Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pressing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własności i mikrostruktury wytwarzanych technologią metalurgii proszków kompozytów aluminium- -grafen. Materiał badawczy stanowiły kształtki z proszku aluminium z dodatkiem 2 i 5% wag. grafenu. Porowate kształtki dwukrotnie prasowano pod pierwszym ciśnieniem wynoszącym odpowiednio 300 i 400 MPa oraz spiekano w atmosferze azotu w temperaturze 600°C przez 60 min, po czym ponownie prasowano pod ciśnieniem 300 MPa i spiekano w tych samych warunkach. Kompozyty poddano badaniom gęstości względnej, twardości, wytrzymałości na zginanie. W pracy przedstawiono także fotografie typowych obszarów mikrostruktury kompozytów oraz przełomy powstałe w wyniku trójpunktowej próby zginania.
EN
The results of investigations of properties and microstructure of aluminum - graphene composites produced by powder metallurgy technology are presented. The research material was made of aluminum powder with the addition of 2 and 5wt% graphene. The porous bodies were pressed twice under a first pressure of 300 and 400 MPa, respectively, and sintered in a nitrogen atmosphere at 600°C for 60 minutes. The composites were subjected to relative density, hardness and bending strength tests. The paper also presents photographs of typical areas of microstructure of composites and the morphology of fractures as a result from a three-point bending test.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania wykresu Pareto-Lorenza, diagramu Ishikawy i metody 5Why do identyfikacji głównych przyczyn wad materiałowych odlewów tłoków silnikowych. Metody "leanowskie" użyto w celu ograniczenia negatywnego zjawiska o największej częstotliwości występowania, a tym samym przyczyn generowania największych kosztów związanych z reklamacjami jakościowymi odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego. Stosując metodę "od szczegółu do ogółu" w układzie 6M-3 kategorie przyczyn wad, zaproponowano kierunki usprawniające.
EN
he paper presents the possibilities of using the Pareto-Lorenzo diagram, the Ishikawa diagram and the 5Why method to identify the main causes of material defects in engine piston castings. "Lean" methods were used to limit the negative phenomenon with the highest frequency of occurrence, thus the reasons for generating the largest costs related to quality complaints of automotive cast industry. Using the "from the detail to the general" method in the 6M-3 system, the categories of defect causes, improvement directions were proposed.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of the press construction solution and the size of the sieve hole on the efficiency of the pressing yield and the content of solid particles on the raw juice. In this study two devices, included singleand twin screw press were used. The devices were equipped with two sieves of different hole sizes. Based on the obtained results it was found that the pressing yield and consistency of apple juice depends on the type of press and the size of the holes in the used sieves. In the case of a single-screw press, the change in the size of the sieve holes had no statistically effect on the efficiency of raw juice and the yield of filtered juice. In the case of the twin-screw press a statistically significant effect of sieves size on the yield of pressing was observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wpływu rozwiązania konstrukcyjnego prasy oraz wielkości otworów sita na wydajność procesu tłoczenia oraz zawartość cząstek stałych w soku surowym. Do badań wykorzystano dwa urządzenia tj.: jedno – i dwuślimakową prasę wyposażoną w dwa rodzaje sit o zróżnicowanej wielkości otworów. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wydajność tłoczenia i konsystencja soku jabłkowego zależy od rodzaju zastosowanej prasy i wielkości otworów w użytych sitach. W przypadku prasy jednoślimakowej zmiana wielkości otworów sita nie miała istotnie statystycznego wpływu zarówno na wydajność soku surowego jak i wydajność soku filtrowanego, zaś w przypadku prasy dwuślimakowej zaobserwowano istotny statystycznie wpływ wielkości sit na wydajność tłoczenia.
EN
The subject of the study was aluminum samples of varying thickness. The aim of the study was to perform the experimental stamping process of the samples on a universal testing machine and a numerical analysis on two independent computer systems Abaqus® and Deform-3D. As part of the numerical analysis, bilinear material model was included, taking into account elastic and plastic characteristics. The study was conducted in a dynamic environment with geometric nonlinearity. The results obtained from experimental research were confronted with those obtained by FEM computer simulation. During the research, numerical model of the stamping process has been developed, which was validated with the results of experimental research.
