Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geophysics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The article presents application of the new geophysical amplitude data comparison method (ADCM), resulting from integrated geophysical survey using ground-penetrating radar (GPR) and magnetometry. The ADCM was applied to recognize the horizontal and vertical stratigraphy of a Roman senatorial villa located in Santa Marina (western part of Croatian Istria). The measurements were carried out in 2017−2019 at this site, accompanied by a use of GPR and gradientometer. These two methods significantly differ from each other, but on the other hand, they are complementary to some extent. This is due to the fact that the methods register different types of underground materials. The GPR records electromagnetic waves reflected from real buried remains or boundaries between geological or archaeological layers that differ significantly in electrical properties. The magnetic method, in turn, records the anomalies of the magnetic field intensity resulting from the underground concentration of ferromagnetic minerals, hence it is ideal for searching structures filled with organic matter or burning material. However, a separate usage of these methods does not guarantee a full picture of archaeological structures that are preserved underground. Only the application of the ADCM allowed for a comparison of GPR and magnetic amplitude data reading, following which a spatial image (2D and 3D) of the preserved archaeological structures and the geological stratigraphy of the Santa Maria site were obtained.
EN
Situated in the northern part of Algeria, Ouarsenis is one of several area affected by landslide phenomena. Indeed, 60 houses, a stadium and a lot of sports infrastructures are affected by the landslides. In this perspective, we have chosen a model of landslide with an area of 166 700 m2 affecting the southern part of the Bordj Bou Naama city. In order to characterized the landslide structure, we used multisource data (geological, topographical, geophysical and geotechnical). For modeling the 3D landslide surfaces we used three geometric models which are generated from different techniques of interpolation as Inverse Distance Weight (IDW), Minimum Curvature (MC) and Kriging (KO) and applied to the same input data set. The root of the mean square error (RMSE) and visual appearance of the morphology are used to select the best model. Indeed our results show that the KO represents the best model that gives a good result. Quality control is also performed to ensure that the model is suitable for hydro-mechanical modeling. This model show that the total volume of soils moved is ~9.8*105 m3, in which the volume of geological levels is 828 500 m3, 143440 m3 and 11 434.32 m3 respectively for the embankments, colluviums and Brown shale. The bleu shale is far from to be affected by this landslides, indeed the deepest zone that the rupture area affects is located at 12 m of depth. These results seem to be very important in order to plan remediation work in this area.
EN
The study focuses on the Makran Trench in the Arabian Sea basin, in the north Indian Ocean. The area is tectonically active, with a system of ridges and fracture zones morphologically separating the Arabian Sea. The study examined the relationships between the topographic structure of the Makran Trench and the regional settings of the Arabian Sea: geomorphology, sediment thickness, geophysical fields, geology and tectonic lineaments. The methodology is based on the GMT scripting toolset. The spatial analysis includes high-resolution datasets GEBCO, EGM2008, GlobSed and data on tectonics, geology, geophysics, sediment thickness and topographic terrain model visualized by GMT. The paper also defined a way in which the proprietary ESRI data format can be transformed into the freely available GMT geospatial data of the geoid EGM2008 model. The geomorphological modeling included the automatic digitization of 300-km width cross-section profiles of the trench demonstrating its submarine relief. The analysis showed a correlation between the geological and tectonic structures, asymmetric geomorphology and geophysical anomaly fields. Gravity data indicate a crustal structure with anomalies generated by the bending of the lithosphere into the Makran subduction zone and density variations in the mantle reflected on the gravity maps. The gravity correlates with lineaments of the geomorphic structures. Bathymetric analysis revealed the most frequent depth (448 samples) at −3,250 to −3,500 m, followed by intervals: −3,000 to −3,250 m, −2,750 to −3,000 m. The declining continental slope correlates with gradually decreasing depths as equally distributed bins: 124 samples (−2,500 to −2,750 m), 96 (−2,250 to −2,500 m), 86 (−2,000 to −2,250 m). The trench is an asymmetric form with a high steepness on the continental slope of Pakistan and low steepness with a flat valley on the oceanward side. The multi-source data integration is important for seafloor mapping and the geomorphological analysis of oceanic trenches hidden to direct observations. The machine learning methods of GMT and cartographic modeling provide possibilities for the effective visualization of the trench. The comparison of the geomorphology with gravity anomalies, tectonic lineation, geological structures and topographical variations provides more detail to studies of the seafloor in the Arabian Sea.
