Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprayer inspection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dyrektywa 2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek objęcia badaniami stanu technicznego również opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych (opryskiwaczy kolejowych). W ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa opracowano metodykę inspekcji takiego sprzętu ochrony roślin. Na podstawie przeglądu literatury i badań własnych, prowadzonych w terenie, ustalono, że do zwalczania roślinności na kolei stosowane są różne opryskiwacze podobne do opryskiwaczy polowych – „opryskiwacze platformowe” i zestawy CHOT. Proponowane metody i kryteria oceny elementów roboczych i konstrukcyjnych opryskiwaczy kolejowych w znacznej części nie odbiegają od wymagań dla inspekcji opryskiwaczy polowych. Zasadnicze różnice proponowanej metodologii związane są z miejscem wykonywania zabiegów (torowisko) i stosowanymi prędkościami roboczymi (do 40 km·h-1). Ponadto zaproponowania całkowicie nowych procedur wymagają systemy iniekcyjne stosowane w zestawach CHOT.
EN
Directive 2009/128/EC on sustainable use of pesticides obligates the member states to include the technical condition of railway sprayers mounted on trains. Within the frame of the Multiannual Programme of the Research Institute of Horticulture a methodology for such inspection was elaborated. Basing on the literature review and on the own survey it was stated, that two kinds of the sprayers: sprayers similar to the field crop sprayers named here the “platform sprayers” and the railway units for chemical weed killing (Polish acronym – CHOT) are used for weed killing on the railways. The proposed methods and criteria for the inspection of elements of these sprayers do not considerably differ from the demands for the inspection of the field crop sprayers. The fundamental differences for the proposed methodology distinguishing it from the field crop sprayers, result from the place of application (railway track) and the driving speeds (up 40 km·h-1). Moreover, the new procedure of inspection of the injection systems used in the railway units for weed killing was suggested.
PL
Jednym z najważniejszych elementów odpowiedzialnych za prawidłowo wykonany zabieg ochrony roślin jest rozpylacz. Każda dysza scharakteryzowana jest podstawowymi parametrami, którymi są: wydatek całkowity, kąt wypływu oraz rozkład poprzeczny strugi. Największą trudność stwarza pomiar rozkładu poprzecznego strugi. Wykonywany jest on na pracującym opryskiwaczu co powoduje wzrost wilgotności w otoczeniu, a wyniki uzyskiwane na stołach rowkowych są trudne do szybkiej i jednoznacznej interpretacji. Wskazany problem był inspiracją do podjęcia prac w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki w celu opracowania konstrukcji skanera do badania rozkładu poprzecznego strugi pojedynczej dyszy na stanowisku warsztatowym.
EN
A sprayer is one of the most important elements responsible for properly executed plant protection procedure. Each jet is characterized by the following basic parameters: total flow rate, angle of outflow and lateral distribution of stream. A measurement of lateral distribution of stream poses the biggest problem. It is performed on a working spraying machine causing increase of ambient humidity, and the results obtained on slotted tables make fast and univocal interpretation difficult. The indicated problem became an inspiration to undertake works at the Mechanical Engineering and Agrophysics Department in order to design a scanner enabling analyzing of lateral distribution of stream of single jet at the shop bench.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.