Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 518

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  baza danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
EN
The regulations on the EGiB, GESUT and BDOT500 geodetic databases published in 2013 and 2015 contained a significant number of errors, which significantly hindered the process of updating the National Geodetic and Cartographic Resource, lowered the quality of cartographic materials and extended the time of performing geodetic works. The article presents some errors and their impact on the quality and content of cartographic materials. From 2021, new regulations in this area have been in force, but to a large extent they duplicate the errors and shortcomings of the regulations described in the article.
EN
Purpose: The main purpose of the research is to devise and present a concept for a solution enabling integration of popular off-the-shelf online forms with a tool aligned with the MiRel concept used for quality measurement by application of the SERQUAL method. Design/methodology/approach: The analysis performed by the author comprised various possibilities of using standard features of popular online forms to store data for purposes of the SERVQUAL method. This involved identification of several potential layouts of the master table where the answers previously received are kept. The analysis concerned the data structure applied in the tool designed, as proposed in the literature, in accordance with the MiRel concept, to support the method in question. The elements identified in this structure were the attributes whose values should be entered directly and manually in tables as well as those whose values should be added automatically on the basis of the answers previously received. Solutions were developed to enable automatic data migration from the master table to the tool’s respective tables. Findings: The data required for purposes of the SERVQUAL analysis, supported by a tool created in a spreadsheet according to the MiRel concept, can be successfully stored by means of commonly available online forms. What proves to be problematic is the impossibility of verifying the correctness of the answers in terms of the relevance of individual dimensions, yet in this respect both the verification and potential adjustment of the answers received can be inherent in the mechanism responsible for data migration from the master table to the tool’s tables. A fully functional solution enabling data to be retrieved from the master table and moved to the tool’s tables can be developed using built-in spreadsheet features only, without the need for any code created in any programming language. Practical implications The solution proposed in the paper can be used in practice when measuring quality using the SERVQUAL method. Originality/value: The concept described in the paper is the author’s original solution.
EN
The year 2022 marks half a century since the establishment of HYDRO Bank. It is one of the most important components of the data processing system used by Polish Geological Institute which performs the duties of the state geological and hydrogeological survey. Since its conception in 1972, HYDRO Bank has been using information technology systems. Over the following years, teams of employees repeatedly modernized, expanded and updated the hydrogeological database. The information contained in the database is the basic source of data used for domestic studies in the fields of hydrogeology, cartography, environmental protection and government administration. There is another modernization planned for the upcoming years, along with continuous updates and increase in number of the collected data.
EN
The article shows the results of the preparatory steps taken to create the artificial intelligence used in the automatic recognition of defects in ship thin-walled structures. The above steps are used to create a university private cloud and a computer system maintaining a dataset of vibration signal samples. In the article, a prototype of the private cloud was designed and developed, a model of the vibration sample was prepared, and a microservice was designed aimed at sharing the obtained data. The article demonstrates the results of the completed development.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych działań przygotowawczych do stworzenia sztucznej inteligencji wykorzystywanej w automatycznym rozpoznawaniu defektów okrętowych konstrukcji cienkościennych. Przeprowadzone kroki służą stworzeniu uczelnianej chmury prywatnej oraz systemu informatycznego utrzymującego zbiór danych próbek sygnałów drganiowych. W ramach artykułu zaprojektowano oraz stworzono prototyp chmury prywatnej, przygotowano model próbki drganiowej oraz zaprojektowano mikroserwis służący udostępnianiu uzyskanych danych. Artykuł przedstawia wyniki wykonanej pracy.