4
Content available Cyfryzacja w budownictwie
PL
Czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą kompleksową transformację cyfrową przedsiębiorstw. Jej dziewięć filarów ma wpływ również na branżę budowlaną. W artykule przedstawiono wpływ, jaki transformacja cyfrowa wywiera na projekty innowacyjne realizowane w branży budowlanej, omówiono przykłady innowacji cyfrowych, jakie stosowane są w cyklu życia projektu deweloperskiego – biurowego oraz opisano na przykładach i studium przypadku, jakie stosowane są modele zarządzania projektami innowacyjnymi.
EN
The fourth industrial revolution carries out a comprehensive digital transformation of enterprises. Its nine pillars also affect the construction industry. The article presents the impact of digital transformation on innovative projects implemented in the construction industry, examples of digital innovations that are used in the lifecycle of a property development undertaking, are discussed, and examples and case studies of applied innovation project management models are described.
EN
The Brown Coal Research Institute is the participant of the European Commission - Research Fund for Coal and Steel project “Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance” The geological problems are the important part of the project solving. The article briefly summarises geological situation of the Most Basin, situation of coal mining and geotechnical parameters of hard rocks. The main attention is devoted to the optimum methodology of geological and geophysical survey of hard rocks.
PL
Brown Coal Research Institute jest partnerem projektu realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali „Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabialnych” Problematyka rozpoznania geologicznego stanowi ważną część projektu. Artykuł krótko podsumowuje sytuację geologiczną zagłębia, wydobycie węgla i parametry geotechniczne skał. Główną uwagę poświęcono optymalnej metodologii badań geologicznych i geofizycznych skał trudno urabialnych.
PL
Do niedawna zamek i jego układ znane były tylko z mało wyraźnej ryciny zrujnowanego zamku z początku XVIII wieku, ze szkicowej rekonstrukcji rzutu autorstwa Conrada Steinbrechta z końca XIX wieku oraz lakonicznych opisów inwentarzowych z połowy XVII i połowy XVIII wieku. Badania archeologiczno-architektoniczne uzupełnione prospekcją geofizyczną w znacznym stopniu uzupełniły tę wiedzę, weryfikując stare poglądy i hipotezy. W efekcie udało się zrekonstruować przebieg kurtyn obwodowych przedzamcza oraz fosy. W narożniku północno-zachodnim zweryfikowano obecność wieży wymienianej w inwentarzu z połowy XVII wieku. Dzięki prospekcji geofizycznej zlokalizowano także niektóre elementy zabudowy wewnętrznej – duży budynek od zachodu oraz stojący na dziedzińcu obiekt szachulcowy na murowanym podpiwniczeniu, którego istnienie zostało potwierdzone metodą wykopaliskową. Szczególnie interesujące okazały się wyniki badań archeologicznych w odniesieniu do rekonstrukcji pogranicza domu konwentu i przedzamcza zachodniego, wskazując na obecność tam nieznanej fosy i muru w 2. połowie XIV wieku. Zweryfikowano także narożnik północnego, zewnętrznego muru zamku, w którym według planu C. Steinbrechta miała znajdować się baszta. Rekonstrukcja ta okazała się niepoprawna, a zachowany mur był w rzeczywistości przyporą narożną. Badania dostarczyły także dalszych informacji umożliwiających rekonstrukcję ukształtowania terenu i technik budowlanych – przede wszystkim prac ziemnych.
EN
Until recently, the castle and its layout were known only from a rather unclear sketch of the ruined castle from the beginning of the 18th century, from a sketchy reconstruction of the plan drawn by Conrad Steinbrecht at the end of the 19th century, and laconic inventory descriptions from the moid-17th and mid-18th century. Archaeological-architectonic research and geophysical prospection significantly complemented the knowledge, verifying old views and hypotheses. As a result it was possible to reconstruct the outlines of perimeter curtains of the bailey and the moat. The existence of a tower mentioned in the inventory from the mid17th century was verified in the north-western corner. Owing to geophysical prospection some elements of interior buildings were also located – a large building in the west and a framework building with a masonry basement standing in the courtyard whose existence was confirmed by the excavations. Results of archaeological research in reference to the reconstruction of the borderline of the chapter house and the west bailey, indicating the presence of an unknown moat and a wall there in the 2nd half of the 14th century, turned out to be particularly interesting. The corner of the north, outer wall of the castle was also verified where, according to the plan by C. Steinbrecht, the tower was to be located. The reconstruction turned out to be incorrect, and the preserved wall was actually a corner buttress. The research also yielded further information allowing for reconstructing the lay of the land and construction techniques – mainly earthworks.
