Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria brzegowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Efekty przejścia reprezentatywnego przepływu płuczącego w poszczególnych modelowych wariantach zabudowy ujścia Wisły. Prace pogłębiarskie i sztuczna wyspa. Długoterminowe efekty działania fal i prądów. Ocena optymalnego rozwiązania w perspektywie 10 lat.
EN
Effects of the representative flushing discharge for individual model variants of the Vistula mouth regulation. Dredging works and the artificial island. Longterm impact of waves and currents. Assessment of the optimal solution in the perspective of 10 years.
PL
Wykonane inwestycje hydrotechniczne (wybudowane progi podwodne, ostrogi brzegowe, przeprowadzone sztuczne zasilanie oraz posadowione nowatorskie obiekty hydrotechniczne – tzw. moduły) w strefie brzegowej, na odcinku 232,00 ÷ 232,85 KM (okolice Ustki). Analiza przyczyn częściowego zniszczenia modułów po dwóch latach od wybudowania.
EN
Coastal engineering structures (submerged breakwaters, groins, beach nuorishment and innovative facilities – so-called modules) carried out in the Polish coastal zone, on the section 232.00 ÷ 232.85 KM (in the vicinity of Ustka harbour). Analysis of the causes of partial destruction of the modules after two years of construction.
3
Content available remote Wpływ spiętrzeń sztormowych na erozję plaż i ich sztuczne zasilanie w Łebie
PL
Erozja brzegów południowego Bałtyku w wyniku wzrostu poziomu morza i częstości spiętrzeń sztormowych, zwłaszcza w miejscowościach posiadających falochrony portowe. Sztuczne zasilanie plaż w Łebie, realizowane od 1992 r., nie równoważące strat erozyjnych. Zastosowanie łączonych metod ochrony tj.: progów podwodnych, ostróg i dużego refulatu, wymuszone rosnącymi kosztami refulacji. Skuteczność progów przy niższym poziomie morza i łagodniejszych sztormach. Dalsza erozja plaży przy poziomie morza > 1 m ponad średni, ale w stopniu mniejszym niż w okresie bez progów. Wzmożona erozja plaż i wydm pomiędzy progami oraz na ich zakończeniu.
EN
Erosion of the shores of the southern Baltic as a result of the increase in sea level and the frequency of storm surges, especially in towns with port breakwaters. Artificial beach nourishment in Łeba implemented since 1992, not compensating for erosion losses. The use of combined protection methods i.e.: submerged wavebreaker, groins and a large nourishment forced by the rising costs of nourishment. Efficiency of the submerged wavebreaker at lower sea levels and smaller storms. Further erosion of the beach at a sea level > 1 m above average, but to a lesser extent than during period without wavebreaker. Increased erosion of beaches and dunes in gaps between wavebreakers and at the end of them.
4
Content available remote Rodzaje spiętrzeń lodowych na brzegach polskiego Bałtyku
PL
Cztery rodzaje spiętrzeń lodowych wyróżnione na podstawie pomiarów i obserwacji prowadzonych u polskich brzegów Bałtyku w okresie 1979-2012 tj.: lód stłoczony, wał śryżowy, wał lodowy i zwał lodowy. Wykorzystanie wyników wierceń w lodzie a także dokumentacji fotograficznej w celu poznania topografii i budowy tych spiętrzeń lodowych. Różnice pomiędzy rodzajami lodu spiętrzonego widoczne przede wszystkim w topografii zboczy podwietrznych, rozmiarach, rodzaju lodu (śryż, lepa lodowa, lepa śnieżna, drobna kra, gruz lodowy) oraz czynnikach wywołujących piętrzenie lodu (bezpośrednie działanie wiatru na powierzchnię lodu, falowanie, prądy).
EN
Four types of piled ice distinguished on the basis of measurements and conducted observations on the shores of the Polish Baltic Sea in the period of 1979-2012 i.e.: pressure ice, grease ice ridge, ridge ice and hummock ice. The use of the ice drilling data and photographic documentation in order to know the topography and structure of these piled ice. Differences between the forms of piled ice seen primarily in topography of slopes windward and leeward measure, ice types (grease ice, shuga, slush, small floe, brash ice) and factor trigger piled ice (direct action of wind on ice Surface, wave, sea currents).
PL
Analiza procesów hydro-, lito- i morfodynamicznych zachodzących w ujściowym odcinku Wisły i w przylegającej do ujścia morskiej strefie brzegowej. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów przepływu rzecznego oraz klimatu wiatrowo-falowego w sąsiedztwie ujścia. Analiza zmienności poziomu wody w morzu, przygotowanie modelu numerycznego i sformułowanie ogólnych scenariuszy (wariantów) modelowania.
