Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klasyfikacja pojazdów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the most important problem in the analysis of city logistics systems is data collection. The solution, which could support this process is utilization of independent, easy to use devices. The paper is focused on the example of utilization the portable road traffic detectors. These devices are easy to use tools, which can help to collect traffic data including the vehicles classification. The Authors will introduce an example of practical utilization of this kind of device, Sierzega SR4, as well as the advantages related to that.
EN
Methods of vehicles detection and classification using image processing are becoming increasingly popular, especially due to their non-invasiveness in the road surface and relatively lower installation and maintenance costs. These methods are commonly used in traffic flow monitoring systems and detection of vehicles with specific parameters. Importantly, the use of video analytics methods is still characterized by sensitivity to external disturbances such as variable weather conditions. The work discusses selected data processing mechanisms that have been applied within the functioning vehicle recognition subsystem. As part of the analysis, the effectiveness of the applied solutions and sensitivity to the occurring weather conditions were assessed.
EN
Detecting and distinguishing vehicles with a maximum permissible weight up to 3.5 tonnes, among others required in the TLS 8+1 classification, due to the similar dimensions of selected vehicle groups is often a relatively complex process that requires the use of extensive classification methods. Detection of commercials vans is particularly important. Their parameters are similar to lorry vehicles and their incorrect classification, eg in systems of weighing vehicles in motion, results in the lack of information on exceeding the permissible total weight. The article presents the selected classification method and its effectiveness.
PL
W artykule przybliżono temat ewidencjonowania i klasyfikacji pojazdów w Polsce. Przytoczone zostały zarówno wybrane obowiązujące przepisy, jak również podstawowe zasady stosowane w przedmiotowym zakresie. Od 2004 roku w celu ujednolicenia klasyfikacji pojazdów oraz usprawnienia ich weryfikacji, do procedur stosowanych podczas rejestracji pojazdów włączono system pomocniczy, tj. elektroniczny katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opracowywany przez Instytut Transportu Samochodowego tzw. Katalog ITS.
EN
The article brings closer the topic of records and classification of vehicles in Poland. Quoted have been, both selected the applicable laws as well as fundamental principles applied in the field. Since 2004, in order to harmonize the vehicles classification and improve their verification, the procedures used during the registration of vehicles have been supplemented by the auxiliary system, i.e. the electronic catalogue of makes and type-approved vehicles admitted to the operation in the territory of the Polish Republic elaborated by the Motor Transport Institute so-called “The ITS Catalogue”.
EN
The article presents selected statistical analyses of data registered by weigh in motion systems (WIM). Particular analyses are intended to determine the distribution of selected parameters and assess the possibility of using statistical measures to test the long-term stability of WIM stations. Dataset from the WIM system was the subject of the research. Dataset is using different measurement solutions and technology.
6
Content available remote System nadzoru pojazdów na parkingach autostradowych za pomocą wideo monitoringu
PL
W artykule przedstawiono metodę klaryfikacji pojazdów za pomocą wirtualny detektorów. Metoda ta oparta jest na detekcji ruchu w zdefiniowanych strefach (wirtualnych detektorach). Klasyfikacja pojazdów została przeprowadzona na podstawie ich wysokości. Wykonano badania na jednym z parkingów MOP na autostradzie A2. Przedstawiono wyniki badań.
EN
This article presents a method of vehicles classification using virtual detectors. This method is based on motion detection in defined zones (virtual detectors). Classification of vehicles was carried out on the basis of their height. The study was performed on one of the parking lots of the highway A2. Shows the results of the research.
EN
Proper characteristics of the traffic flow is a particularly important issue in the process of optimizing the efficiency of transport networks as well as in the traffic control systems. One of the elementary parameters of traffic flows is the structure of vehicles, which evaluation, in case of the automatic systems, requires the implementation of proper algorithms and methods for vehicle classification. In the paper is presented a method of vehicles classification using the discriminant analysis. Furthermore authors developed a classifier, which aggregate data according to classification 8+1 in accordance with the TLS specifications and according with the classification presented in the specification COST 323. As input dataset to the classification method were used vehicle parameters recorded by the weight in motion systems.
