Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Ukrainą
PL
W ostatnich latach komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Ukrainą, mimo szeregu trudności (odmienny rozstaw szyn, Ukraina nie jest członkiem UE, itp.), wykazuje znaczną dynamikę wzrostu, zarówno w segmencie przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Dawne rejony przeładunkowe, zbudowane na potrzeby wojska przed 1989 r., zostały albo przystosowane także do celów cywilnych, albo zlikwidowane. Poza tym, gospodarka ukraińska od dwóch lat notuje kilkuprocentowy wzrost gospodarczy, co automatycznie przekłada się na zwiększenie wolumenu przewozów, w tym wymiany handlowej z krajami sąsiednimi, także z Polską. Przyczynia się do tego import z Ukrainy do Polski surowców (rudy żelaza czy stali surowej), a kolej jest idealnym środkiem do ich przewozu. Ponieważ w Polsce przebywa ok. 1,0–1,5 mln obywateli Ukrainy, zatem poprawienie komunikacji pasażerskiej stało się priorytetem zarówno spółek PKP, jak i UZ, a efekty są pozytywnie oceniane przez przewoźników po obu stronach granicy (w tym pociąg IC relacji Kijów–Lwów–Przemyśl). Atutem kolei w komunikacji polsko-ukraińskiej jest znacznie niższy czas przejazdu w porównaniu z samochodem czy autobusem, co wynika z możliwości wdrożenia bardziej sprawnej odprawy granicznej w pociągu w porównaniu z pozostałymi środkami transportu. Nowym projektem, obecnie na etapie dyskusji pomiędzy PKP i UZ, jest włączenie się do programu Nowy Jedwabny Szlak.
EN
The railway communication Poland–Ukraine condition, despite a number of difficulties (different rail gauge, Ukraine is not a member of the EU, etc.), could be described as optimistic in last time and considerable growth dynamics is observed, both in the passenger and freight divisions. Former transshipment areas, built for military use before 1989, have either been adapted for civilian use or dismantled. In addition, the Ukrainian economy has got several percent of growth over the last two years, which causes automatically increasing volume of rail transport, and trade with neighboring countries, including Poland. Most volume of import from Ukraine to Poland is iron ore or crude steel, which is transported by rail today (the railway is an ideal way of transport of bulk goods over long distances). About 1.0–1.5 million citizens of Ukraine live or studying in Poland for 2–3 years, so improving passenger communication has become a priority for both PKP and UZ operators, and the effects are positively evaluated by operators from both countries (for instance, new IC train Kyiv–Lviv–Przemysl). The advantage of the railway in the Polish-Ukrainian transport is that the journey which time is considerably lower than that of a car or a bus, which comes from the possibility of implementing a more efficient border check on the train board in comparison to other ones. The new project, now at the stage of discussion between PKP and UZ, is to join to the New Silk Route program.
2
Content available Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Litwą
PL
Granica polsko-litewska w okresie ostatnich 25 lat ewoluowała od całkowicie zamkniętej do całkowicie otwartej, co jest spowodowane m.in. przynależnością obu krajów do UE oraz strefy Schengen. Dostępność unijnych funduszy pomocowych spowodowała, iż w Polsce i na Litwie rozpoczęto proces modernizacji infrastruktury, w tym kolejowej – liczne linie zostały zrewitalizowane lub zmodernizowane, pozyskano także nowoczesny tabor. Proces ten jest znacznie bardziej odczuwalny na Litwie niż w Polsce, z powodu nadrabiania przez północno-wschodniego sąsiada Polski znacznie większego zapóźnienia cywilizacyjnego. Przykładem jest tabor zachodniej produkcji na sieci LG, przed 1991 r. praktycznie nieobecny. Jednym z elementów łączących oba kraje będzie projektowana linia Rail Baltica, czyli linia normalnotorowa biegnąca z Berlina przez Warszawę, Białystok, Ełk, Suwałki, Kowno, Rygę do Tallina, i być może do Helsinek (wybudowano już odcinek od granicy z polsko-litewskiej do Kowna). I choć nie wszystkie plany kończą się sukcesem, np. niewielkie wykorzystanie potencjału przejścia granicznego Trakiszki– Mockava, to symbole przeszłości takie jak nienowoczesna seria M62 powoli odchodzą w niebyt.