EN
Analysis of hydro-, litho- and morphodynamic processes occurring at the Vistula mouth and in the coastal zone adjacent to the mouth. Determination of characteristic parameters of the river discharge and the wind-wave climate in the mouth vicinity. Analysis of sea water level variability, preparation of the numerical model and formulation of general modelling scenarios (variants).
PL
Ochrona akwenów portowych oraz elementów infrastruktury przybrzeżnej. Projektowanie i budowa nowych konstrukcji falochronów pozwalająca na znaczącą redukcję falowania i zwiększającą bezpieczeństwo cumowania statków w nowoczesnych portach oraz stwarza dogodne warunki do remontu i modernizacji istniejących portowych budowli hydrotechnicznych. Propozycja metody wykonania obliczeń, która pozwala na określenie skutków tłumienia fal wiatrowych podczas ich przelewania się przez koronę falochronu o niepełnym profilu pionowym.
EN
The protection of port waters and coastal infrastructure. Designing and constructing new breakwater structures significantly reducing the wave motion and increasing the safety of berths of ships in modern ports and creating convenient conditions for the reconstruction and modernization of existing harbour facilities. Proposition of a method of calculation to determine the effects of wind wave suppression when they are overtopping the crest of a breakwater with an incomplete vertical profile.
PL
Określenie intensywności ruchu osadów w różnych warunkach hydrodynamicznych. Bezwymiarowe naprężenia ścinające oraz natężenie transportu osadów obliczone z hydrodynamicznych danych pomiarowych i modelu teoretycznego. Trójwarstwowy model ruchu rumowiska zaadaptowany do warunków przepływu falowo-prądowego poza strefą przyboju. Wzmożenie wpływu falowania na dno przez prądy wiatrowe. Prosty dwuwariantowy model prądu wiatrowego wyznaczający wiarygodne wartości prędkości przepływu wzdłuż polskiego wybrzeża otwartego morza Bałtyckiego w obszarze o głębokościach 12 ÷ 20 m.
EN
Determination of the sediment movement intensity in various hydrodynamic conditions. Dimensionless shear stresses and sediment transport rates calculated from measured hydrodynamic data and from the theoretical model. A three-layer sediment transport model adapted to wave-current flow conditions beyond the surf zone. Intensification of the wave impact on the seabed by wind-driven currents. A simple two-variant model of the wind-induced current, yielding reliable velocities for the flow along the Polish coast of the open Baltic Sea at depths of 12 ÷ 20 m.
PL
Rozkład prędkości przepływu falowo-prądowego uwzględniającego współoddziaływanie falowania oraz prądu wiatrowego. Analiza danych pomiarowych batymetrycznych, sonarowych, parametrów falowania, wiatru oraz prądów morskich. Weryfikacja modelu oraz porównanie z danymi pomiarowymi.
EN
Wave-current flow velocity distribution under conditions of interaction of waves and wind-induced current. Analysis of the bathymetric and sonar measurements, as well as wave, wind and sea currents data. Model verification and comparison with measured data.
PL
Badanie związków parametrów lodowych (pierwszy lód, ostatni lód, długość sezonu lodowego, liczba dni z lodem, maksymalna grubość lodu) zalewów przybrzeżnych: Szczecińskiego (Podgrodzie), Puckiego (Puck) i Wiślanego (Krynica Morska) a maksymalnym rocznym zasięgiem lodu na Morzu Bałtyckim w okresie 1954/55 ÷ 2017/18. Zastosowanie metody korelacji i regresji; wyznaczenie równań regresji, współczynników korelacji, współczynników determinacji i istotności statycznej. Większość związków charakteryzuje się bardzo wysoką korelacją (0,7 ≤ r < 0,9) i są istotne statystycznie na poziomie a = 0,001. Uwagi końcowe.
EN
Relationships between ice parameters (first ice, last ice, ice season duration, number of days with ice, maximum ice thickness) of the coastal lagoons: Szczecin (Podgrodzie), Puck (Puck), Vistula (Krynica Morska) and the maximum annual ice extent in the Baltic Sea in the period of 1954/55 ÷ 2017/18 were studied. Correlation and regression analyses were applied; linear regression, correlation coefficients, determination coefficients and statistical significance were calculated. In most of cases relationships have very high correlation (0.7 ≤ r <0.9) and are statistical significant on level of a = 0.001. Conclusion.
