Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 241

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanocząstki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
A new functionalized biopolymer was obtained by modifying chitin using ethylenediaminetetraacetic acid and magnetite nanoparticles (Fe3O4). Thermogravimetric analysis was performed, and dielectric properties were examined. The obtained biopolymer showed better thermal stability, as evidenced by a higher onset temperature. The activation energy calculated using imaginary impedance data and Nyquist plots was found to be consistent. Moreover, the dielectric permittivity decreased rapidly with increasing frequency. At high frequencies, there was no dependence of dielectric loss on temperature and frequency. The obtained biopolymer can be used in many applications such as microwave devices, deflection yoke, high-frequency capacitors, sensors, etc.
PL
Otrzymano nowy funkcjonalizowany biopolimer poprzez modyfikację chityny przy użyciu kwasu etylenodiaminotetraoctowego i nanocząstek magnetytu (Fe3O4). Przeprowadzono analizę termograwimetryczną i zbadano właściwości dielektryczne. Otrzymany biopolimer wykazywał lepszą stabilność termiczną, o czym świadczyła wyższa temperatura początku rozkładu. Wykazano zgodność energii aktywacji obliczonej z wykorzystaniem danych dotyczących urojonej impedancji oraz na podstawie wykresów Nyquista. Przenikalność dielektryczna zmniejszała się gwałtownie wraz ze wzrostem częstotliwości. Przy wysokich częstotliwościach nie stwierdzono zależności stratności dielektrycznej od temperatury i częstotliwości. Otrzymany biopolimer można wykorzystać w wielu zastosowaniach, takich jak urządzenia mikrofalowe, jarzmo odchylające, kondensatory wysokiej częstotliwości, czujniki itp.
EN
The main aim of the presented research was to investigate theoperational characteristics of a bearing when alternative lubricants were used for comparison with a standard lubricant, including that containing magnetic nanoparticles. The bearing was subjected to varying operating conditions, differing in terms of mechanical load status. The monitoring of the bearing operation parameters primarily focused on monitoring the velocity and acceleration of vibrations, as well as the operating temperature of the bearing. Thebearingwith lubricant doped by magnetic nanoparticles exhibited reduced vibration velocity and acceleration values both under no load conditions and when subjected to a mechanicalload. The operating temperature slightly increased during testing in the case ofthe bearing with nanoparticles compared to the bearing using the original lubricant.
PL
Artykuł koncentruje się na rozwijającym się polu nanomedycyny i jej wpływie na nowoczesne leczenie. Celem pracy jest przedstawienie przeglądu najnowszych osiągnięć i potencjalnych zastosowań nanonośników lekowych w medycynie. Artykuł rozpoczyna się od wprowadzenia w podstawowe koncepcje nanotechnologii i jej zastosowania w dostarczaniu leków. Następnie omawiane są różne typy nanonośników, w tym liposomy, dendrymery, nanocząstki metaliczne i polimerowe, wraz z ich unikalnymi właściwościami i mechanizmami działania. Podkreślono również wyzwania i ograniczenia związane z rozwojem i wdrożeniem nanonośników lekowych, takie jak toksyczność, stabilność i specyficzność dostarczania. Podkreślono znaczenie nanonośników i ich potencjalną rolę w przełomowych terapiach i indywidualizowanym leczeniu. Celem tego przeglądu jest zwiększenie świadomości na temat obecnego stanu nanomedycyny.
EN
The article focuses on the growing field of nanomedicine and its impact on modern medical treatment. The purpose of the paper is to provide an overview of recent developments and potential applications of drug nanocarriers in medicine. The article begins with an introduction to the basic concepts of nanotechnology and its applications in drug delivery. It then discusses various types of nanocarriers, including liposomes, dendrimers, metallic and polymeric nanoparticles, along with their unique properties and mechanisms of action. Challenges and limitations associated with the development and implementation of drug nanocarriers, such as toxicity, stability and specificity of delivery, were also highlighted. The importance of nanocarriers and their potential role in breakthrough therapies and individualized treatment is highlighted. The goal of this review is to raise awareness of the current state of nanomedicine.
