Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eastern Poland
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Specyfika społeczno-gospodarczej sytuacji Polski Wschodniej wymusza podjęcie kroków zmierzających ku poprawie konkurencyjności i efektywności tego obszaru na tle nie tylko samej Polski, ale również Unii Europejskiej jako całości. We wspomnianą tematykę dość szczególnie wpisuje się poziom transportu miejskiego w najbiedniejszych miastach wojewódzkich, gdyż - pomimo zrealizowanych do 2013 r. inwestycji - nadal wyraźnie widoczne są znaczne braki. Stąd opracowano niejako kontynuację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zastępując go Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. W ramach szeregu działań mających na celu wzrost i rozwój gospodarczy regionu podjęto konsekwentne działania w obszarze II Osi Priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa w myśl maksymalne go zwiększenia mobilności mieszkańców. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze założenia programu.
EN
The specific nature of socio-economic situation of Eastern Poland areas enforces taking necessary steps towards development of competitiveness and effectiveness within this particular region not only in the reference to Poland itself, but also in regard to the European Union as a whole. The level of urban public transport in the poorest voivodship cities fits in perfectly within the issues mentioned above, since, despite the investments made by the year 2013, the considerable deficiencies are still clearly visible. Thus, The Eastern Poland Operational Programme 2014-2020 was developed as the continuation of the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013, nonetheless, the objectives of the former programme were reformulated and updated. Within the several ongoing activities aimed at development and economic growth of the region, sustained efforts within the Priority Axis II: Modern transport infrastructure were undertaken in order to maximize the mobility of the population. The aim of this article is to present the main features of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020.
PL
Lata 2014-2020 stanowią kolejny etap znaczącej poprawy stopnia rozwoju miasta Lublin. Na ten okres zaplanowane zostały konkretne kroki zmierzające ku polepszeniu jakości i poprawie efektywności zrównoważonego transportu miejskiego. W pierwszej kolejności działania te mają w znacznym stopniu obniżyć emisję spalin, a także wpłynąć pozytywnie na mobilność mieszkańców. W tym celu opracowano II Oś Priorytetową Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Niniejszy artykuł rozwija tematykę w zakresie planowanych działań.
EN
The 2014-2020 period constitutes a further phase of significant improvement in the scale of development of the Lublin city. The concrete steps aiming at improving the quality and effectiveness of sustainable urban public transport has been already planned for that period. The actions aimed at significant reduction of exhaust emissions level are to be taken in the first place, which should have positive impact on the mobility of the residents. For this purpose, the Priority Axis II Modem Transport Infrastructure implemented within the framework of the Eastern Poland Operational Programme 2014-2020 has been developed. This particular article refers to the implementation of the actions mentioned above.
PL
W artykule omówione zostały problemy dotyczące infrastruktury transportu drogowego we wschodniej Polsce, przede wszystkim województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Przedstawiono argumenty, że wskazana infrastruktura jest czynnikiem bezpieczeństwa rozwoju wschodniego przygranicza Polski.
EN
Paper discussed problems of road transport infrastructure in Eastern Poland, especially voivodeship: Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie. The arguments were presented that mentioned infrastructure is a safety factor of development of Eastern Poland.
EN
For quantitative estimation of past water temperature of four Holsteinian (MIS 11) palaeolakes from eastern Poland, the oxygen isotope palaeothermometer was applied to shells of the aquatic gastropods Viviparus diluVianus and Valvata piscinalis. The δ18O composition of their shells demonstrated the average growth-season water temperatures during the mesocratic stage of the interglacial (Ortel Królewski Lake), during its climatic optimum – the Carpinus–Abies Zone (Ossówka-Hrud, Roskosz and Szymanowo Lakes), and in the post-optimum (Szymanowo Lake). The calculation was based on δ18O Shell values and the δ18O Water assumed for the Holsteinian from the modern oxygen isotope composition of precipitation and the expected amount of evaporative enrichment. The mean oxygen isotope palaeotemperatures of Ortel Królewski lake waters were in the range of 18.1–21.9°C and were uniform for the Taxus and Pinus–Larix zones. Ossówka-Hrud and Roskosz Lakes had mean temperatures of 17.4–21.0°C during the climatic optimum, whereas the temperature of Szymanowo lake waters was estimated at 20.6–21.7°C at that time. These values are concordant with the pollen-inferred July air temperatures noted during the Holsteinian in eastern Poland. Relatively high values of ~25°C in the post-optimum noted at Szymanowo were connected with the presence of a shallow and warm isolated bay indicated by pollen and mollusc records.