10
Content available remote Wpływ planowanej przebudowy falochronów portowych w Ustce na brzeg morski
PL
Morfodynamika brzegu morskiego w rejonie Ustki z uwzględnieniem oddziaływania falochronów portowych. Wypadkowe roczne natężenie transportu osadów. Ocena wpływu planowanej przebudowy wejścia portowego na brzeg morski i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.
EN
Sea shore morphodynamics near Ustka taking into account impact of harbour breakwaters. Net annual sediment transport rate. Assessment of influence of planned harbour entrance reconstruction on adjacent beaches and prevention of negative effects.
PL
Weryfikacja modelu falowania SWAN. Opis ekspedycji pomiarowej Lubiatowo 2006 wraz z omówieniem analizy danych falowych. Kierunkowo-częstotliwościowe widmo falowe dla południowego Bałtyku – przybliżenie widmem JONSWAP. Kierunkowa analiza spektralna falowania. Ocena przydatności modelu SWAN.
EN
Verification of the wave model SWAN. Description of the field experiment Lubiatowo 2006, including the wave data analysis. Directional-frequency wave spectrum for the south Baltic – approximation by the JONSWAP spectrum. Directional spectral analysis of waves. Assessment of usefulness of the SWAN model.
PL
Model numeryczny rejonu ujścia Wisły w pakiecie obliczeniowym Delft3D. Zestawienie pomierzonych i obliczonych uśrednionych po głębokości prędkości wody w profilach poprzecznych do brzegu na odcinku Wisły od Świbna do ujścia. Rozkłady przypowierzchniowych i przydennych prędkości prądu rzecznego w ujściowym odcinku Wisły w kilku charakterystycznych profilach poprzecznych i osiowych.
EN
Numerical modelling of the region of the Vistula River outlet in the Delft3D software. Comparison of measured and computed depth-averaged water velocities in the cross-bank profiles in the Vistula River below Świbno. Distributions of the near-surface and near-bottom river currents in the mouth section of the Vistula River in several characteristic transverse and axial profiles.
PL
Odkrycie warunków nasyconej dyssypacji energii falowej na profilach wielorewowych za pomocą metod analizy szeregów czasowych. Identyfikacja profili wielorewowych z jedną lub dwiema strefami nasyconej dyssypacji energii falowej. Opracowanie metodyki identyfikacji miejsc brzegu silniej narażonych na erozję. Zapotrzebowanie na analizy wykonane za pomocą przedstawionej metodyki ze względu na rosnącą liczbę danych zawierających precyzyjną informację o batymetriach różnych stref brzegowych.
EN
Equilibrium properties (saturated wave energy dissipation) detected at beach profiles with multiple bars using data driven approach. Identification of multiple bar morphologies with one or two zones of saturated wave energy dissipation. Elaboration of tool, based on the proposed methodology, for identification of erosion hot spots. Timeliness of analysis in the wake of growing number of bathymetric datasets to be explored.
PL
Analiza zmienności profili batymetrycznych w okolicy Niechorza i Lubiatowa. Wyznaczenie dolnej obwiedni zmian profili brzegowych w obu miejscach. Wstępne sformułowanie sposobu wyznaczania położenia infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej południowego Bałtyku.
EN
Analyses of variability of Niechorze and Lubiatowo bathymetric profiles. Determination of lower envelope curve. Preliminary methodology for determination the required depth to top of transmission infrastructures in the South Baltic coastal zone.
PL
Ocena wpływu budowy falochronów osłaniających wejście do projektowanego kanału żeglugowego od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz budowy sztucznej wyspy na Zalewie na brzegi Mierzei Wiślanej. Określenie wielkości i zasięgu spodziewanych zmian położenia linii brzegowej.
EN
Assessment of the impact of the construction of breakwaters protecting the entrance to the planned channel from the side of the Gulf of Gdansk and the Vistula Lagoon and the construction of an artificial island in the Lagoon on the shores of Vistula Spit. Determination of the size and extent of expected changes in the shoreline location.
16
Content available remote Obliczanie przebudowy profilu wydmy wywołanej huraganem – wstępne wyniki
PL
Dwie główne teoretyczne koncepcje metody obliczeń niszczenia wydm piaszczystych na brzegach niezabudowanych – profil równowagi i uderzenia fali. Wykorzystanie modelu Xbeach (model typu uderzenie fali) w celu zobrazowania obliczeń niszczenia wydm w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Obliczenia przeprowadzone dla rzeczywistych warunków hydrologiczno-hydrodynamicznych jakie towarzyszyły huraganowi Ksawery (06-08.12.2013). Porównanie wyników obliczeń z danymi pomiarowymi. Dostateczna zgodność wyników obliczeń i pomiarów.
