Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pal fundamentowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zintegrowane ustroje ramowe posadowione na palach fundamentowych charakteryzują się współpracą z ośrodkiem gruntowym. Na rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji wpływają parametry podatnościowe pali fundamentowych wynikające z cech gruntu i geometrii pali. Przedstawiono niektóre możliwości modelowania współpracy ustrojów mostowych z ośrodkiem gruntowym, które mogą być w prosty sposób zastosowane w praktyce projektowej. Opisano i skomentowano metody stosowane dawniej i obecnie.
EN
The integrated frame systems with foundation piles are characterized by cooperation with the ground. The distribution of internal forces in the structure is affected by susceptibility parameters of foundation piles resulting from soil features and pile geometry. The paper presents some possibilities of modeling the cooperation of bridge systems with the soil, which can be easily applied in design practice. In the article are described and commented on the methods used in the past and now.
PL
Przedstawiono historię powstania Eurokodu 7 oraz jego wdrażania w Polsce. Scharakteryzowano tę normę oraz EN i EN-ISO klasyfikacji, badań gruntów i konstrukcji geotechnicznych. Podano informacje o przebiegu wdrażania Eurokodu 7 w Polsce oraz o trwających pracach nad nową generacją eurokodów EN 202x.
EN
The history of creating of Eurocode 7 and of implementing it in Poland are presented. The EC7, ENs and EN-ISO for classification, ground testing and testing of geotechnical structures are characterized. An information on course of implementing the EC7 in Poland and on the drafting of the new generation of Eurocodes EN 202x is given.
PL
W artykule przedstawiono niestandardowe rozwiązania techniczne, których zastosowanie umożliwiło budowę dwutorowej linii 220 kV na terenie czynnego zakładu przemysłowego oraz poprowadzenie przez tereny leśne jednotorowej linii 220 kV, przy spełnieniu rygorystycznych wymagań środowiskowych i planistycznych.
EN
Presented are unconventional technical solutions which application enabled building a double circuit 220 kV power line at the site of a working industrial plant as well as conducting a 220 kV single circuit line through a forest area with respect to all strict environmental and planning requirements.
PL
Mury obronne, fosy stanowiące fortyfikacje dawnych obiektów historycznych, ale także podziemne bunkry i sztolnie budowane już w czasach współczesnych stanowią elementy infrastruktury, które pominięte w analizie warunków posadowienia nowo projektowanych obiektów skutkować mogą istotnymi błędami na etapie projektowania i wykonawstwa tych obiektów. Sama obecność konstrukcji fortyfikacyjnych z reguły uwzględniana jest na każdym etapie realizacji inwestycji, niekiedy jednak pomijane są uwarunkowania geotechniczne będące skutkiem przekształcenia terenu w otoczeniu budowli fortyfikacyjnych. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ nieuwzględnienia w rozpoznaniu geotechnicznym bliskiego sąsiedztwa zamku w miejscowości Kórnik na warunki posadowienia pomostu w pobliskim jeziorze. Wskazano na powody nadmiernych osiadań podpór palowych oraz przedstawiono sposób naprawy zaistniałej sytuacji.
EN
Defensive walls, moats representing the fortifications of old historic buildings as well as underground bunkers and bombs adits already in modern times are the elements of infrastructure, which omitted in the analysis of foundation conditions of the newly designed objects may result in significant errors during the design stage and execution of theese facilities. The very presence of fortified constructions is usually taken into consideration at every stage of the investment execution, however sometimes the geotechnical conditions resulting from the transformation of the area in the surroundings of fortified buildings are overlooked. At this work an influence of the failure to consider was described in geotechnical recognition the close neighbourhood of the castle in the town Kórnik on the foundation conditions of the pier in the nearby lake. The reasons of excessive settlements of piles supports were indicated and a manner to correct the occured situation was presented.