PL
W analizach przedstawionych w poprzednich numerach „Surowców i Maszyn Budowlanych" oszacowano zużycie kruszyw do betonu w budownictwie jednorodzinnym w regionie centralnym i południowym. Wielkość zużycia w 2014 roku określono na poziomie ok. 2,7 mln Mg - zarówno dla regionu centralnego, jak i południowego. Regiony te charakteryzowały się bardzo zbliżoną strukturą pod względem liczby oraz powierzchni użytkowej budowanych domów jednorodzinnych, [5,6].
PL
Przesunięcie granicy celnej Unii Europejskiej na linię Bugu i pojawienie się inwestorów zagranicznych na wschodzie Polski w pasie oddziaływania II międzynarodowego korytarza transportowego stworzyło w ostatnich latach nowe możliwości rozwojowe. Celem artykułu jest scharakteryzowanie centrów logistycznych i ich potencjału na przykładzie Polski wschodniej, w pasie korytarza komunikacyjnego nr 2. Analiza charakteru i funkcjonalności centrum logistycznego doprowadzi do wyprowadzenia przez autora własnej definicji centrum logistycznego.
EN
Moving the customs border of the European Union on to the line of the Bug river and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area of the No.2 international transport corridor has created new opportunities for development in the recent years. This article aims to characterize logistical centres and their potential on the example of eastern Poland’s No. 2. transport corridor’s area. The analysis of the nature and function of the logistical centre leads the author to derive his own definition of a logistical centre.
PL
Artykuł przedstawia i pokrótce opisuję wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w regionie przygranicznym Polski Wschodniej. W badaniach brali udział przedstawiciele firm transportowych, bądź firm zgłaszających popyt na usługi transportowe. Badania dotyczyły postrzegania przez nich atrakcyjności tego regionu oraz kwestii infrastruktury transportowej oraz jej wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą. Badania ankietowe były przeprowadzone w ramach prowadzonej pracy statutowej w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.
EN
The article presents and briefly describe the results of a survey conducted in the eastern Polish border region. The study was attended by representatives of transport companies or firms reporting demand for transport services. Survey was related to the perception of attractiveness of the region and the issue of transport infrastructure and its impact on the company's business activities. Surveys were conducted during research work in Motor Transport Institute in Warsaw.
PL
Przekształcenia przestrzeni publicznych małych miast w Polsce Wschodniej, zwłaszcza placów i skwerów miejskich, pokazują niepokojącą tendencję do unifikacji i powielania rozwiązań, które poprawne w swym uniwersalizmie, prowadzą do zatracania indywidualnych cech wartości kulturowych i regionalizmu. Poszukiwanie zapomnianych walorów, odkrywanie tradycji i ukrytych znaczeń wybranych małych miast stało się wyzwaniem dla nowoczesnego kształtowania otwartych przestrzeni integracji społecznej, pełniących rolę katalizatora zapomnianych znaczeń.
EN
The transformation of public spaces in small towns of Eastern Poland show a disturbing trend of unification and duplication solutions that correct in his universalism leads to forgetfulness individual characteristics of cultural values. Finding the forgotten values, discovering traditions and hidden meanings of selected small towns, has become a challenge for the modern development of open spaces for social inclusion.
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z pojęciami pogranicze i peryferie w odniesieniu do Polski Wschodniej w aspekcie infrastruktury transportowej. Położenie geograficzne, przyjazne ukształtowanie terenu pograniczy na wschodzie, jak również nie tak duża odległość do rdzenia kraju, którym można określić Warszawę, powinny stanowić wartość dodaną tego obszaru. Pomimo tego zdecydowanie gorzej jest się dostać z Warszawy na obszar pogranicza, aniżeli do wielu innych miast wojewódzkich (m.in. Poznań, Wrocław, Katowice), które niejednokrotnie są bardziej oddalone. Wiąże się to z niską dostępnością komunikacyjną regionu pogranicza, która jest związana z mała liczbą dróg najwyższej klasy technicznej na wschód do linii Wisły. Opisano cechy pogranicza oraz peryferii i pokrótce przeanalizowano sytuację tego konkretnego regionu. Problemem do rozstrzygnięcia pozostaje, czy pogranicze Polski Wschodniej można utożsamiać jedynie z peryferiami państwa. Czy też może występują czynniki stanowiące o semi-peryferyjności niektórych obszarów, a postulowane inwestycje infrastrukturalne staną się czynnikami rozwoju i zmiany podejścia do przygranicza.
