Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Toyota Production System
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Systemy produkcyjne stanowią jeden z głównych filarów przedsiębiorstw. Ich wydajność i zasady funkcjonowania determinują finalną jakość produktów, których odbiorcami są instytucje oraz konsumenci końcowi. Jednak współcześnie oprócz wcześniej wymienionych zagadnień pojawiły się nowe wymagania związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Metody produkcji, wpływ na środowisko naturalne czy poszanowanie ludzi stały się równie istotnymi aspektami jak trwałość lub cena produktu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie porównania dwóch systemów produkcyjnych, które cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, tj. Toyota Production System (TPS - System Produkcyjny Toyoty) oraz World Class Manufacturing (WCM - Produkcja Klasy Światowej), w kontekście zrównoważonego rozwoju. W tym celu zrealizowano analizę porównawczą opartą na czterech kategoriach: skomplikowanie systemu, popularność, uniwersalność oraz powiązania ze zrównoważonym rozwojem. Zgromadzony materiał ma zróżnicowany charakter, co pozwala na głębokie spektrum badania i porównania obu rozwiązań. W wyniku przeprowadzonej analizy można zauważyć różnice w poziomie komplikacji obu rozwiązań produkcyjnych. System Produkcyjny Toyoty ma prostszą strukturę w porównaniu do Produkcji Klasy Światowej. Modelowe przedstawienie systemu TPS ukazuje wszystkie główne elementy wraz z ich najważniejszymi cechami i zastosowaniem. WCM jest systemem o bardziej skomplikowanej budowie, precyzującym większą liczbę czynników koniecznych do wdrożenia i utrzymania. W przypadku popularności obu rozwiązań przeprowadzone badanie ukazało, że częściej wyszukiwaną frazą jest Toyota Production System, ale większą liczbą publikacji i materiałów może się pochwalić World Class Manufacturing. Oba systemy są wysoce uniwersalnymi rozwiązaniami produkcyjnymi. Analizowane studia przypadków ukazują implementacje zakończone sukcesem w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w branżach niezwiązanych z przemysłem motoryzacyjnym. Odnosząc się do zgodności z wyznacznikami zró wnoważonego rozwoju, można stwierdzić, że oba systemy posiadają elementy odpowiedzialne za realizację wymienionych postanowień, ale realizują je w różny sposób. TPS nie wiąże się bezpośrednio z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ale sam system ma w sobie zagadnienia skupione wokół redukcji strat, oszczędności, produkcji jedynie potrzebnych w danej chwili komponentów czy szacunku do ludzi. WCM zaś ma specjalny element odpowiadający za realizację wymagań normy ISO 14000, która dotyczy zarządzania wpływem na środowisko naturalne. Finalnie można przyjąć, że oba systemy przejawiają wiele cech wspólnych, np. w przypadku założeń funkcjonowania jednak realizacja w każdym z nich ma inny charakter. TPS jest systemem prostszym, pozwalającym się łatwo dostosować do specyfiki organizacji. WCM jest systemem bardziej skomplikowanym, o dużym stopniu sformalizowania. Wykonana analiza ma charakter przeglądowy, ukazując możliwie szerokie spektrum obu systemów produkcyjnych. Istnieje możliwość dalszego realizowania badań dzięki oddawaniu bardziej szczegółowym analizom każdego z aspektów systemów lub zestawienia ich z innymi rozwiązaniami produkcyjnymi.