PL
Pośrednie chłodzenie wyparne staje się coraz bardziej popularne ze względu na wykorzystanie przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych: powietrza (R-729) i wody (R-718). Istotą procesu jest wymiana ciepła i masy, która zachodzi w wymienniku. Opracowania zagraniczne szeroko opisują nowoczesne technologie wspomagające ten proces, podczas gdy polskojęzyczna literatura nie porusza zagadnienia niemalże w ogóle. W artykule skupiono się na dwóch głównych innowacjach wynikających z przeglądu literatury (od 2010 roku): wprowadzeniu nanopłynów opartych na wodzie oraz zastosowaniu materiałów porowatych na powierzchni kanału mokrego. Przeanalizowano kluczowe parametry stosowane do opisu urządzeń do chłodzenia wyparnego takie jak sprawności: termometru mokrego, punktu rosy oraz egzergetyczną, wydajność chłodniczą, EER oraz COP. Przedstawiono wyniki badań nanopłynów jedno-, dwu- i trzyskładnikowych. Analiza wykazała poprawę parametrów charakteryzujących pośrednie urządzenia wyparne wynoszące od kilku do kilkudziesięciu procent przy zastosowaniu nanopłynów w zależności od temperatury powietrza na wlocie. Dokonano przeglądu stosowanych materiałów porowatych stanowiących powierzchnie kanału mokrego. Wydzielono cztery główne typy stosowanych materiałów: porowate ceramiczne oraz włókna naturalne, polimerowe i tekstylne. Zestawiono wady oraz zalety stosowania tych materiałów w wymiennikach pośrednich w celu ułatwienia wyboru rodzaju materiału. Określono, że spośród dwóch omawianych modyfikacji w pierwszej kolejności należy skupić się na aplikacji materiałów porowatych, jako że są one związane bezpośrednio z konstrukcją wymiennika. Natomiast nanopłyny można zastosować w urządzeniach istniejących. W podsumowaniu stwierdzono, że rozwój technologii pośredniego chłodzenia wyparnego może stanowić istotne oraz ekologiczne uzupełnienie obecnie stosowanych sprężarkowych systemów chłodzenia.
EN
Indirect evaporative cooling is becoming increasingly popular due to the use of environmentally friendly refrigerants: air (R-729) and water (R-718). The main idea of the process is the heat and mass transfer that takes place in the exchanger. Foreign studies extensively describe modern technologies supporting this process, while the Polish-language literature does not cover the issue almost at all. The article focuses on two main innovations resulting from the literature review (as of 2010): the introduction of water-based nanofluids and the use of porous materials on the surface of the wet channel. Main parameters used to describe evaporative cooling devices include wet thermometer, dew point, and exergetic efficiencies, cooling capacity, EER, and COP. Results for single-, two-, and three-component nanofluids are presented. The analysis showed performance improvements for indirect evaporative units of several to tens of percent with nanofluids, depending on the inlet air temperature. The applied porous materials used on the surface of the wet channel were reviewed. Four main types of materials used have been distinguished: porous ceramic and natural fibers, polymer fibers, and fabric fibers. The advantages and disadvantages of using these materials in indirect heat exchangers were summarized to facilitate the choice of material type. It was determined that of the two modifications discussed, the application of porous materials should be focused on first, since they are directly related to the construction of the heat exchanger. In contrast, nanofluids can be applied to existing devices. Eventually, it was pointed out that the development of indirect evaporative cooling technology can be an important and ecological complement to the currently used compressor systems.