EN
Purpose: Objective of the paper was to determine the effect of particle size fraction for the mechanical properties of powders and magnetic fields produced powder consisting of ironbased alloys and an epoxy resin (trade name Epidian 100) which was obtained as a result of press. Design/methodology/approach: Samples were produced by the method of singleunilateral pressing. To achieve the pursued objective, the following tests were performed: microstructural observations – light microscope, roughness tests, statistical the hysteresis loops. Findings: On the basis of the research it can be stated that with the increase in the size fraction of the reinforcement of composites increased their roughness and greater was their density. In addition, with the increase in the size fraction of the reinforcement of composites increased the field coercivity, while decreasing saturation magnetisation. Research limitations/implications: The study not specified time and the influence of baling pressure on the mechanical properties and magnetic properties of composites produced using the single-uniaxial press. Practical implications: The division into three fractions powder using a sieve analysis did not allow for adequate separation of powders. In each fraction were small particles. In the future, it will be used a long period of time sieving powders. Originality/value: The paper presents new method producing magnetic composites, where possible was give shape by using epoxy resin.
PL
Jednym z istotnych parametrów surowych olejów roślinnych, stanowiących paliwo do silników z zapłonem samoczynnym, jest liczba kwasowa, od której zależy ich trwałość i okres przydatności. Przedstawiono wpływ dynamiki schładzania oleju rzepakowego na jego liczbę kwasową. Badano olej rzepakowy otrzymywany z przemysłowych nasion rzepaku w zimno-gorącej technologii tłoczenia. Schładzaniu poddawano olej bezpośrednio z tłoczenia na zimno, na gorąco oraz olej po filtracji. Liczbę kwasową oleju rzepakowego określano metodą miareczkowania wodorotlenkiem potasu. Stwierdzono, że szczególnie uzasadnione jest schładzanie oleju tłoczonego na gorąco.
EN
Samples of cold (19.5°C) and hot (120°C) pressed rapeseed oils were cooled by atm. air (natural cooling) and by water jacket cylinder (forced cooling) with the registration of the cooling rate. The cooled samples were analyzed for acid nos. The samples of cold pressed oil showed the acid nos. 0.43–0.71 mg/g regardless of the cooling method. The hot pressed oil showed acid nos. 1.12–1.51 mg/g after water cooling or 2.12–2.36 after air cooling.
EN
This work is focused on evaluation of internal quality in manufactural corporation. Huhn PressTech Ltd. is a company producing metal products as results of pressing process, construction units and other components used in automotive industry. The aim of the article is to review the process of internal quality evaluation method on daily basis. Constantly growing demand on metal chipless machining replaces the older chip`s technology. This paper aimed to clarify, how the company performs fault evaluation and what is done for their correction. To explain the procedure of evaluation in detail and demonstrate the solution, there were artificially made parts 3333 and 5555 in the company. The result is called Quality Alert.
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu parametrów technologicznych wsadu węglowego, takich jak: stopień rozdrobnienia (%<3,15mm) i zawartość wilgoci całkowitej (Wtr,%) na gęstość (ρ, kg/m3) i wytrzymałość mechaniczną (Sc, kPa) nabojów przygotowanych metodą prasowania hydraulicznego. Stwierdzono, że wzrost ciśnienia prasowania powoduje wzrost gęstości wsadu węglowego. Gęstości wsadu zbliżone do aktualnie stosowanych w przemyśle dla systemu ubijanego uzyskano stosując ciśnienie prasowania na poziomie ok. 3,0-4,7 MPa. Wzrost zawartości wilgoci we wsadzie od 4 do 12% powoduje wzrost gęstości wsadu o ok. 10%. Obniżenie stopnia rozdrobnienia z ok. 95 do 75%<3,15 mm skutkuje wzrostem gęstości wsadu o ok. 45-48 kg/m3 w przeliczeniu na stan suchy. Obniżenie stopnia rozdrobnienia powoduje spadek wytrzymałości mechanicznej wsadu na ściskanie. Optymalna zawartość wilgoci, dla której wsad węglowy osiąga najwyższą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie wynosi 8%, niezależnie od stopnia rozdrobnienia.