EN
Use of the information on groundwater collected by the Polish Hydrogeological Survey for the development of strategic, planning and other documents in the water management
EN
Mining industry is an important sector that produces materials for other industries, also plays an important role in economic and social development, especially in a developing country like Vietnam. However, mineral mining can destroy the environment and deplete resources over time. The biggest challenge for state managers is to balance the conflict between the mining planning, development planning of other economic sectors and environmental issues. One of the solutions is to replace backward, manual extraction tools with the application of the modern computer (Modernize government administration). In Viet Nam, at present, the provincial management agency of mines faces up with difficult problems such as: backward management method, lowly informative level, not using the current data effectively, even some areas can manage data well but can hardly and lowly share them, the current softwares are mainly document management, most of maps are stored on paper, digital map manage is not really cared. The traditional procedure and technology needs to be innovated by the way of enhancing to synthetically manage mineral resources, this can advance speed and quality of data processing, reduce the burden on employees and raise the level of office automation. The article uses the open code ASP.NET combined with GIS (Geographic Information Systems), based on the mineral economic development planning map in Tuyen Quang province, tools for editing, storing and extracting informaion are built detailedly for activities in mines from the beginning to the end of mining process. As a result, managers and authorities can easily search information for their work.
PL
Przemysł wydobywczy jest ważnym sektorem produkującym surowce dla innych gałęzi przemysłu, odgrywa również ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym, zwłaszcza w kraju rozwijającym się, takim jak Wietnam. Jednak wydobycie kopalin może z biegiem czasu niszczyć środowisko przyrodnicze i sczerpywać ich zasoby. Największym wyzwaniem dla dyrektorów spółek państwowych jest zrównoważenie konfliktu między planowaniem górniczym, planowaniem rozwoju innych sektorów gospodarki oraz kwestiami ochrony środowiska. Jednym z rozwiązań jest zastąpienie prymitywnych, ręcznych narzędzi do zarzadzania wydobyciem kopalin przez nowoczesne komputery (modernizacja administracji rządowej). W Wietnamie regionalna agencja zarządzania kopalniami boryka się obecnie z trudnymi problemami, takimi jak: zacofany sposób zarządzania, niski poziom informacyjny czy nieefektywne wykorzystanie aktualnych danych. Obecne oprogramowanie to głównie zarządzanie dokumentami, większość map jest w wersji papierowej, zarządzanie mapami cyfrowymi nie jest tak naprawdę ważne. Tradycyjna procedura i technologia wymagają innowacji poprzez usprawnienie syntetycznego zarządzania zasobami mineralnymi, co może przyspieszyć i poprawić jakość przetwarzania danych, zmniejszyć obciążenie pracowników i podnieść poziom automatyzacji biura. Artykuł wykorzystuje otwarty kod ASP.NET w połączeniu z GIS (Geographic Information Systems), w oparciu o mapę planowania rozwoju gospodarki surowcami mineralnymi w prowincji Tuyen Quang, narzędzia do edycji oraz przechowywania i wydobywania informacji są budowane szczegółowo dla działań w kopalniach od początku do końca procesu wydobycia. Dzięki temu kadra zarządzająca i władze regionalne mogą łatwo wyszukiwać informacje dotyczące swojej pracy.
7
Content available Network analyses with the use of spatial databases
EN
An analysis is the process of browsing and searching for specific information from an entire dataset. The simplest analysis that can be performed on the data is visual analysis. However, it does not provide absolute certainty as to correctness and quality. A more advanced way of selecting required data is computer-based analysis. Analytical operations are performed on the data entered into the computer. The user defines the query, and the program performs calculations and displays the answer on the monitor screen. The aim of this publication is to conduct network analyses with the use of spatial databases. Besides focusing on the analysis as the leading research method, the paper also adopts this method to analyze the literature on the subject. In addition, the paper points to the complementary roles of the raster model and the vector model, emphasizing their coexistence. The paper shows a variety of applications of GIS analyses, from simple buffers around selected areas, through selection, and the intersection of layers, to network analyses. The high degree of advancement of GIS tools allows to build advanced models in which analyses that go beyond the original application of the collected databases can be run.
PL
Artykuł prezentuje zasadność budowania ogólnodostępnej bazy danych dotyczącej terenów zieleni w województwie śląskim. Szczególne właściwości tych terenów w miastach województwa oraz walory społeczne, dydaktyczne, sportowe, wychowawcze, psychologiczne i inne skłaniają do określenia szerokiego dostępu do wyczerpujących danych szczególnie dla projektantów oraz osób, dla których taka baza byłaby pomocna przy podejmowaniu właściwych decyzji projektowych i administracyjnych. Omówiono główne źródła dostępnych informacji o zasobach zieleni, ich kompletność oraz kontekst prawny.
