Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 223

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprawność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Samorząd terytorialny w ramach przyznanej prawem samodzielności realizuje zadania publiczne także w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, które wynikają ze źródeł obowiązującego powszechnie w Polsce prawa. Konieczne jest, aby ochrona dziedzictwa kulturowego była efektywna. Dziedzictwo kultury musi być sprawnie zarządzane przez organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego. Na płaszczyźnie normatywnej sprawność działania administracji samorządowej powinna być poddana ocenie poprzez analizę treści przepisów, z których dekodowane są normy prawne wyznaczające cele i zadania poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dziedzictwa kultury. Celem artykułu jest analiza norm prawnych wynikających ze źródeł prawa pod kątem sprawnego zarządzania dziedzictwem kultury przez jednostki samorządu terytorialnego, a także sformułowanie uwag de lege lata oraz de lege ferenda w tym zakresie.
EN
The local government, in the domain of its inde-pendence as given by law, performs public tasks, including in the scope of the cultural heritage, which comes from the legal source materials which are commonly in force in Poland. It is necessary for cultural heritage protection to be effective. Cul-tural heritage should be efficiently managed by the public government, especially by local government. From a prescriptive point of view, the efficiency of the local government should be verified by analysis of the content of regulations, which are sources of legal norms that define the aims and tasks of local government bodies in the area of cultural heritage. The aim of the paper is to analyze the regulations coming from sources of law which are commonly in force in Poland in terms of efficient cultural heritage management. It also includes remarks de lege lata and de lege ferenda for the field in question.
3
Content available remote Application of the permanent magnet synchronous motors for tower cranes
EN
The paper presents the results of experimental research concerning the application of the permanent magnet synchronous motors for tower cranes. The modern permanent magnet synchronous motors (PMSM) are characterized by better operating parameters in relation to squirrel cage induction machines. In the first stage of our research, the designed crane has been equipped with commercially produced permanent magnet synchronous motors. The test bench for examination of PMSM properties was built. The preliminary selected permanent magnet (PM) motors were experimentally tested to verify its performances in crane applications. Selected results of experimental research for hoist winch drive are presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczące zastosowania silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu żurawi wieżowych. Współcześnie produkowane silniki synchroniczne z magnesami trwałymi charakteryzują się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi w stosunku do silników indukcyjnych. W pierwszym etapie badań projektowany żuraw dźwigowy został wyposażony w produkowane seryjnie silniki. W celu oceny przydatności zaproponowanych silników zbudowano stanowisko pomiarowe do badania właściwości i charakterystyk. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
EN
Background: It is observed, in the studies on the factors affecting productivity and performance of the firms, that foreign firms are more successful than domestic firms thanks to their advantages of technological know-how, easy access to capital and modern management practices. Based on these findings, this study aims to measure the efficiency and performance of the companies in transportation and storage sector, which has an increasing share in the GDP of countries, with other industry-specific variables such as nationality and freight volume which are not in the literature. Methods: To reveal the determinants of the freight volume and efficiency of the transportation and storage sector, the study employs Fixed Effect Model for analyzing the aggregate data of the companies in 30 European countries obtained from Eurostat from 2008 to 2018. Results: The main findings in this study indicate that foreign controlled enterprises make a significant difference in terms of both efficiency and freight volume in the sector compared to domestic firms. The empirical results also suggest that investment in tangible goods and apparent productivity of labor serve as factors that are effective on both international and national freight volume. However, we have not found out any evidence for an impact of national enterprises on international and national freight volume. Conclusions: The study shows the importance of nationality of the companies, loaded national and international transportation and apparent labor productivity as the determinants of freight volume and efficiency of the transportation and storage sector. The future researches can extend this study by conducting a firm level analysis.
