Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  state
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available State security in the systemic aspect
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
2
Content available Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
3
Content available Wstęp redaktora naukowego wydania
4
Content available remote The roots of armed conflicts: Multilevel security perspective
EN
The aim of this study is to indicate the roots of armed conflicts based on an analysis of a variety of theoretical approaches. The methodological framework for this research is Kenneth Waltz’s concept of analytical levels’ causes of armed conflicts: (1) the level of individual; (2) the level of the state; (3) the level of the international system. The armed conflicts are also generated by the nature of state regime and society, security dilemma mechanism, diversity between economic development, and rapidly growing population. The anarchy of the international system causes war, particularly due to the imbalance of power, power transition, challenging the hegemonic state by a rising power. The author presents a proposition of systematizing roots of armed conflicts and highlight the need for starting a discussion about developing approaches for the analysis of the roots of modern armed conflicts. The author highlights the need for starting a discussion about developing approaches for the analysis of the roots of modern armed conflicts. The starting point for discussion is introduced the concept of primary and supplementary approaches.
EN
The main purpose of the article is to examine the causal relationship between key elements of the geostrategic environment (i.e. political, military, and technological) and the changes in the characteristics of proxy force. Qualitative data analysis is used to identify the geopolitical environment conditions, actors, and their relationship. The causal analysis between key elements of the geopolitical environment, such as politics, military, and technological, therefore influences how proxy forces change character. The findings imply that the contemporary geopolitical environment is changing the character of the proxies. They can be used as multipurpose forces depending on the desired strategic outcome. The results advocate that proxies have a global reach beyond the traditional battlefield. These capabilities allow proxies to be used in a wide range of political, economic, and military activities, especially in peacetime, and, therefore, influencing, changing, and damaging the state’s mutual relationships. Despite differences between several theoretical perspectives of security theories, many concur on the low desirability of proxy force. The changing characteristics of proxy war allow state and non-state actors to wage war with a minimal use of force, or none at all, beyond the traditional battlefield. Political violence demonstrated through proxy force to fulfil foreign policy goals has become even more violent. In such action, disregarding the sustainable strategic goal can easily damage the state’s international relations and threaten international and regional stability. The overall findings show the urgency for a more holistic approach in the analysis of proxy warfare as part of security studies and military operations.
EN
Natural disasters have a specific position in terms of threats to the life and health of citizens, the environment, and the property of municipalities in individual regions. Their negative consequences can affect a lot of people and disrupt the routine processes on a large area. Natural disasters mostly have negative effects on people, material values and nature. In the case of largescale natural disasters, the functioning and stability of state systems may be compromised and impaired, including those in Poland and Slovakia.
PL
Klęski żywiołowe zajmują specyficzną pozycję pośród zagrożeń dla życia i zdrowia obywateli, środowiska oraz mienia komunalnego w poszczególnych regionach. Ich negatywne skutki mogą wpływać na znaczną liczbę ludzi i zakłócać funkcjonowanie dużych obszarów. Klęski żywiołowe najczęściej wywierają szkodliwy wpływ na obywateli, mienie oraz na przyrodę. Bardzo poważne klęski żywiołowe mogą zagrozić funkcjonowaniu i stabilności systemów państwowych lub je utrudniać. Problem ten dotyczy między innymi Polski i Słowacji.
PL
Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uroczyście świętowane w 2018 r., skłaniają do naukowej refleksji nad fundamentalnymi dla każdego państwa sprawami związanymi z wolnością i niepodległością. Do takich należy poczucie patriotyzmu, najogólniej rozumianego jako miłość do ojczyzny i gotowość do jej obrony, w imię poświęcenia nawet najwyższych wartości, jakimi są zdrowie i życie. Celem artykułu jest przedstawienie roli państwa w życiu obywateli, wskazanie różnic w postrzeganiu patriotyzmu w przeszłości i współcześnie oraz określenie gotowości Polaków do obrony swojego kraju. Wszystkie te elementy determinują tworzenie bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, bez którego nie można mówić o przeżyciu i rozwoju danego narodu i państwa. Wśród zastosowanych metod badawczych wykorzystano przede wszystkim metody teoretyczne, na czele z analizą i syntezą literatury przedmiotu, oraz metody empiryczne, w tym technikę ankietowania i studium przypadku.