EN
The influence of coal charge technological parameters (crushing fineness, moisture content) on pressed coal cake density and mechanical strength has been presented. An increase of compaction pressure increases the density of coal cake. The densities similar to stamp charging industrial practice are obtained for compaction pressure of 3,0-4,7 MPa. Increase in coal charge moisture content from 4 to 12% causes the wet density increase of c.a. 10%. Reduction of crushing fineness from 95 to 75% below 3,15 mm causes the dry density increase of 45-48 kg/m3 and deterioration of compressive strength. Despite of crushing fineness, the optimum moisture content in aspect of its maximum compressive strength is 8%.
9
Content available remote Własności technologiczne wysokowytrzymałych stali wielofazowych dla motoryzacji
PL
Nowoczesne blachy z wysokowytrzymałych stali o strukturze wielofazowej stosowane na wytłoczki i inne elementy samochodu kształtowane plastycznie na zimno muszą spełniać wysokie własności mechaniczne i technologiczne. Najważniejsze technologiczne aspekty obejmują: podatność blach na kształtowanie technologiczne, spawalność/zgrzewalność, podatność blach na cynkowanie i lakierowanie, zdolność elementów nośnych do absorpcji energii, podatność na umocnienie podczas utwardzania lakieru. Zapewnienie wszystkich pożądanych cech często jest trudne do pogodzenia, gdyż wymaga przeciwstawnych koncepcji projektowania składu chemicznego, kształtowania mikrostruktury itp.
EN
Advanced high-strength multiphase steel sheets used for stampings and other cold-formed elements of cars must be characterized by high mechanical properties. However, they also have to satisfy numerous requirements concerning their technological properties. The most important aspects which should be taken into account include: sheet’s formability, weldability, galvanizing and lacquering abilities, crashworthiness of structural elements, bake hardenability effect. The desired balance between mechanical and technological properties is often difficult to obtain because it requires contrary concepts in relation to designing the chemical composition, microstructure forming etc.
EN
In this paper we compare the electrical and thermoelectric properties of polycrystalline PbTe doped with chromium and iodine, obtained by the Bridgman method and the sintered material obtained following the powder processing procedure. The highest values of the Seebeck coefficient for the polycrystalline and sintered material are as follows: - 160 μV/K (T = 675 K) and - 311 μV/K (T = 573 K), respectively, thus indicating a significant improvement in the thermoelectric properties of the sintered material. The studies of the influence of the powder particle size on the properties of the sintered material were carried out.
PL
W artykule przedstawiono porównanie własności elektrycznych i termoelektrycznych polikrystalicznego tellurku ołowiu domieszkowanego chromem i jodem, otrzymanego za pomocą metody Bridgmana z własnościami materiału spiekanego otrzymanego z proszków. Najwyższe wartości współczynnika Seebecka polikrystalicznego materiału i materiału po spiekaniu wynoszą odpowiednio: - 160 μV/K (T = 675 K) oraz - 310 μV/K (T = 573 K) i wskazują na znaczną poprawę parametrów termoelektrycznych materiału otrzymanego w wyniku spiekania. Przeprowadzono badania wpływu wielkości ziaren proszku na własności materiału spiekanego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem nagniatania do wykonywania połączeń cienkich blach aluminiowych z płytami o większej grubości. Technologia polega na wykonaniu w płycie kanału i umieszczeniu w niej blachy. Następnie poprzez nagniatanie obszaru krawędzi kanału otrzymujemy połączenie nierozłączne. Wynikiem odkształcenia krawędzi płyty i przewężenia blachy jest połączenie kształtowe, które charakteryzuje się szczelnością, wysoką przewodnością cieplną i elektryczną oraz wysoką wytrzymałością. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej połączenia płyty z blachą wykonanej w celu określenia wpływu parametrów nagniatania i geometrii narzędzi na jakość przylegania łączonych elementów i wytrzymałość połączenia. Wyniki symulacji numerycznej zweryfikowano badaniami metalograficznymi i wytrzymałościowymi połączenia.