PL
Wstęp: Na podstawie analizy publikowanych prac dotyczących czynników mających wpływ na ich produktywność można stwierdzić, że firmy o kapitale zagranicznym osiągają większe sukcesy aniżeli firmy krajowe, dzięki posiadanemu technologicznemu know-how, łatwiejszemu dostępu do kapitału oraz nowoczesnych sposób zarządzania. Celem pracy jest, w oparciu o te badania, zmierzenie efektywności i sprawności przedsiębiorstw w sektorze transportowym oraz magazynowym, mający coraz większy udział w GDP w porównaniu do innych specyficznych dla przemysłu zmiennych takich jak narodowość czy wielkość przewozów, niewystępujących jednak w literaturze naukowej. Metody: W celu wytypowania determinantów wielkości przewozów i efektywności dla sektora transportowego i magazynowania, do badania użyto modelu Fixed Effect Model. Za jego pomocą poddano analizie zagregowane dane z przedsiębiorstw w 30 krajach europejskich, uzyskanych na podstawie Eurostatu z okresu 2008-2018. Wyniki: Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że przedsiębiorstwa zagraniczne wykazują istotną różnice w stosunku do przedsiębiorstwach krajowych w obszarze zarówno efektywności jak i wielkości przewozów w badanych obszarach. Dane empiryczne sugerują, że inwestycje w dobra materialne jak również wzrost produktywności pracy to czynniki mające wpływ na wielkość transportu zarówno krajowego, jaki międzynarodowego. Nie stwierdzono jednak wpływu czynnika narodowościowego na wielkość transportu zarówno krajowego, jaki międzynarodowego. Wnioski: Praca wykazuje istotność czynnika narodowościowego dla przedsiębiorstw, udziału krajowego jak i międzynarodowego w transporcie, produktywności pracy, jako determinantów wielkości przewozów oraz efektywności branży transportowej i magazynowej. Badania te powinny być kontynuowane przy uwzględnieniu w analizie poziomu przedsiębiorstwa.
5
Content available remote Modernizacja skraplacza bloku energetycznego
PL
W artykule przedstawiono efekty modernizacji skraplacza bloku energetycznego, polegającej na wymianie wkładu rurowego z mosiężnego na tytanowy wraz ze zmianą średnicy rur i układu przepływowego. Oszacowano zmianę ciśnienia w skraplaczu, mocy bloku, kosztu skraplacza i zysku jaki przyniesie modernizacja w ciągu 20 lat eksploatacji bloku.
EN
The article presents the effects of modernization of the condenser of the power unit, consisting in the replacement of a brass pipe with a titanium one with a change in the diameter of the pipes and the flow system. The changes in the pressure in the condenser, the power of the unit, the cost of the condenser and the profit that the modernization will bring over 20 years of operation of the unit were estimated.
EN
The paper presents some important results obtained in the thesis performed by mr. Alex Dąbrowski. Basic scientific goal of this paper is to study the negative effect of high temperature on the performance of a photovoltaic power generator and to investigate the influence of cooling on the overall efficiency of the system. The first part covers issues such as benefits, limitations and costs of the technology, and underlines the importance of proper optimization of such systems. The relation between temperature and efficiency is described in great detail, complete with a mathematical model of its theoretical behavior. In order to investigate this relation in practice, a dedicated measurement system was designed and implemented. Tests of the system were used to compare real and theoretical characteristics of photovoltaic panels efficiency, especially in relation to temperature influence on operating characteristics.
PL
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej zrealizowanej przez Alexa Dąbrowskiego, której głównym celem pracy było zbadanie negatywnego wpływu wysokiej temperatury na pracę panelu fotowoltaicznego oraz zbadanie wpływu chłodzenia na ogólną sprawność systemu. W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy działania paneli fotowoltaicznych, obejmujące korzyści, ograniczenia i koszty technologii. Omówiono wyjaśnienie zasady działania, budowy i właściwości ogniw fotowoltaicznych, a także czynników wpływających na ich działanie. W celu praktycznego zbadania tej zależności zaprojektowano i wdrożono dedykowany system pomiarowy. Badania układu pozwoliły na porównanie charakterystyk rzeczywistych z teoretycznymi, umożliwiając sformułowanie wniosków, zwłaszcza w zakresie wpływu temperatury na efektywność przetwarzania energii w omawianych układach.