EN
The celebrations of the 100th anniversary of regaining independence by Poland, solemnly celebrated in 2018, encourage scientific reflection on the fundamental issues related to freedom and independence for each state. These include the sense of patriotism, broadly understood as love for the motherland and readiness to defend it, in the name of sacrificing even the highest values of health and life. The aim of the article is to present the role of the state in the lives of citizens, to indicate differences in the perception of patriotism in the past and nowadays and to define the readiness of Poles to defend their country. All these elements determine the creation of Poland’s national security in the 21st century, without which one can not speak about the survival and development of a given nation and state. Among the applied research methods, first of all theoretical methods were used, including the analysis and synthesis of the literature on the subject as well as empirical methods, including the questionnaire technique and case study.
EN
The article focuses on presenting difficulties in interpreting the notion of state security in the context of the Polish scientific discipline of safety science. It presents the semantics of the words from which the State security is made, as well as the inseparable relationship. It presents the traditional way of perceiving the state's security and the factors that have contributed to the evolution of the term. It confronts the title type of security with national security, determines the differences in their interpretation and the possibility of their synonymic use. It summarises the conclusions articulated in earlier parts and exposes the modern importance of the term state security.
EN
The present paper is devoted to modelling of a probabi‐ lity measure of logical connectives on a quantum logic via a G‐map, which is a special map on it. We follow the work in which the probability of logical conjunction (AND), dis‐ junction (OR), symmetric difference (XOR) and their nega‐ tions for non‐compatible propositions are studied. Now we study all remaining cases of G‐maps on quantum lo‐ gic, namely a probability measure of projections, of impli‐ cations, and of their negations. We show that unlike clas‐ sical (Boolean) logic, probability measures of projections on a quantum logic are not necessarilly pure projections. We indicate how it is possible to define a probability me‐ asure of implication using a G‐map in the quantum logic, and then we study some properties of this measure which are different from a measure of implication in a Boolean algebra. Finally, we compare the properties of a G‐map with the properties of a probability measure related to logical connectives on a Boolean algebra.
PL
Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji, szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są podstawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzymanie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych metodyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu, a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw, dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się przekształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podejmowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji. W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarządzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projektach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
Projects are one of the most important areas of activity of many organizations, especially projects in the area of State security and defense, being the basic source of development of technologies affecting our security. Projects affect the development of the state security sector and the private sector associated with it. Security is one of the most important values for each country, hence the financial resources allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development, as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their management. The importance of applied project management methodologies is constantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which a different approach to the management of any organization’s activity is possible. In many institutions the way in which their activities are organized begins to be transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities such as projects. Project management plays an important and even key role in the strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as part of their implementation. Due to the large number of available project man agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology should be adapted to the individual needs of an institution. The article describes the most universal project management methodologies, the most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the analysis of various project management methodologies contained herein, gave the basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology in projects in the area of security and defense of the state.
11
Content available Współczesny wymiar bezpieczeństwa
PL
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczywistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również w wymiarze międzynarodowym.
EN
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field called securitology which deals with its research has been distinguished in the literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing the feeling of security. The term included in the title of the study has been systematically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is to show some contradictions in the interpretation of the security notion.
PL
W artykule poruszono problematykę zwalczania terroryzmu na płaszczyźnie zinstytucjonalizowanej Europy. Znakomitym obszarem badawczym w tym zakresie, z racji zarówno realnych zagrożeń, jak i aktywizowania obszaru przeciwdziałania, jest kontynent europejski. Początek powojennej europejskiej współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu datuje się na lata 70. ubiegłego wieku. Czynnikiem inicjującym była nowa twarz europejskiego terroryzmu. Ówczesny terroryzm zyskał na sile, a z narodowego przeobraził się w ponadnarodowy. Przeobrażenia te trwale zapisały się w środowisku bezpieczeństwa współczesnej Europy, w której wiele instytucji międzynarodowych podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi oraz reagowaniem na akty przemocy ze strony organizacji międzynarodowych.
EN
The article discusses the issue of combating terrorism at the level of institutionalized Europe. An excellent research area in this field, due to both the real threats and the activation of the counteraction area, is the European continent. The beginning of the post-war European cooperation in the field of combating terrorism dates back to the 1970s. The initiating factor was the new face of European terrorism. The terrorism of that time grew stronger and transformed from a national one into a supranational one. These transformations have permanently enshrined in the security environment of modern Europe, in which many international institutions respond to counteract terrorism and react to acts of violence on the part of international organizations.
