Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The subject of this article is the problem of payment gridlocks and their significance for the enterprise sector and the risks they cause. The authors’ attention is focused here on presenting the essence of payment gridlocks, their consequences, as well as the causes on the sides of both the debtor and the creditor. In the empirical part of the article, the authors focused on assessing the problem of payment backlogs in selected mining and energy-production companies in Poland. A study on selected companies from this industry was conducted, the purpose of which was to show the scale of delayed payments with the particular identification of those that are payment backlogs (i.e. a delay of at least 60 days). Five major companies from the energy industry in Poland were selected for the study, representing both the mining and energy production sectors. These companies are Polska Grupa Górnicza SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, ENEA SA, Energa SA and TAURON Polska Energia SA According to the available data, payment terms in this sector are the longest in the European Union compared to other sectors of the economy. In Poland, the situation is no different in this respect. This is especially visible in the mining industry, which is perceived as very risky when it comes to timely payments. Undoubtedly, reducing payment gridlocks in this industry is a difficult task, which results from its specificity and the number of problems it is struggling with, which have been additionally reinforced by the Covid-19 pandemic.
PL
Przedmiotem artykułu jest problem zatorów płatniczych i ich znaczenie dla sektora przedsiębiorstw, w szczególności zagrożeń, które powodują. Uwaga autorów skupiona jest na przedstawieniu istoty zatorów płatniczych, ich skutków, a także przyczyn ich występowania, zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. W części empirycznej artykułu autorzy skupili się na ocenie problemu zatorów płatniczych w wybranych przedsiębiorstwach z branży górniczej i produkcji energii w Polsce. Celem badania było pokazanie skali opóźnień w płatnościach, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wyczerpują definicję zatoru płatniczego (tj. opóźnienie wynoszące co najmniej 60 dni). Do badania wybrano pięć największych firm z branży energetycznej w Polsce, reprezentujących zarówno sektor wydobywczy, jak i producentów energii. Wśród nich są Polska Grupa Górnicza SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, ENEA SA, Energa SA i TAURON Polska Energia SA Z ogólnodostępnych danych wynika, że terminy płatności w tym sektorze są najdłuższe w porównaniu z innymi sektorami gospodarki (w całej Unii Europejskiej). W Polsce sytuacja pod tym względem nie różni się znacząco od sytuacji w UE. Jest to szczególnie widoczne w branży wydobywczej, która jest postrzegana jako bardzo ryzykowna, jeśli chodzi o terminy płatności. Niewątpliwie zmniejszenie zatorów płatniczych w tej branży jest trudnym zadaniem, co wynika z jej specyfiki i szeregu problemów, z którymi się zmaga, a które dodatkowo wzmocniła pandemia koronawirusa.
EN
In Polish mining enterprises, mining exploitation processes are often carried out in much more difficult geological and mining conditions. At the same time, underground operation must be carried out in accordance with the legal requirements concerning work safety and public safety. In these circumstances, taking into account the fact that hard coal mining is by nature a less competitive industry, it should be stated that in Poland managing a mining enterprise is a real challenge. Additionally, in the situation of the functioning of mining enterprises in the conditions of the market economy and constant changes in the economic situation for coal, both on the domestic and foreign markets, the degree of management difficulties, including planning and decision making, is constantly increasing. This is a result of not only the specificity of mining production processes, but also the need to conduct effective economic activity in a constantly and dynamically changing environment. During the implementation of changes in a mining enterprise, the variety of conditions often increases difficulties in the change forecasting system and generates a high risk of implementing adaptive measures. The changes may have a different scope – from gradual, aimed at improving the activities carried out or slowly adapting to changes in the environment, through changes in implemented processes, to radical changes in functioning, often associated with organizational changes. This article aims to present the method of managing a mining enterprise, Poland Grupa Górnicza SA, established during the period of significant changes that took place at that time, both in the company itself and in the hard coal mining industry.