EN
The article presents the legitimacy of building a publicly available database on green areas in the Silesian Voivodeship. The special properties of these areas in the cities of the voivodeship, their social, didactic, sports, educational, psychological, and other values encourage the determination of wide access to comprehensive data, especially for designers and people for whom such a database would be helpful in making the right design and administrative decisions. The main sources of available information about green resources, their completeness and legal context were discussed.
10
Content available remote Abandoned train stations. Katowice-Zwardoń-Žilina-Rajec
EN
The subject of the paper is train station. The research deal with those train stations that either no longer serve their pur- pose or are now abandoned. By abandoned train stations, the author of the paper means rail buildings that do not provide passengers with the necessities of cash desk and a waiting room or toilet. Stations that have abandoned their original pur- pose. Such stations were analysed on the only railway line connecting Poland and Slovakia operating on a daily basis. Mentioned line is connecting cities Katowice - Zwardoń - Žilina - Rajec. Much of this railway architecture is abandoned and unused. The work described in the paper aims to create a database of abandoned train stations based on authors own research and points to a large number of abandoned train stations that have potential for their future development. The data was collected by means of various methods described in the paper and was valid as of 31.12.2021. The situation today may differ.
EN
Due to escalating world ecological problems and the need of replacing conventional energy with renewable one, interest in thermal waters management has significantly increased in the recent years. Investments related to the management of these waters constitute a significant impulse for the economic development of many regions of the country and are in line with the national energy policy. The Polish Geological Survey, whose tasks are fulfilled by the Polish Geological Institute - National Research Institute (PGI-NRI), actively participates in promoting activities related to the management of thermal waters. PGI-NRI promotes knowledge in the field of geothermal energy by organizing conferences and trainings. Moreover, PGI-NRI publishes periodical studies on the thermal waters resources and their utilization. Polish Geological Institute - National Research Institute has been collecting and sharing geological and hydrogeological data that are necessary to determine the geothermal potential and prospective areas in Poland. These data are also needed for leading various projects related to the management of thermal waters for heating and recreation purposes.
EN
Fulfilling the role of the state geological survey (SGS), the PGI-NRI collects and processes information on the documented raw materials deposits, mining areas, and mining counties. The information sources include geological documentations of raw materials deposits and documents of mining areas and mining counties sent to the PGI-NRI by the concession authorities. The information is made available for wide public through the web services and applications. The data is available mainly on the website of the System of management and protection of mineral resources in Poland MIDAS. The system is the base for preparing the annual publication “The balance of mineral resources deposits in Poland”. Particularly noteworthy is the spatial information published up to date in the ready-map compositions (MIDAS map compositions, Geology map portal, GeoLOG mobile application), by the web services (WMS, WFS) and in the vector form in the popular shape file format. The article presents also the possibilities of further using, processing and analyzing of data. Moreover, the importance of such data for the implementation of public administration tasks, i.e. in the land-use planning process, raw materials policy on the country level, and as the support for other decision-making processes, is also discussed. The article also stresses the importance of the information resource as a valuable data source for investors, higher educational institutions, or scientific and research institutes.
PL
W artykule przedstawiono szacunkowe zestawienia wyników analiz zagrożeń, awarii i katastrof, jakie wystąpiły na terenie Polski w ostatnich 50 latach. Wyniki zestawiono w zależności od charakteru obiektów, technologii wykonania, rodzaju uszkodzeń lub zniszczeń, rodzaju elementów i ich funkcji w konstrukcjach oraz rodzaju materiałów. Wskazano również przyczyny techniczne powstawania zagrożeń, awarii i katastrof wynikające z błędów projektowych i wykonawstwa. Wnioski z analiz powinny stanowić podstawy do innowacyjnych rozwiązań w pracach badawczo-wdrożeniowych.