EN
The article presents the results of friction tests conducted on EN AW-2024 Alclad aluminium alloy sheets. The lubrication efficiency of oleic acid, mineral and vegetable oils with the addition of SiO2 and TiO2 nanoparticles was determined using the strip drawing test to assess the friction conditions in the flange area in the deep drawing process. The samples in the form of sheet metal strips were pulled between countersamples with a rounded surface at a speed of 2.5 mm/s. Gear oil and oleic acid demonstrated the lowest value of the coefficient of friction (COF) in the whole range of nominal pressures investigated. The lowest efficiency in reducing the COF was shown by hydraulic oil, olive oil and machine oil. A high content of TiO2 nanoparticles (0.5-0.9%wt%) is beneficial in the friction process involving oleic acid.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tarcia blach ze stopu aluminium EN AW-2024-T3 Alclad. Efektywność smarowania za pomocą kwasu oleinowego, olejów mineralnych oraz roślinnych z dodatkami nanocząstek SiO2 oraz TiO2 została określona za pomocą testu przeciągania blachy używanego do oceny warunków tarcia panujących w kołnierzowej części wytłoczki w procesie głębokiego wytłaczania. Próbki w postaci pasów blachy przeciągano pomiędzy przeciwpróbkami o zaokrąglonej powierzchni (R = 200 mm) z prędkością 2,5 mm/s. Olej przekładniowy oraz kwas oleinowy zapewniły najmniejszą wartość współczynnika tarcia w całym zakresie analizowanych nacisków nominalnych. Najmniejszą efektywność zmniejszania współczynnika tarcia wykazały olej hydrauliczny, oliwa z oliwek oraz olej maszynowy. Najkorzystniejszy efekt zmniejszenia wartości współczynnika tarcia wynikający z dodatku nanocząstek SiO2 jest widoczny dla kwasu oleinowego przy zawartości nanocząstek 0,5% (wagowo). Wysoka zawartość nanocząstek TiO2 (0,5-0,9% wagowo) jest korzystna podczas procesu tarcia z udziałem kwasu oleinowego.
EN
Laser desorption/ionization (LDI) is one of the most popular ionization techniques currently used in mass spectrometry (MS). This technique is most commonly used in a variant of matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI), which uses low molecular weight organic acid mixed with the sample to support the ionization process. However, this approach has some shortcomings such as: high chemical background in the spectral region below m/z 700 making it difficult to analyze compounds giving signals in this spectral region, inhomogeneous co-crystallization of analyte and matrix leading to the formation of so-called "sweet spots", i.e. inhomogeneous distribution of analyte in the crystallizing matrix. For these reasons, increasing research attention is focused on the possibilities offered by the use of matrix-free systems based on nanostructures in laser methods, which are referred to as surface-assisted laser desorption/ionization (SALDI). The use of nanostructures in LDI MS has made it possible to analyze low molecular compounds, often at very low concentrations, without the presence of matrix-derived chemical background, contributing to more applications of the LDI MS method. This work describes what the SALDI technique is and reviews the nanomaterials used in different variations of the approach. Among the described materials used in SALDI there are nanomaterials based on carbon and silicon, including the DIOS method, as well as techniques based on nanoparticles of gold, silver, platinum and titanium oxide. For each method, application examples are given for the detection of different classes of chemical compounds, often also in complex biological mixtures.
PL
Jedną z obecnie rozwijanych metod poprawy właściwości cieczy elektroizolacyjnych jest ich modyfikacja przy użyciu nanoproszków. Poprawa parametrów cieczy zależy od rodzaju zastosowanego nanoproszku, wielkości nanocząstek, jak również od sposobu preparacji nanocieczy. Aktualnie na świecie prowadzone są badania ukierunkowane głównie na poprawę wytrzymałości elektrycznej oraz przewodności cieplnej modyfikowanych cieczy bazowych. W artykule przedstawiono przegląd stosowanych nanomodyfikatorów, metody preparacji nanokoloidów oraz omówiono zagadnienia związane z ich stabilnością.
EN
One possibility to improve the parameters of insulating liquids is their modification by means of nanopowders. The improvement of the dielectric fluid parameters depends on the type and size of the nanopowder as well as on the method of nanofluid preparation. Research conducted around the world are mainly focused on improvement the electrical strength and thermal conductivity of modified insulating liquids. The article presents an overview of nanomodifiers, methods of nanocolloids preparation and the issues related to their stability.
