Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Trichoderma spp.
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem przeprowadzonego doświadczenia było porównanie antagonistycznego oddziaływania grzybów z rodzaju Trichoderma oraz grzybów drożdżoidalnych na patogeny z rodzaju Fusarium w warunkach in vitro. W badaniach wykorzystano dwa gatunki grzybów z rodzaju Trichoderma: T. viride i T. harzianum, dwa gatunki grzybów drożdżoidalnych: Candida albicans i Trichosporon pullulans oraz pięć gatunków patogenów z rodzaju Fusarium: F. culmorum, F. graminearum, F. poae, F. oxysporum oraz F. avenaceum. Testowane grzyby wyszczepiano parami na pożywkę PDA. Doświadczenie wykonane zostało w dwóch seriach różniących się temperaturą inkubacji grzybów (20ºC i 26ºC). Pomiary prowadzono mierząc średnicę kolonii grzybów. Stwierdzono, że antagonistami o najsilniejszym działaniu na patogeny były T. harzianum oraz T. viride. Najsłabsze oddziaływanie na rozwój Fusarium spp. wykazał T. pullulans. Temperatura nie wpłynęła istotnie na działanie grzybów z rodzaju Trichoderma spp., natomiast C. albicans wykazał większą aktywność antagonistyczną w wyższej temperaturze. Wśród patogenów najbardziej wrażliwe na działanie antagonistów były F. graminearum, F. avenaceum oraz F. oxysporum.
EN
The aim of the study was to compare an antagonistic activity of Trichoderma spp. and yeasts on pathogenic Fusarium spp. in in vitro conditions. Two Trichoderma species (T. viride and T. harzianum), two yeast species (Candida albicans and Trichosporon pullulans) and five Fusarium species (F. culmorum, F. graminearum, F. poae, F. oxysporum and F. avenaceum ) were tested. Fungi were inoculated in pairs on PDA plates and incubated in two temperatures: 20ºC and 26ºC. The fungi diameter was measured. T. harzianum and T. viride affected the pathogens the most and T. pullulans the least. Incubation temperature did not affect Trichoderma spp. C. albicans was more active in the higher temperature. Among pathogens the most vulnerable were F. graminearum, F. avenaceum and F. oxysporum.
EN
The aim of the paper was determining the effect of extracts of soils from various distances from black locust shelterbelts on growth, spore germination and antagonism of selected Trichoderma spp. isolates. The soil was characterized by the highest organic carbon content in the 0–2 m zone, whereas total nitrogen content was decreasing with the distance from the shelterbelts. The extract of soil from the zone situated 0–2 m from black locust significantly decreased growth rate and stimulated formation of sporogenous hypha. Extracts of soils originating from various distances from black locust shelterbelts caused changes of Trichoderma spp. activity towards B. cinerea.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wyciągów z gleb pochodzących z różnych odległości od zadrzewień robinii akacjowej na wzrost, kiełkowanie zarodników i antagonizm wybranych izolatów Trichoderma spp. Gleba charakteryzowała się największą zawartością węgla organicznego w strefie 0-2 m, a wraz z odległością od zadrzewień malała zawartość azotu ogólnego w glebie. U izolatu T. harzianum wyciąg z gleby ze strefy położonej 0-2 m od robinii znacznie obniżał tempo wzrostu i stymulował proces tworzenia strzępek kiełkowych. Wyciągi z gleb pochodzących z różnych odległości od zadrzewień robinii akacjowej powodowały zmiany aktywności Trichoderma spp. w stosunku do B. cinerea.