PL
W polskich przedsiębiorstwach górniczych procesy eksploatacji górniczej często są realizowane w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Równocześnie eksploatacja podziemna musi być prowadzona zgodnie z wymogami prawnymi, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa powszechnego. W tych okolicznościach, biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że górnictwo węgla kamiennego z natury rzeczy jest branżą mało konkurencyjną, należy stwierdzić, że w Polsce zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym jest prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo, w sytuacji funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych w warunkach gospodarki rynkowej oraz ciągłych zmian koniunktury na węgiel zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, stopień trudności zarządzania, w tym planowania i podejmowania decyzji, stale wzrasta. Jest to wynikiem nie tylko specyfiki prowadzenia procesów produkcji górniczej, ale także konieczności prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej w ciągle i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie górniczym różnorodność uwarunkowań często piętrzy trudności w systemie przewidywania zmian oraz generuje wysokie ryzyko realizacji działań dostosowawczych. Zmiany mogą mieć różny zakres – od stopniowych, mających na celu udoskonalenie prowadzonych działań lub powolne dostosowywanie się do zmian otoczenia, poprzez zmiany realizowanych procesów, do radykalnych zmian funkcjonowania, często połączonych ze zmianami organizacyjnymi. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, Polską Grupą Górniczą SA, powstałą w okresie znaczących zmian, jakie miały miejsce, zarówno w samej spółce, jak i w branży górnictwa węgla kamiennego.
EN
The article presents an overview of the concept of the European Green Deal and the term ESG. The paper presents how these activities can and will affect the shape and level of corporate culture of Polish enterprises, especially those operating in the mining industry. The basic activities that each EU country will have to implement under the European Green Deal, with particular emphasis on those affecting the raw materials industry, have been presented.
PL
W artykule przedstawiono ogólny zarys koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz pojęcia ESG. Przedstawiono, w jaki sposób te działania mogą i będą wpływać na kształt i poziom kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w branży wydobywczej. Przybliżono podstawowe działania, jakie każdy kraj unijny będzie musiała przeprowadzić aby wypełnić założenia Europejskiego Zielonego Ładu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają istotne znaczenie dla branży surowcowej.
EN
The date assumed as the beginning of the pandemic in Poland is March 4 2020, the date of the first confirmed case of the virus. The article presents the actions undertaken by the management of underground hard coal mining plants concerning the risk of epidemic related to SARS-CoV-2. This work shows a set of implemented recommendations, guidelines and decisions which were established after the appearance of the first wave of cases in Poland. What is more, it discusses measures aiming at reducing the risk of spreading the coronavirus among the mineworkers. The suggestions for different variants of the decision-making process concerning the pandemic and which have an enormous impact on the operating expenses of the company are also made.
PL
Pojawienie się pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w dniu 4 marca 2020 roku przyjmuje się jako datę rozpoczynającą pandemię w Polsce. W artykule przedstawiono działania podjęte przez kierownictwa podziemnych zakładów węgla kamiennego w związ¬ku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2. Zaprezentowano zbiór wdrożonych rekomendacji, wytycznych i decyzji, które zostały podjęte z chwilą pojawienia się pierwszej fali zachorowań w Polsce. Dodatkowo omówiono praktyczne działania w celu mi¬nimalizacji ryzyka zarażenia pracowników kopalń koronawirusem. Wskazano także propozycje różnych wariantów przebiegu procesów decyzyjnych związanych z panującą pandemią, które mają decydujący wpływ na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
PL
Z uwagi na strategiczne znaczenie węgla kamiennego jako surowca decydującego o bezpieczeństwie energetycznym państwa, niezwykle istotną sprawą jest efektywne funkcjonowanie produkujących go przedsiębiorstw górniczych. Jej uzyskanie i zachowanie, przy jednoczesnym dotrzymaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, jest kluczowym problemem procesie zarządzania tymi przedsiębiorstwami i kopalniami wchodzącymi w ich skład. W celu usprawnienia i optymalizacji systemów zarządzania realizowanych w przedsiębiorstwie oraz zapewnienia współdziałania poszczególnych systemów, często jest w nich wdrażany zintegrowany system zarządzania (ZSZ). Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania to trend, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w przemyśle. Wdrażanie tego rodzaju rozwiązania w przedsiębiorstwach górniczych jest pożądane i wpływa w istotny sposób na możliwość doskonalenia planowania i realizacji procesów produkcji górniczej. W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty skutecznego wdrażania poszczególnych systemów wskazując na potencjalne korzyści praktycznego ich stosowania.