PL
Przedstawiono zmiany norm projektowania geotechnicznego PN-EN 1997-1 i -2. Opisano bliżej kierunki i stan prac nad „II generacją” eurokodów, określone podczas posiedzenia Komitetu SC7 i Grup WG w Warszawie.
EN
The paper presents developments in the geotechnical design standards EN 1997-1 and -2. There are described and reviewed works on “2nd generation” of Eurocodes and developments implemented during the meeting of SC7 and WG Groups in Warsaw.
PL
Przedstawiono wyniki badań niezawodności geodezyjnych pomiarów kontrolnych wybranych konstrukcji pomiarowych, stosując parametryczny sposób ich oceny. Przeprowadzono analizy dotyczące pomiarów przemieszczeń realizowanych obiektów przy wykorzystaniu: niwelacji precyzyjnej, precyzyjnych pomiarów kątowo-liniowych, pomiarów inklinometrycznych i czujnikowych. Podano istotne z punktu widzenia pomiarów przemieszczeń właściwości projektowanych konstrukcji pomiarowych i możliwości ich zastosowań praktycznych.
EN
This paper presents the results of a reliability survey of geodetic control measurements for selected geodesic measurement frameworks. The survey uses a parametric evaluation method. Surveyed methods of object displacement measurement include precise leveling, precise angular-linear measurements, inclinometer measurements and sensor measurements. For each measurement framework design we present reliability characteristics relevant to displacement measurements and typical practical uses.
PL
Jedną z istotnych zmian nowelizacji normy PN-EN 206-1:2003 do normy PN-EN 206:2014 jest Załącznik D, w którym sformułowano dodatkowe wymagania dotyczące specyfikacji i zgodności betonu do specjalnych robót geotechnicznych. W artykule przedstawiono te wymagania na tle innych obowiązujących dokumentów normowych i dotychczasowego sposobu zapewnienia trwałości elementów betonowych zagłębionych w gruncie. Grunt jest specyficznym środowiskiem użytkowania elementów betonowych (i żelbetowych) z racji szczególnych warunków chemicznych, wilgotnościowych oraz temperaturowych. Wymienione w Załączniku D elementy są niezwykle istotne z racji swojej funkcji w konstrukcji oraz trudnonaprawialności i w zasadzie niewymienialności. Dlatego w tym przypadku pojęcie trwałości należy traktować szerzej, włączając do rozważań odporność, a dokładniej potencjał niezawodności (robustness). Oznacza to, że element powinien zapewnić (bądź tylko nieznacznie ograniczyć) stan użytkowania, także w przypadku zmian w warunkach użytkowalności obiektu, a ewentualne skutki destrukcji nie powinny występować w stopniu nieproporcjonalnym do przyczyn.
EN
One of the significant changes in PN-EN 206:2014 as an amendment of the PN-EN 206-1:2003 is Annex D, which formulates additional requirements for specification and compliance of concrete for special geotechnical works. The article presents these requirements in the field of other applicable documents and the current way for ensuring the sustainability of concrete in the ground environment. Ground is a specific environment and the use of concrete (and reinforced concrete) elements due to special chemical conditions, humidity and temperature. Elements listed in Annex D are extremely important because of its function in the structure and hard-to-repair characteristic and basically non-exchangeability. Therefore, in this case the concept of durability should be treated more widely including considerations of resistance, and more clearly said - reliability (robustness). It means that the element should provide (or only slightly reduce) the usability, even in the event of changes in the conditions of serviceability, and the possible effects of destruction should not be to an extent disproportionate to the cause.
PL
Podano podstawy teoretyczne metody dynamicznej badania nośności pali oraz opisano metodę CASE obliczania nośności na podstawie pomiaru PDA, pomiaru odkształceń i przyspieszeń w poziomie głowicy badanego pala w trakcie dynamicznego obciążenia pala.
EN
The paper presents the basis of the method of dynamic testing bearing capacity of piles and the CASE method for calculating the load capacity based on PDA measurement. The PDA measurement is strain and acceleration determination at the level of the pile’s head during dynamic impact on the pile.
