Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 353

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The article presents a technical analysis of the transport systems currently existing on the market for "other rail transport" within the meaning of the act on public collective transport, i.e. other than railway transport. Transport subsystems were analyzed in terms of technical, operational, and functional. Identification of a key and problematic records in legal acts regarding the analyzed class of transport solutions was carried out, in the field of infrastructure and rolling stock subsystems. The current legal status in Poland does not prohibit the use of transport solutions of metro class, such as monorail or APM (Automated People Mover), which are unusual in the country (and successfully operating in the world). A new classification of rail transport was proposed taking into account similarities in technical, and operational-functional parameters as well as subordination to supervisory and safety authorities. Due to the similarity, rail vehicles traveling on the single rail (monorail), and APM were recognized as a metro variant. A proposal for changes and new provisions in the acts of supplementary significance was presented, due to the possibility of allowing new metro class transport solutions to be used in Poland. Changes in legislation should concern on introduction of new means of transport, such as monorail and APM, to the legal acts and defined them as metro variants. The lack of a general definition of a metro, in the legal acts on rail transport and public collective transport, may in the future hamper the launch of new transport solutions in transport projects in large cities. The definitions currently used in Polish legislation do not describe all means of transport, which are already widely used in many places around the world and in Europe.
PL
W artykule przeprowadzono analizę techniczną aktualnie istniejących na rynku rozwiązań systemów transportowych dla „transportu innego szynowego” w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tzn. innego niż transport kolejowy. Podsystemy transportowe analizowano pod względem technicznym i eksploatacyjno-funkcjonalnym. Przeprowadzono również identyfikację kluczowych i problematycznych zapisów w aktach prawnych dotyczących analizowanej klasy rozwiązań transportowych, w zakresie podsystemów infrastruktura i tabor. Obecny stan prawny w Polsce nie zabrania stosowania nietypowych w kraju (a z powodzeniem funkcjonujących w świecie) rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra, jak monorail czy APM (Automated People Mover). Zaproponowano nowy podział transportu szynowego uwzględniający podobieństwa parametrów technicznych i eksploatacyjno-funkcjonalnych oraz podległość do organów nadzoru i bezpieczeństwa. Ze względu na podobieństwo uznano środki transportu poruszające się po jednej szynie (monorail) i APM jako odmiany lekkiego metra. Przedstawiono propozycję zmian i nowych zapisów w ustawach o znaczeni: uzupełniającym, ze względu na możliwości dopuszczenia nowych rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra do eksploatacji w Polsce. Zmiany w prawodawstwie dotyczyć powinny wprowadzenia do ustaw nowych środków transportu jak lekkie metro, w tym monorail i APM, zdefiniowanych jako odmiany metra. Brak ogólnej definicji metra w ustawach o transporcie kolejowym i publicznym transporcie zbiorowym może w przyszłości utrudniać wprowadzenie nowych rozwiązań do realizacji w ramach projektów transportowych dużych miast. Stosowane aktualnie w polskim prawodawstwie definicje nie opisują wszystkich środków transportu, które są już powszechnie stosowane w wielu miejscach na świecie i Europie.
EN
Transport companies can be regarded as a technical, organizational, economic and legal transport system. Maintaining the quality and continuity of the implementation of transport requisitions requires a high level of readiness of vehicles and staff (especially drivers). Managing and controlling the tasks being implemented is supported by mathematical models enabling to assess and determine the strategy regarding the actions undertaken. The support for managing processes relies mainly on the analysis of sequences of the subsequent activities (states). In many cases, this sequence of activities is modelled using stochastic processes that satisfy Markov property. Their classic application is only possible if the conditional probability distributions of future states are determined solely by the current operational state. The identification of such a stochastic process relies mainly on determining the probability matrix of interstate transitions. Unfortunately, in many cases the analyzed series of activities do not satisfy Markov property. In addition, the occurrence of the next state is affected by the length of time the system remains in the specified operating state. The article presents the method of constructing the matrix of probabilities of transitions between operational states. The values of this matrix depend on the time the object remains in the given state. The aim of the article was to present an alternative method of estimating the parameters of this matrix in a situation where the studied series does not satisfy Markov property. The logistic regression was used for this purpose.
