Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generating sets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W 1930 roku, w Stanisławowie uruchomiono nowoczesny zakład elektryczny z trzema zespołami prądotwórczymi o łączne] mocy 1,2 MW. W artykule opisano powstanie Elektrowni Miejskiej w Stanisławowie. Przedstawiono dokonania inicjatora przedsięwzięcia, burmistrza Wacława Chowańca oraz kierownika budowy elektrowni - Leszka Czajkowskiego.
EN
In 1930, a modern power plant with three generating units with a total power of 1,2 MW was set up in Stanisławów. The paper describes the construction of the Municipal Power Plant in Stanisławów. Achievements of the initiator of the undertaking, the mayor Wacław Chowaniec and the supervisor of the construction of the power plant Leszek Czajkowski were presented
EN
The article presents problems occurring during the signals processing of the parameters of working processes of internal combustion engines in tests, while powering the measuring apparatus from the electric network of the marine power plant laboratory. Various experimental methods of separation were used to identify and then eliminate interference. On the basis of analyses carried out in the domain of time and frequency of the in-cylinders pressure signals of internal combustion engines and their wavelet decomposition, attempts were made to determine and eliminate the sources of interference. It has been shown that interference was penetrating the measuring equipment through the supply network. The developed methods of reducing interference in the laboratory conditions can be applied on the marine vessels. On the basis of the conducted tests, it can be concluded that the reduction of interference of pressure measurement signals in the engine cylinder is most effective when the computer is powered only from the battery while the measuring circuit is powered directly from the power network.
PL
W artykule przedstawiono problemy występujące w czasie przetwarzania sygnałów parametrów procesów roboczych w badaniach silników spalinowych, przy zasilaniu aparatury pomiarowej z sieci elektrycznej laboratorium siłowni okrętowej. Dla identyfikacji i następnie eliminacji zakłóceń zastosowano różne eksperymentalne metody ich separacji. Na podstawie wykonanych analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości sygnałów ciśnienia w cylindrach silników spalinowych oraz ich dekompozycji falkowych próbowano ustalić źródła zakłóceń oraz je eliminować. Wykazano, że zakłócenia przedostają się do aparatury pomiarowej przez sieć zasilającą. Wypracowane sposoby redukcji zakłóceń w warunkach laboratoryjnych mogą być zastosowane na statkach morskich. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że redukcja zakłóceń sygnałów pomiarowych ciśnienia w cylindrze silnika jest najskuteczniejsza, gdy komputer zasilany jest tylko z baterii, a tor pomiarowy bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej.
PL
Z uwagi na kłopoty z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną, jak również oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w konsekwencji częste przerwy w zasilaniu elektrycznym odbiorników, coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia długotrwałego zasilania rezerwowego (gwarantowanego), przy jednocześnie wysokich wymaganiach w zakresie jakości dostarczanej energii. Rozwiązaniem takich problemów mogą być systemy zasilania gwarantowanego, składające się z tandemowo pracujących zasilaczy UPS oraz zespołów prądotwórczych.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję opracowania nowych wysokosprawnych zespołów prądotwórczych przeznaczonych do małych i mini hydroelektrowni. Podstawowymi cechami nowego rozwiązania zespołu prądotwórczego to możliwość regulacji prędkości obrotowej turbiny wodnej stosownie do zmian warunków hydrologicznych w miejscu jej pracy oraz wyeliminowanie przekładni mechanicznej między turbiną a generatorem. Głównymi elementami nowego rozwiązania zespołu prądotwórczego będzie wysokosprawny, wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi oraz dedykowany przemiennik częstotliwości wraz z oprogramowaniem sterującym całym zespołem. Zastosowanie nowoopracowanego zespołu prądotwórczego w miejsce dotychczas stosowanych rozwiązań pozwoli na znaczne zwiększenie sprawności wytwarzania energii w modernizowanych lub nowobudowanych małych hydroelektrowniach i na znacznie efektywniejsze wykorzystanie krajowych zasobów hydroenergetycznych.
EN
This paper deals with the new conception of the highly efficient generating sets dedicated to application in small hydropower stations. The main features of a new generating set solution are a variable speed operation of water turbine according to actual hydrological conditions in the hydropower station and no need for gearbox between the turbine and the generator. The main elements of new generating set solution are the high efficiency low speed permanent magnet synchronous generator and dedicated frequency converter with proper control algorithm implemented. The benefits resulting from the installation of newly developed generating sets instead of traditional constant speed solutions will be the significantly higher efficiency of power generation in the new or modernized hydropower stations and the significantly better utilization of hydropower resources available in a country.