14
EN
The launch of the Soviet Sputnik in 1957 resulted in the emergence of two legal concepts concerning spacefl ight. The first of them concerned harmless passage through airspace subjected to the sovereignty of states, the second - recognition that at the height of the trajectory of a passage, space is no longer subject to the sovereignty of states (res omnium communis). In both cases, we are dealing with limiting the sovereignty of states. Th ese issues have not been resolved to this day. The practice of spaceflight has confirmed the freedom of spaceflight, although it has not resolved the issue of the upper limit of airspace. It is worth emphasising, however, that the decisive factor for the development of space law was the customary law that arose in 1957, because states did not protest and tacitly accepted the principle of a harmless flight.
EN
The term Advanced Persistent Threats (APT, APTs) has a relatively short history – originated in the United States’ government spheres and as such was referred to cyber attacks waged by a state actor. The emergence of such threats has been linked to the evolution of the hacker underground that took place after 2000. The activity of specialists swelling the Black Hat ranks had the nature of criminal offences, targeting data collected by corporations and state institutions. Despite a dozen or so years of experience with APTs, they continue to be a dynamic category of contemporary cyber security threats, with many evolving components beyond simple classification. Their unambiguous identification as a strictly separate type is obstructed mainly by the complex structure of such attacks, prompting analysts to locate them in a catalog containing various known vulnerabilities, mechanisms, cycles and variables. The analysis of the problem and the evolution of attacks to date has led to the hypothesis that Advanced Persistent Threats are now in the phase of their further modification and testing as a means of offensive action in inter-state and asymmetric conflicts. Armed forces and special services of states saw in them not only a tool per se to achieve economic and military advantage, but a theoretical basis for further research on the development of advanced cyber weapon.
EN
A harmony between human being and natural resources are significant, but exploitation of the natural resources are not respectable in numerous sense. My main contention in this paper is that in order to save the natural resources for future generations there should be a state policy for equal distribution of natural resources, so that we can accomplish the need of the present generation and at the same time preserve the resources for future generations. This paper is an attempt to apply the Ronald Dworkin’s ethical philosophy of ambition-sensitive and endowmen-insensitive notion of distributional equality on sustainable development.
PL
Harmonia między człowiekiem a zasobami naturalnymi to kwestia niezwykle istotna, jednak eksploatacja zasobów naturalnych w wielu aspektach nie jest zrównoważona. Mój główny postulat w tym artykule jest taki, że aby oszczędzać zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń, powinna istnieć odpowiednia polityka państwa dotycząca równego podziału zasobów naturalnych, abyśmy mogli zaspokoić potrzeby obecnego pokolenia, a jednocześnie zachować zasoby dla przyszłych pokoleń. Artykuł ten jest zarazem próbą zastosowania etycznej filozofii Ronalda Dworkina w kontekście zrównoważonego rozwoju.
EN
The loss of biodiversity is a huge problem over recent years and is expected to continue. This is mainly due to human activity. Causes can be divided into direct; such as land use, pollution or climate change, and indirect, including demographic factors as well as economic and government issues. In order to avoid a further decline of biodiversity, nature conservation is undertaken, which plays a key role in preserving natural ecosystems. The aim of this review was to show the problem of loss of biodiversity and to compare the structure of nature conservation forms in Spain and Poland.
PL
Utrata bioróżnorodności to ogromny problem ostatnich lat i przewiduje się, że będzie miała nadal miejsce. Wynika to głównie z działalności człowieka. Przyczyny mogą być podzielone na bezpośrednie; takie jak użytkowanie gruntów, zanieczyszczenie środowiska lub zmiana klimatu, i pośrednie, co obejmuje czynniki demograficzne a także kwestie ekonomiczne i rządowe. W celu uniknięcia dalszego zaniku różnorodności biologicznej podejmowana jest ochrona przyrody, co odgrywa kluczową rolę w zachowaniu naturalnych ekosystemów. Celem opracowania było ukazanie problemu utraty różnorodności biologicznej oraz porównanie struktury form ochrony przyrody w Hiszpanii i Polsce.
EN
The problem of estimating unknown input effects in control systems based on the methods of the theory of optimal dynamic filtering and the principle of expansion of mathematical models is considered. Equations of dynamics and observations of an extended dynamical system are obtained. Algorithms for estimating input signals based on regularization and singular expansion methods are given. The above estimation algorithms provide a certain roughness of the filter parameters to various violations of the conditions of model problems, i.e. are not very sensitive to changes in the a priori data.