9
Content available remote Posadowienia elektrowni wiatrowych : wyzwania w projektowaniu i wykonawstwie
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty procesu decyzyjnego na etapie wyboru technologii oraz doświadczenia autora z badań kontrolnych pali fundamentowych, realizowanych na placach budowy farm wiatrowych.
10
Content available Posadowienie pośrednie obiektów budowlanych
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z fundamentowaniem obiektów budowlanych. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące posadowienia pośredniego. Zaprezentowano współczesne, najczęściej stosowane ich rozwiązania technologiczne i dla wybranych dokonano porównania techniczno-kosztowego.
EN
This article discusses problems associated with the foundations of buildings. The basic problems associated with deep foundations are presented. The technological solutions most widely used today are discussed, as well as the most common technological solutions. A technical and cost comparison is made of a few select examples.
11
PL
Przedstawiono probabilistyczną analizę przemieszczeń głowicy pala poddanego obciążeniu siłą losową. Celem pracy jest określenie długości pala, która z zadanym prawdopodobieństwem zapewnia nieprzekroczenie dopuszczalnego przemieszczenia poziomego głowicy. Ponadto zaprezentowano koncepcję kalibracji cząstkowych współczynników bezpieczeństwa, które mogą uprościć obliczenia na etapie projektowania. Metoda składa się z trzech segmentów numerycznych - modelowania trójwymiarowego metodą elementów skończonych, algorytmu znajdowania powierzchni odpowiedzi oraz obliczeń wskaźników niezawodności.
EN
The method of probabilistic analysis of laterally loaded piles displacement has been presented. The aim of the method is to determine pile's geometry in such a way that guarantee that displacement of pile's head not exceed an allowable threshold with specified level of probability. The method additionally offers finding material partial safety factors of elastic subsoil interacting with the pile. The method consists of three numerical parts, which are three-dimensional finite element modelling, algorithm of creating of a response surface and reliability computations.
PL
Omówiono oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe i zaproponowano przyporządkowanie klas ekspozycji w przykładowych sytuacjach użytkowania pali. Opisano mechanizmy destrukcji oraz przedstawiono wymagania normowe stawiane żelbetowym palom fundamentowym z uwagi na trwałość.
EN
Environmental impact on precast reinforced concrete foundation piles is discussed and exposure classes for given situations are proposed. Corrosive actions are described and Standard requirements for prefabricated piles due to its durability are presented.
PL
Doświadczenie z wielu budów, gdzie stopy pali były zagłębione w warstwę gruntu o wysokiej wytrzymałości, wskazuje, że wbicie pali na rzędną założoną w projekcie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono metodę analizy wbijalności pali prefabrykowanych na podstawie wyników sondowań statycznych CPT. Proponowane podejście pozwala zarówno na analizę wbijalności pali pojedynczych, jak i wpływu pali wbitych w grunt na możliwość zagłębienia kolejnego pala.
EN
Experience gathered on many sites shows that if the pile toe is embedded in hard soils, it is often impossible to drive them to the designed level. A method allowing driveability prediction of precast piles based on the results of CPT tests. The method allows prediction of a single pile driveability but also the influence of group of piles can be taken into account.
15
Content available remote Prędkości fali akustycznej w młodym betonie pali fundamentowych
PL
Prezentowane badania stanowią podstawę do oszacowania w warunkach polowych prędkości fali akustycznej w fazie wiązania betonu C20/25 między 5 a 12 dniem od betonowania. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki, jakie otrzymano z badań polowych kolumn betonowych z przedziału między 5. a 12. dniem od ich zabetonowania.