EN
The Polish-Lithuanian border has evolved over the past 25 years from completely closed to fully opened, which is caused by membership of both countries to the EU and the Schengen zone. The availability of EU funds has led to the modernization of infrastructure in Poland and Lithuania, including railway lines - many of them have been revitalized or modernized, and modern rolling stock has been acquired. This process is much more advanced in Lithuania than in Poland, due to catching up by the North-Eastern neighbor of Poland considerably larger civilization lags. An example is the Western-built rolling stock used on the LG network now, before 1991 absent in fact. One of the elements connecting the two countries will be the proposed the Rail Baltica line - the normal gauge line from Berlin through Warsaw, Bialystok, Elk, Suwalki, Kaunas, Riga to Tallinn, and possibly to Helsinki (already a stretch from the Polish-Lithuanian border to Kaunas has been built). However, not all plans are successful, for example the lack of passenger communication between Warsaw and Vilnius, including the abandonment of the SUW 2000 system, or the limited use of the Trakiszki - Mockava border crossing point, but symbols of the past such as the mysterious M62 class are gradually removed from normal exploitation.
PL
Wschodnia granica Polski jest także granicą pomiędzy systemami kolejowymi 1 435 mm i 1 520/1 524 mm. W ostatnim stuleciu ulegała one wielokrotnemu przesunięciu wraz ze zmianą granic państwowych. Linie kolejowe obu systemów tworzyły system wzajemnych powiązań ze stacjami przeładunkowymi, a na obszarze Polski linie te funkcjonowały obok siebie. W węźle łódzkim np. stykały się ze sobą dwie linie systemu 1 524 mm i jedna systemu 1 435 mm.
PL
Z przyczyn geograficznych, pomiędzy Polską a Czechami i Słowacją, mimo stosunkowo gęstej lokalnej sieci kolejowej, brakuje linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych, wymaganych dla współczesnego, zwłaszcza pasażerskiego, ruchu międzynarodowego. Otwarcie granic w ramach strefy Schengen stwarza duże szanse na szybki rozwój kolei w tym regionie i restrukturyzację sieci kolejowej, łącznie z budową nowych linii dużych prędkości w ramach sieci TEN-T. Członkostwo tych trzech krajów w UE, czyli ujednolicenie prawa czy przepisów także kolejowych, pomaga przełamywać bariery komunikacyjne, stając się także forum wzajemnej współpracy. Istotna jest także dostępność funduszy pomocowych UE, przeznaczonych na modernizację infrastruktury kolejowej oraz zakupy nowego taboru.
EN
Despite of relatively high density of the rail network between Poland and the Czech and Slovak Republics, and because of geographically reason, mostly these lines between Poland and its southern neighbors are local ones, and modern lines needed in present-day international passenger traffic, are absent in fact. Liquidation of border control between the Schengen zone countries, could create great opportunities for rapid development of railways in this region and a chance for effective restructuring of railway lines included in the TEN-T network. Membership in the EU could help in unification of the law and passing barriers in state ommunication, also become a forum for effective cooperation. The availability of EU funds dedicated for the modernization of railway infrastructure and purchasing of modern rolling stock are also important.
5
Content available Komunikacja kolejowa między Polską a Białorusią
PL
Granica polsko-białoruska, jest zewnętrzną granicą UE oraz miejscem, gdzie zbudowano stacje wyposażone w sieć kolejową o rozstawie 1435 mm oraz 1520 mm. Po 1945 r. w obrębie stacji granicznych powstały wojskowe rejony przeładunkowe, zbudowane z mysią o wykorzystaniu podczas wojny. Po zmianie doktryny politycznej w Polsce po 1989 r. oraz integracji ze strukturami zachodnimi (UE, NATO) wspomniane obiekty przystosowano do celów cywilnych. Powstanie niepodległej Białorusi po rozpadzie ZSRR spowodowało konieczność ułożenia wzajemnych stosunków polsko-białoruskich. Spośród sąsiadów Białorusi, Polska jest jedynym krajem, który stosuje rozstaw szyn 1435 mm, co oznacza także konieczność zbudowania infrastruktury przeładunkowej w ruchu towarowym, ewentualnie stosowania komunikacji przestawczej (konwencjonalnej, automatycznej). Stosunkowo wysoki poziom przewozów towarowych przez Białoruś, zwłaszcza tranzytem, jest spowodowany położeniem tego kraju na ważnym szlaku komunikacyjnym, biegnącym z Chin i Rosji do Europy. Głównym przejściem granicznym pomiędzy Polską i Białorusią jest Terespol-Brześć, a kolejne to Siemianówka-Świsłocz, czy Kuźnica Białostocka-Bruzgi, przy czym główną rolą wyżej wymienionych przejść jest obsługa ruchu towarowego. W dalekobieżnym ruchu pasażerskim wykorzystane jest praktycznie tylko przejście Terespol-Brześć, ze znaczną liczbą par pociągów.