EN
Due to the strategic importance of hard coal as a raw material decisive for the energy security of the state, the effective functioning of the mining enterprises producing it is extremely important. Obtaining and maintaining it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection, is a key problem in the management process of these enterprises and their mines. In order to improve and optimize management systems implemented in the enterprise and to ensure co-operation of individual systems, often an integrated management system is implemented in them. The implementation of integrated management systems is a trend that is increasingly marking its presence in the industry. The implementation of this type of solution in mining enterprises is desirable and has a significant impact on the possibility of improving the planning and implementation of mining production processes. The article presents the most important aspects of effective implementation of individual systems, indicating the potential benefits of their practical application.
PL
Z uwagi na strategiczne znaczenie węgla kamiennego jako surowca decydującego o bezpieczeństwie energetycznym państwa, niezwykle istotną sprawą jest efektywne funkcjonowanie produkujących go przedsiębiorstw górniczych. Jej uzyskanie i zachowanie, przy jednoczesnym dotrzymaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, jest kluczowym problemem w procesie zarządzania tymi przedsiębiorstwami i kopalniami wchodzącymi w ich skład. W celu usprawnienia i optymalizacji systemów zarządzania realizowanych w przedsiębiorstwie oraz zapewnienia współdziałania poszczególnych systemów, często jest w nich wdrażany zintegrowany system zarządzania (ZSZ). Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania to trend, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w przemyśle. Wdrażanie tego rodzaju rozwiązania w przedsiębiorstwach górniczych jest pożądane i wpływa w istotny sposób na możliwość doskonalenia planowania i realizacji procesów produkcji górniczej. W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty skutecznego wdrażania poszczególnych systemów, wskazując na potencjalne korzyści praktycznego ich stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
EN
Due to the strategic importance of hard coal as a raw material decisive for the energy security of the state, the effective functioning of the mining enterprises producing it is extremely important. Obtaining and maintaining it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection, is a key problem in the management process of these enterprises and their mines. In order to improve and optimize management systems implemented in the enterprise and to ensure co- -operation of individual systems, often an integrated management system is implemented for them. The implementation of integrated management systems is a trend that is increasingly making its presence felt in the industry. The implementation of this type of solution in mining enterprises is desirable and has a significant impact on the possibility to improve planning and implementation of mining production processes. This paper presents the most important aspects of effective implementation of individual systems, indicating the potential benefits of their practical application. Particular attention has been paid to the occupational safety and health management system.
EN
The article presents a proposal of use a decision table to support the decision-making process in scope of maintenance management in mining companies. In particular, it refers to decisions related to evaluation and improvement of mining machinery use in the mining production process. The article presents the theoretical foundations of decision tables building and characteristics of the most important stages of creating this table. This whole process was tried to refer specifically the mining industry. For this reason, during construction of the decision tables, the results of research on the effectiveness of the selected mining machines were used. The conducted research provided a lot of data, information and knowledge on the work of the particular mining machines, especially regarding the number and reasons for unplanned breaks during the machines’ work. The developed decision table will consist of conditions, rules and actions whose purpose is to define the recommendations for the particular groups of participants in the mining production process. The obtained results will form the basis for the development of the recommendations and proposals of actions to improve the level of use of mining machines. The authors focused mainly on the practical use of tables to support the decision-making process regarding maintenance and improvement of effectiveness of mining machines. The obtained results confirm the validity of the adopted assumptions. Decision tables can become an important tool that supports the decision-making process within mining companies.
EN
This article presents the challenges that mining companies have in the face of the Industry 4.0 philosophy. Transformation of mining businesses into Industry 4.0 appears unavoidable. Due to the specific nature of the sector, the transformation will not be an easy one. This paper discusses the obstacles and challenges related to the transformation of businesses in the mining industry into the Industry 4.0. The history of industrial revolutions was presented, also as the idea of Industry 4.0 with its basic components. The concept of Industry 4.0 is also outlined and the studies which indicate the key issues in the transformation process are also cited. Based on these studies, it can be seen that the vast majority are issues in the field of production engineering and properly educated and qualified staff. Four main areas in which transformation into Industry 4.0 should be taking place are identified. Particular emphasis is placed on the area of technology and organizational culture. The mutual relations of management functions and ICT technologies have also been presented, which is one of the elements of the idea of Industry 4.0. Finally, the potential benefits for the organizational culture of the business of implementing the Industry 4.0 concepts are discussed.