EN
The article discusses the issues related to the definitions of borderland and the periphery in relation to the Polish Eastern in terms of transport infrastructure. Geographic location, friendly terrain shape in the east, as well as not so great distance to the core of the country, i.e. to Warsaw, should provide added value in this area. Despite this, much worse is to get from Warsaw to the borderland area, than to many other bigger cities (eg. Poznan, Wroclaw, Katowice), which often are more distant. This is related to the low transportation accessibility in borderland area, which is associated with a small number of roads of first-class technical, east of the line of the Vistula. Characteristics of the borderland and periphery was described, and a brief analysis of the situation of a particular region was done. The problem to be resolved is whether the Polish eastern borderland area can be identified only as the periphery of the state. Or maybe there are factors determining not only peripheral character of this areas, and postulated infrastructure investments, will become factors of development and change in the approach to the borderland area.
EN
The paper describes the results of geoelectrical sounding application for the delineation of periglacial structures in Wierzchuca Nagórna within the Drohiczyn Plateau (eastern Poland). The method records the variation of apparent resistivity of deposits along a selected horizontal direction. The survey utilizes a distinct geoelectrical contrast between glacial till and structures composed of sand that have been recognized earlier in the gravel pit wall. The studies have been conducted in direct hinterland of the gravel pit. Rectangular and concentric arrays were applied in the survey. The results have been presented as graphs and resistance distribution maps. The obtained geological image is not complete, although it shows an oriented course of the largest lineaments and traces of a network with a small mesh size (1.5–2 m). The recognized pattern of structures points to harsh climatic conditions during their formation. General orientation of the structures corresponds to the basic elements of the contemporary landscape in the area (slope, valley axes). Geoelectrical sounding using the rectangular array gave better results than in the concentric array, whereas introduction of brine into the system did not enhance the resolution of the readings. The presented resistance distribution maps with a characteristic rhythm of variations may serve as a benchmark for recognizing periglacial structures in areas without exposures.
PL
W artykule podjęto problematykę wysokości i struktury dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w analizie ich kondycji finansowej. Na przykładzie miast wojewódzkich przeprowadzone zostało porównanie sytuacji samorządów przy wykorzystaniu wybranych wskaźników. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić przydatność zastosowanych wskaźników. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące zróżnicowania kondycji finansowej samorządów oraz perspektyw ich rozwoju, a także kierunków pożądanych zmian polityki państwa.
EN
The article concerns the issue of the amount and the structure of the own-sources revenues of local government units in the analysis of their financial condition. Following the example of the voivodship capital cities the situation of these units has been compared using selected indicators. The analysis led to the conclusion about the usefulness of the employed indicators. On the basis of that one can formulate conclusions regarding the financial standing of the local governments and their development perspectives, as well as the proposals for government policy.
EN
Electronic government (e-government) is a part of the information society. Easy access to the administrative services promotes development of the information society as a whole. The financial perspective of the European Union for 2007–2013 emphasizes assisting actions aimed at improvement of administration effectiveness through implementing electronic services. This way of administrative services are faster and more cost effective than the traditional one. The regions of the Eastern Poland are considered as ones the poorest regions in Poland and in the EU, and also characterized by low population. These factors affect access to the Internet hence obstruct the access to the e-services. Private companies are reluctant to provide Internet services in such regions as it would bring low or no profit. In order to neutralise the factors obstructing the development of e-administration, the actions aimed at increasing the access to the Internet and e-administration services for the inhabitants of the Eastern Poland have been included in the Eastern Poland Operation Program 2007-2013 and regional operating programs in 5 regions of Eastern Poland. Moreover, the Polish government introduced the Public Administration Services E‑platform on 9th June 2011 which will make dealing with administration much easier.
EN
The aim of this study was to analyze the possibility of improving eastern Poland energy balance by transforming the agricultural areas, destined for food production purposes, to crops with industrial purpose. The problem was analyzed in terms of perspectives, problems and challenges facing the eastern Poland voivodships in order to diversify energy sources. The direction was indicated, which, according to the performed analysis, gives the best chance of improving the present situation, in terms of energetic security and also improving the socio-economic conditions of the inhabitants of these regions. The expediency of exploring opportunities of producing energy from biomass, with particular reference to the Salix viminalis willow, was pointed out.