PL
Przedsiębiorstwa transportowe mogą być traktowane jako wyodrębniony pod względem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym system transportowy. Zachowanie jakości i ciągłości realizacji zleceń przewozowych wymaga wysokiego poziomu gotowości pojazdów oraz personelu (szczególnie kierowców). Kontrolowanie i sterowanie realizowanymi zadaniami wspierane jest modelami matematycznymi, umożliwiającymi ocenę i określenie strategii dotyczącej podejmowanych działań. Wsparcie procesów zarządzania polega głównie na analizie sekwencji kolejnych, realizowanych czynności (stanów). W wielu przypadkach taki ciąg czynności jest modelowany za pomocą procesów stochastycznych, spełniających własność Markowa. Ich klasyczne zastosowanie możliwe jest tylko w przypadku, gdy warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa przyszłych stanów są określone wyłącznie przez bieżący stan eksploatacyjny. Identyfikacja takiego procesu stochastycznego polega głównie na wyznaczeniu macierzy prawdopodobieństw przejść międzystanowych. Niestety w wielu przypadkach analizowane ciągi czynności nie spełniają własności Markowa. Dodatkowo, na wystąpienie kolejnego stanu wpływa długość interwału czasowego pozostania systemu w określonym stanie eksploatacyjnym. W artykule przedstawiono metodę konstrukcji macierzy prawdopodobieństw przejść pomiędzy stanami eksploatacyjnymi. Wartości tej macierzy zależą od czasu przebywania obiektu w danym stanie. Celem artykułu było zaprezentowanie alternatywnej metody estymacji parametrów tej macierzy w sytuacji, gdy badany szereg nie spełnia własności Markowa. Wykorzystano w tym celu regresję logistyczną.
PL
W artykule autorzy przedstawiają znaczenie prawidłowo funkcjonującego systemu transportowego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym aglomeracji miejskich. W dobie coraz to bardziej rozbudowanych, a zarazem złożonych łańcuchów dostaw, istotną rolę odgrywa nowoczesna infrastruktura logistyczna, prawidłowo rozmieszczona i funkcjonująca w układzie sieciowym. Ważnym czynnikiem wyboru lokalizacji na etapie planowania tego typu obiektów jest określenie ich wielkości i przyszłych funkcji. W artykule przedstawiono funkcjonujące w naszym kraju centra logistyczne oraz klasyfikację tego typu obiektów.
EN
In the article, the authors discuss the importance of wellfunctioning system transport for the economic development of the region as well as urban agglomerations. In the era of more and more complex supply chains and its growing development an important role is played by modern logistics infrastructure correctly collocated and working in a network system. While planning development of logistics infrastructure it is important to determine its size and future functions. The article describes logistics centers in our country and their classification.
6
Content available remote Problematyka doboru pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach
PL
Dobór pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywne funkcjonowanie tych przedsiębiorstw na rynku. W pracy opisano problemy decyzyjne doboru pojazdów do zadań w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych uwzględniając wyznaczenie tras jazdy pojazdów, przy jednoczesnej minimalizacji ich liczby i uwzględnieniu ich typu. Celem pracy jest przedstawienie i poddanie analizie problematyki doboru pojazdów do zadań na przykładzie przedsiębiorstw transportowo-logistycznych. Przedstawiono przedsiębiorstwa transportowo-logistyczne w systemach transportowych oraz opisano modele organizacji przewozu. Następnie zaprezentowano główne źródła potrzeb transportowych i czynniki kształtujące popyt na przewóz.
EN
The selection of vehicles for tasks in transport and logistics companies is an important factor affecting the effective functioning of these enterprises on the market. The article describes decision problems of the selection of vehicles for tasks in transport and logistics companies taking into account the designation of vehicle routes, while minimizing their number and taking into account their type. The aim of the work is to present and analyze the problem of selecting vehicles for tasks on the example of transport and logistics companies. Transport and logistics companies in transport systems were presented and transport organization models were described. Then, the main sources of transport needs and factors shaping the demand for transport were presented.