EN
The Polish–Belarusian border is the outer border of the EU and the place where stations with a 1435 mm and 1520 mm rail gauge have been built. After 1945, military transshipment zones were built within the border stations, for use during the war. These objects were adapted for civil use, after the change of political doctrine in Poland after 1989 and integration with Western structures (EU, NATO). The emergence of an independent Belarusian state after the collapse of the USSR resulted in the necessity of establishing mutual Polish-Belarusian relations. Among the neighbors of Belarus, Poland is the only country that uses a 1435 mm rail gauge, which also implies the need to build a transshipment infrastructure for freight traffic and possibly use a rail gauge change (conventional, automatic) transport in passenger and freight traffic. The relatively high level of transport of goods by Belarus, especially transit, comes from the country’s localization on a major communication way, going from China and Russia to Europe. The main border crossing between Poland and Belarus is Terespol–Brest, followed by Siemianowka–Swislocz and Kuznica Bialostocka–Bruzgi and their main role is freight traffic. The longdistance passenger trains use in fact the Terespol–Brest border crossing and a considerable number of trains are observed there.
PL
W ocenie kolejowej komunikacji Azji – największego kontynentu świata (33% powierzchni) – istotną rolę odgrywa znaczne, a w niektórych przypadkach krańcowe, zróżnicowanie. W tej części globu spotyka się najwyższe góry, rozległe pustynie, tundrę i dżunglę. Można zauważyć również znaczne różnice kulturowe, narodowościowe oraz kontrasty natury ekonomicznej. Zamieszkująca tu ludność z jednej strony pieczołowicie kultywuje tradycje, natomiast z drugiej widoczne jest dążenie do osiągnięcia najnowocześniejszych zdobyczy współczesnej cywilizacji.
PL
W poprzednim numerze „lnfrastruktury Transportu" zostały opisane problemy taryfowe, na jakie natrafia pasażer chcący skorzystać z komunikacji miejskiej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym [4]. W tym numerze tematyka ta zostanie rozszerzona o kolej o charakterze miejskim i aglomeracyjnym.
8
Content available remote Organizacja transportu w „Polsce powiatowej”
PL
Transport publiczny w większości krajów Unii Europejskiej jest wspierany ogromnymi środkami z budżetów publicznych. Także w Polsce środki publiczne pokrywają ponad 80 procent wydatków na wykonywanie kolejowych przewozów regionalnych oraz 60 procent na pokrycie kosztów działania komunikacji miejskiej. Z uwagi na to zaangażowanie środków publicznych w niemal 100 procentach są to przewozy organizowane i współfinansowane przez organy samorządu terytorialnego lub władze państwowe.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza dwóch pierwszych miesięcy funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin (PLL) pod kątem skorelowania komunikacji lotniczej, kolejowej i publicznego transportu drogowego. Wnikliwej analizie zostały poddane sygnały prasowe związane z funkcjonowaniem istniejącej siatki połączeń z nowopowstałym lotniskiem. Jakie główne problemy pojawiły się po otwarciu lotniska? Czy infrastruktura lotniskowa, kolejowa i drogowa spełniły swoje zadania? Pasażerowie sygnalizowali problemy z rozkładem pociągów w razie spóźnienia samolotu - czy zostały uwzględnione i rozwiązane? W jaki sposób? Oprócz sugestii związanych z połączeniem kolejowym analizie poddany został publiczny transport drogowy: możliwość dojazdu do PLL z Lublina i Świdnika oraz z innych miast regionu (Chełma, Zamościa, Puław, Radzynia Podlaskiego). Na pytania te zostaną udzielone odpowiedzi w oparciu o publikowane raporty z działalności PLL, archiwa prasowe i wywiady z pracownikami PLL, przedstawicielami lubelskich firm transportowych oraz władz regionu.
EN
The purpose of this article is to analyze the first two months of functioning of the Lublin Airport (PLL) due to air, rail and public road transport correlation. Released newspapers signals related to the functioning of the existing grid connections with the newly created airport has been deeply analyzed. What are the main problems appeared after the airport was opened? Has the airport's, rail and road infrastructure fulfilled their tasks? In case of the flight delays, some problems with train schedules were indicated by the passengers - have they been considered and resolved? How? Along of the suggestion of a rail connection, public road transport has been analyzed as well: Connections and arriving possibilities at PLL from Lublin and Swidnik and other cities in the region (Chełm, Zamość, Puławy, Radzyń Podlaski). Those questions will be answered on published reports basis of the PLL activities, press archives and interviews with PLL employees, Lublin's transport companies representatives and the regional authorities.
10
Content available remote Koncepcja przystanku komunikacji kolejowej w rejonie Areny Wratislavia
PL
Zaproponowano budowę przystanku osobowego na linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław-Szczecin, przebiegającej w pobliżu budowanej we Wrocławiu Areny Wratislavia. Rozpatrywane są dwie możliwości lokalizacji przystanku osobowego względem istniejącego wiaduktu drogowego (w ciągu ulicy Kosmonautów) nad magistralą kolejową. Przedstawiono w kilku wariantach rozwiązanie infrastruktury przystanku.