EN
Two main theoretical concepts of calculation methods for erosion rate of sandy dunes on natural coasts – beach equilibrium profile and incident waves. The use of the Xbeach model (of the incident wave model type) in order to illustrate the calculations of dunes erosion in the area of the coastal research station in Lubiatowo. The calculations carried out for the hydrological and hydrodynamic conditions that accompanied hurricane Ksawery (06-08.12.2013). The comparison of results of the calculations and the measured data. Satisfactory agreements between the predicted and measured results.
17
Content available remote Morfologia zwałów lodowych na polskich zalewach przybrzeżnych
PL
Analiza topografii i morfologii zwałów lodowych na podstawie wyników pomiaru 22 przypadków na Zalewie Szczecińskimi i Zalewie Wiślanym w okresie od 1995 do 2017 roku. Pomiary obejmujące głównie: wysokość zwału nad poziomem wody i nad powierzchnią gruntu, szerokość zwału, długość zbocza podwietrznego i zawietrznego oraz nachylenie tych zboczy. Badanie związków i korelacji między parametrami zwału lodowego.
EN
An analysis of topography and morphology of hummocks on the basis of measurement results of 22 cases on the Szczecin Lagoon and Vistula Lagoon in the period from 1995 to 2017 year. Measurements including mostly: height of hummocks above water level and above ground surface, width of hummock, length of windward slope and leeward slope, and inclination of those slopes. Study of relationships and correlation between parameters of hummock.
18
Content available remote Brzeg morski – element środowiska morskiego
PL
Brzeg morski jako strefa wzajemnego oddziaływania morza i lądu. Ze strony morza – to czynniki hydrodynamiczne, zaś ze strony lądu – czynniki geo- i morfodynamiczne. Morze jako bezpośrednia przyczyna wzajemnego oddziaływania. Podbrzeże, plaża i nadbrzeże jako składniki brzegu morskiego. Brzeg morski to element środowiska morskiego. Zabezpieczenie brzegu morskiego jako ochrona środowiska morskiego.
EN
The seashore as the zone of mutual influence of the sea and the land. From the sea there are of hydrodynamic factors, but from the land – factors geo- and morphodynamic. The sea as the direct of the cause it the mutual influence. Undercoast, beach and overcoast as the seashore components. The seashore element of the environment sea. Protection of the seashore as the protection of the environment sea.
PL
Zastosowanie modelu numerycznego XBeach do obliczania przebudowy brzegów południowego Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem erozji wydmy. Porównanie obliczonych i pomierzonych zmian głębokości w strefie brzegowej dla pojedynczego dwutygodniowego okresu sztormowego w celu oceny poprawności otrzymywanych wyników. Warunki sztormowe odwzorowane w obliczeniach poprzez przyjęcie nadmorskiej granicy siatki numerycznej pomierzonych parametrów falowania i poziomów wody i zmianę ich parametrów odpowiednio co kolejne 10 minut i 1 godzinę. Weryfikacja modelu. Pomiary spiętrzenia sztormowego jako czynnik decydujący o tempie erozji.
EN
The use of the XBeach numerical model to calculate rebuilding of the southern shores of the Baltic Sea, with particular emphasis on the erosion of sand dunes. Comparison of the calculated and measured changes in depth in the coastal zone for a single two-week period storm in order to assess the accuracy of the obtained results. Storm conditions mapped in the calculations by taking on offshore boundary grid numerical parameters measured waves and water levels and changing the parameters every 10 minutes and 1 hour respectively. Verification of the model. Storm surges as the factor determining the rate of erosion of sand dunes.
PL
Analiza zasięgu nasuwów i wysokość spiętrzeń lodowych na podstawie wyników pomiaru blizn lodowych na drzewach w strefie brzegowej Zalewu Szczecińskiego. Pomiary wykonywane w okresie od lutego do sierpnia 2017 roku obejmujące głównie: maksymalną wysokość blizny nad wodą, jej długość, maksymalną szerokość i odległość drzewa od brzegu. Próba określenia gęstości występowania blizn lodowych na drzewach wokół Zalewu. Analiza przyczyn zróżnicowania przestrzennego gęstości występowania blizn i innych uszkodzeń drzew.
EN
An analysis of thrust extent and height of ice pile-up on the basis of measurement results of tree ice scars on the shores of the Szczecin Lagoon. Measurements were taken in the period from February to August 2017 including mostly: maximum height scar above water, its length, maximum width and distance of a tree from the coastline. Furthermore, an attempt was undertaken to investigate the density of tree ice scars occurrence around the Szczecin Lagoon. The paper presents an analysis of the causes of spatial differentiation of the density of tree ice scars occurrence and other tree damage
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.