PL
Założenia zrównoważonego rozwoju oraz dyscypliny zielonej nanotechnologii to proces dążący do bezpieczeństwa, energooszczędności, redukcji odpadów i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Znaczna część nanomateriałów jest przyjazna dla środowiska, a w dziedzinie zielonej nanotechnologii poczyniono widoczne postępy. Nie opracowano do tej pory sposobu zrównoważenia środowiskowego zielonej nanotechnologii, a wszelkie niewiadome muszą zostać przebadane. Przyjmuje się, że nanotechnologia monitoruje wiodący proces kontroli we wszelkich gałęziach produkcji, w tym również rolnictwa, wpływając na poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności, zmniejszenie nakładów rolniczych, wzbogacenie wchłaniania składników odżywczych w nanoskali przez rośliny, jak i mikroorganizmy. Rolą nanomateriałów stosowanych w rolnictwie jest więc zmniejszenie ilości rozprowadzanych chemikaliów, zminimalizowanie strat składników odżywczych podczas nawożenia oraz zabezpieczenie plonów przed szkodnikami. Zastosowanie odpowiednich procesów dokarmiania oraz ochrony roślin ma ogromny wpływ na jakość produkowanej żywności. Zastosowanie nanomateriałów/nanocząstek/nanokoloidów w uprawach polowych jest ciągłą niewiadomą zachęcającą naukowców do dalszych badań nad wpływem niniejszych związków na ich rozwój, otrzymywany plon, a w końcowym efekcie - jakość produktów roślinnych.
EN
The field of green nanotechnology pursues the premise of sustainable development in an effort to improve overall balances in terms of safety, energy efficiency, waste production, and greenhouse emissions. Most nanomaterials are environmentally friendly, and the advances made in green nanotechnology in recent years have been substantial. Nonetheless, work on ensuring the environmental sustainability of green nanotechnology is ongoing, with numerous unknowns still requiring scientific determination. It is generally accepted that nanotechnologies have the potential to impact virtually every branch of production, including agriculture, promising e.g. to improve the quality and safety of food, reduce agricultural expenditures, and facilitate better overall nutrient intake by plants and microorganisms. Consequently, agricultural nanomaterials can limit the need for chemical treatment, reduce nutrient losses during fertilization, and help protect plants against pests. The choice of appropriate fertilization and plant protection regimens greatly impacts the resulting quality of the food produced. The viability of many particular nanomaterials/nanoparticles/nanocolloids in field cultivations remains to be determined, which encourages scientists to continue experiments with a view of determining the exact impact of specific compounds on plant growth, yields, and overall quality of the resulting plant products.
EN
Developing an effective and safe cancer therapy could significantly reduce the number of deaths and improve the quality of life of treated patients. Nowadays medicine has developed a wide range of anticancer chemotherapeutics but at the same time there is a lack of effective drug delivery methods. Therefore, the development of the targeted drug delivery system which will selectively release drug into the cancer cells is a key challenge of modern medicine. The main aim of the presented research was to investigate the targeting effect of a drug delivery system based on the controlled release of dextran nanoparticles containing the anticancer drug – doxorubicin from the alginate microspheres coated with chitosan multilayers. During the research the physicochemical properties of the alginate microspheres and its stability in the physiological environment were investigated. Moreover, the kinetics of the nanoparticles with doxorubicin release from the alginate microspheres covered with chitosan multilayers was characterized, depending on the thickness of the chitosan layer. Further, the cytotoxicity study of the alginate microspheres covered with chitosan multilayer and containing nanoparticles was performed to determine the therapeutic effect of the released nanoparticles with doxorubicin on the HeLa cells during the in vitro cell culture.
EN
The aim of the study was to determine the influence of selected nanoparticles, namely diesel exhaust particles, Arizona test dust, silver and gold on the rheology of human blood. The rheological properties of human blood were determined with the use of a modular rheometer, at two various temperatures, namely 36.6°C and 40°C. Experimental results were used to calculate the constants in blood constitutive equations. The considered models were power-law, Casson and Cross ones. The obtained results demonstrate that the presence of different nanoparticles in the blood may have different effect on its apparent viscosity depending on the type of particles and shear rate.