EN
There were proposed to build a passenger stop on the railway line No 273 relationship Wroclaw-Szczecin, running close to the Wratislavia Arena in Wroclaw in the paper. There were considered two possible passenger stop locations: close to the existing road viaduct (over the Kosmonautów Street) and over the main railway. Several variants of stop infrastructure solution have been presented.
PL
W artykule omówiono problem połączenia komunikacją kolejową Portu Lotniczego Wrocław z centrum miasta, uwzględniając toczące się w mediach dyskusje i wypowiadane w Magistracie Wrocławskim argumenty, dotyczące sfery społeczno-ekonomicznej oraz podejmowane decyzje. Na tej bazie przedstawiono propozycję trasy kolejowej z układem torów stacji docelowej, stanowiącą w szczególności również własny punkt widzenia.
EN
There were discussed the problem of rail transport connections from Wroclaw Airport to the city centre in the paper, taking into account the ongoing discussions in the media and spoken in Wroclaw Magistrate’s arguments concerning the socio-economic and policy decisions. On this basis there were proposed the layout of the railway tracks the destination station, providing in particular also its own point of view.
PL
Od ponad trzech lat trwają prace nad uzgodnieniem koncepcji komunikacji kolejowej w obrębie aglomeracji śląskiej oraz połączenia jej miast z międzynarodowym dworcem lotniczym w Pyrzowicach. Zainicjowane przez Śląski Urząd Marszałkowski prace studyjne dały w zeszłym roku odpowiedź na pytanie, jak optymalnie wytyczyć połączenie szynowe pomiędzy możliwie największą liczbą ośrodków miejskich na terenie aglomeracji z lotniskiem.
13
Content available remote Współdziałanie komunikacji drogowej i szynowej w obsłudze regionów
PL
Dla rozwoju regionu, oprócz dogodnego położenia, wykwalifikowanej siły roboczej, bliskości surowców naturalnych, odpowiedniej polityki fiskalnej, potrzebny jest także dogodny i sprawny układ komunikacyjny. Dlatego tak ważne jest powiązanie komunikacji drogowej z kolejową. Na Dolnym Śląsku sieć kolejowa jest bardzo dobrze rozbudowana, a punkty węzłowe mają dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych. Pomimo regresu w przewozach kolejowych, szczególnie pasażerskich, można postarać się o wykorzystanie dużego potencjału kolei dla przewozów regionalnych czy aglomeracyjnych. Wstępnie można przeanalizować strukturę sieci kolejowej i zastanowić się nad jej potencjalnym lepszym wykorzystaniem dla przewozów pasażerskich. Oczywiście wymaga to szeregu analiz i całościowego projektu, a przede wszystkim bardzo dużych nakładów na przywrócenie ruchu oraz nowe inwestycje w komunikacji kolejowej.
EN
Fundamental factor for region development is, except proper localisation, natural resources, the qualified labour and suitable fiscal policy - convenient and efficient communication. Therefore, very important is to take actions to generate suitable connections between road and railway transport. On Lower Silesia trackage is strongly developed, similarly, nodal points access to the relevant routes. Because of railway regress, particularly in passenger transport, it has been created an idea to use a railway potential for develop regional and agglomeration transport. Initially, there is necessity to assess the trackage structure and analyse its potential to improve passenger transport. Obviously, it requires many analyses and general project, as well as large expenditures for new investments in railway transport.
PL
Obecnie rozwinięte państwa świata coraz częściej obierają drogę realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, która w zakresie transportu przełamuje dotychczasową dominację komunikacji samochodowej. Jak wykazują analizy i badania, w porównaniu z transportem drogowym wykonanie tej samej pracy przewozowej przez kolej charakteryzuje się kilkukrotnie mniejszym zużyciem energii, zajętością terenu, poziomem emisji spalin i hałasu oraz wielokrotnie mniejszą wypadkowością. Dlatego też po okresie wielkiego regresu zauważany jest od pewnego czasu stopniowy wzrost udziału kolei w przewozach.
15
Content available Zintegrowany system kolejowo-tramwajowy w Zwickau
PL
W dotychczas poznanych przykładach integracji komunikacji kolejowej i tramwajowej zwykle tramwaje wjeżdżały na tory kolejowe. Zupełnie odwrotny system funkcjonuje we wschodnioniemieckim mieście Zwickau. Na zastosowanie opisanego rozwiązania znaczący wpływ miało duże oddalenie dworca kolejowego Zwickau Hbf od centrum miasta, co było solą w oku spółki Vogtlandbahn, lokalnego przewoźnika kolejowego.
PL
W 1985 r. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (EKMT) podjęła rezolucję numer 54 inicjującą program dostosowania całego systemu transportowego do obsługi osób niepełnosprawnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.