EN
The paper presents technology of fastening of elements made of sheet metal with machine elements of much greater thicknesses (i.e. metal plates) by cold plastic press-joining. The fastening technology consists in inserting the thinner element into a channel on the surface of the plate and pressing by two punches arranged symmetrically along the channel edges. In the effect of cold plastic strain in the plate, the sheet-metal element is thinned, and one obtains the so-called dovetail joint characterized by good tightness and high electric and thermal conductivity. In the paper, the authors present the results of numerical simulation of a plate – sheet metal joint. The investigation was performed in order to determine the influence of technological parameters of the press-joining process on the quality of contact between the joined elements. The joint between the elements and its characteristics were modeled numerically by FEM method. The correctness of numerical simulation was verified by metallographic examination and strength tests. FEM simulation proved fully consistent with experimental results.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników badań tłoczności blach metodami Nakazima i Marciniaka. Na płaszczyźnie odkształceń głównych wyznaczono krzywe odkształceń granicznych. Zaobserwowano znaczące różnice w wartościach krytycznych odkształceń pomiędzy zastosowanymi metodami. W celu wyjaśnienia różnic wykonano symulacje numeryczne prób tłoczności. Porównano przebiegi narastania odkształceń głównych w trakcie wykonywania prób.Analiza wyników wykazała istotne różnice. W teście Nakazima historia odkształceń jest nieliniowa i w trakcie tłoczenia następuje zmiana stanu odkształcenia, co może mieć wpływ na wartość graniczną odkształceń głównych. W związku z tym porównano zewnętrzne i wewnętrzne odkształcenia blachy w próbach tłoczności metodą Nakazimy.
EN
The paper presents the comparison of test results of sheets’ drawability by Nakazima and Marciniak methods. On the plane of principal strain the forming limit diagram was determined. There was observed a significant difference in the values of the critical strain between used methods. In order to explain the differences, numerical simulations of drawability were performed. The rises in the courses of principal strain during the tests were compared. Analysis of the results showed significant differences. In Nakazima test the history of strain is non-linear and during pressing a change in the state of strain occurs, which can affect the value of the limit of principal strain. Therefore, the external and internal strain of sheet metal was compared for the drawability test by Nakazima.
PL
Optymalne projektowanie badań eksperymentalnych powinno być poprzedzone analiząteoretycznązagadnienia. W tymcelu przed przystąpieniem do projektowania i fizycznego wykonania matrycy do prasowania w kanale krzyżowym, przygotowano symulację numerycznątego procesu. W celu weryfikacji przyjętych założeń, opracowano uproszczony 2-D model tego procesu w programie FormFEM. W oparciu o wyniki wcześniejszych badań plastyczności stopu Fe-16Al-5Cr (at.%), opracowano model matematyczny materiału, dokonując stosownego dopasowania parametrów reologicznych równania Spittel’a dla zależności σ - ε. Wykonano symulacje prasowania z wyciskaniemw kanale krzyżowymw temperaturze 20°C, dla dwu wartości przeciwciśnienia hamującego wypływ materiału. Analiza symulacji wykazała, że materiał w strefie zewnętrznej (przyściennej kanału matrycy)ulega odkształceniu w wyniku ścinania, natomiast w strefie centralnej (wokół punktu przecinania się osi kanałów)występuje stan trójosiowego ściskania. Prowadzi to do powstania względnie jednorodnie odkształconej warstwy zewnętrznej wypływającego materiału, ze stopniem odkształcenia na poziomie ε ≈ 1 na każdy przepust oraz silnie odkształconej do wartości 3÷5/przepust strefy przyosiowej. W kolejnych cyklach następuje kumulacja stopnia odkształcenia, który osiąga po 6. cyklu wartość ε = 14÷23 w strefie przyosiowej i ε = 7 dla pozostałego obszaru. Wzrost wartości przeciwciśnienia hamującego wypływ wsadu nie wpływa zasadniczo na wartość stopnia odkształcenia, natomiast zwiększa jego jednorodność. Przeprowadzono również analizę obciążeń mechanicznych i termicznych matrycy.