PL
W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy, które związane były z porażeniem prądem elektrycznym w latach 2005–2017 w zakładach górniczych. Zaprezentowano także dane statystyczne dotyczące wypadków związanych z elektrycznością przez dotyk bezpośredni. Analizę przeprowadzono na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Wyższy Urząd Górniczy.
EN
Mechanisation and automation of the extractive processes in mining and the spread of higher-performance machines, are connected with significant increase in electricity demand. Usage of faulty, damaged or incorrectly adjusted euqipment and energy installations may cause to humans employed by mining enterprises some dangerous accidents, caused by the impact of electric current on the human body. Electrical risks manifest in accidents as the possibility of electrical shock or burning from arc flash. The article analyses accidents at work, all electrical shock-related, over the period 2005–2017 at mining plants. There have been also presented the statistical data concerning some electricity accidents by direct contact. The analysis was carried out using data provided by the Statistics Poland and the State Mining Authority.
PL
W artykule przedstawiono ewolucję przepisów w sprawie szkolenia maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, która dokonywała się na przestrzeni wielu lat w Polsce. Omówiono ostatnie zmiany przepisów dotyczących uprawnień do obsługi najpopularniejszych maszyn stosowanych w odkrywkowych zakładach górniczych.
EN
Starting with the post-war years, regulations governing machine operation have changed with the economy, the general level of education of citizens and the technical progress of machines. Economic progress resulted in increased access to innovative machines, and regulations were modified to provide easier access to earth, road and construction machine operator training. The latest changes in the law have simplified the requirements for machine operator licenses, including, by limiting the license classes and establishing the obligation of obtaining a license for a series of machines (mainly processing machines). This does not reduce the employers’ responsibility for fulfilling the conditions for admitting an employee to specific work, nor does it release the employers from the obligation to verify all requirements specified in detailed regulations referring to the specific character of the company’s operations, as well as to the operation of machines, devices and installations.
EN
The paper presents the construction of a method used for detailed survey of individual consumers market attractiveness, which in the author’s opinion could become a basis for creating marketing strategies of coal mines in Poland. In the construction of this method the relationship marketing idea was used and the analytical process presented was based on multidimensional comparison analysis and expert analysis tools. To illustrate the proposed method the paper contains an example based on a survey of the individual consumers sector.
PL
W pracy przedstawiono metodę kompleksowego badania atrakcyjności rynkowej odbiorców indywidualnych, która zdaniem autora może stać się podstawą do opracowywania strategii rynkowych kopalń węgla kamiennego w Polsce. W konstruowaniu metody zastosowano zasady marketingu relacyjnego, a przedstawiony proces analityczny oparto na wielowymiarowej analizie porównawczej i narzędziach analizy eksperckiej. Zastosowanie proponowanej metody badawczej zilustrowano przykładem analitycznym.
EN
The article presents the results of the hard coal mining industry in 2016 in the core areas of operation of hard coal mining. The presented results cover the entire hard coal mining sector, i.e. mining companies with the State Treasury's share and private companies conducting mining operations. In 2016, there were significant trends in the hard coal mining sector, especially those related to restructuring, which translated into improvement of basic economic indicators of the sector. In 2016, especially all the basic elements of the financial result of the mining sector were improved, with the reduction of employment and taking advantage by the employees of the mining social package, while a simultaneous, significant decrease in the sector's liabilities.