7
EN
Aim: To present relationships resulting from legal regulations impacting the effectiveness of critical infrastructure protection, which is a part of the national security system. An auxiliary objective was a historical analysis illustrating the process of creating critical infrastructure in a modern form in the world and in Poland. Project and methods: Article is based on the principles of functionalism theory and using literature analysis, expert interviews, participating observation in the organised Critical Infrastructure Forums, inference and deduction. This made it possible to identify the directions for improving the functioning of critical infrastructure protection in terms of institutional cooperation and the impact of infrastructure on the national security system. Results: Removal of critical infrastructure protection vulnerabilities as a contribution to the elimination of a weak link in the national security system in the context of assessing the effectiveness and efficiency of the national security system. Conclusions: There is a need to create clear legislation and to integrate security entities in terms of institutional cooperation in the protection of critical infrastructure. This is related to the fact that in an organisation, which is a particular form of team activities, we often encounter chaos intensified by solutions which are the more inaccurate, the less the formation mechanism of disturbing factors is known. Then we experience only the consequences of their impact, responding according to the circumstances.
PL
Cel: Przedstawienie powiązań wynikających z uregulowań prawnych wpływających na efektywność ochrony infrastruktury krytycznej będącej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Za cel pomocniczy przyjęto analizę historyczną obrazującą proces tworzenia infrastruktury krytycznej we współczesnej formie na świecie oraz w Polsce. Projekt i metody:Artkuł został opracowany na podstawie zasad teorii funkcjonalizmu i przy wykorzystaniu analizy literatury, przeprowadzonych rozmów eksperckich i obserwacji uczestniczącej w organizowanych Forach Infrastruktury Krytycznej. Zastosowano także wnioskowanie i dedukcję, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy funkcjonowania ochrony infrastruktury krytycznej w aspekcie współdziałania instytucjonalnego oraz wpływu infrastruktury na system bezpieczeństwa narodowego. Wyniki: Eliminacja słabych stron ochrony infrastruktury krytycznej przyczynkiem do likwidacji słabego ogniwa systemu bezpieczeństwa narodowego w kontekście oceny efektywności i sprawności systemu bezpieczeństwa narodowego. Wnioski: Zachodzi potrzeba tworzenia czytelnego prawa oraz konieczność integracji podmiotów bezpieczeństwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego w ramach ochrony infrastruktury krytycznej. Jest to związane z tym, że w organizacji, będącej szczególną formą działań zespołowych, często spotykamy się z chaosem potęgowanym rozwiązaniami tym bardziej nietrafionymi, im mniej znany jest mechanizm powstawania zakłócających czynników. Doświadczamy wtedy jedynie konsekwencji ich oddziaływania, reagując stosownie do zaistniałych okoliczności. Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, bezpieczeństwo narodowe, ochrona infrastruktury, informacje niejawne, zarządzanie bezpieczeństwem, sprawność i efektywność działania.
PL
Studnie głębinowe podlegają procesom starzenia i degradacji. O sprawności studni decyduje wielkość zeskoku hydraulicznego powstającego wskutek występowania strat hydraulicznych w strefie otworowej. Sprawność otworu studziennego można obliczyć, jako stosunek strat hydraulicznych występujących przy przepływie laminarnym do rzeczywistych (zmierzonych) strat ciśnienia w otworze studziennym. Prawidłowa praca otworu studziennego uzależniona jest od sprawności elementów składowych, przy czym niezawodność pracy systemu uzależniona jest głównie od stanu technicznego elementu, którego sprawność najbardziej odbiega od sprawności początkowej. Niezwykle zatem ważną sprawą dla utrzymania wysokiego poziomu niezawodności jest bieżąca diagnostyka stanu hydraulicznego elementów technicznych studni. Na podstawie zdobytych doświadczeń wprowadzono i zdefiniowano pojęcie zrównoważonej sprawności, przez którą rozumie się pracę obiektu przy parametrach technologicznych, przy których proces degradacji obiektu ma możliwie najwolniejsze tempo. Takie podejście pozwala na utrzymanie równomiernej degradacji starzeniowej, zarówno w strefie otworowej jak i przyotworowej, co w efekcie końcowym zwiększa szanse na skuteczną renowację studni.