EN
In this project, two types of treated and untreated alumina nanoparticles with different weight percentages (wt%) of 0.5, 1 and 3% were mixed with polycarbonate matrix; then, the impact ballistic properties of the nano-composite targets made from them were investigated. Three types of projectile noses -cylindrical, hemispherical, and conical, each with the same mass of 5.88 gr – were used in the ballistic tests. The results highlighted that ballistic limit velocities were improved by increasing the percentage of alumina nanoparticles and the treatment process; changing the projectile’s nose geometry from conical to blunt nose increases the ballistic limit velocity, and ultimately, by increasing the initial velocity of conical and hemispherical nosed projectiles, the failure mechanism of the targets changed from dishing to petalling; whereas for the cylindrical projectile, the failure mode was always plugging.
PL
Opracowana metodologia analityczna, oparta na różnych technikach spektrometrii mas, dała możliwość śledzenia losów nanocząstek NPs od momentu rozpoczęcia hodowli po ich akumulację i transport w obrębie analizowanej rośliny.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcji błon biologicznych. Omówiono rodzaje membran biomimetycznych modelujących właściwości błon biologicznych. Opisano metodę badania właściwości powierzchniowych monowarstwy lipidowej stanowiącej podstawowy rodzaj membran biomimetycznych. Przedstawiono metodę umożliwiającą przeprowadzenie oceny wpływu nanocząstek na aktywność powierzchniową membran biomimetycznych opartą na wyznaczaniu wskaźnika powierzchni MA. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
This paper presents basic information on the structure and function of biological membranes. The types of biomimetic membranes modelling the properties of biological membranes were introduced. The method of testing surface properties of lipid monolayer, which is the basic type of biomimetic membranes, was described. The presented method makes it possible to evaluate the effect of nanoparticles on the surface activity of biomimetic membranes based on the determination of the surface index MA. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
PL
Pył zawieszony może być szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, a ryzyko wystąpienia szkodliwych skutków zwiększa się z czasem narażenia. Obecnie grupami zawodowymi potencjalnie narażonymi na działanie nanomateriałów są ci, którzy je wytwarzają i dostarczają. Dlatego konieczne jest stosowanie urządzeń do zbierania i analizy cząstek stałych z wyłączeniem frakcji mikrometrycznej. W pracach badawczych pobierano cząstki zawarte w spalinach z silnika wysokoprężnego przy użyciu impaktora kaskadowego i analizowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej. Obserwacje ujawniły duże rozbieżności między średnicami odcięcia d50 a średnicami ekwiwalentnymi obliczonymi na podstawie obrazów SEM, a także różnorodną morfologię zdeponowanych cząstek stałych pochodzących z silnika Diesla. Zakres tematyczny artykułu obejmuje zagadnienia zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy będące przedmiotem badań z zakresu nauk o zdrowiu oraz inżynierii środowiska.
EN
Particulate matter can be harmful to human health and the risk of harmful effects increases with the duration of exposure. Currently, the occupational groups that are potentially exposed to nanomaterials are those who manufacture and supply them. Therefore, it is necessary to use devices for the collection and analysis of solid particles with the exclusion of the ambient fraction. In this study, Diesel soot generated using Diesel engine has been collected with cascade impactor and analyzed by means of scanning electron microscopy. Observations revealed large discrepancies between the cut off diameter d50 and equivalent diameter calculated from SEM images and a number of types of Diesel particulate matter. This article discusses the problems of occupational safety and health, which are covered by health sciences and environmental engineering.
15
PL
W Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach opracowano metodę otrzymywania nano - ZnS na nośnikach nieorganicznych, trwale związanego z nośnikami, charakteryzującego się stosunkowo niską zawartością cynku. Uzyskany materiał o bardzo dobrze rozwiniętej powierzchni, powinien być wielofunkcyjnym materiałem w farbach i tworzywach. Mógłby pełnić w nich role białego pigmentu nieorganicznego, środka opóźniającego palenie, środka powodującego samooczyszczanie zawierających go materiałów, szerokopasmowego półprzewodnika oraz luminoforu. Uzyskane zawiesiny wymagają wstępnego zagęszczenia metodą sedymentacji przed końcową operacją rozdziału faz. Głównym celem było przeprowadzenie testów sedymentacyjnych, które pozwoliło na wyznaczenie krzywych sedymentacyjnych, a na ich podstawie opracowano wyniki rzeczywistych prędkości zawiesin poreakcyjnych nano-siarczku cynku na nośniku krzemionkowym i nano-siarczku cynku na nośniku montmorylonitowym. Analizowano optymalne parametry operacji sedymentacji stosując modele obliczeniowe dla prędkości teoretycznych/ względnych , które są niezbędne podczas doboru lub w projektowaniu odpowiednich odstojników.