19
Content available remote Człowiek wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa
PL
Gdyby ludzie wiedzieli wszystko na temat bezpieczeństwa, nie byłoby konfliktów ani wojen. Jednak bezpieczeństwo jest pojęciem, które należy stale uaktualniać i rozważać, by umożliwiać współczesnym narodom nie tylko przetrwanie, lecz także rozwój. Bezpieczeństwo to szerokie pojęcie, a zapotrzebowanie na nie przychodzi wraz z narodzinami człowieka oraz nieodłącznie towarzyszy ludziom przez całe życie, niezależnie od stanu i stopnia czy kierunku aktywności. Ze względu na swoją istotę i społeczne znaczenie wraz z postępem ludzkości staje się coraz bardziej złożonym zagadnieniem. Przez swoją istotę bezpieczeństwo jest problemem rozważanym zarówno z punktu widzenia indywidualnych osób, jak też całych społeczności i narodów. Znaczenie tych czynników dla kształtowania bezpieczeństwa państwa może być różne w różnym czasie, uwarunkowane całym splotem powiązań i zależności, jakie powstały w danej przestrzeni społeczno-politycznej przy udziale danego państwa oraz jego sąsiadów i innych partnerów międzynarodowych. Prezentowane opracowanie dotyczy refleksji nad systemem ochrony i obrony jednostki, społeczeństwa i państwa jako całości we współczesnych uwarunkowaniach geopolitycznych świata. Autor wskazuje na istotę i charakter zagrożeń oraz ich skutki dla odpowiednich sfer bezpieczeństwa. Odnosi się do celu polityki bezpieczeństwa państwa oraz wskazuje na źródła i skalę zagrożeń w kryterium przedmiotowym zagadnienia. Autor artykułu na podstawie badań własnych oraz literatury przedmiotu ukazuje również społeczny wymiar i wpływ na poczucie bezpieczeństwa w perspektywie kondycji współczesnej rodziny, obszernie podkreślając funkcjonalność tej podstawowej komórki społecznej. Wskazuje również na proporcje bezpieczeństwa określone w ramach społecznych, narodowych, międzynarodowych oraz odpowiednich czynników, takich jak gospodarcze i polityczne, warunkujące całościowy opis poruszanych zagadnień w kontekście bezpieczeństwa narodowego.
EN
If people knew everything about security there would not be any conflicts or wars, claims the author. However, security is a concern constantly rationalized; and one has to keep in mind that it is not only the problem of survival, but also of development. Security is a broad concept and its relevance arises with the birth of an individual and is constant through the entire life, no matter what the status and state of activity. Because of its essence and social meaning it evolves in complexity in correlations to human evolution. It is discussed through a prism of individual perspective and, at the same time, perspectives of societies and nations. The meaning of those aspects for state security and its creation is derivative of various temporal nexus of events and determinants growing form the socio-political spheres, of the state and its neighbors, or other international entities. The author’s perspective in view of this, presents the reflection on security systems for protection of the individuals, society, and state as an unified actor of contemporary geopolitical global realm. The essence and characteristics of presented dangers points at their effects at a given security dimension. It refers to the political security goals of the state and concentrates at the sources and scales of dangers within the frames of security discussions. Based on own researches and academic sources the author explores the social extension of security and its influence on condition of a contemporary family life, underlining its importance as a basic cell of society. The holistic description presented in the article proportionally exhibits different frames of security, the social, national, international, and its aspects, such as economic, and political, in the context of national security.
PL
W artykule przedstawiono powinności państwa w dziedzinie obronności. Należą one do podstawowych funkcji państwa. Zważywszy na powyższe należy wyraźnie podkreślić, że jednym z podstawowych obowiązków państwa jest zapewnienie jego obronności oraz bezpieczeństwa obywateli, czego wyrazem jest treść art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Następnie poddano analizie ustrój administracji publicznej przez pryzmat realizacji określonych zadań z obszaru obronności państwa. Uwzględniono jej strukturę terytorialną i podział na administrację rządową i samorządową oraz specyfikę charakteru tego zadania.
EN
The article presents the state’s defense obligations. They belong to the basic functions of the state. Given the above, it is important to emphasize clearly that one of the basic duties of the state is to ensure its defense and the security of its citizens, as reflected in the content of art. 5 of the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997. Subsequently, an analysis was made of the system of public administration through the prism of accomplishing certain tasks in the area of defense of the state. It included its territorial structure and division into government and self-government administration and the specific nature of this task.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.