EN
In experimental models, it is advisable that the theoretical analysis precedes the experimental study. For this purpose, prior to the designing and implementation of a matrix to pressing in the cross channel, a numerical simulation of the process has been developed. To verify these assumptions, an appropriate 2-D model of the process in the FormFEM has been developed. Based on the earlier study results of plasticity Fe-16Al-5Cr (at.%) alloy, the mathematical model was developed, with an appropriate adjustment of rheological parameters according to Spittel equation for σ - ε. Appropriate simulations of the cross-channel extrusion at 20°C and two opposing pressure outflow of material have been carried out. They showed that the material in the outer zone was deformed by shear, whereas the triaxial compression occurred in the central zone. This leads to relatively uniformly deformed outer zone at ε ≈ 1/pass and strong deformation of paraxial zone, with a value of 3 to 5/pass. Subsequent cycles lead to accumulation of the degree of deformation to 14÷23 in paraxial zone at sixth cycle and 7 for the remaining area. Increase of braking power outflow does not substantially affect the value of the deformation, but makes it more uniform.
EN
Purpose: The preparation of composite materials composed of Fe66Co10Ni2W2B20 alloy powders and epoxy resin and determining the influence of the alloy powders fraction Fe66Co10Ni2W2B20 on mechanical and magnetic properties of produced materials. Design/methodology/approach: Tested samples made of Fe66Co10Ni2W2B20 alloy powders and epoxy resin, were produced by pressing with pressure 5MPa during 10 s. In order to examine produced materials structural studies were conducted (observation under an optical microscope, a scanning electron microscope with EDS analysis), mechanical (measurement of surface roughness) and magnetic (obtaining static magnetic hysteresis loop based on measurements were made using a vibrating magnetometer (VSM)).Results: Pressing of Fe66Co10Ni2W2B20 alloy powders and epoxy resin allows to obtain composite materials, which are divided into three fractions, namely: 20-50 μm 50-100 μm 100-200 μm characterized, with the increasing size of the fraction of reinforcement, the better development of the area. Magnetic studies show that with increasing size of the fraction of the reinforcement, those materials have smaller coercive field, as well as the observed decrease in saturation magnetization. Originality/value: By combining Fe66Co10Ni2W2B20 alloy powders and epoxy resin composite materials with different fractions of reinforcement, which exhibit better properties than the starting materials used to receive are possible to obtain.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kompozytów aluminiowych umacnianych cząstkami węglika krzemu SiC. Wytworzono spiekane kompozyty o zawartości 5 i 10 % obj. SiC. Jako materiał referencyjny stosowano Al99,7 wytworzone w takich samych warunkach, jak kompozyty Al-SiC. Materiały wytworzono na drodze jednostronnego prasowania przy zastosowaniu różnych ciśnień: 100, 200, 300 oraz 400 MPa. Kolejno poddano je spiekaniu w atmosferze azotu w temperaturze 620 [stopni]C. Na tak wytworzonych spiekach przeprowadzono obserwacje mikrostruktury oraz pomiar twardości metodą Brinella.
EN
The results of the Al-SiC composites with 5 and 10 vol. % of SiC are presented. Composites were fabricated through pressing and subsequent sintering at the nitrogen atmosphere at temp. 620 [degrees]C. Pressure used was: 100, 200, 300 and 400 MPa. The reference material was aluminium fabricated in the same conditions as composites. The green and as — sintered density was measured, also Brinell hardness was measured and microstructure of as – sintered materials was observed. The results show, that optimal pressing pressure is 300 MPa. Increasing of the pressure hasn’t a substantial effect on the density enlarge. From the economical point of view is unnecessary.
EN
Silage of green fodders in coated tanks (cylindrical bales and large-size rectangular bale wrapped with foil and foil sleeves) is recommended to be used in organic farming mainly due to low losses of nutrients and their impact on improvement of the environment. The conducted evaluation of the quality of silages of pressed beet cuttings made with the use of press for shredded materials of a Norwegian company Orkel (MP 2000 Compactor) showed its very good quality. In case of ensilage materials that are hard to be ensilaged in the organic farming there is allowed the use of determined additives supporting the processes of fermentation. It results from the conducted studies, that in case of use of applicators mounted on harvesting machines, the applicator’s nozzle should be placed in such places of the picking up machine, where the green fodder is mostly loosed, what creates a large area of its contact with the additive.