EN
Waterwells are subject to aging and degradation. The efficiency of the well is determined by the size of the skin effect resulting from the occurrence of hydraulic losses in the borehole zone. The well efficiency can be calculated as the ratio of hydraulic losses occurring at the laminar flow to the actual (measured) pressure loss in the well. The correct operation of the well depends on the efficiency of the components, while the reliability of the whole system operation depends mainly on the technical condition of the element whose efficiency deviates most from the initial efficiency. Therefore, ongoing diagnostics of the hydraulic condition of the well’s technical elements is extremely important for maintaining a high level of reliability. Based on the experience gained, the concept of sustainable efficiency was introduced and defined, which can be considered as the operation of the object at technological parameters at which the process of degradation of the object has the slowest possible rate. This approach allows to maintain even aging degradation, both in the borehole and in the surrounding zone, which ultimately increases the chances of successful well renovation.
9
Content available Energooszczędne silniki indukcyjne
PL
W napędach elektrycznych pracujących przy stałej prędkości obrotowej stosowane są silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej. Oszczędność energii uzyskuje się poprzez stosowanie silników o wysokiej sprawności. Na wykresach i w tabeli zestawiono silniki, w zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW, o różnych klasach sprawności. Poprzez wymianę silników standardowych na energooszczędne pokazano efekty oszczędności energii bloku elektroenergetycznego 200 MW.
EN
In electric drives operating at constant rotational speed, induction motors are used, supplied directly from the power grid. Energy saving is achieved by using high efficiency motors. The table and graphs show the engines in the power range from 0,75 kW to 375 kW, with different efficiency classes. Through replacing motors – standard ones for energy-saving ones – the energy-saving effects of the 200 MW power block are shown.
EN
The article presents the structure of a system designed to test heat pumps with heating power of up to 12 kW and recuperators with air streams of up to 700 m3 /h. The system’s design is based on appropriate thermal calculations and provides for testing a variety of heating equipment including heat pumps and recuperators in line with applicable standards, mainly for single-family dwellings. Parameters and the assumed method of controlling the system’s operation allow for regulatory testing and research and development to test the design and functional properties of the equipment.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu badawczego przeznaczonego do badania pomp ciepła o mocy grzewczej do 12 kW i rekuperatorów o strumieniu powietrza do 700 m3 /h. Struktura systemu została opracowana na podstawie odpowiednich obliczeń cieplnych i zapewnia możliwość testowania, zgodnie z obowiązującymi normami, różnych wariantów urządzeń grzewczych z pompami ciepła i rekuperatorów przeznaczonych głównie dla budownictwa jednorodzinnego. Parametry i zakładany sposób sterowania pracą układu umożliwiają realizację badań normatywnych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania konstrukcji i właściwości funkcjonalnych urządzeń.
PL
Działania na rzecz podnoszenia sprawności urządzeń energetycznych, spowodowane aktywną promocją wysokosprawnej kogeneracji oraz wspieraniu alternatywnych źródeł energii wymuszają na kierownictwu przedsiębiorstw ciepłowniczych podejmowanie kroków, umożliwiających spełnienie tych wymagań oraz podnoszące konkurencyjność firm na rynku energetycznym. Celem artykułu jest określenie możliwości oraz zasadności ekonomicznej uzyskania warunków kogeneracji w wodnych kotłach grzewczych. Podstawą analizy opisanej modernizacji są obliczenia bilansowe uwzględniające możliwości rynku oraz obecnie stosowanych technologii. Opisywana modernizacja jest możliwa do wdrożenia w zakładach ciepłowniczych i przemysłowych. Wprowadzenie kogeneracji umożliwia podniesienie sprawności energetycznej zakładu, a także może ona stanowić źródło dodatkowych korzyści ekonomicznych.