EN
The paper presents the estimated results of the analyzes risk of failure and building damage that occurred in Poland in the last 50 years. The results were compiled depending on the nature of the objects, technology of execution, the type of damage or destruction, the type elements and their functions in the structures and the type of materials. The technical reasons of risk of failure and building damage resulting from design and execution errors were also indicated. Conclusions from the analyzes should constitute the basis for innovative solutions in research and implementation works.
PL
Celem artykułu jest pokazanie wstępnej koncepcji systemu wspomagania podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie zintegrowanej analizy kosztów i wielkości śladu węglowego w całym cyklu życia budynku. Koncepcja proponowana przez autorów dotyczy zintegrowanej analizy kosztów (LCC) oraz śladu węglowego w cyklu życia budynku (LCCF), reprezentującego wpływ na środowisko. Dokonano także analizy map bibliometrycznych otrzymanych w programie VOSviewer dotyczących problematyki śladu węglowego w budownictwie.
EN
The aim of this article is to present the initial concept of an investment decision support system based on an integrated cost and carbon footprint analysis throughout the building’s life cycle. The concept proposed by the authors concerns integrated cost analysis (LCC) and the carbon footprint in the life cycle of a building (LCCF), representing the impact on the environment. An analysis of bibliometric maps obtained in the VOSviewer program concerning the problems of the carbon footprint in construction was also performed.
15
Content available remote The concept of logistics facilities database in the EPLOS system
EN
The paper presents results of research on the needs of TSL companies in the field of information on logistics facilities, analysis of existing databases containing such information as well as the concept of a structure of databases on logistics facilities in the EPLOS system. There were also made assumptions regarding the scope of information obtained from existing databases and requirements for them. The EPLOS system - European Portal of Logistics Services is a tool supporting the planning of logistics processes. It also supports the implementation of these processes by providing entities operating in the TSL market with current and verified data on operations in a given area of logistics companies, as well as the availability of point and linear logistics infrastructure. EPLOS system is created as part of a project financed on the initiative of EUREKA.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty prac dotyczące wyników badań potrzeb firm TSL w zakresie informacji o obiektach logistycznych, analizy istniejących baz danych zawierających te informacje oraz koncepcji struktury baz danych o obiektach logistycznych w systemie EPLOS. Określono również założenia dotyczące zakresu informacji pozyskiwanych z istniejących baz i wymagania w zakresie tych danych. System EPLOS - Europejski Portal Usług Logistycznych jest narzędziem wspomagającym planowanie procesów logistycznych oraz ich realizację poprzez udostępnianie podmiotom działającym w rynku TSL aktualnych i zweryfikowanych danych dotyczących działalności w danym obszarze przedsiębiorstw logistycznych, a także dostępności punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej. System ten jest tworzony w ramach projektu finansowanego z inicjatywy EUREKA.
PL
BDO to wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (patrz PP 4/2020 s. 192). Inicjatywa ta miała na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom pojawiającym się w sektorze gospodarowania odpadami, uszczelnienie systemu, zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawę poziomu recyklingu.
EN
An important task of the Polish Geological Institute acting as the state geological and hydrogeological surveys is to collect geological data and information for the entire country. One of the most important components of the Institute's data processing system is the HYDRO Bank, whose information resources include attribute and spatial information on groundwater intakes. Since its establishment in the early 1970s, the HYDRO Bank has been using IT high technologies. Currently, the database resources are being updated and made available exploiting the web application SPD PSH enabling users to access information in a controlled way using a web browser. The information from the database is the basis for the majority of national studies in the field of hydrogeology, cartography, environmental protection, and regional development, carried out by geological enterprises, research institutes, universities, and government administration.