PL
Zakiszanie pasz w zbiornikach powłokowych (bele cylindryczne i wielkowymiarowe bele prostopadłościenne owijane folią i rękawy foliowe) jest zalecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym głównie ze względu na niskie straty składników pokarmowych oraz ich wpływ na poprawę stanu środowiska. Przeprowadzona ocena jakości kiszonek z prasowanych wysłodków buraczanych sporządzonych przy użyciu prasy do materiałów rozdrobnionych norweskiej firmy Orkel (MP 2000 Compaktor) wykazała bardzo dobrą jej jakość. W przypadku zakiszania materiałów trudnokiszących się dopuszcza się w rolnictwie ekologicznym stosowanie określonych dodatków wspomagających procesy fermentacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku użycia aplikatorów dodatków montowanych na maszynach zbierających, dyszę aplikatora należy umieszczać w takich miejscach maszyny zbierającej, w którym pasza jest najbardziej rozluźniona, co stwarza dużą powierzchnię jego styku z dodatkiem.
PL
Celem pracy było określenie wpływu obróbki wstępnej, polegającej na zamrażaniu i rozmrażaniu miazgi lub wytłoków, na wydajność i energochłonność procesu tłoczenia soku z wybranych warzyw korzeniowych, oraz ocena jakościowa otrzymanego soku. W procedurze I jako obróbkę wstępną przed pierwszym tłoczeniem zastosowano wyłącznie rozdrobnienie surowca, w procedurze II dodatkowo przed tłoczeniem wytłoków (drugie tłoczenie) zastosowano obróbkę cieplną, polegającą na ich zamrożeniu w temperaturze co najmniej -18°C, następnie rozmrożeniu i doprowadzeniu do temperatury otoczenia; w procedurze III obróbkę cieplną (zamrażanie i rozmrażanie) surowca przeprowadzono zarówno przed pierwszym tłoczeniem miazgi, jak i przed drugim tłoczeniem wytłoków. Zastosowana obróbka z wykorzystaniem techniki zamrażania zwiększa wydajność tłoczenia. Wyraźne zwiększenie wydajności procesu uzyskano przeprowadzając próby według II i III procedury badawczej. Nakłady energetyczne na proces tłoczenia wyraźnie maleją dla II i III procedury badawczej. W badaniach nie uwzględniono nakładów energetycznych, związanych z zamrażaniem miazgi lub wytłoków.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of the initial processing consisting in freezing and defrosting of pulp or pomace on efficiency and energy consumption of the process of pressing juices of the selected root vegetables and the quality evaluation of the obtained juice. In I procedure, only grinding of the raw material was applied as initial processing before the first pressing; in II procedure additionally before pressing pomace (second pressing) a thermal processing which consisted in freezing in the temperature of at least -18°C was applied, then defrosting and warming to the temperature of surroundings; in III procedure a thermal processing (freezing and defrosting) of the raw material was carried out both before the first pressing of the pulp as well as before the second pressing of pomace. The applied processing with the use of the freezing technique increases the efficiency of pressing. A visible increase of the efficiency of the process was obtained by carrying out samples according to II and III research procedures. Energy inputs on the pressing process visibly decrease for II and III research procedure. Energy inputs related to freezing the pulp or pomace were not included in the research.
18
Content available Efektywność wytłaczania oleju z nasion rzepaku
PL
Przeprowadzone w pracy badania miały na celu określenie efektywności wytłaczania oleju z nasion rzepaku z zastosowaniem nasączania rozpuszczalnikiem organicznym. Zakres pracy obejmował obróbkę wstępną materiału oraz proces wytłaczania przy użyciu prasy jednoślimakowej wraz z badaniem ilości powstałego oleju w jednostce czasu oraz energii elektrycznej potrzebnej do jego wytłoczenia. Zastosowano cztery prędkości obrotowe ślimaka prasy: 20, 30, 40, 50 obr.·min-1 oraz trzy średnice dyszy wylotowej: 6, 8, 10 mm. Nasiona rzepaku nasączano rozpuszczalnikiem (24 godziny przed wytłaczaniem) - alkoholem metylowym (metanolem) w proporcji masowej 1:40 oraz 1:20. Największa wydajność wytłaczania wyniosła 6,3 kg oleju na godzinę, przy 6 mm średnicy dyszy i 50 obr.·min-1 dla rzepaku nasączonego metanolem w proporcji 1:20. Największy stosunek masy oleju do masy wytłoków - 0,624 i 0,610 kg oleju na kg wytłoków, przy 6 mm średnicy, 20 i 30 obr.·min-1 dla rzepaku z metanolem 1:20. Najmniejsza energochłonność procesu - 0,1051 i 0,1054 kWh na kg oleju, przy 10 mm średnicy i 50 obr.·min-1, co odpowiada najwyższej efektywności energetycznej - 9,515 i 9,487 kg oleju na kWh.