EN
Actions to improve the efficiency of power facilities, caused by the active promotion of high-efficiency cogeneration and support for alternative energy sources, force heat plants to take steps, allowing to meet these requirements and improve their competitiveness on the energy market Determining the feasibility and economic viability of obtaining cogeneration conditions in water boilers. Analysis of the described modernization based on balance calculations taking into account the market possibilities and currently available technologies. The described modernization has the potential for its widespread implementation to heating and industrial plants. In this case, obtaining the conditions of cogeneration allows to increase the efficiency of the plant’s operation and also provide a source of additional economic profits.
EN
Nowadays, there is a need for charging electric vehicles (EVs) wirelessly, since it provides a more convenient, reliable, and safer charging option for the EV customers. A wireless charging system using a double-sided LCC compensation topology is proven to be highly efficient; however, the large volume induced by the compensation coils is a drawback. Endocrine links are more useful in transmitting power wirelessly than other links. These links are used in the transmission of low and medium power. In this paper, by analyzing the equivalent circuit of a WPT power transmission system, the optimal value of the inductance was formulated to increase the yield. This can have other applications. In order to neutralize the reactive losses, the series resonance is used in both in primary and secondary sections, among which the lower quantities of series inductors were selected from the initial values to increase the efficiency and power. Furthermore, it is possible to optimize these values using suitable optimization methods. In this study, the PSO algorithm was used for this purpose.
EN
The article presents the results of short-term performance of small AISIN GECC60A2N cogeneration heat and power (CHP) unit classified to the micro-cogeneration. Electric and heat generation efficiency has been assumed as parameters characterizing the operation of the CHP unit. Under test electrical efficiency reach about 23% and thermal efficiency about 44%. Overall efficiency reached about 67%. bArticle also includes a brief description of the hydraulic and electrical system of CHP unit.
PL
W artykule przedstawiono krótkookresowe wyniki pomiarów sprawności małej jednostki kogeneracyjnej AISIN GECC60A2N zaklasyfikowanej do mikrokogeneracji (μCHP). Sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła została przyjęta jako parametry charakteryzujące pracę układu kogeneracyjnego. Rzeczywista sprawność elektryczna osiąga wartość około 23%, a sprawność cieplna – wartość około 44%. Sprawność całkowita osiągnęła 67%. Artykuł zawiera krótki opis układu hydraulicznego i elektrycznego jednostki kogeneracyjnej.
EN
This study investigates how the effectiveness of training process, and its phases, contributes in enhancing the employee efficiency in the social service environment. Selfevaluation questionnaires with the five-point Likert scale were carried out to get primary data. Employee efficiency was measured as the self-perception of the acquired level of qualifications before and after participating in the trainings. Respondents assessed also whether the activities related to the training phases were delivered in the organisational context. The correlation coefficient was used to ascertain the relation between each training phase and employee efficiency. The study results illustrate positive correlation between variables, such as training needs analysis, training transfer and employee efficiency. In this article training needs analysis phase will be evaluated. These findings are significant to design training programs as a part of the continuing professional development which are essential in achieving employee efficiency, and lead to the benefits to the organization.
