Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pilarka spalinowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Aim: The aim of the article is to identify innovative design solutions in chainsaws which are used in rescue and firefighting operations. The review concerns commercial solutions, scientific publications and patents. It enables to determine development trends of chainsaws utilised as mechanical rescue devices. Project and methods: Although chainsaw evolution analysis is available in the literature, in the greatest part it concerns only timber harvesting conditions. It lacks a review of technical solutions adapted to rescue and firefighting operations which may involve: wood impurities, the need to work on unstable ground and in limited space, the need to maintain focus in stressful and unpredictable situations. Fire protection units operations are aimed at saving people’s health and life, therefore they should be carried out with the use of machines and devices with the best properties. Conclusions: The solutions presented in the article may affect the development of rescue teams equipment, thereby increasing their efficiency and work safety. Currently, there is a trend toward the use of mobile chainsaws involving: increased durability for cutting wood with impurities, low-emission drives with limited impact on the operator, systems protecting the operator's body against the chain blade during uncontrolled and unpredictable situations, biodegradable oils for chain lubrication. It is necessary to conduct research on innovative solutions towards the usefulness of chainsaws in rescue operations.
PL
Cel: Celem artykułu jest wskazanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w pilarkach łańcuchowych stosowanych w warunkach akcji ratowniczych i gaśniczych. Przegląd obejmuje rozwiązania komercyjne, publikacje naukowe oraz patenty. Umożliwia nakreślenie trendów rozwoju pilarek łańcuchowych stanowiących mechaniczne urządzenia ratownicze. Projekt i metody: W literaturze dostępne są analizy ewolucji pilarek łańcuchowych, dotyczą one jednak głównie warunków pozyskiwania drewna. Brakuje przeglądu rozwiązań technicznych przystosowanych do akcji ratowniczych i gaśniczych, którym towarzyszą specyficzne warunki: zanieczyszczenia ciętego drewna, praca na niestabilnym podłożu i w ograniczonej przestrzeni, potrzeba dużego skupienia operatorów w stresujących i nieprzewidywalnych sytuacjach. Ze względu na to, że prace prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej służą ratowaniu zdrowia i życia ludzi, powinno się do nich wykorzystywać maszyny i urządzenia o jak najlepszych właściwościach. Wnioski: Rozwiązania zaprezentowane w artykule mogą przyczynić się do rozszerzenia asortymentu zespołów ratowniczych, a tym samym poprawy ich efektywności i bezpieczeństwa pracy. Trendem w rozwoju wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej są przenośne pilarki charakteryzujące się: piłami łańcuchowymi o podwyższonej trwałości podczas cięcia drewna zanieczyszczonego, niskoemisyjne i mało oddziaływujące napędy, układy zabezpieczające ciało operatora przed ostrzem piły łańcuchowej podczas niekontrolowanych i nieprzewidywalnych sytuacji, biodegradowalne oleje do smarowania piły łańcuchowej. Dostrzegana jest również konieczność prowadzenia badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami w kierunku ich przydatności w akcjach ratowniczych.
PL
Głównym zadaniem drwala zatrudnionego w gospodarce leśnej jest pozyskiwanie drewna. Jego podstawowym narzędziem jest pilarka spalinowa z piłą łańcuchową do drewna. Charakteryzujemy pracę na tym stanowisku.
EN
Woodcutter profession is often associated with timber harvesting in forest management. Due to the working conditions and the specific nature of the profession of this work is included in the group competition at increased risk of accidents and occupational diseases formation. Felling of timber in forest areas is associated with the pulling down and the choice assortment of different types of trees. The main duties of the employee in the course of the wood-gaining include: – maintenance and operation of machinery and equipment, – analysis of the breeding and conservation of the forest, – marking workspaces to be felled, – felling and felling of trees (Tomczak A., Jelonek T., Grzywiński W., 2012). The basic tool in the work with pruning (felling, thinning early, thinning late, green-wood), and in the work related to the processing of raw wood into useful assortments (limbing, bucking) is a petrol chain saw together with chainsaw wood. The article presents a description of protective clothing intended for employees of the Forest Service.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu twardości drewna na poziom drgań rejestrowanych na korpusie i uchwytach pilarek spalinowych podczas przerzynki. Autorzy próbują znaleźć zależności funkcyjne pomiędzy twardością (gatunkiem) skrawanego drewna, a wielkością drgań mierzonych na korpusie i uchwytach pilarek. Przedstawione badania mogą przyczynić się do poznania czynników intensyfikujących drgania podczas przerzynki drewna oraz mogą być źródłem praktycznych wskazówek dla drwali operatorów pilarek spalinowych w kwestii zmniejszenia ich narażenia na drgania mechaniczne.
EN
The paper presents the issue of timber hardness impact on the level of vibrations registered on the body and grips of I.C.E.-powered sawing machines during cutting. The authors try to find function relations between cut timber hardness (sort), and the level of vibrations measured at sawing machine body and grips. Presented research may contribute to identifying factors that intensify vibrations during timber cutting, and may be the source of practical guidelines for cutters - I.C.E.- powered sawing machine operators, as regards the issue of reducing their personal exposure to mechanical vibrations.
PL
W artykule omówiono zagadnienie wpływu techniki pracy przy wykonywaniu przerzynki drewna na drgania i siły występujące na uchwytach pilarki spalinowej. Występowanie drgań na uchwytach pilarki spalinowej jest sprawą znana i oczywistą. Ich absorbowanie przez kończyny górne może być tym większe, im większy jest nacisk utrzymywany na uchwytach pilarki przez operatora. Celem opracowania jest poznanie wielkości przyspieszenia drgań na uchwytach pilarki spalinowej, oraz wielkości sił nacisku dłoni operatora na te uchwyty przy wykonywaniu przerzynki drewna różnymi technikami wykonywania rzazu przerzynającego. Na podstawie badań można stwierdzić, że najmniejsze zagrożenie drganiami występuje przy cięciu dolną stroną prowadnicy bez ostrogi, a najmniejsze siły nacisku wywierane są przez operatora przy wykonywaniu przerzynki górną stroną prowadnicy bez ostrogi.
EN
The article discusses the issue of timber cutting work technique impact on vibrations and forces observed on I.C.E.-powered sawing machine grips. Occurrence of vibrations on I.C.E.- powered sawing machine grips is well known and obvious. Their absorption by upper limbs may increase with increasing pressure exerted on sawing machine grips by its operator. The purpose of the study is to get to know the value of vibrations acceleration on I.C.E.-powered sawing machine grips, and the value of pressure forces exerted by operator's hands on these grips while cutting timber using vari9ous techniques of making saw cuts. Completed tests allow to state that vibration exposure hazard is lowest when cutting with bottom part of guide without spur, and operator exerts lowest pressure forces when making a cut with upper part of guide without spur.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.