EN
The objective of the research carried out within the paper was to determine efficiency of pressing oil from rape seeds with the use of saturation with organic solvent. The scope of the paper covered an initial processing of the material and the pressing process with the use of a one - screw press along with testing the amount of oil which was formed in the time and electric energy units necessary for pressing it. Four rotational speeds of the press screw were applied: 20, 30, 40, 50 rotations·min-1 and three diameters of the outlet nozzle: 6, 8, 10 mm. Rape seeds were saturated with solvent (24 hours before pressing) - methyl alcohol (methanol) in the mass proportion 1:40 and 1:20. The highest efficiency of pressing was 6.3 (kg of oil)·h-1 at 6 mm diameter of the nozzle and 50 rotations·min-1 for rape saturated with methanol in the 1:20 proportion. The biggest oil mass to pomace mass ratio - 0.624 and 0.610 (kg of oil)·kg of pomace-1 at 6 mm diameter, 20 and 30 rotations·min-1 for rape with methanol 1:20. The lowest energy consumption of the process - 0.1051 and 0.1054 kWh·(kg of oil-1) at 10 mm diameter and 50 rotations·min-1 which corresponds to the highest energy efficiency - 9.515 and 9.487 (kg of oil)·kWh-1.
19
Content available remote Zmiana gęstości złóż ziarnistych pod działaniem nacisku zagęszczającego
PL
Prowadzone badania miały na celu wyznaczenie wartości liczbowych redukcji złoża oraz zmiany gęstości w zakresie niskich nacisków. Badano następujące ziarna zbóż: gorczyca, kukurydza, pszenica, soja. Wyniki będą wykorzystywane do celów projektowych przy konstruowaniu urządzeń pakujących. Stosując metodę zagęszczania złoża do ograniczenia segregacji wtórnej można stosować naciski do 0,6 MPa i redukcję objętości złoża do 5%. Powyżej tych wartości ziarna zbóż zostaną uszkodzone.
EN
A purpose of this research was to determine bed reduction values and density change for a low thrust range. Mustard, com, wheat and soya seeds were tested. The results obtained should be used in the designing of packaging equipment. Thrust up to 0.6 MPa and 5% reduction of grain bed volume can be applied to constrain the backward segregation. If these values are exceeded, a grain bed can be damaged.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących weryfikacji hipotezy zawierającej przypuszczenie o możliwości poprawiania użytkowych właściwości surowego oleju rzepakowego poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu jego wytłaczania. Badania przeprowadzono dla dwóch odmian rzepaku uprawianych w kraju, różniących się zawartością kwasu oleinowego. Celem badań było sprawdzenie wpływu na właściwości oleju średnicy dyszy wylotowej. Do badań wykorzystano tłocznię ślimakową firmy Ferment-Duo. Właściwości oleju pozyskanego do badań określano w specjalistycznym laboratorium paliwowym zgodnie z obowiązującymi normami.
EN
The article presents the results of tests to verify the hypothesis that it is possible to improve the service properties of the crude rape-seed oil by appropriate selection of the parameters of its manufacturing process. The tests have been carried out using two types of rape seed grown in the country, which differ in oleic acid content. The objective of the tests was to check the influence of the outlet nozzle diameter on the oil properties. For the purpose of the tests, the plug screw feeder press of Ferment-Duo firm, was used. The properties of the oil obtained for the tests have been determined at a specialist fuel laboratory, in accordance with the current standards.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.