EN
Results of research on the effect of Mg(II), Zn(II) and Cu(II) ions on synthesis of pectolytic enzymes: polygalacturonase (PG) and polygalacturonic lyase and cellulolytic enzymes: endo-l,4-ß-D-glucanases (endocellulases), exo-1,4-ß-D-glucanases (exocellulases) and (3-glucosidases by Trichoderma spp. isolates were presents. It was found that analysed metal ions caused a decrease or complete disappearance of enzymatic activity of Trichoderma ssp. isolates. Only in the case of T pseudokoningii isolate a significant increase in endocellulase activity was observed under the influence of all analyzed ions. On the other hand T harzianum produced significantly more endocellulases on the medium containing Mg or Cu ions.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów Mg(II), Zn(II) i Cu(II) na syntezę przez izolaty Trichoderma spp. enzymów pektolitycznych: poligalakturonazy (PG) i liazy pektynianowej (PGL) oraz enzymów celulolitycznych: endo-1,4-ß-D-glukanaz (endocelulaz), egzo-l,4-ß-D-glukanaz (egzocelulaz) i B-glukozydaz. Stwierdzono, że badane jony metali powodowały spadek lub całkowity zanik aktywności enzymatycznej izolatów Trichoderma spp. Jedynie u izolatów T pseudokoningii obserwowano istotny wzrost aktywności endocelulaz pod wpływem wszystkich badanych jonów. Natomiast grzyb T harzianum znacznie więcej endocelulaz produkował na podłożu z jonami Mg(II) lub Cu(II).
EN
Studies were conducted on the effect of herbicides: Bladex 50 WP, Pyramin Turbo 520 SC and Stomp 330 EC in concentrations 100 ppm active ingredient on Trichoderma harzianum, T pseudokoningii and T viride usability for biological pea seed treatment against diseases. It was found that seed dressing with Trichoderma fungi improved healthiness of pea seedlings threatened with diseases. Herbicides have a negative effect on the protective activity of the studied antagonistic fungi.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem herbicydów: Bladex 50 WP (50 % cyjanazyna), Pyramin Turbo 520 SC (52 % pirazon) i Stomp 330 EC (33 % pendimetalina), w stężniu 100 ppm w przeliczeniu na substancję aktywną na przydatność grzybów Trichoderma harzianum, TT pseudokoningii i TT viride do biologicznego zaprawiania nasion grochu przed chorobami. Stwierdzono, że zaprawianie nasion grzybami z rodzaju Trichoderma nie traktowanymi badanymi herbicydami skutecznie poprawiało zdrowotność siewek grochu w warunkach zagrożenia chorobowego. Herbicydy wywierały ujemny wpływ na ochronne działanie testowanych grzybów antagonistycznych.
EN
The work aimed at determining the effect of soil extracts from soils of different use type (forest, meadow, arable or wasteland), organic matter content and heavy metal concentrations on growth and germination of spores and antagonism of selected Trichoderma spp. The wasteland soil was characterized by the highest organic carbon content and heavy metals concentrations including: cadmium, mercury, lead and zinc. Obtained results point to existing differences in responses of studied Trichoderma spp. isolates on the properties and way of soils utilization. T. harzianum was the most sensitive isolate. The extract from wasteland acted most negatively on T harzianum growth. On the other hand the extract from arable soil visibly stimulated the process of germ hyphae growth in T harzianum isolate.
PL
Celem pracy było określenie wpływu wyciągów glebowych z gleb o różnym: typie użytkowania (leśny, łąkowy, orny, nieużytek), zawartości materii organicznej i metali ciężkich na wzrost, kiełkowanie zarodników i antagonizm wybranych izolatów Trichoderma spp. Gleba z nieużytku charakteryzowała się największą zawartością węgla organicznego oraz metali ciężkich, takich jak: kadm, rtęć, ołów i cynk. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie różnic w reakcjach badanych izolatów Trichoderma spp. na właściwości i sposób użytkowania gleb. Najbardziej wrażliwym izolatem był T. harzianum. Najbardziej niekorzystnie na wzrost T. harzianum działał wyciąg z nieużytków. Natomiast wyciąg z gleby ornej wyraźnie stymulował proces tworzenia strzępek kiełkowych u izolatu T harzianum.