EN
Standard procedures of analysing the length and continuity of piles require applying a specifi c method of the pile head preparation and obtaining the ultimate resistance of the piles. However, the pressure exerted by contractors often results in the need to speed up the analyses. Each time it requires the calibration of the elastic wave velocity in the pile depending on the applied concrete. The analyses presented in the work provide the basis for estimating the acoustic wave velocity in in-situ conditions in the phase of C20/25 concrete setting between the 5th and 12th day after concreting.
16
Content available remote Trwałość żelbetowych pali fundamentowych
PL
Wykorzystując program metody elementów skończonych ABAOUS ver. 6.5 do badania pali fundamentowych w gruncie, zweryfikowano modele materiałowe Mohra-Coulomba i Druckera-Pragera oraz modele zmodyfikowane, uwzględniające stowarzyszone prawo płynięcia. Wyniki obliczeń porównano z analitycznym rozwiązaniem normowym stosowanym w praktyce inżynierskiej.
EN
In order to use ABAQUS ver. 6.5 finite element code to analyze the response of the concrete piles in soil, constitutive models verification was carried out. Calculations considered Mohr-Coulomb and Drucker-Prager dilatant and nondilatant models for soil. The results of this computation were compared with analytical engineering solution.
EN
The test loads are an indispensable part of quality control of the foundation piles. Typical examples of foundation piles settlements as presented in this paper are one of the four stages of interpreting the test load results. The remaining stages which accompany the interpretation, i.e. determination of maximum displacement for given load degrees, reparation of an auxiliary diagram, determination of maximum and limit load will be dealt with in the future.
19
Content available remote Spoluposobenie vodorovne zatazenej osamelej piloty so zemnym prostredim
EN
Foundation design is based on providing a means of transmiting the loads from a structure to the underlying soil without a soil shear failure or causing excessive settlements of the soil under imposed loads. For that reason in many cases is necessary to found the structure on piles. The resultant of imposed load may be generally oriented in space. The action on the pile head we can replace by its three components: vertical force, horizontal force and applied moment. The calculation model depends on loading mode and idealization of soil medium. For the model based on modulus of horizontal subgrade reaction we consider constant or linear increasing proportionality between the stress and displacement in each point of the pile - soil system. The remaining problem in the lateral-pile solution is to input a reasonable (or correct if known) value of lateral subgrade modulus. More suitable is to model a soil medium like linear homogeneous isotropic half-space. The solution of the problem is based on the application of approximate numerical methods. The continuous contact between the pile and soil surface is replaced by a system of single bonds in the discrete points. It means that instead of continuously distributed reactions we consider the uniformly distributed horizontal pressure on rectangular area from the side of the subsoil. The problem leads to the solution of statically indeterminate structure. The system for determination of unknowns consists of the deformation conditions which express the same displacements in the corresponding discrete points of slab structure and subsoil surface and conditions which express the equilibrium of contact forces and acting loads. These mixed conditions can be written in matrix form. The displacements according to the computation level and internal forces of the pile we determine by using the finite element method. The stiffness matrix and the load parameter vector of the finite element we derived for the pyramidal bar shape due to linearly changing perpendicular action. The determination of horizontal displacements of the soil due to uniformly distributed load we derived from formula. On the base of described calculation model we worked up the program. On illustrative example we present some results of laterally loaded pile with prismatic or pyramidal shape. From diagrams is evident the better resistance of pyramidal pile with the same volume of material as prismatic one.
PL
Przedstawiono metodę zwiększenia sztywności bocznej pala, polegającą na zastosowaniu płyty wspornikowej usytuowanej w poziomie terenu, połączonej sztywno z palem i współpracującej z podłożem. Opisano i przeanalizowano wyniki badań pali. Podano metodykę obliczania pali o zwiększonej sztywności bocznej.
EN
The subject of this papaer is a comprehensive analysis of the behaviour of large-diameter pile equipped with cantilever plate, embedded in cohesionsless subsoil and loaded by horizontal force. The use of cantilever plate rigidly joined to the pile permits the increase of its rigidity and, consequently, its load carrying capacity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.