PL
W artykule przedstawiono, w jaki sposób skuteczność analizy potrzeb szkoleniowych przyczynia się do poprawy sprawności pracowników w środowisku usług socjalnych. W celu uzyskania danych pierwotnych przeprowadzono ankietę samooceny z pięciopunktową skalą Likerta. Sprawność pracowników mierzono jako samopostrzeganie nabytego poziomu kwalifikacji przed i po uczestnictwie w szkoleniach. Respondenci oceniali także, czy działania związane z pozostałymi fazami szkolenia przeprowadzono w kontekście organizacyjnym. Do ustalenia relacji pomiędzy fazami szkolenia a sprawnością pracowników zastosowano współczynnik korelacji. Wyniki badania wskazują na dodatnią korelację między zmiennymi, takimi jak analiza potrzeb szkoleniowych, transfer szkoleń i sprawność pracowników. Niniejszy artykuł koncentruje uwagę na ocenie skuteczności analizy potrzeb szkoleniowych. Wnioski z badań mają kluczowe znaczenie dla projektowania programów szkoleniowych, które są niezbędne do osiągnięcia sprawności pracowników i całej organizacji.
EN
The Armed Forces are one of the most important employers at the local job markets, especially the military units located within the territories of specific municipalities. When compared to other employers, the units differ in attributes formed under the influence of inner-organisational processes and changes in the surrounding. Owing to the fact that organisations function facing various obstacles limiting efficiency of operations that may potentially decrease interest in working for the Army, this article focuses on their identification and formulating a proposal to introduce improvements, which have been assumed as the goal of the study. In order to achieve this goal, qualitative and quantitative methods were utilised, especially: analysis, synthesis, concluding and poll research (the survey technique). The poll research included 246 respondents – the soldiers and civil employees of the Army. Excel and Statistica programmes were used to analyse the collected material.
PL
Jednym z ważnych pracodawców na lokalnych rynkach pracy są siły zbrojne, w szczególności jednostki wojskowe zlokalizowane na terytorium poszczególnych gmin. Jednostki wyróżniają się na tle innych pracodawców atrybutami kształtowanymi pod wpływem procesów wewnątrz organizacji, jak i zmian w otoczeniu. W związku z faktem, iż funkcjonowanie organizacji napotyka na różnego rodzaju bariery ograniczające sprawność działań, które potencjalnie mogą obniżać zainteresowanie pracą w wojsku w niniejszym artykule skoncentrowano się na ich identyfikacji oraz sformułowaniu propozycji usprawnień, które przyjęto jako cele badania. Do osiągnięcia celu posłużyły metody jakościowe i ilościowe, w szczególności: analiza, synteza, wnioskowanie oraz metoda badań sondażowych (technika ankiety). Badaniem ankietowym objęto 246 respondentów – żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska. Do analizy zebranego materiału wykorzystano programy Excel i Statistica.
16
EN
There are a lot of energy saving devices for ships on the market, but few have seen wide adoption on naval ships, with one exception: the bulbous bow. The bulbous bow was developed for naval ships in the early 20th century and is now widespread on a variety of ship designs. Many have wondered if the effect of the bulbous bow — reducing the resistance of a ship by reducing the bow wave — could be replicated somehow at the stern — by reducing the stern wave. This is exactly what is done by a novel and patented energy saving device called Hull Vane. Invented by Dutch hydrodynamicist Dr Peter van Oossanen for an America’s Cup sailing yacht in the early 21st century, research over the years has shown that this wing-shaped appendage works best on ships that combine a relatively high displacement with a relatively high top speed requirement — even if most sailing hours are done at half speed. Examples are certain offshore vessels, superyachts, patrol vessels and naval ships. On offshore patrol vessels, the resistance reduction from the Hull Vane ranges typically from 10 to 20% over the entire useful speed range. In this paper, the working principles of the Hull Vane will be described to give a better understanding of the device. An overview will be given of the work carried out on naval ships and coastguard ships (25 to 142 m), based on Computational Fluid Dynamics studies, model tests and full-scale applications. The question ‘Why?’ will be answered by translating the hydrodynamic effects to concrete capability improvements for naval ships: a lower fuel consumption, a longer range, reduced signature, a higher top speed and improved seakeeping. The question ‘When?’ will zoom in on whether a Hull Vane® is something to be included in a newbuild or if it is something to be retrofitted to an existing ship. Finally the answer to the question ‘How?’ will explain the process of either integrating a Hull Vane in a newbuild project or retrofitting it during a midlife upgrade of an existing ship.