PL
Celem pracy była analiza możliwości poprawy bilansu energetycznego Polski Wschodniej przez przekształcanie upraw rolniczych o przeznaczeniu żywnościowym na uprawy z przeznaczeniem przemysłowym. Zagadnienie przeanalizowano pod kątem perspektyw, problemów i wyzwań stojących przed województwami Polski Wschodniej w kwestii dywersyfikacji źródeł energii. Wskazano kierunek działań, które według przeprowadzonej analizy dają największe szanse poprawy obecnej sytuacji, zarówno w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, jak i poprawy warunków socjalno-ekonomicznych mieszkańców omawianego regionu. Wskazano na celowość poszukiwań możliwości produkcji energii z biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem wierzby Salix viminalis.
EN
The purpose of this study was to determine the trends and rates of spontaneous changes in the structure and species composition of natural forests which are composed mostly of tree species growing at the limits of their natural range of distribution. We analyzed the demographic processes in populations of woody species in the years 1968-2005. The investigations were conducted in strictly protected areas in the Roztoczański National Park (The Roztocze Highlands, Eastern Poland) on four 0.5-ha sample plots, established in the 1960s. These plots represented three forest communities: upland fir mixed forest Abietetum polonicum (Ap), Carpathian beech forest Dentario glandulosae.Fagetum (DgF), and pine-oaks mixed forest Querco roboris.Pinetum (QrP)). Measurements were conducted in 1968, 1978 (two sample plots only) and in two study periods (1993-1995 and 2003-2005). Measurements in the last two periods included canopy trees (DBH and height) forest regeneration (saplings, seedlings and germinants) as well as dead wood (snags and coarse woody debris). The results revealed significant and dynamic changes in the studied forests. The directions and rates of changes were different among forest communities. Silver fir (Abies alba Mill.) showed continuous decrease in all the forest associations. The highest rates of change were found in the DgF forest association. Data from the last measurement showed, that the rate of fir decline has slowed down, and in some cases even a slight increase of its share was recorded. However, the continuous decrease in abundance of the fir regeneration in all study plots suggests, that fir in the near future can be partly replaced by the broadleaved species. Among them, European beech (Fagus sylvatica L.) revealed the most dynamic species. It showed a systematic increase of it.s share in stand composition, according to the number of trees and basal area in all investigated plots. The largest increase of this species was recorded in the QrP forest association. Untill 1993 hornbeam (Carpinus betulus L.) developed well in the DgF association, and it also increased in abundance in the Ap association. The last measurements confirmed large increase the number of hornbeams in the DgF association, whereas it's share in stand basal area revealed a weak downward tendency in both associations. After 1993 Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) grow only in the Ap forest communities, where its development is rather weak. The share of Norway spruce in forest composition has diminished systematically since 1968. The measurements from 2003 revealed a slight increase of the basal area of spruce and substantial decrease of its regeneration. Other tree species: Scots pine (Pinus sylvestris L.) and pedunculate oak (Quercus robur L.) in the successive measurements showed a systematic decrease of their number, basal area and share in the stand composition. There was also no natural regeneration of these species. Observed changes could be mainly attributed to natural processes of forests development (including natural disturbances) in general and to specific mechanisms of competition in forests composed of tree species growing close to the limits of their natural distribution ranges. In some cases the dynamics of researched species (hornbeam, pine and oak) can be explained as the regeneration processes of ecosystems affected previously by human activities.
EN
The taxonomic description of the Campanian (Upper Cretaceous) hexactinellid sponges from the white chalk of Mielnik, eastern Poland, is presented. The fauna comprises 19 species belonging to 15 genera, representing by the Hexactinosida and Lychniscosida. The species Polyopesia macropora is described as new. They represent a typical sponge assemblage of the North European Province. Most of the specimens are strongly phosphatized (85% of the material), less common are grey-beige, slightly phosphatized specimens (11%), and distinctly rarer are specimens infilled with white chalk (3%) and silicified specimens (1%). Phosphatization was the dominant fossilization process of the hexactinellid sponges in the white chalk of Mielnik.
EN
Eastern Poland is a region, where a lot of sites with detailed palynological records of the Mazovian (Holsteinian) Interglacial are located. The pollen succession of this interglacial in Eastern Poland has specific features: high proportions of Pterocarya pollen, the occurrence of Parrotia pollen and a distinct share of pollen of other exotic taxa, among others: Juglans, Ilex, Celtis, Buxus and Vitis. Palynological studies reveal variability proportions of Taxus in the Ma IV Taxus-Picea-Alnus zone. The presence of intra-interglacial cooling is distinct in sediments of this age.