PL
W publikacji przedstawiono analizę wpływu powiększonej impedancji przewodu neutralnego na zjawisko pojawiania się w przewodach roboczych składowej stałej prądu, generowanej przez beztransformatorowe zasilacze UPS. Wykazano, że wzrost impedancji przewodu neutralnego powoduje nasilanie się negatywnych zjawisk wnikania składowej stałej prądu do instalacji odbiorczej obiektu, zasilanej z zespołów prądotwórczych. Przedstawiono skutki tych zjawisk i wykazano błędy projektowe i montażowe.
EN
Analysis of neutral line increased impedance impact on phenomenon of transformerless UPS DC current leakage into AC installation is presented. It has been pointed out that the bigger is the value of installation neutral impedance the stronger is negative phenomenon of UPS DC current leakage into AC installation, supplied from generating sets. The effects of the impact has been presented. Design and installation mistakes have been pointed out.
PL
Agregaty prądotwórcze napędzane silnikiem spalinowym są powszechnie używane jako awaryjne, dodatkowe lub mobilne źródła energii elektrycznej. Głównym ich parametrem jest moc znamionowa. W artykule przedstawiono problem związany z prawidłowym wyznaczaniem wartości tego parametru w świetle zapisów zawartych w normie PN-ISO 8528.
EN
Generating sets powered by combustion engine are commonly used as an emergency, additional or mobile source of electrical energy. The main parameter of the generators is rated power. This article presents the problem of the properly determine of this parameter value, taking into account the records of standard PN-ISO 8528.
PL
Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne służą do stałego lub tymczasowego zasilania wyspowych instalacji sieci rozdzielczych niepołączonych z systemem elektroenergetycznym. Mogą też być źródłem zasilania rezerwowego, uruchamianym w razie niesprawności zasilania podstawowego. W zależności od przeznaczenia zespołu i trybu pracy, jego budowy i mocy znamionowej oraz środowiskowych warunków pracy, różne są wymagania odnośnie do wykonania zasilanej instalacji oraz środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym. W instalacjach tymczasowych z zespołami prądotwórczymi ruchomymi najbardziej przydatne są środki ochrony, które nie wymagają sprawdzania wartości impedancji pętli zwarciowej i nie wymagają żadnego uziemienia.
EN
Diesel-electric generating sets may feed temporary or permanent installations and networks not connected to the electricity grid. They can also serve as standby power supply source. According to their destination, mode of operation, construction, rated power and environmental conditions of work, there are different requirements for installation, its equipment and protection against electric shock. In temporary installations supplied by mobile generating sets most appropriate are protection measures that do not require checking loop impedance value and not require any earthing electrode. Are also useful protection measures for which earthing resistance 50 or 100 ohms is sufficiently good. Polish standards and rules on this subject are incomplete, so foreign and international normative documents have been used in this paper. The loop impedance values have to be verified only in TN-S installations without residual current circuit-breakers.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z eksploatacją generatora indukcyjnego wzbudzanego kondensatorami, współpracującego z siecią wydzieloną zasilaną energią biogazu. Zagadnienia dotyczą stabilności napięcia przy zmianie obciążenia rezystancyjnego i indukcyjno-rezystancyjnego. Przedstawione obliczenia pozwalają na dobór wielkości kondensatorów zapewniający stałość siły elektromotorycznej generatora. Częstotliwość wytwarzanego napięcia jest stabilizowana poprzez odpowiednią regulację prędkości obrotowej zespołu napędowego generatora.
EN
The problems pertaining to the operation of capacitor-triggered induction machine, working as generator powered by biogas energy, are described. The main aim was to specify the working conditions so as to increase the voltage stability once the resistive as well as induction-resistive loads change. As a result of calculations presented in the papier, the proper capacitor values as well as rotation velocieties were proposed that should result in a more effective generator performance.
10
Content available remote Assessment Of Excess Power Factor In Marine Generating Sets
EN
In the paper there has been presented a method of assessing auxiliary engines load based on identification tests of marine electric power systems loads of cargo vessels. The analysis has been illustrated by means of four auxiliary engines of an up-to date container ship 2200 TEU. A critical analysis of adjusting the auxiliary engines excess power factor to the active rated power of the generators of the currently operating generating sets.
PL
Przedstawiono metodę określania zapotrzebowania na energię elektryczną w typowych stanach eksploatacji statków towarowych, celem doboru wielkości i ilości źródeł energii elektrycznej. Metoda pozwala na określanie zapotrzebowania na energię wytypowanych grup odbiorników, przy znajomości ich mocy zainstalowanych oraz współczynników wykorzystania.
EN
The paper presents a method of defining electric power required in typical operating conditions onboard cargo ships. The method, useful in determining the number electricity sources and their power output, allows to define electricity demand of a preset number of electric energy receivers when their nominal power and duty factors are known.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.