PL
Artykuł przedstawia metodę klasyfikacji i zliczania pojazdów na podstawie danych wideo. Wejściowa sekwencja obrazów składa się z ramek pobranych ze strumienia wideo otrzymywanego z kamery umieszczonej nad drogą. Poszczególne obrazy wejściowej sekwencji obrazów są przetwarzane oddzielnie. Definiowane są dwa pola detekcji, początkowe pole detekcji i końcowe pole detekcji. Obrazy wejściowej sekwencji obrazów są konwertowane do reprezentacji punktowej. Obliczana jest suma punktów krawędziowych dla każdego pola detekcji. Na podstawie sum punktów krawędziowych wyznaczane są stany pól detekcji. Analiza stanów pól detekcji umożliwia klasyfikację i zliczanie pojazdów. W artykule zamieszczono wyniki pomiarów.
EN
The paper presents a method of vehicle classification and counting on the basis of video data. The input image sequence consists of consecutive frames taken from the video stream obtained from the camera placed above a road. Individual images from the input image sequence are processed separately. Two detection fields are defined, the initial detection field and the final detection field. Images from the input image sequence are converted into point representation. The sum of the edge points is calculated for each detection field. On the basis of the sums of edge points, states of the detection fields are determined. Analysis of the states of the detection fields allows vehicle classification and counting. Experimental results are provided.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14094--14102, CD 6
EN
This article presents considerations of disturbances in logistic system of historic building's repair and reconstruction. Flows of physical, financial and information were characterized and classified. Special attention is paid to the flows of information between participants in the process of building production, where diagnosed frequent disturbances caused unavailability or lack of required expert. The main disturbances arising from construction works such as adverse weather conditions, construction failures caused bad technical condition of building which was not enough sufficiently diagnosed. Equally frequent disturbance is investment financing system, which allows to obtain funds from multiple external sources however, this system associated with a changes in work schedule and in extreme cases leads to the execution of the works with in violation of the principles of construction.
PL
W artykule podjęto tematykę zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego. Dokonano charakterystyki oraz klasyfikacji logistyki w zakresie przepływów informacyjno-decyzyjnych, fizycznych oraz finansowych. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na istotę przepływów informacji pomiędzy uczestnikami procesu produkcji budowlanej, w których zdiagnozowano częste zakłócenia wynikające z niedyspozycyjności powołanych jednostek eksperckich lub ich braku. Do głównych zakłóceń wynikających z charakteru robót budowlanych należą zdarzenia losowe tj. niekorzystne warunki pogodowe a także awarie budowlane spowodowane złym stanem technicznym obiektu, który nie został dostatecznie zbadany na etapie diagnozowania konstrukcji. Równie częstym czynnikiem zakłócającym sprawne przeprowadzenie remontu lub renowacji obiektu zabytkowego stanowi system finansowania inwestycji, polegający na pozyskiwaniu środków z wielu źródeł zewnętrznych co wiąże się z zaburzeniem harmonogramu prac a w skrajnym przypadku prowadzi do realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną.
PL
Systemy pomiaru parametrów ruchu drogowego (pprd) odgrywają kluczową rolę w procesie optymalnego sterowania ruchem drogowym, nadzorowania tego ruchu oraz zbierania i przetwarzania informacji do celów statystycznych. W artykule opisano system pprd Traffic-1. Innowacyjność rozwiązania przejawia się w strukturze systemu, która może być modyfikowana przez użytkownika odpowiednio do aktualnych potrzeb pomiarowych oraz w zastosowanych algorytmach przetwarzania sygnałów.
EN
Systems of road traffic parameters measurement play a key role in the process of road traffic control, its supervision as well as gathering and processing information for statistical purposes. The work contains a brief description of constructed system of road traffic parameters measurement Traffic-1. Innovativeness of the solution is manifested in the structure of the system that can be modified by the user adequately to current measurement needs and in the used algorithms of signals processing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.