7
Content available remote Terminale intermodalne, aspekty wyboru rozwiązań projektowych
PL
Autorzy artykułu przedstawiają tendencje zmian w zakresie przewozów intermodalnych w Polsce i znaczenia rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej dla utrzymania korzystnych trendów wzrostu przewozu tego segmentu ładunków. Ważnym elementem systemu transportu infrastruktury punktowej są terminale intermodalne. Odpowiedni wybór lokalizacji pod przyszłą infrastrukturę transportową ma istotny wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego oraz ekonomiczne powodzenie projektu. Ważnym etapem jest etap planowania inwestycji i opracowania koncepcji dostosowując obiekt to przewidywanych protokół ładunków z uwzględnieniem czynników czasu.
EN
The authors present trends of changes in intermodal transport in Poland and the importance of the development of linear and point infrastructure to maintain favorable trends in the growth of this segment of cargo transport. An important element of the point infrastructure transport system are intermodal terminals. Appropriate selection of locations for future transport infrastructure has a significant impact on the course of the investment process and the economic success of the project. An important stage is the stage of investment planning and development of the concept, adjusting the object to the anticipated cargo protocol taking into account time factors.
8
Content available remote Reliability assessment of the transport system, Addis Ababa case study
EN
The subject of the article is the method of assessing the reliability of the transport system on the example of Addis Ababa in Ethiopia. The transport system and its technical condition, transport infrastructure, organization of the transport system, environment (users, environmental and climatic conditions), and legal provisions, have a significant impact on the reliability of the transport system. The most common means of transport in Addis Ababa is a car (including: taxis and minibuses). An important problem in public transport is the long waiting time for the vehicles, resulting from random events accompanying transportation processes in a defined infrastructure with limited resources. The article presents also the concept of a transport system availability model for developing countries on the example of Addis Ababa in Ethiopia.
PL
Przedmiotem artykułu jest metoda oceny niezawodności systemu transportowego na przykładzie Addis Abeby. Na niezawodność systemu transportowego istotny wpływ mają środki transportowe i ich stan techniczny, infrastruktura transportowa, organizacja systemu transportowego, otoczenie (użytkownicy, warunki środowiskowe i klimatyczne), przepisy prawa. Najczęstszym środkiem transportu jest samochód (w tym: taksówki i minibusy). Istotnym problemem w komunikacji miejskiej jest długi czas oczekiwania na środek komunikacji zbiorowej, będący skutkiem losowych zdarzeń towarzyszących procesom transportowym w określonej infrastrukturze przy ograniczonych zasobach. W artykule przedstawiono również koncepcję modelu gotowości systemu transportowego dla krajów rozwijających na przykładzie Addis Abeby w Etiopii.
PL
Logistyka miejska to narzędzie do skutecznego rozwiązywania różnych problemów, z zakresu funkcjonowania aglomeracji miejskie. Nasilające się mankamenty przewozowe, organizacyjne i społeczne potwierdzają potrzebę jej ciągłego rozwoju. Powstające w tym zakresie nowe pomysły powinny opierać się na nowatorskich technologiach, które odpowiednio usprawnią zarządzanie systemem logistyki miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju transportu. Celem artykułu jest analiza logistyki miejskiej, jako elementu usprawniającego zarządzanie systemem logistycznym miasta. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jakie rozwiązania (koncepcje działań), mogą usprawnić działanie systemu logistycznego miasta? W celu wyjaśnienia tego problemu badawczego, podjęto się analizy dostępnej literatury przedmiotu.
EN
City logistics is a tool to effectively solve various problems related to the functioning of urban agglomerations. Increasing transport, organizational and social problems confirm the need for continuous development of city logistics. New ideas arising in this respect should be based on innovative technologies that will properly improve the management of the city logistics system, while ensuring sustainable development of transport. The aim of the article is to analyze city logistics as an element improving the management of city logistics system. The research problem was formulated in the form of a question: What solutions (concepts of actions) can improve the operation of the city logistics system? In order to explain this research problem, the analysis of available publications was undertaken.