EN
At the Inorganic Chemistry Division in Gliwice a new method has been created for the production of nanoparticles ZnS on inorganic supports, permanently bound to said supports and characterized by relatively low zinc content. The resulting product with highly developed surface should prove to be a multi-purpose component for paints and materials in which it could serve as an inorganic white pigment, a flame retardant, a self-purification trigger, a broadband semiconductor or a phosphor. The obtained suspensions require preconcentration by means of sedimentation prior to the final operation of phase separation. The main objective was to conduct sedimentation tests which allowed for determining the sedimentation curves. Those served as a basis for determining actual post-reaction suspension velocity data for nanoparticles ZnS on silica support and nanoparticles ZnS on montmorillonite support. The optimal parameters for sedimentation operations were analysed with the use of computational methods for theoretical/ relative velocities, which are indispensable during the selection or designing of appropriate settlers.
EN
The comprehensive knowledge of the applications of nano-fluids for hybrid machining processes assisted by liquid media, which, in general, are applied in MQL systems is presented. In the first part of the article properties of nano-additives, which are added to base cutting fluids (such as vegetable and mineral oils and emulsion), and their influence on the performance of machining processes were outlined. The tribological mechanisms including rolling and plowing of the nano-particles in the contact zones, as well as resulting thermal influences were characterized. In the second part of the article, some practical examples of the possible influences of different nano-fluids on the cutting temperature, tool wear and tool life, surface roughness and surface quality are provided and discussed. It was concluded that nano-fluids with graphene and carbon nanotubes additives are very effective in improving process behaviour.
PL
Przedstawiono zwięzłe informacje na temat zastosowania nanocieczy do wspomagania hybrydowych procesów skrawania mediami ciekłymi, które zasadniczo znalazły zastosowanie w minimalnym smarowaniu/chłodzeniu MQL. W pierwszej części artykułu omówiono właściwości dodawanych do cieczy bazowych (olejów roślinnych i mineralnych oraz emulsji) nanocząstek i ich wpływ na przebieg procesu skrawania. Scharakteryzowano mechanizmy tribologiczne w strefie kontaktu i pochodne oddziaływania termiczne. W drugiej części artykułu zostaną opisane praktyczne przykłady wpływu nanocieczy na temperaturę skrawania, przebieg zużycia i trwałość ostrza oraz chropowatość i jakość powierzchni. Wykazano dużą efektywność zastosowania nanocieczy z dodatkami grafenu i nanorurek.
EN
The comprehensive knowledge of the applications of nanofluids for hybrid machining processes assisted by liquid media, which, in general, are applied in MQL systems is presented. In the first part of the article properties of nano-additives, which are added to base cutting fluids (such as vegetable and mineral oils and emulsion), and their influence on the performance of machining processes are outlined. The tribological mechanisms including rolling and plowing of the nano-particles in the contact zones, as well as resulting thermal influences are characterized. In the second part of the article, some practical examples of the possible influences of different nano-fluids on the cutting temperature, tool wear and tool life, surface roughness and surface quality will be provided and discussed. It was concluded that nano-fluids with graphene and carbon nanotubes additives are very effective in improving process behaviour.
PL
Przedstawiono zwięzłe informacje na temat zastosowania nanocieczy do wspomagania hybrydowych procesów skrawania mediami ciekłymi, które zasadniczo znalazły zastosowanie w minimalnym smarowaniu/chłodzeniu MQL. W pierwszej części artykułu omówiono właściwości dodawanych do cieczy bazowych (olejów roślinnych i mineralnych oraz emulsji) nanocząstek i ich wpływ na przebieg procesu skrawania. Scharakteryzowano mechanizmy tribologiczne w strefie kontaktu i pochodne oddziaływania termiczne. W drugiej części artykułu zostaną opisane praktyczne przykłady wpływu nanocieczy na temperaturę skrawania, przebieg zużycia i trwałość ostrza oraz chropowatość i jakość powierzchni. Wykazano dużą efektywność zastosowania nanocieczy z dodatkami grafenu i nanorurek.