EN
Production systems are one of the main pillars of the enterprises. Their efficiency and principles of functioning determine the final quality of products, which recipients are institutions and end consumers. However, nowadays, in addition to the previously mentioned issues, new requirements related to the concept of sustainability have appeared. Production methods, impact on the natural environment, or respect for the human being have become as important aspects as durability or product price. The aim of the following paper is to present a comparison of two production systems which are very popular, especially in the automotive industry: Toyota Production System and World Class Manufacturing in the context of sustainable development. For this purpose, a comparative analysis based on four categories: system complexity, popularity, universality and connections with suitability. The collected material is diverse in nature, which allows for a wide spectrum of research and comparison of both solutions. As a result of the analysis, differences in the level of complication of both production solutions can be noticed. The Toyota Production System structure is less complicated than World Class Manufacturing. The model representation of the TPS system shows all the main components along with their most important features and applications. WCM is a system with a more complicated structure, specifying more aspects necessary for implementation and maintenance. In the case of the popularity of both solutions, the study showed that the most frequently searched phrase is Toyota Production System, but World Class Manufacturing has more publications and materials. Both systems are highly versatile production solutions. The analyzed case studies show successful implementations in manufacturing and service companies in industries not related to the automotive industry. Referring to compliance with the determinants of suitability, it can be stated that both systems contain elements responsible for the implementation of the above-mentioned provisions, but they implement them in different ways. TPS does not refer to the concept of sustainable development, but the system itself has issues focused on the reduction of losses, savings, production of only the components needed at a given moment, or respect for people. WCM, on the other hand, has a dedicated element responsible for meeting the requirements of the ISO 14000 standard, relating to environmental impact management. Finally, it can be assumed that both systems have many common features, e.g. in the case of functional assumptions, but the implementation is of a different nature. TPS is a simpler system that allows you to easily adapt to the specifics of the organization. WCM is a more complicated system with a high degree of formalization. The analysis performed is of a review nature, showing the possibly wide spectrum of both production systems. Research can be further pursued through more detailed analyzes of each aspect of the systems or comparisons with other manufacturing solutions.
EN
The paper discusses possible applications of wireless technologies in support of lean manufacturing tools. The typology of lean tools is provided. It distinguishes three main categories, which are identification and analysis of waste, improvement implementation, and process monitoring. The set of lean tools was analyzed in terms of information requirements. On the other hand, the typology of wireless technologies was discussed including RFID and Wi-Fi. The literature review of wireless technology applications for support of lean tools was conducted. The literature was systematically reviewed from the point of view of specific technologies and specific tools which were the subjects of the analyzed publications. Both typologies were synthesized to establish a framework for wireless technologies applications in the context of lean manufacturing implementation. It also could serve as a guideline for lean practitioners and implies future research directions. This paper is an extended version of paper published by [1].
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem i organizacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych Elastycznych Systemów Produkcyjnych. Omówiono cechy charakterystyczne tych systemów ich strukturę oraz wskazano na czynniki wpływające na ich organizację. Celem artykułu było ponadto przedstawienie kierunków rozwoju współczesnych systemów produkcyjnych w oparciu o zmiany zachodzące w technologii, informatyce, automatyzacji. Wskazano na potrzebę sprawnego wykorzystania tych systemów posiłkując się w tym celu współczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania takimi jak np. System Produkcyjny Toyoty, System Pull, Kaizen itp.
EN
In the article problems associated with implementing and the organization in manufacturing companies of flexible production systems were presented. Distinctive features of these systems and their structure were discussed and also factors influencing their organization were pointed out. The aim of the article was except that presentation of directions of development of the modern productive systems leaning on changes that took place in technology, informatics, automation. As indicated the need of efficient use of these systems exploiting contemporary concepts and management methods such as e.g. Toyota Production System, System Pull, Kaizen, etc.
PL
W artykule zaprezentowano metodę „pól kapuścianych”, bazujących na wybranych technikach i narzędzia Lean Manufacturing do podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych. Wizualizację przyjętej metody przedstawiono na podstawie badań realizowanych w przedsiębiorstwie Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu.
EN
The article presents real case study example how Maintenance Department from Toyota Motor Manufacturing Poland reduce defective parts ratio and improve production line availability in a mass production. The text shows how to use in practice “cabbage patch” methodology to improve process parameters and develop problem solving process.