PL
Stabilnym fundamentem wzrostu gospodarczego każdego kraju jest odpowiednio rozwinięty system transportowy, który gwarantuje rozwój społeczny oraz przemysłowy. Transport odpowiada poza przemieszczanie osób oraz towarów nie tylko w danym kraju, ale także przyczynia się do znaczącej integracji państw na arenie międzynarodowej, co bezpośrednio wpływa na rozwój turystyki oraz stałe podnoszenia jakości życia. Niezwykle istotna przy tym okazuje się ewolucja systemów transportowych, na którą ogromny wpływ wywiera rosnący konsumpcjonizm, postępujące zjawisko globalizacji, a także modernizacja infrastruktury transportowej. Stały rozwój transportu pozwala, aby dana gospodarka kraju stała się gospodarką konkurencyjną, zwiększa poziom bezpieczeństwa osób oraz towarów, a także gwarantuje ogromną liczbę miejsc pracy. Głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy systemu transportowego Japonii i Chin wraz z uwzględnieniem kierunków rozwoju polityki transportowej w danych krajach. Analiza została przeprowadzona w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych statystycznych dotyczących infrastruktury transportowej. Autorka niniejszego artykułu dokonała także oceny systemów transportowych we wskazanych krajach biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za politykę transportową. Artykuł ma służyć weryfikacji następującej tez: efektywne zarządzanie systemem transportowym jest wynikiem sprawnie realizowanej polityki transportowej w aspekcie ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz przestrzennym.
EN
A well-developed transport system that guarantees social and industrial development is a stable foundation for the economic growth of every country. Transport is responsible for carrying people and goods not only in a given country, but it also contributes to the significant integration of countries on the international arena, which directly affects the development of tourism and the constant improvement of the quality of life. The evolution of transport systems is extremely important. It is strongly influenced by growing consumerism, the progressing phenomenon of globalization, as well as the modernization of transport infrastructure. The constant development of transport allows a given country economy to become a competitive economy, increases the level of security of people and goods, and also guarantees a huge number of jobs. The main purpose of this article is to analyze the transport system of Japan and China, including the directions of transport policy development in the countries concerned. The analysis was carried out on the basis of critical analysis of the source literature and the analysis of statistical data on transport infrastructure. The author of this article also assessed the transport systems in the countries indicated, taking into account the current advancement of the activities of the entities responsible for transport policy. The article is intended to verify the following thesis: effective management of the transport system is the result of an efficient transport policy in the economic, social, environmental and spatial aspect.
EN
Transport systems in cities must be constantly adjusted to accommodate the ongoing changes in the environment. Apart from life quality expectations, civilizational growth requires also meeting certain requirements in terms of safety and environmental protection. The aim of this study is to determine the extent of the implementation of the postulates of Target 2, Goal 11. of the UN Agenda for Sustainable Development through the projects submitted to participatory budgeting. When analysing the projects submitted by city dwellers, special attention was paid to those intended to introduce changes in the city’s transport system. The study takes into account all of the previously implemented participatory budgets. Amongst the total of 1478 projects submitted in the years 2013-2019 316 concerned transportation issues. 46 of them were selected by vote by city dwellers. They were mostly projects concerning the construction and extension of bicycle paths and increasing the safety of pedestrians. The study findings show how big interest city dwellers have in transport and communication issues. The selection of projects submitted in this regard can contribute greatly to increasing safety, reducing the impact on the environment and, in effect, improving the quality of city life.
12
Content available remote Rozwój transportu autobusowego na Malcie
PL
Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z historią powstania i rozwoju transportu autobusowego na Malcie, w tym z początkami komunikacji autobusowej, sięgającej pierwszych lat XX w. Przedstawiono w nim także reformy lat 70. XX w. oraz zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach. Transport autobusowy objęto systemem kontraktowanych usług publicznych z określeniem minimalnych wymagań jakościowych, co doprowadziło do optymalizacji i unowocześnienia parku autobusowego, poprawy jakości usług oraz wzrostu liczby pasażerów.
EN
The aim of the article is the presentation the history of the creation and development of bus transport in Malta, including the beginning of bus transport in the first years of the twentieth century. It also presents the reforms from the 1970s and changes that have occurred in recent years. Bus transport was covered the system of contracted public services with specification of minimum quality requirements, which led to the optimization and modernization of the bus park, improvement of the quality of services and increase in the number of passengers.