EN
Within the road investments the very important element determining repeatedly the success of the whole project is an adequate information about the characteristics of the site, its load capacity, stability and the possible impact of geological characteristics that may interfere with subsequent service life, not only for the road surface itself, but also for the surrounded objects. The surface is incessantly influenced by geological characteristics, determining its durability and functional usefulness. The main aim of this paper is to answer the question how by the usage of modern technics for obtaining data it is possible to find a link confirming the characteristics of land on which the specific road projects are supposed to be carried out, or where these projects have already been accomplished, concerning their requirements with high accuracy of location and also the stability and durability of the ground. This article makes also an attempt to answer not only the question how to identify the construction of road surface, but also how to locate underground cavities, created or influenced by the flow of water, or due to geological structures characterized as an inconsistent ground. The results were supported with geophysical researches using GPR method, and also data collected with laser scanners.
EN
The paper presents results of a geophysical survey conducted in Crikvenica, a town located at the north-eastern Adriatic Sea coast in Croatia. The main aim was to identify extent of a Roman pottery workshop discovered to the north of the present town, at the site known as “Igralište”. The performed magnetic and GPR surveys within the area of the modern playground in Crikvenica revealed a large number of anomalies that may be connected with anthropogenic activity during different periods, both in modern and ancient times. The first group consists of anomalies generated by remnants of the modern underground infrastructure. Magnetic and ground-penetrating radar maps revealed anomalies in the north-western part of the modern playground that can be very likely interpreted as remains of a large ceramic kiln dated back to the Roman Period, similar to the kiln discovered during the excavations located further to the north. Finally, the survey performed within the Crikvenica football stadium clearly indicates that the integration of different Ground Penetrating Radar and magnetic methods allows for a detailed and effective identification of buried archaeological structures in large areas.
EN
Znosko (1981a, b) first stated the important fact that the Sowie Góry "nappe” was lying on the rocks of the Middle Sudetic Ophiolite Complex. In the light of current geophysical and tectonic data, it still remains up-to-date. Both those articles have initiated a new look at the Paleozoic tectonic evolution of the Sudetes and its surroundings. This article presents an analysis ofpotential boundaries oflithostratigraphic terranes in the Sudetes and the Fore-Sudetic Block, confirmed by the waveforms of gravity horizontal gradients. Gravimetric modelling along the selected profile 3 makes it possible to present the subsurface geological structure. Metamorphic rocks of the Sowie Góry complex can probably reach a depth of almost 5 km on the Fore-Sudetic Block. Below them are mafic and ultramafic rocks, reaching a depth of up to 12 km, which belong to the Middle-Sudetic Ophiolite Complex. The kinematic data from the Sowie Góry metamorphic complex indicate displacement with the top-to-SW and to-S, as in the Middle-Sudetic Ophiolite Complex. Controversy over the origin and the geotectonic environment of the Early Ordovician protolith of the Sowie Góry gneisses, which are probably a magma product of arc-type magmatism formed above a subduction zone of the Tornquist Ocean. The Sowie Góry terrane can be considered as a relic of the Early Ordovician Paleozoic magma arc (the so-called peri-Baltic arc). The Sowie Góry terrane was moved towards the SW and S on obducted dismembered fragments of ophiolite sequences after closing the Rheic Ocean during the Eo-Variscan orogenesis.
PL
Metody geofizyczne, ze szczególnym uwzględnieniem tomografii elektrooporowej, w ostatnich latach zyskują coraz większe znaczenie. Jest to efektem ciągłego postępu technologicznego, jaki dokonuje się w dziedzinie aparatur pomiarowych. Artykuł został poświęcony wykorzystaniu metody elektrooporowej w badaniu złóż – zarówno w fazie ich eksploatacji, jak i poszukiwań.
EN
Geophysical methods, with special regard to electrical resistivity imaging, have gained increasing significance in recent years. It is the result of continuous improvement in the field of measuring equipment. The article addresses electrical resistivity method application in deposit exploration, both at the stage of their location and mining. The employment of modern and advanced equipment enables to effectively determine deposit borders and depth. It also gives information about the physical properties of rock. The results may be used as drilling complementary information or autonomous source of geological data. The examples of electrical resistivity imaging application presented in the paper relate to data collected in order to determine the profitability of plot purchase before the exploitation process or deposit ceiling depth and weathering zones in existing mines. The aim of the measurements was to gain geological information on various rock types – basalts, limestones, dolomites and sand-gravel sediments.