EN
Studies were conducted on the effect of fungicides Aliette 80 WP, Dithane M-45 80 WP and Oxafun T dressing in concentrations 10 ppm on Trichoderma harzianum, T. pseudokoningii and T. viride usability for biological pea seed treatment against diseases. It was found that seed dressing with Trichoderma fungi improved healthiness of pea seedlings threatened with diseases. Fungicides have a negative effect on the protective activity of the studied antagonistic fungi.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem fungicydów: Aliette 80 WP (80 % fosetyl glinu), Dithane M-45 80 WP (80 % mankozeb) i zaprawy Oxafun T (37,55 % tiuram i 37,5 % karboksyna) w stężeniu 10 ppm w przeliczeniu na substancję aktywną na przydatność grzybów Trichoderma harzianum, T pseudokoningii i T. viride do biologicznego zaprawiania nasion grochu przed chorobami. Stwierdzono, że zaprawianie nasion grzybami z rodzaju Trichoderma poprawiało zdrowotność siewek grochu w warunkach zagrożenia chorobowego. Fungicydy wywierały ujemny wpływ na ochronne działanie badanych grzybów antagonistycznych.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów miedzi na wzrost i aktywność biologiczną następujących gatunków: Trichoderma harzianum, Trichoderma pseudokoningi i Trichoderma viride. Zastosowane dawki jonów miedzi były dobrane zgodnie z zawartościami tego metalu w glebach użytkowanych rolniczo (7,0; 19,1; 50,0; 64,2; 100,0; 150,0 ppm). Oddziaływanie jonów miedzi na badane grzyby z rodzaju Trichoderma było zróżnicowane i zależało od stężenia metalu. Jony miedzi w ilości 150 ppm istotnie obniżyły tempo wzrostu Trichoderma harzianum. Aktywność biologiczna badanych gatunków grzybów z rodzaju Trichoderma wobec patogenów Fusarium solani i Rhizoctonia solani była duża i nie uległa zmianie pod wpływem jonów miedzi. Jony miedzi zwiększały antagonizm Trichoderma pseudokoningi i Tichoderma viride wobec Botritis cinerea.
EN
The results of research on an effect of copper ions on growth and biological activity of the following species: Trichoderma harzianum, Trichoderma pseudokoningi and Trichoderma viride have been presented. Applied copper ion doses were selected according to this metal contents in agricultural soils (7,0; 19,1; 50,0; 64,2; 100,0 and 150 ppm). The effect of copper ions on studied Trichoderma fungi was diversified and depended on the metal concentration. Copper ions in the amount of 150 ppm significantly lowered the growth rate of Trichoderma harzianum. Biological activity of studied Trichoderma fungi towards Fusarium solani and Rhizoctonia solani pathogens was high and did not change under the influence of copper ions. Copper ions increased the antagonism of Trichoderma pseudokoningi and Trichoderma viride towards Botrytis cinerea.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów ołowiu (stężenia 40,80,200,300,400 ppm) na skuteczność stosowania Trichoderma spp. do zaprawiania nasion grochu przeciwko patogenom glebowym: Botrytis cinerea, Fusarium culmorum i Rhizoctonia solani. Oddzialywanie jonów Pb na biologiczną aktywność badanych gatunków Trichoderma było zróżnicowane w zależności od gatunku grzyba i stężenia metalu. W większości obiektów zaprawianie nasion Trichoderma spp. podnosilo zdrowotność grochu. Nąjlepsze działanie ochronne, porównywałne z preparatem Oxafun T, wykazał wobec wszystkich badanych patogenów T. pseudokoningii. Wzrost stężenia jonów Pb (40-400 ppm) zwiększał antagonizm tego grzyba wobec B. cinerea. Odmiennie na jony Pb reagował grzyb T. harzianum, którego biologiczna działanie na F. culmorum ulegało osłabieniu przy wzroście stężenia jonów Pb (40-400 ppm).
EN
The paper presents the influence of lead ions on efficiency of the Trichoderma spp. application for treatment of pea seeds against pathogenic: Botrytis cinerea, Fusaril/m cl/lmorum and Rhizoctonia solani. Lead ions influence the biological activity of investigated species of Trichoderma depending on the fungus species and metal concentration. The seed treatment improved pea seed quality. T. pseudokoningii proved most effective and comparable to Oxafun T for all studied pathogens. An increase in the Pb ion concentration (40-400 ppm) increased antagonism of this fungusagainst B. cinerea. T. harzianum fungus reacted differently to Pb ions; it's protective influence against F. cull11orwn decreased with an increasing Pb ion concentration (40-400 ppm).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.