PL
W artykule zaprezentowano sformalizowany schemat podziału litostratygraficznego osadów klastyczno-węglanowych ordowiku polskiego fragmentu obniżenia podlaskiego (wschodnia Polska) oraz podłoża niecki płocko-warszawskiej. W sekwencji litologicznej systemu wyróżniono, opierając się na makroskopowej zmienności cech sedymentacyjnych i sedymentacyjno-diastroficznych osadów, 18 formalnych jednostek litostratygraficznych, w tym: 15 o randze formacji oraz 3 w randze ogniwa. Z proponowanych formacji 11 wyróżniono w obniżeniu podlaskim, pozostałe 4 w podłożu niecki płocko-warszawskiej. Część ustanowionych jednostek jest ograniczona regionalnymi powierzchniami nieciągłości sedymentacyjnych lub sedymentacyjno-erozyjnych i spełnia kryteria właściwe kategoriom Iitostratygraficznym o charakterze allostratygraficznym (allostratigraphic units). Przedstawiono zasięg stratygraficzny, zgeneralizowaną litologię, miąższość i charakter granic poszczególnych jednostek litostratygraficznych, ich następstwo pionowe i wzajemne relacje przestrzenne. Zespoły skalne poszczególnych formacji skorelowano z ich litostratygraficznymi i genetycznymi odpowiednikami w profilach obszarów sąsiednich: Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki).
EN
Investigations of Ordovician rocks of the Podlasie Depression and Płock-Warsaw Trough (eastern Poland) have resulted in establishing and defining of 18 new formal Iithostratigraphical units, including 15 formations and 3 members. Out of the units of formation rank four units have been established within the basement of the Płock-Warsaw Trough, and 11 units in the Podlasie Depression. Some of them show features of allostratigraphic units sensu "North American..." (1983) because they are bordered by sedimentary or sedimentary-erosional unconformities. The units have been defined in accordance with the rules of the Polish stratigraphic nomenclature. The description includes as follows: name, history, subdivision, type section, other sections, boundaries, lithology, organic remains and age, sedimentary environment, thickness and age equivalents. The lithology, stratigraphical position, thickness, palaeontological data and spatial relation of the particular units are presented in this paper. Rock sequences of different formations have been correlated with lithostratigraphic and genetic equivalents from the adjacent regions of Poland, Belarus, Ukraine, Lithuania and Russia (Kaliningrad District).
EN
The activity of 137Cs and 40K in forest soils and wastelands in the vicinity of Siedlce (eastern Poland) were measured. The soil samples were collected on depths of 0-4 cm, 4-8 cm and 8-12 cm. The average specific radioactivity of 137Cs in forest soils and wastelands were 57 Bq/kg and 15 Bq/kg, respectively. The highest specific radioactivity of 137Cs was observed in superficial layers of forest soils with an arithmetic mean of 126 Bq/kq. The average specific radioactivity of 40K in the soil samples was 200 Bq/kg independently of sampling depths. Positive correlations were found between 137Cs and C concentrations. Both 137Cs and 40K were negatively correlated with the sand fraction and positively with silt and clay fractions.
PL
W glebach leśnych i nieużytkach rolnych okolic Siedlec (wschodnia Polska) mierzono aktywność radioizotopów 137Cs i 40K. Próbki gleby pobierano z głębokości: 0-4 cm, 4-8 cm i 8-12 cm. Średnia aktywność izotopu '"Cs w glebach leśnych i nieużytkach wynosiła odpowiednio: 57 Bq/kg i 15 Bq/kg. Największą zawartość 137Cs (126 Bq/kg) odnotowano w powierzchniowych warstwach gleb leśnych. Średnia aktywność radioizotopu 40K w badanych próbkach gleby wynosiła około 200 Bq/kg i nie zależała od głębokości poboru prób. Odnotowano dodatnią korelację pomiędzy aktywnością 137Cs i procentową zawartością węgla organicznego. Zawartość obu radioizotopów była ujemnie skorelowana z zawartością w glebach frakcji piasku i dodatnio z zawartością frakcji pyłu i iłu.
EN
Measurements of stable carbon and oxygen isotope composition and radiocarbon dating of sediments of soligenous mires from the Lublin Upland (E Poland) were used for reconstruction of palaeoenvironmental changes during the last 10 ka. Six depositional phases of the Holocene calcareous tufas were recognized: 10.3-9.9; 8.0-7.5; 6.7-6.5; 6.0-5.6; 2.5-1.7; 1.0-0.6 ka BP. They corresponded to the periods of relatively warm and humid climatic conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.