PL
Istnieje wiele urządzeń energooszczędnych dla statków dostępnych na rynku, ale niewiele z nich znalazło szerokie zastosowanie na okrętach wojennych, z jednym wyjątkiem: bulwiastym dziobem. Bulwiasty dziób został opracowany dla okrętów na początku XX wieku i obecnie jest szeroko rozpowszechniony na różnych konstrukcjach statków. Wiele osób zastanawiało się, czy efekt bulwiastego dzioba — zmniejszający opór statku przez zmniejszenie fali dziobowej — mógłby zostać w jakiś sposób zreplikowany na rufie — poprzez zmniejszenie fali rufowej. Dokładnie tak jest to wykonywane przez nowe, opatentowane urządzenie energooszczędne o nazwie Hull Vane. Skonstruowane ono zostało przez holenderskiego hydrodynamika dr. Petera van Oossanena dla jachtu biorącego udział w America’s Cup na początku XXI wieku. Badania z ostatnich lat wykazały, że występ w kształcie skrzydła najlepiej sprawdza się na statkach, które łączą stosunkowo dużą wyporność z wysokim zapotrzebowaniem na maksymalną prędkość — nawet jeśli większość godzin żeglarskich odbywa się z połową maksymalnej prędkości. Przykładami są niektóre jednostki przybrzeżne, superjachty, jednostki patrolowe i okręty marynarki wojennej. Na przybrzeżnych jednostkach patrolowych redukcja oporu z Hull Vane® waha się zwykle od 10 do 20% w całym zakresie użytecznych prędkości. W artykule zostaną opisane zasady działania Hull Vane® w celu lepszego zrozumienia urządzenia. Dokonany będzie przegląd pracy wykonywanej na okrętach i jednostkach straży przybrzeżnej (od 25 do 142 m) w oparciu o badania Computational Fluid Dynamics, testy modelowe i aplikacje na pełną skalę. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie „dlaczego?” poprzez wytłumaczenie oddziaływań hydrodynamicznych na udoskonalenia konkretnych zdolności okrętów wojennych: mniejsze zużycie paliwa, większy zasięg, zmniejszone pole magnetyczne, wyższą prędkość maksymalną i udoskonaloną dzielność. Pytanie „kiedy?” skupi się na tym, czy kadłub Hana Vane ma być częścią nowej konstrukcji, czy też jest czymś, co należy zmodernizować na istniejącym statku. Na koniec odpowiedź na pytanie „jak?” wyjaśni proces integracji Hull Vane® w nowo budowanym projekcie lub modernizacji w trakcie zmian w połowie eksploatacyjnego życia istniejącego statku.
18
Content available remote Energooszczędne silniki indukcyjne
PL
W napędach elektrycznych, pracujących przy stałej prędkości obrotowej stosowane są silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej. Oszczędność energii uzyskuje się poprzez stosowanie silników o wysokiej sprawności. Na wykresach i tabeli zestawiono silniki, w zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW, o rożnych klasach sprawności. Poprzez wymianę silników, standardowych na energooszczędne, pokazano efekty oszczędności energii bloku elektroenergetycznego 200 MW.
EN
In electric drives operating at constant rotational speed, induction motors are used, supplied directly from the power grid. Energy saving is achieved by using high efficiency motors. The table and graphs show the engines in the power range from 0.75 kW to 375 kW, with different efficiency classes. Through replacing motors - standard ones for energy-saving ones - the energy-saving effects of the 200 MW power block are shown.