PL
Stosowanie różnych systemów wysokości i różnych poziomów odniesienia w Europie utrudnia wykorzystanie danych wysokościowych do prac wykraczających poza obszar jednego kraju. Z tego powodu wprowadzono jeden europejski układ wysokości – EVRF2007. Wprowadzenie w Polsce nowego wysokościowego układu odniesienia powoduje konieczność transformacji wysokości z układu PL-KRON86-NH na PL-EVRF2007. W artykule szczegółowo przedstawiono algorytmy transformacji i ich zastosowanie w bazach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla obszaru Krakowa. Przedstawiono charakterystykę danych wykorzystywanych do opracowania algorytmu transformacji wysokości, metodykę tworzenia algorytmu oraz jego weryfikację. W artykule omówiono również aspekty transformacji pomiędzy różnymi historycznymi układami odniesienia obowiązującymi na terenie Krakowa, w tym Układem Lokalnym Krakowskim i Układem Lokalnym Huty. Opisano również metodykę konwersji danych zgromadzonych w bazie GEO-INFO, a także organizację prac Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podczas aktualizacji bazy danych.
EN
The use of different height systems and different reference levels in Europe makes it difficult to use height data for work that goes beyond a single country. Because of this, a single European height system/frame EVRF2007 was introduced. The introduction of the new height reference system in Poland makes it necessary to convert heights from PL-KRON86-NH to PL-EVRF2007 frames. This paper presents, in detail, transformation algorithms and their use in databases of the National Surveying and Cartographic Resource (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny) for the area of Cracow. Characteristics of data used to develop an algorithm of height transformation, methodology of algorithm development and its verification are presented. Moreover, the article discusses historical aspects of transformations between various reference systems, which were valid in the area of Cracow, including the Układ Lokalny Krakowski and the Układ Lokalny Huty. Methodology of conversion of data stored in the GEO-INFO database is also described, as well as the organisation of works of the Surveying and Cartographic Documentation Centre (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) during database updates.
EN
After the successful experience made to show the close correlation between physicochemical parameters of a medium and their ultrasond's parameters,we use these results to design an ultrasond measuring bench that allows the physicochemical characterization of a medium from its ultrasond's parameters. The aim is to proceed at the physicochemical characterization of the various oils wells in the HASSI MESSAOUD zone petrolium of Algeria in oder to design with the hydraulic's departement of the university the appropriate extraction pumps at each well. Since it was difficult to obtain sample of the wells in question,we have treated engine oils which have the same characterization parameters as fuel
PL
Każde medium fizyczne, bez względu na to czy jest to ciało stałe, płyn czy gaz, jest charakteryzowane przez parametry fizykochemiczne, które są dla niego unikalne i różne od innych ośrodków. Ale może ono być także charakteryzowane przez akustyczne parametery, które są również unikalne. Te dwie charakterystyki są jak dwie strony tej samej monety. Na podstawie tej hipotezy w pracy zaproponowano projekt urządzenia pomiarowego umożliwiającego fizykochemiczną charakteryzację medium na podstawie parametrów ultradźwiękowych. Określono charakterystyki wybranych paliw wykorzystując standardowe metody wyznaczania parametrów fizycznych (lepkość, wskaźnik lepkości, gęstość, temperatura płynięcia, punkt zapłonu, %azotu, %cynku). Te same próbki scharakteryzowano przez wyznaczenie ich parametrów ultradźwiękowych (ściśliwość, wchłanianie, osłabienie, funkcja przejścia, impedancja akustyczna). Sformułowano dwie bazy danych: fizyczną i akustyczną. W dalszej kolejności przyjęto, że w celu wyznaczenia parametrów fizycznych dowolnej próbki z tego samego medium, wystarczy określić jego parametry ultradźwiękowe. Dlatego zastąpiono bazy parametrów fizycznych i chemicznych jedną bazą parametrów ultradźwiękowych. Celem tych prac była bardziej zaawansowana charakteryzacja olei w zakładach HASSI MESSAOUD w Algerii w celu zaprojektowania odpowiednich pomp wydobywczych dla każdego szybu naftowego. W związku z trudnościami w zdobyciu próbek z badanych szybów, w pracy wykorzystano oleje silnikowe o podobnych charakterystykach.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.