Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic dispatch problem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematyka artykułu dotyczy wykorzystania techniki obliczeniowej bazującej na zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych w celu rozwiązania zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym. W artykule określono sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym ewoluujących osobników oraz zdefiniowano postać funkcji dopasowania. Zaproponowano także sposób realizacji selekcji osobników w warunkach optymalizacji wielokryterialnej.
EN
The topic of the paper is about implementation of computational technique based on evolutionary algorithms for economic dispatch problem in energetic system. In the paper we defined the mode of coding of solutions on the genetic material of evolving individuals and proposed the formula for fitness function calculation. Moreover, we proposed the way of selection of individuals under the conditions of multi-objective optimization.
PL
Tematyka artykułu dotyczy zastosowania nowej wersji algorytmu genetycznego, określanej mianem grupowego algorytmu genetycznego, w celu rozwiązania zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy cieplne bloki energetyczne występujące w systemie elektroenergetycznym. Główną zaletą grupowego algorytmu genetycznego jest fakt, że wartość funkcji dopasowania wyznaczana jest jednocześnie dla większej grupy osobników, co zapobiega przedwczesnej zbieżności tego rodzaju algorytmu do jednego z licznych optimów lokalnych.
EN
The topic of the paper is about implementation of a novel version of genetic algorithm, which is called a group-based genetic algorithm. We use this kind of algorithm in order to solve an economic dispatch problem among energetic blocks in the electrical energetic system. The main merit of the group-based genetic algorithm is that the fitness function is calculated simultaneously for a larger group of individuals which disables the premature convergence to some of the numerous local optima.
PL
Tematyka artykułu dotyczy zastosowania obliczeń ewolucyjnych w celu optymalizacji procesu magazynowania energii wyprodukowanej w elektrowniach solarnych. W artykule zaproponowano wykorzystanie binarnego sposobu kodowania rozwiązań na materiale genetycznym podlegających ewolucji osobników. Zdefiniowano także postać funkcji celu pozwalającej na efektywne przeprowadzenie oceny uzyskiwanych na drodze ewolucyjnej rozwiązań.
EN
The topic of the paper is about implementation of evolutionary computation technique for the purpose of optimization of energy storage which was generated in solar power plants. In the paper we propose the way of coding of solutions on genetic material of evolving individuals. We also define fitness function which allows us to compare the solutions that are obtained with the use of evolutionary methods.
PL
Tematyka artykułu dotyczy zagadnienia ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy bloki elektroenergetyczne elektrowni cieplnych w sytuacji zainstalowania znacznego poziomu mocy w elektrowniach solarnych opartych na ogniwach fotowoltaicznych. Na potrzeby rozwiązania rozważanego zagadnienia optymalizacyjnego autorzy zaproponowali wykorzystanie techniki obliczeń ewolucyjnych.
EN
The topic of the paper is about finding the solution of economic dispatch problem of thermal units in the electrical energetic system in the case of presence of solar power plants with high values of installed power. In the paper we propose to use evolutionary computations technique to solve the above mentioned optimization problem.
PL
W artykule rozważono możliwości zastosowania inspirowanych biologicznie algorytmów poszukiwań w celu wyznaczania ekonomicznych planów produkcji energii elektrycznej w dobowym horyzoncie czasowym. W szczególności w artykule zaproponowano efektywny sposób kodowania poszukiwanych rozwiązań za pomocą ciągów binarnych. Podano także sposób wyznaczania wartości funkcji celu i oceny na jej podstawie jakości uzyskiwanych rozwiązań.
EN
In the paper we discuss the possibilities of implementation of biologically inspired computational techniques for searching of economic plans of electric energy production for 24-hours period. Particularly, in the paper we propose an effective coding system for solutions which is based on the binary strings. Moreover, we propose the way of calculation of fitness function, and we explain how the solutions can be validated.
PL
W artykule rozważono zagadnienia związane z wyznaczaniem ekonomicznych planów produkcji energii elektrycznej w sensie minimalizacji ilości paliwa spalonego w blokach energetycznych elektrowni cieplnych. W rozważaniach dodatkowo uwzględniono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wodne, wiatrowe i solarne. W celu rozwiązania rozważanego problemu optymalizacyjnego zaproponowano wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego, dla którego przedstawiono sposób kodowania rozwiązań na materiale genetycznym osobników i zdefiniowano postać funkcji dopasowania.