PL
Zmiana, jaką jest ciągłe doskonalenie, jest immanentną cechą filozofii Lean Management. Odbywa się ona na czterech płaszczyznach, a jedną z nich są ludzie. Każda zmiana wywołuje zarówno pozytywne, jak i negatywne reakcje. Zadaniem osób kierujących zmianą jest podejmowanie działań wzmacniających reakcje pozytywne oraz zapobieganie i radzenie sobie z oddźwiękiem negatywnym. Zaprezentowana w publikacji metoda wdrożeń pilotażowych pozwala na realizację obu celów jednocześnie. Rolę i efektywność wdrożeń pilotażowych zaprezentowano na podstawie badania przeprowadzonego w organizacji produkcyjnej, zatrudniającej ok. 1000 pracowników, która podjęła się przekształcenia swoich procesów zgodnie z filozofią Lean Management.
EN
A change, regarded as a continuous improvement, is an inherent feature of the philosophy of Lean Management. It happens on four levels, and one of them is people. Every change induces both positive and negative reactions. It is the task of those who manage the change to take actions in order to strengthen the positive reactions and mitigate the negative reception. The method of the pilot implementation, presented in this article, allows to achieve both of these objectives simultaneously. The role and effectiveness of the pilot implementation is presented on the basis of a study conducted in a manufacturing organization, which employs c. 1,000 employees and has undertaken the task of transforming its processes in line with the philosophy of Lean Management.
6
Content available Analiza elementów domu Toyoty
PL
System Produkcyjny Toyoty jest zbiorem japońskich metod zarządzania. System ten przedstawiany jest w literaturze w formie domu Toyoty. Istnieje kilka wersji domu Toyoty. Autorzy w rozdziale zestawili różne wersje domu Toyoty dostępne w literaturze.
EN
Introduction: The aim of this paper is to determine the importance of the quality management and environmental management systems as well as operational improvement tools (such as TPS, Six Sigma, and Lean Management) in building partnerships with suppliers. Methods: This paper contains an analysis of the requirements for suppliers in the implementation of the quality and environmental management systems elements as well as recommendation for them to implement process improvement tools (such as elements of the TPS, the concept of Lean Management and Six Sigma methodology). Results: The results of the analysis of the examples show that companies that are buyers in the B2B market often define the very individualized to suppliers needs through detailed specifications defining the requirements for quality assurance, performance increases, (for example, shortening implementation cycles), efficiency (cost reduction), safety, reducing the negative impact on the environment. Conclusions: The effectiveness of the action on improving the quality of processes and products by building relationships with suppliers depends largely on the support provided to them. To achieve these objectives many companies introduce special development programs for suppliers.
PL
Wstęp. Celem artykułu jest określenie znaczenia systemowego zarządzania jakością oraz środowiskiem, a także narzędzi doskonalenia operacyjnego (takich jak TPS, Six Sigma, czy Lean Management) w budowaniu partnerskich relacji z dostawcami. Metody. W artykule przeanalizowano wymagania stawiane dostawcom w zakresie wdrażania elementów systemowego zarządzania jakością oraz środowiskiem, a także zalecenia stawiane im w zakresie wdrażania narzędzi doskonalenia procesów (takich jak elementy TPS, koncepcja Lean Management czy metodyki Six Sigma). Wyniki. Przedstawione wyniki analiz na zaprezentowanych przykładach wskazują, iż przedsiębiorstwa będące nabywcami na rynku dóbr produkcyjnych definiują wobec dostawców często bardzo zindywidualizowane oczekiwania poprzez szczegółowe specyfikacje określające wymagania dotyczące zapewnienie jakości, podwyższaniem sprawności (np. skracanie cykli realizacji), efektywności (obniżaniem kosztów), bezpieczeństwa, zmniejszania uciążliwości dla środowiska. Wnioski. Na skuteczność podejmowanych działań w zakresie doskonalenia jakości procesów i produktów poprzez budowanie relacji z dostawcami zależy w dużej mierze od udzielonego im wsparcia. W tym celu wiele przedsiębiorstw będących nabywcami wprowadza specjalne programy rozwoju dostawców.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.