PL
Określane w literaturze przedmiotu zjawisko turbulencji czy chaosu we współczesnej rzeczywistości ekonomicznej oraz zjawisko intensywnego rozwoju doktryny społecznej odpowiedzialności biznesowej (CSR) pokazały dwa strumienie przyczyn, które mogą kształtować oddziaływania menadżerskie i determinować ich zmiany w sferze działalności biznesowej przedsiębiorstwa. W przypadku turbulentnych warunków ustawicznie pojawiająca się nieprzewidywalność jest uznawana przez menadżerów za stały komponent. Na uwagę zasługuje również kwestia wdrażania całościowego zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach KGHM (aktualnie globalne przedsiębiorstwo wydobywcze), nazywanego w literaturze TPM (Total Productive Maintenance). Zastosowany system wprowadzający usprawnienia organizacji pracy kształtuje oddziaływania pracownika, który dzięki prostym rozwiązaniom, takim jak uporządkowanie i systematyka miejsca pracy, zwiększa jego efektywność i zarazem poprawia komfort pracy.
EN
The literature-referred turbulence or chaos phenomenon found in modern economic reality and the phenomenon of intensive development of the doctrine of Business Social Responsibility (CSR) have shown as a consequence the two streams of reasons which may impact on managerial interactions and determine their changes in entrepreneurial activities of a company. In the case of turbulent conditions, continually appearing unpredictability is treated by managers as a permanent component. Noteworthy is also the issue of the implementation of a total maintenance management in KGHM mining plants (currently a global mining company) called in the literature TPM (Total Productive Maintenance). The implemented system introducing improvements in the organization of work shapes the interactions of an employee, who in simple solutions such as ordering and systematics of job place increases his efficiency and at the same time improves the comfort of work.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena czynników kształtujących system informacji logistycznej w kanałach dystrybucji węgla kamiennego. Obecny system informacji logistycznej, występujący w kanałach dystrybucji węgla kamiennego, nie jest zintegrowany w obrębie kanałów dystrybucji węgla i dlatego też przepływ informacji między ogniwami kanałów dystrybucji węgla niejednokrotnie bywa utrudniony lub w ogóle nie występuje. Celem poprawy obecnego systemu informacji logistycznej wytypowano czynniki, które na niego wpływają i go kształtują. Następnie przeanalizowano je i dobrano ekspertów do ich oceny. Dzięki ocenie czynników można zaproponować pewne ulepszenia aktualnego systemu informacji logistycznej.
EN
The purpose of this article is to to evaluate the factors shaping the logistics information system in the distribution channels of coal. The current system of logistics information found in the distribution channels of coal is not integrated within the channels of distribution of coal and therefore the flow of information between the cell distribution channels dioxide is sometimes often difficult or even non-existent. In order to improve the current system of logistics information were selected factors that affect him and to shape it. Then we analyze these factors and experts chosen for their evaluation. With the assessment of factors could suggest some improvements to the current system of information logistics.
PL
W artykule poruszono problematykę oceny ryzyka kryzysowego kopalni w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Jednym z głównych zadań administracji rządowej i samorządowej jest posiadanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych, struktur oraz narzędzi pozwalających na sprawne zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Współpraca kierownictwa i osób decyzyjnych Zakładu Górniczego (ze względu na brak sił i środków własnych do likwidacji różnych zagrożeń na powierzchni terenu wymienionych m.in. w siatkach bezpieczeństwa) z jednostkami ratowniczymi systemu ratowniczo-gaśniczego jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa.
EN
The article addresses the issue of crisis risk assessment of the mine within the crisis management system. One of the main tasks of the central and local government is the possession of organizational and legal solutions, structures and tools allowing for efficient management in the event of a crisis event's occurrence. The cooperation of management and decision-making personnel of the Mine (due to lack of own manpower and resources to liquidate various hazards on the surface, enumerated, among others, in the safety nets) with the rescue units of the rescue and firefighting system is an indispensable element to ensure safety.
PL
Badanie, na podstawie analiz treści pochodzących z 13 ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych z pracownikami niższego, średniego i wyższego szczebla dozoru zakładu górniczego, prezentuje model wartości specyficznych dla przedsiębiorstwa wydobywczego. Według modelu, pracę górnika określają dwie wartości wyższego rzędu oraz pięć wartości instrumentalnych.
EN
The study, based on analysis of content of 13 structured personal interviews with employees of the lower, middle and senior-level of supervisory staff of a mining company, presents a model of specific values for the mining company. According to the model, the work of a miner is determined by two values of the higher order, and five instrumental values.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję wykorzystania reengineeringu jako możliwość przygotowania krajowych przedsiębiorstw górniczych wydobywających węgiel kamienny do ich reorganizacji. Scharakteryzowano istotę podejścia procesowego w przedsiębiorstwie oraz najważniejsze pojęcia związane z reengineeringiem procesów. Zaproponowano model reorientacji przedsiębiorstwa górniczego w kierunku organizacji procesowej.