13
Content available remote Komunikacja autobusowa do portów lotniczych w Polsce
PL
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce. Dokonane zostały też liczne inwestycje w porty lotnicze regionalne. W obsłudze transportowej portów lotniczych transport autobusowy odgrywa obecnie kluczową rolę. W większości miast ma on dominujący udział w dowozach pasażerów do lotnisk. Większe porty lotnicze mają także rozwinięty system autobusowych połączeń krajowych, a także międzynarodowych do państw sąsiednich. Mimo że rośnie w Polsce liczba portów lotniczych obsługiwanych koleją, to rola transportu autobusowego jest coraz ważniejsza ze względu na wolumen przewozów. Artykuł jest próbą przedstawienia rozwiązań transportowych w obsłudze polskich portów lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej.
EN
In recent years there has been a dynamic development of air transport in Poland. Also numerous investment in regional airports have been made. Bus transport is currently playing a key role in airport transport service. In most cities it is the dominant share in passenger transport to airports. Larger airports also have developed systems of national and international bus connections to neighbouring countries. Despite the fact that the number of airports serviced by rail is growing in Poland, the role of bus transport is growing in terms of the volume of transport. The article is an attempt to present transport solutions in the service of Polish airports with particular emphasis on bus transport.
EN
The purpose of this work was to present the public transport system operating in the city of Lublin, including its history, organizational structure, elements of line and point infrastructure, and analysis of the survey results in the form of a survey conducted among 248 people who are passengers of public transport. The questionnaire contained 20 questions whose answers were developed in the form of charts and tables and their discussions. In addition, comparative data from a study carried out in 2016 by the Municipal Transport Authority in Lublin were added to some of the results. The elaboration of results allowed the assessment of the level of satisfaction among respondents, including proposed changes submitted by the respondents. They are a suggestion for the body dealing with the organization of public transport in the city, as well as for entities performing transport within it, regarding future projects improving the operation of public transport, thus satisfying the needs of potential passengers.
EN
The current state of mobility in our cities is still showing worse and worse transport, security and environmental conditions. The most common problem of traffic services in cities is the inability to arrange the conditions for the transport of persons and the transport of goods and services. Inappropriate conditions are evident mainly in traffic congestion, which cause significant time losses for all users of the means of transport (mass transport of persons is not exemption). The daily practice proves that one of the crucial conditions not only for the satisfaction of the inhabitants, but also for the city’s own functionality is the high-quality, fast, safe and dynamic transport and also parking on its territory. Increasing and widespread traffic collapse in cities is caused by two factors. The first is an enormous increase in car traffic which significantly limiting other types of transport. The second is an inappropriate localization of various activities and facilities. Unregulated urban development is caused by disregarding the landuse plan and cities have unregulated construction. This results in inadequate traffic requirements in specific areas, which significantly exceed the capacities of transport communications. In our papers are described mentioned problems and, as a deterrent example, we introduce the city of Žilina.
16
Content available Demand model in the agglomeration using SIM cards
EN
The road network development programme, as well as planning and design of transport systems of cities and agglomerations require complex analyses and traffic forecasts. It particularly applies to higher-class roads (motorways and expressways), which in urban areas, support different types of traffic. Usually there is a conflict between the needs of long-distance traffic, in the interest of which higher-class roads run through undeveloped areas, and the needs of bringing such road closer to potential destinations, cities [1]. By recognising the importance of this problem it is necessary to develop the research and methodology of traffic analysis, especially trip models. The current experience shows that agglomeration models are usually simplified in comparison to large city models, what results from misunderstanding of the significance of these movements for the entire model functioning, or the lack of input data. The article presents the INMOP 3 research project results, within the framework of which it was attempted to increase the accuracy of traffic generation in agglomeration model owing to the use of BigData – the mobile operator’s data on SIM card movements in the Warsaw agglomeration.