EN
In the paper we discuss the issues related to economic planning of production of electrical energy in the sense of minimizing the amount of fuel burnt in thermal power-blocks. Moreover, we take intoaccount the renewable power sources such as hydro-power plants, and also wind and solar electrical power sources. We propose to use an evolutionary algorithm to solve this optimization problem. In the paper we present the coding mode of the solutions on the genetic material of individuals and we define the fitness function.
PL
Zagadnienie ekonomicznego rozdziału obciążeń jest ważnym problemem współczesnej elektrotechniki. Celem ekonomicznego rozdziału obciążeń jest znalezienie takich wartości mocy generowanych w poszczególnych elektrowniach, aby całkowity koszt produkcji energii osiągnął wartość możliwie najmniejszą. Jest to zatem problem istotny również z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ mniejsze koszty wytwarzania energii elektrycznej posiadają bezpośrednie przełożenie na łączną ilość spalanych w elektrowniach paliw kopalnych. W artykule zaproponowano nowe analityczne rozwiązania problemu ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają straty mocy związane z przesyłem energii oraz mogą zostać wykorzystane zarówno dla jedno-, jak i dwuobszarowych systemów elektroenergetycznych, gdzie istnieje dodatkowa możliwość wymiany nadwyżek mocy pomiędzy poszczególnymi obszarami energetycznymi.
EN
The economic dispatch problem is a very important issue in the contemporary discipline of the electroenergetic systems. The purpose of the economic dispatch problem is to find such values of the powers generated in the power plants so as the total cost of power generation were as low as possible. It is clear that this problem is also very important from the ecological point of view, because the lower the amounts of fuel to be burnt the lower the emission of combustion products. In the paper to novel analytical solutions of the economic dispatch problem are proposed. The proposed solutions take into account also the power losses connected with the power transmission and can be used for both one-area and two-area electroenergetic systems, where there is an extra possibility of additional power exchange between the two energetic areas.
PL
Zaproponowano zastosowanie techniki algorytmów ewolucyjnych do sterowania pracą urządzeń wytwórczych systemu elektroenergetycznego. Rozważono zarówno metodę ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy elek-trownie cieplne, jak również podjęto próbę optymalizacji pracy elektrowni szczytowych z turbinami gazowymi, elektrowni wodnych i szczytowo-pompowych. Uzyskane rezultaty pozwalają na ekonomiczne sterowanie pracą elektrowni i mogą się przyczynić do obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej, ilości spalanych paliw kopalnych i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
EN
In the paper there was proposed to use the technique of evolutionary algorithm for the purpose of control of electroenergetic system. The evolutionary algorithm was used both for the solution of economic dispatch problem among thermal units and a1so for the purpose of controlling the work of gas turbines, hydropower plants and pumping units. The obtained results seem very interesting, because the solutions found by evolutionary algorithm are characterized by good energetic balance of the system. Also the water reservoirs are balanced at the admissible levels. Pumping water during the night at using the accumulated energy during the evening allowed reducing the global costs of electric energy production.
PL
Zaprezentowano zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w celu rozwiązania zagadnienia optymalnego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym. Ekonomiczny rozdział obciążeń w systemie elektroenergetycznym jest zagadnieniem ważnym zarówno z punktu widzenia ekonomii, jaki i ochrony środowiska. W artykule pokazano, na przykładzie pewnego hipotetycznego systemu elektroenergetycznego, w jaki może ono zostać rozwiązane z wykorzystaniem tzw. dwuelementowej strategii ewolucyjnej. rozdziału obciążeń
EN
In the paper implementation of evolutionary algorithms for solving the problem of economic dispatch in electroenergetic system is proposed. The problem of economic dispatch is very important from both economic and ecological point of view. In the paper it is presented on the basis of a hypothetical energetic system how the economic dispatch problem can be solved using the technique of evolutionary computations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.