PL
Klasyfikacja protez stóp opiera się głównie na ich zachowaniu w momencie kontaktu z podłożem. Pod tym względem wyróżniamy stopy sztywne oraz sprężyste, charakteryzujące się możliwością tłumienia drgań i magazynowania oraz uwalniania energii. Współczesne elastyczne protezy stóp przeznaczone dla osób wykazujących wysoką i bardzo wysoką aktywność wytwarzane są z materiałów kompozytowych zawierających włókna węglowe. W zależności od modyfikacji kompozytów stopa może uzyskać różną sprawność – stosunek energii uwolnionej do zmagazynowanej. Im większa aktywność pacjentów, tym wyższy stopień mobilności (K) i możliwość zastosowania protezy o wyższej sprawności. Nieujednolicone metody pomiarowe charakterystyki energetycznej protez powodują nieścisłości w określaniu sprawności, powodując tym samym trudności w optymalnym doborze stopy do aktywności pacjenta. W niniejszym artykule omówiono pojęcie sprawności w kontekście elastycznych protez stóp. Przedstawiono zagadnienia związane z transferem energii w trakcie chodu, a także dokonano klasyfikacji rodzaju protez stóp dostępnych na rynku z uwzględnieniem ich sprawności.
EN
Classification of foot prostheses is based mainly on their behaviour at the time of contact with the ground. In this respect, rigid and elastic feet are distinguished. Elastic feet characterized by the ability to compress vibrations, store and release energy are made of composite materials containing carbon fibres. Depending on the modification of the composites, the foot can get different efficiency – the ratio of energy released to the stored. The greater the activity of patients, the higher the degree of mobility (K) and the possibility of using a more efficient prosthesis. Non-standard measurement methods for the energy performance of prostheses cause inaccuracies in determining the efficiency, thus causing difficulties in the optimal selection of the foot to the patient’s activity. This article discusses the concept of efficiency in the context of flexible foot prostheses. Issues related to energy transfer during the walk have been presented, as well as classification of the type and efficiency of prosthetic feet available on the market.
PL
Odwadnianie wyrobisk górniczych kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Bełchatów wymaga ciągłego i precyzyjnego monitoringu zmian warunków hydrogeologicznych w otaczającym górotworze. Zmiany te powodowane są przez ciągłą eksploatację odwodnieniowych studni głębinowych. Efekty ich pracy monitorowane są za pomocą systemu otworów obserwacyjnych obejmujących swym zasięgiem rejon prowadzonych robót górniczych w wyrobisku, jak również otoczenie kopalni w promieniu nawet kilkudziesięciu kilometrów. W tym aspekcie istotnym jest, aby zarówno studnie głębinowe jak i piezometry charakteryzowały się wysoką sprawnością. Wiarygodność prowadzonych obserwacji położenia zwierciadła wody ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych w wyrobisku oraz optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji podstawowego systemu odwodnienia złoża węgla brunatnego. W artykule opisano różne metody oceny stanu technicznego obiektów jakie obecnie stosowane są w kopalni Bełchatów dla nowych obiektów odwodnienia wgłębnego, jak i będących już w eksploatacji. Przedstawiono również, wypracowane w sposób praktyczny, kryteria oceny jakości studni odwadniających i otworów obserwacyjnych.
EN
Drainage of the excavation pits of the Bełchatów opencast brown coal mine requires continuous and precise monitoring of changes in hydrogeological conditions in the surrounding rock mass. These changes are caused by the continuous exploitation of drainage deep wells. The effects of their work are monitored by means of a system of observation holes covering the area of mining works carried out in the excavation pits as well as the surroundings of the mine within a radius of several dozen kilometers. In this aspect, it is important that both deep wells and piezometers are characterized by high efficiency. The reliability of the observations/monitoring of the location of the water table which have been carried out, is of fundamental importance for the safety of mining works in the excavation pit and for the optimization of construction and operation costs of the basic drainage system of brown coal deposits. The article describes various methods of assessing the technical condition of the facilities which are currently used in the Bełchatów brown coal mine for new deep drainage facilities as well as for those which have already been in operation. In the article there are also presented some criteria, which were developed in a practical way, for assessing the quality of drainage wells and observation wells.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.