, a także znacznym udziałem traw.
EN
The objective of the study was to assess the effect of habitat conditions and utilisation on the development of Arrhenatheretum elatioris patches. The analysis of phytosociological releves of ryegrass meadow patches made with the Braun-Blanquet method in farmland and urban areas allowed for comparing their botanical and phytosociological structure and floristic diversity. Present status of the site conditions (moisture content F and trophic properties N) was determined by the Ellenberg's method and by measuring the level of ground water. The extent of human impact was analysed based on geographic-historical spectrum, Raunkiaer's life forms, plant dynamic tendency index, and on utilisation intensity - the level of fertilisation and the number of cuts. Differences in habitat conditions and in the utilisation intensity resulted in the development of ryegrass meadow patches of considerable floristic diversity and allowed for identifying lower phytosociological units. Arrhenatheretum elatioris in farmland, depending on moisture content, resembled either communities of the Molinietalia order or communities of the Festuco-Brometea and Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis classes; the latter present in drier sites. In urban areas, patches with considerable proportion of ruderal and segetal species from Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae, Epilobietea angustifoliae classes were found to develop. Patches of Arrhenatheretum elatioris developed in rural areas, in comparison with those found in urban regions, were characterised by more species in a phytosociological releve, higher phytocoenotic stability, higher proportion of temporary (terophytes) and synanthropic species (including alien ones) and considerable share of grasses.
EN
The aim of this research was to verify the method of classification of grassland landscape-vegetation complexes based on Landsat ETM+images. Research was conducted in the Middle-Poland Lowland. Panchromatic data were used: panchromatic band (ETM8) and the sum of vision bands (ETM1 + ETM2 +ETM3). Two images were acquired on 10th Sept. 1999 and on 1st May 2001. Landscapevegetation complexes were semi-automatically distinguished on the satellite map using Region growing procedure. Test plots were established, differing in humidity and land use. Landscape-vegetation complexes were classified on the basis of clusters created for the test plots and for the complexes. Terrain verification was performed. Four types of grassland complexes were distinguished: 1) com76 Krzysztof Kosinski plexes containing plant communities of All. Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae or of O. Sisymbrietalia, 2) complexes of unused meadows of Cl. Molinio-Arrhenatheretea, without moist or wet habitats, 4) complexes containing plant communities of Cl. Phragmitetea, moist meadows of All. Calthion palustris, forests of Ass. Fraxino-Alnetum or trees along watercourses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.