EN
The article presents the proposal to use process reengineering as an opportunity for reorganization of mining companies. In the paper the essence of the process approach in the enterprise is characterized as well as the most important concepts related to process reengineering. Model of mining company reorientation in the direction of the process organization is presented.
18
Content available Structurization of mining companies
EN
A structure is defined as a combination of organizational units and business processes by technological, organizational, hierarchical and other bonds. It is one of the management tools. Mining companies are characterized by a dynamic and static structure. A dynamic structure includes technological processes, which are determined by mining technology, the organization of mining works and a work system. The static structure consists of technological processes infrastructure and includes a group of organizational units connected by the specific standards and processes of their operation. The type of the structure, particularly in its static part, is defined considering the hierarchy and organizational units classification. Taking the hierarchy into account, we distinguish: linear, functional, linear-staff and matrix structures. Considering organizational units classification, we distinguish: functional, divisional, processing and mixed structures. Each structure can be described by the following features: specialization, hierarchization, centralization and formalization. The features mentioned above have a significant impact on the mining company activity. [...]
PL
Strukturą określamy połączenie jednostek organizacyjnych i procesów przedsiębiorstwa poprzez więzi technologiczne, organizacyjne, hierarchiczne i inne. Jest ona jednym z narzędzi zarządzania. Przedsiębiorstwa górnicze charakteryzują się strukturą dynamiczną i statyczną. Struktura dynamiczna obejmuje procesy technologiczne, które zdefiniowane są przez technologię eksploatacji złoża, organizację robót i pracy oraz system pracy. Struktura statyczna stanowi natomiast infrastrukturę procesów technologicznych i obejmuje zespół jednostek organizacyjnych powiązanych określonymi standardami i procesami ich działania. Typ struktury – w szczególności w części statycznej – określamy zazwyczaj ze względu na hierarchię (struktury liniowe, funkcjonalne, sztabowo-liniowe i macierzowe) i grupowanie (struktury funkcjonalne, dywizjonalne, procesowe i mieszane) jednostek organizacyjnych. Każdą strukturę można scharakteryzować cechami, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa górniczego, to jest specjalizacja, hierarchizacja, centralizacja i formalizacja. [...]
PL
W artykule podjęto próbę skwantyfikowania kowenantów czyli szczególnych warunków programu emisji obligacji ograniczających ryzyko obligatariuszy. Rodzaj i charakter kowenantów uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak kondycja finansowa emitenta obligacji, ryzyko branży w której on funkcjonuje, ryzyko kraju czy też koniunktura gospodarcza. Najczęściej stosowane kowenanty odnoszą się do ograniczeń dotyczących płatności, zaciągania pożyczek, emisji kolejnych serii obligacji, zdarzeń kredytowych, utrzymania zysku na określonym poziomie i wypłaty dywidend. Odrębną grupę kowenantów stanowią ograniczenia dotyczące dysponowania majątkiem i zakresu realizowanych inwestycji oraz fuzji i przejęć, a także te związane z utrzymaniem ratingu. Przekonanie, że emisja obligacji jest jedną z łatwiejszych metod pozyskania finansowania w porównaniu do kredytu bankowego nie jest w pełni uzasadnione. Kowenanty mają niebagatelny wpływ na działalność emitenta. Niektóre kowenanty powodują utratę elastyczności funkcjonowania firmy oraz ograniczenie możliwości podejmowania efektywnych decyzji, co może zwiększyć ryzyko upadłości podmiotu. [...]