18
Content available remote Metameric representations on optimization of nano particle cancer treatment
EN
In silico evolutionary optimization of cancer treatment based on multiple nano-particle (NP) assisted drug delivery systems was investigated in this study. The use of multiple types of NPs is expected to increase the robustness of the treatment, due to imposing higher complexity on the solution tackling a problem of high complexity, namely the physiology of a tumor. Thus, the utilization of metameric representations in the evolutionary optimization method was examined, along with suitable crossover and mutation operators. An opensource physics-based simulator was utilized, namely PhysiCell, after appropriate modifications, to test the fitness of possible treatments with multiple types of NPs. The possible treatments could be comprised of up to ten types of NPs, simultaneously injected in an area close to the cancerous tumour. Initial results seem to suffer from bloat, namely the best solutions discovered are converging towards the maximum amount of different types of NPs, however, without providing a significant return in fitness when compared with solutions of fewer types of NPs. As the large diversity of NPs will most probably prove to be quite toxic in lab experiments, we opted for methods to reduce the bloat, thus, resolve to therapies with fewer types of NPs. Namely, the bloat control methods studied here were removing types of NPs from the optimization genome as part of the mutation operator and applying parsimony pressure in the replacement operator. By utilizing these techniques, the treatments discovered are composed of fewer types of NPs, while their fitness is not significantly smaller.
EN
Aluminum alloys, due to appropriate strength to weight ratio, are widely used in various industries, including automotive engines. This type of structures, due to high-temperature operations, are affected by the creep phenomenon; thus, the limited lifetime is expected for them. Therefore, in designing these types of parts, it is necessary to have sufficient information about the creep behavior and the material strength. One way to improve the properties is to add nanoparticles and fabricate a metal-based nano-composite. In the present research, failure mechanisms and creep properties of piston aluminum alloys were experimentally studied. In experiments, working conditions of combustion engine pistons were simulated. The material was composed of the aluminum matrix, which was reinforced by silicon oxide nanoparticles. The stir-casting method was used to produce the nano-composite by aluminum alloys and 1 wt.% of nanoparticles. The extraordinary model included the relationships between the stress and the temperature on the strain rate and the creep lifetime, as well as various theories such as the regression model. For this purpose, the creep test was performed on the standard sample at different stress levels and a specific temperature of 275 oC. By plotting strain-time and strain rate-time curves, it was found that the creep lifetime decreased by increasing stress levels from 75 MPa to 125 MPa. Moreover, by comparing the creep test results of nanoparticle-reinforced alloys and nanoparticle-free alloys, 40% fall was observed in the reinforced material lifetime under 75 MPa. An increase in the strain rate was also seen under the mentioned stress. It is noteworthy that under 125 MPa, the creep lifetime and the strain rate of the reinforced alloy increased and decreased, respectively, compared to the piston alloy. Finally, by analyzing output data by the Minitab software, the sensitivity of the results to input parameters was investigated.
EN
The rate at which the conventional energy sources are depleting is a matter of concern, and there have been major attention on this to make the thermal systems environment friendly, efficient, economic, sustainable, technically reliable. Sustainability of five different types of nanoparticles (Ceramic, carbon based, metal based, polymeric, and lipid based) from the perspective of four aspects involving cost, efficiency, technicality and environmental effect, in heat exchangers has been assessed. The analysis is carried out using the intuitionistic fuzzy combative distance based assessment (IFCODAS) method. In order to measure the sustainability of nanoparticles, a set of eleven evaluating criteria have been accredited on the basis of expert opinions and focus group meetings. By amalgamating the intuitionistic fuzzy set (IFS) theory as well as the use of distance-based assessment (CODAS) method, the IFCODASIFCODAS method has permitted the decision-makers to rate the alternative five nanoparticles pertaining to each criterion. On the basis of the results obtained from IFCODAS method, it is observed that the carbon based nanoparticles have an immense potential to provide significantly reliable and sustainable thermal system than other nanoparticles.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.