PL
Z powodu bezszybowego dostępu do złoża skuteczne przeprowadzenie procesu podziemnego zgazowania węgla brunatnego wymaga ciągłego monitorowania geofizycznego. Odpowiada ono za identyfikację położenia frontu zgazowania, modelowanie powstałej kawerny, określenie wpływu gazogeneratora na warstwy nadkładu i osiadanie terenu, jak również pomaga w wykryciu przypuszczalnych ucieczek gazu. Należy wspomnieć, że środowisko naukowe nie wypracowało optymalnego i standaryzowanego systemu monitorowania procesu podziemnego zgazowania węgla brunatnego. Niniejszy artykuł skupia się na wyborze metody obserwacji zjawiska zgazowania dopasowanej do warunków geologicznych towarzyszących polskim węglom brunatnym. Rozpatrywana technologia zgazowania dedykowana jest przede wszystkim pozabilansowym, zawodnionym i zapiaszczonym pokładom węgla brunatnego, występującym w sąsiedztwie utworów ilastych, które za zadanie mają stanowić izolację dla planowanego georeaktora. Wybór metody opiera się na charakterystycznych warunkach panujących w okolicy gazogeneratora, które wywołują lokalne anomalie geofizyczne. Warunki te to przede wszystkim oddziaływanie termiczne gazogeneratora, które wpływa na przewodnictwo elektryczne, porowatość, przepuszczalność, gęstość, czy prędkość rozchodzenia się fal. W efekcie jako najbardziej perspektywiczną metodę wybrano tomografię elektrooporową, która umożliwia niemalże automatyczne monitorowanie procesu. Zaproponowano również metodykę prowadzenia badań, dopasowaną do najbardziej perspektywicznych technologii podziemnego zgazowania węgla brunatnego.
EN
Effective implementation of the brown coal underground gasification process requires continuous geophysical monitoring due to the shaft free access to deposits. Geophysical monitoring is responsible for identifying the gasification front location, modeling formed caverns, determining the impact of the gasifier at layers of overburden and subsidence, as well as helping to detect possible gas escapes. It should be noted that the scientific community did not develop optimal and standardized systems of brown coal underground gasification monitoring. This paper is focused on selecting the gasification monitoring method adapted to the geological conditions accompanying the Polish brown coals. The considered gasification technology is primarily dedicated to off-balance sheet, water-logged and gritty decks of brown coal, occurring near the loams designed to provide insulation for the planned gasifier. The method choice is based on the specific conditions prevailing in the gasifier area, which cause local geophysical anomalies. These conditions are primarily the thermal impact of gasifier which affects the electrical conductivity, porosity, permeability, density, and the waves propagation speed. As a result, electrical resistivity tomography was chosen as the most perspective method which allows for an almost automatic monitoring process, thus it allows the gasifier’s impact on the surroundings to be observed at a relatively low cost. The research methodology, adapted to the most promising technology of brown coal underground gasification was also proposed.
EN
The paper presents a turning method saving time and energy while conducting seismic surveys and an example of its application. The introduced turning method is based on use of the ocean currents / tidal streams as a supporting factor. The turning technique is applicable for vessels towing streamers and conducting line-change or other maneuvers similar to 180° turn. Chosen forces affecting seismic in-water equipment as well as behavior of the spread are briefly shown and explained. Some advantages over traditional turning techniques are here described. The method was applied onboard the seismic vessel Geo Pacific reducing significantly time required for line-change.