EN
In the article, the authors attempt to quantify the covenants, which are the special terms of the bond issuance programs, reducing a risk of the bondholders. The type and the character of the covenants depend on several circumstances like: financial situation of a bond issuer, industry risk, country risk or economic situation. The most common used covenants refer to several limitations like payments, taking out the loans, issuance of the next series of bonds, credit events, dividend payouts. The separate group of covenants are those which constitute a limitation of an assets disposal, a range of the investments, the mergers and acquisitions or those that refer to maintaining the rating. The belief that the bond issuance is the easiest way of rising the funds in comparison to a bank loan is not fully supported. The covenants have significant influence on a performance of a bond issuer. Some of the covenants cause losing a flexibility of a company and restrict a possibility of making the effective decisions which can lead to rising the risk of a bankruptcy. […]
20
EN
The company’s strategy that focuses on the growth of the company represented by the economic value added (EVA) requires the identification of factors affecting the size of the EVA. For this purpose, in the paper the formula for EVA was transformed in such a way as to reveal the determinants affecting its value. Three levels of disaggregation of EVA were assumed. At the first level EVA depends on the amount of invested capital (IC) and economic spread (EC). At the second level economic spread is expressed using the weighted average cost of capital (WACC) and the return on invested capital (ROIC). The third level takes into account the capital structure (wi), the cost of capital (ki), the profit margin (NOPAT/S) and invested capital turnover ratio (S/IC). Such disaggregation can be continued on the next levels of detail. Using the method of successive substitutions an analysis of the cause and effect of the mining company, was conducted. In this way, we can indicate which factors and to what extent affected negatively and positively the change of EVA in the analysed year compared to the previous year. Such analysis allows decision makers to determine a strategy directed to the increase of the mining company’s value.
PL
Obserwowana od ponad dwudziestu lat globalizacja rynków oraz rosnąca konkurencja sprawia, że zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zyskuje na coraz większej popularności, choć sama koncepcja VBM (value-based management) jest dużo starsza, bowiem sięga końca XIX w. Istotny wzrost zainteresowania zarządzania wartością odnotowuje się od momentu opublikowania książki autorstwa A. Rappaporta pt. „Creating Shareholder Value” w 1986 r. (tłum. polskie „Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora” WIG-Press Warszawa 1999). Od tego czasu definiuje się różne mierniki wartości, które pozwalają zarządzającym podejmować strategiczne i operacyjne decyzje zmierzające do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Jednym z bardziej popularnych stał się miernik ekonomicznej wartości dodanej (EVA, economic value added) sformułowany przez Stern Stewart & Co, choć wykorzystuje się również takie mierniki, jak stopa zwrotu oparta na przepływach pieniężnych (CFROI, cash flow return on investment), czy też zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC, return on invested capital). Wielkości te mają tę przewagę nad tradycyjnymi miernikami księgowymi, że uwzględniają koszt kapitału nie tylko obcego, ale również własnego jak też ryzyko, jakie podejmują inwestorzy i stopę zwrotu jakiej oczekują oni ze swoich inwestycji. Strategia przedsiębiorstwa ukierunkowana na wzrost wartości przedsiębiorstwa reprezentowanej przez EVA wymaga zidentyfikowania czynników mających wpływ na wielkość EVA. W tym celu w artykule formułę na ekonomiczną wartość dodaną przekształcono w taki sposób, by ukazać determinanty wpływające na jej wartość. Przyjęto trzy poziomy dezagregacji wartości EVA. Na poziomie pierwszym jest ona zależna od wielkości zainwestowanego kapitału (IC) i tzw. spreadu ekonomicznego (EC). Na poziomie drugim spread ekonomiczny wyrażany jest za pomocą średnioważonego kosztu kapitału (WACC) oraz zwrotu z kapitału zainwestowanego (ROIC). Natomiast na poziomie trzecim uwzględnia się strukturę kapitału (wi), koszt kapitałów (ki), marżę zysku (NOPAT/S) oraz wskaźnik rotacji kapitału zainwestowanego (S/IC). Taką dezagregację można kontynuować na następne poziomy szczegółowości. Następnie przeprowadzono analizę przyczynowo-skutkową na przykładzie wybranej spółki górniczej, wykorzystując do tego metodę kolejnych podstawień. Dzięki temu, można było wskazać, które czynniki i w jakim stopniu oddziaływały negatywnie i pozytywnie na zmianę EVA w analizowanym roku w stosunku do roku poprzedniego. Taka analiza pozwala decydentom na określenie strategii zmierzającej do wzrostu wartości przedsiębiorstwa górniczego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.