PL
Program rozwojowy sieci drogowej jak i planowanie i projektowanie układów komunikacyjnych miast i aglomeracji wymaga wykonywania złożonych analiz i prognoz ruchu. Dotyczy to zwłaszcza dróg wyższych klas, także autostrad i dróg ekspresowych, które w obszarach zurbanizowanych obsługują ruch docelowy i tranzytowy. Istnieje konflikt między potrzebami ruchu na duże odległości w interesie którego leży, aby autostrada przebiegała przez tereny niezabudowane i potrzebami zbliżenia autostrady do potencjalnych celów podróży, których największymi koncentracjami są miasta [1]. Dostrzegając wagę problemu niezbędne jest rozwijanie metodyki badania i analizowania ruchu, a zwłaszcza budowy modeli podroży. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zwłaszcza w modelach dla aglomeracji stosowane są uproszczone odwzorowania przemieszczeń w strefie aglomeracyjnej (poza głównym miastem) co wynika z niezrozumienia znaczenia tych przemieszczeń dla funkcjonowania całości modelu, bądź wynika z braku danych wejściowych (z badań) pozwalających na zbudowanie wiarygodnych modeli. Artykuł przedstawia wyniki projektu badawczego INMOP 3 w ramach którego podjęto próbę zwiększenia dokładności modelu aglomeracyjnego w części dotyczącej modelu generacji ruchu, dzięki wykorzystaniu BigData – danych operatora telefonii komórkowej o przemieszczeniach kart SIM na obszarze aglomeracji warszawskiej.
17
Content available Autonomous vehicles: basic issues
EN
The work was dedicated to the subject of innovative autonomous vehicles on the transport market. The paper presents basic information about autonomous cars: a nomenclature characteristic of autonomous vehicles, along with the terms “automatic”, “autonomous”, “self-drive” and “driverless”. The article also presents various types of autonomous cars based on the most popular classifications in the world. The purpose of the work is to present basic issues related to autonomous vehicles.
PL
bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. Jest to około 10-12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronością państwa polskiego.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
Siły zbrojne przez prawie dziesięć lat od chwili wstąpienia do NATO, nie posiadały systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie własnym systemem transportowym. Dla logistyki wojskowej istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, miało wdrożenie i eksploatacja systemu informatycznego wspomagającego pracę organów transportu i ruchu wojsk. Progresywność artykułu przejawia się w tym, że oprócz przedstawianej w dotychczasowych opracowaniach zwyczajowo charakterystyki, roli i zadań systemu, autor dodatkowo przeprowadził badania, dokonał oceny funkcjonowania i przedstawił kierunki rozwoju systemu informatycznego pk. SI KONWÓJ. Znaczenie systemu jeszcze wzrosło z chwilą podjęcia decyzji przez NATO w 2016 roku o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. W związku z tym, spowodowało to zwiększoną liczbę konwojów na drogach, które aby się tam znaleźć, muszą uzyskać zgodę wydaną przez właściwe organy transportu i ruchu wojsk. SI KONWÓJ pozwala na przyspieszenie tego procesu poprzez elektroniczne uzgadnianie, opracowywanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy drogowe i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym.
EN
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system support-ing the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. Progressiveness of the article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code name KONWÓJ. The significance of the system has even increased since NATO decided in 2016 to strengthen its eastern flank. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be ob-tained by the competent transport and troop movement in order to be there. IT system KONWÓJ allows to speed up this process by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and their monitoring in real time.
20
Content available remote Modeling and Optimization of the Combined Transportation System
EN
Transport is one of the most important logistical subsystem. It occurs at every stage of the logistic chain. Efficiency of transportutilization is an important element determining the financial results of an enterprise. In addition to the use of transport systems, organizational and management issues also play an important role in this matter. Traditional approach sometimes seems to be insufficient, especially in the case of complicated transportation tasks. The solution in this case is the use of modeling and optimization of the transport system used by the company, that has been presented in the paper, on the basis of the selected example. Optimal use of transport provides tangible benefits and allows to achieve competitive advantage in the market.
PL
Transport jest jednym z najważniejszych podsystemów logistycznych. Występuje on na każdym etapie funkcjonowania łańcucha logistycznego. Efektywność wykorzystania transportu jest istotnym elementem decydującym o wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Oprócz wykorzystywania systemów transportowych istotną rolę odgrywa tu również kwestia organizacji i zarządzania. Tradycyjne podejście czasem wydaje się niewystarczające szczególnie w przypadku wystąpienia skomplikowanych zadań transportowych. Rozwiązaniem w tym przypadku jest wykorzystanie modelowania i optymalizacji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo systemów transportowych coteż przedstawiono w referacie na podstawie wybranego przykładu. Optymalne wykorzystanie transportu zapewnia uzyskanie wymiernych korzyści i pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.