Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  udział
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this paper is to outline a history of the participation of Polish female soldiers in the World War I. Its outlines their commitment, struggle, and efforts made to contribute to Poland's military effort during the war. The article describes the legal situation of the military participation of women in Poland, and also deals with their role and place in society. Design/methodology/approach: The aim of the article was to organize, systematize and describe the knowledge about the role and participation of female soldiers of the Polish armed forces during the World War I. The above theoretical goal has been achieved by applying the methods of analysis, synthesis, deduction, induction and inference. Findings: In the course of the work were found results, which testify to historically underestimated contribution of women in war efforts. These, both in reinforcement and in other spheres of hostilities significantly contributed to the end of the war and its final result. Social implications: Publication of the article may contribute to increasing social awareness of the underestimated participation and involvement of female soldiers in military action during the war and of the social and cultural roles they fulfill. Originality/value: The article organizes and systematizes the knowledge about the military service of women in the described period. It is addressed both to people associated with all kinds of uniformed services, management and command, as well as people from the civilian environment.
EN
The current structure for the International Committee for NDT and the Regional groups which include the European Federation of NDT established in the 1990s is presented. EFNDT has proposed a reorganisation of the ICNDT / Regional Federations, with clearer definitions as to what is to be done at each level and stronger coordination. In order to promote fairness and safety in Europe, it is essential that each EFNDT Member society makes a commitment to uphold and promote the principles of the EFNDT Code of Ethics and in doing so, we will create a greater level of trust and confidence, and a positive perception of the non-destructive testing profession. EFNDT is currently managed by a President, Vice President and eight other Board of Directors who are democratically elected at the EFNDT General Assembly. It is essential however, that the Board of Directors and the other 22 member societies and 7 associate members communicate effectively in order to develop a harmonised approach to the provision of NDT products and services. In terms of normalisation, EFNDT ’s key process is the Multilateral Recognition Agreement (MRA ), which promotes harmonisation of the personnel. Certification schemes operated by Certification Bodies and nominated by the national NDT societies facilitate worldwide recognition and acceptance of certificates of competence. Cooperation of NDT Companies across European countries will promote global harmonisation and will facilitate the sharing of knowledge and skills to mutual benefit. Education and training are also key components of international cooperation and harmonisation; EFNDT are currently considering creating documents about the requirements for training centres and defining the levels of excellence. The United Kingdom has undergone a transformation in terms of delivering Apprenticeships, in particular NDT Apprenticeships. EFNDT are considering the possibility of a European apprenticeship scheme framework for NDT. The NDT personnel in Europe have a responsibility to promote NDT as a key Engineering skill which helps to reduce risk, operate safely and save lives.
PL
W artykule przedstawiono obecną strukturę Międzynarodowego Komitetu NDT oraz grup regionalnych Europejskiej Federacji NDT założonych w 1990 roku. EFNDT zaproponowała reorganizację ICNDT i federacji regionalnych na każdym poziomie dla lepszej koordynacji działań. W celu promowania uczciwości i bezpieczeństwa w Europie, istotne jest, żeby organizacje członkowskie EFNDT zobowiązały się do wspierania i promowania zasad Kodeksu Etyki EFNDT aby stworzyć wyższy poziom zaufania i pozytywnego postrzegania badań nieniszczących. EFNDT jest obecnie zarządzana przez Prezesa, Wiceprezesa i ośmiu innych demokratycznie wybranych przez Walne Zgromadzenie EFNDT, członków tworzących Zarząd. Istotne jest, aby Zarząd, 22 organizacje członkowskie oraz 7 członków stowarzyszonych mogli się skutecznie komunikować w celu opracowania spójnej oferty produktów i usług NDT. W zakresie normalizacji kluczową procedurą EFNDT jest wielostronna umowa o uznawaniu (MRA ), sprzyjająca spójności personelu. Systemy certyfikacji prowadzone przez jednostki certyfikujące, nominowane przez krajowe towarzystwa NDT ułatwią prowadzenie procesu wzajemnego uznania i akceptacji świadectw kwalifikacji na skalę światową. Współpraca firm NDT w różnych krajach europejskich będzie promować koherencję globalną oraz ułatwi wymianę wiedzy i umiejętności dla wzajemnych pożytków. Kształcenie i szkolenia są również kluczowymi elementami międzynarodowej współpracy i spójności. EFNDT rozważa obecnie tworzenie dokumentów dotyczących wymagań dla ośrodków szkoleniowych i definiowanie poziomów doskonałości. Wielka Brytania przeszła transformację w zakresie organizacji praktyk zawodowych, w szczególności staży w obszarze badań nieniszczących. EFNDT rozważa możliwość stworzenia europejskich ram programu praktyk dla NDT. Personel NDT w Europie ma obowiązek promowania badań nieniszczących jako kluczowej umiejętności inżynierii co w efekcie pomoże zmniejszyć ryzyko groźnych zdarzeń, prowadzić bezpiecznie produkcję i chronić życie ludzkie.
EN
The article aims at presenting the public communication programme based on civic participation model, which deals with shale gas exploration and extraction, "Together about shale gas". The programme was prepared on the initiative of the Marshal of the Pomorskie Voivodeship and is going to be implemented on the area of three voivodeships of northern Poland. As stated in the article, the programme constitutes an innovative and pioneer undertaking on the Polish ground, which pertains to the issue of public communication and decision-making when implementing controversial infrastructure investments. The first part of the article outlines the challenges that the communication measures will have to face in the area of Pomorskie voivodeship and key actions implemented so far. The next chapter constitutes a sociological diagnosis ofthe situation related to the public reactions to shale gas exploration. Further on the article lists the main assumptions and solutions within the scope of public communication and public conflict management, which form grounds for the "Together about shale gas" programme. The key part of the text presents the most important elements of the programme and how they were implemented.
4
Content available remote Udział Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach pokojowych
5
Content available remote Udział transportu w nakładach i kosztach mechanizacji uprawy buraków cukrowych
PL
W wybranych gospodarstwach rolniczych powiatu tarnowskiego, określono nakłady pracy ludzi oraz nakłady mechanicznej siły pociągowej w odniesieniu do prac polowych i transportowych liczonych na 1ha uprawy oraz 1t plonu. Stwierdzono m. in., iż transport samego plonu w nakładach mechanicznej siły pociągowej stanowi 29,7% a w kosztach mechanizacji uprawy 24,8%.
EN
Paper analysed the share of transporting harvested yield in the expenditures and mechanization costs of sugar beet production on selected farms of the Tarnów district. The human labour and mechanical teactive force inputs were determined in relation to field and transportation operations calculated per 1ha of cultivated area and per 1t of crop yield. It was found that the share of crop yield transport makes 29.7% of mechanical tractive force inputs and 24.8% costs of cultivation mechanization.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.