PL
Współczesne modele geologiczne 3D mają charakter innowacyjny w kompleksowym podejściu do rozpoznania wgłębnej budowy struktur i jednostek geologicznych. Umożliwiają one integrację i przestrzenną interpretację informacji geologicznej, archiwizowanej w postaci różnorodnych baz danych oraz analogowych materiałów kartograficznych. Zaletą tworzonych modeli 3D jest możliwość ich bieżącej modyfikacji wraz z dopływem nowych danych. Model geometryczny 3D uzupełniony informacjami o zmienności litolofacjalnej, parametrami petrologicznymi lub/i petrofizycznymi, jest podstawą szacowania zasobów złóż surowców i może być wykorzystany w symulacjach procesów geologicznych i hydrogeologicznych. Przedstawiony model budowy geologicznej wysadu solnego Łanięta prezentuje możliwości kompleksowej analizy danych, uwzględniającej szerokie spektrum skali rozpoznania geologicznego wysadu. Podczas procesu budowania modelu matematycznego opierano się w znacznej mierze na archiwalnych danych otworowych, wynikach pomiarów i analiz fizyko-chemicznych, a także na dostępnych interpretacjach profilowań sejsmiki 2D. Główną część modelowania przeprowadzono w oparciu o szczegółowe i półszczegółowe zdjęcia grawimetryczne. Do modelowania gęstościowego wykorzystano anomalie grawimetryczne w redukcji wolnopowietrznej, dzięki czemu możliwe było zbudowanie modelu od powierzchni terenu. Modelowanie wykonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie obliczono prosty model oparty o zdjęcie półszczegółowe. Głównym efektem tego etapu było uzyskanie tła geologiczno- gęstościowego dla drugiego etapu, jakim było modelowanie samej struktury solnej. Etap ten realizowany był w oparciu o zdjęcie szczegółowe. Zdjęcie to w jednoznaczny sposób ukazuje niejednorodność modelowanego ciała. Dużym problemem w tego typu analizach jest prawidłowe zróżnicowanie gęstości w obrębie samego wysadu. Obecność dwóch typów litologicznych o bardzo zróżnicowanej gęstości (lekka sól i bardzo ciężki anhydryt) powoduje, że jednoznaczność wynikowego modelu w dużym stopniu uzależniona jest od znajomości relacji miąższościowych poszczególnych typów skał budujących pień solny wysadu (z otworów wiertniczych bądź sejsmiki).
EN
Recent techniques of 3D geological models building present an innovative approach to integrated subsurface mapping of geological structures. Multiple sources of geological and geophysical data have been used in complex 3D modeling from both digital databases as well as analogue archives. Structural framework of the model supplemented with lithological and petrophysical data discretized in spatial grids is used for resources assessment and modeling of geological and hydrogeological processes. The 3D geological model of the Łanięta salt diapir has been developed as a case study for refinement of known structure and lithological variation of the salt dome with use of borehole data, cross sections and 2D seismic interpretation as well as petrophysical and geochemical analysis. The study has been focused on application of the geologically-constrained 3D geophysical inversion of gravity data for delineation of undrilled parts of the structure. The free-air correction of gravity data have been used for modeling of the structure from the terrain surface down to the depth of 1 km below sea level. Both regional and local gravity surveys were used in two steps approach. The low resolution regional model has been created for 3D trend model of density distribution in the first step. It was followed by the high resolution, detailed inversion of local gravity data. The 3D inversion constrained by borehole control points presents density variation of modeled structure. A significant challenge of presented approach of gravity inversion is an adequate differentiation of density in the salt diapir. The delineation of large density contrast of halite and anhydrite rock in the highly deformed internal diapir structures is problematic and it depends mostly on available borehole or seismic data on lithological succession and spatial distribution.
14
Content available Graph representation of geological stratum
EN
Geology, geophysics and environmental protection sciences provide large amounts of data. These data can be stored in various structures. Most of them are stored in files. It is possible to store these data in databases. One example of databases for earth sciences is a Geokarpat database (Kotlarczyk et al. 1997). This database was developed over many years (Piórkowski & Gajda 2009). Other geological databases are, for example, database MIDAS (MIDAS 2015) and central database of the geological data (CBDG 2015). Solutions listed above are based on the relational data model. This model is not perfect for data analysis, as there are a lot of complicated relationships between the entities (Dominguez-Sal et al. 2010). A typical use of SQL in this case requires the creation of multiple joins and a large amount of calculations. Graph data model is gaining popularity because it allows representation similar to the natural network model of relationships between data (Horzyk 2013). Applications of this model within the earth sciences are extensive, including solutions for GIS systems. One of example graph application is the creation of a virtual generator of the city using database Neo4j (Płuciennik & Płuciennik-Psota 2014). Graph structure reproduces biological structure of memory well (Horzyk 2013). Based on this advantage, there are new opportunities to store and analyze geological data. The use of graphs to record those data enables data analyses in similar manner like in associative neural networks (Horzyk 2013). Geological stratum often has a complex structure, for example: around area of tectonic faults (often multiple faults in history), intrusive rocks in stratum. Possibilities of using graph databases for storing geological data were checked. This study focuses on proposing a graph representation of geological stratum. The proposed graph structure was implemented in the graph database. Presentation of the history of geological stratum in relational databases is difficult. Studies show an example of stratum graph model, which enables data mining of stratum history in easy method, because graph database systems are designed to make search queries to find similarity in data. Additionally, the results of this study demonstrated useful query. Moreover, software and possible methods of construction of graph models were studied. As shown by the results, an analysis of complex models of geological stratum can be less complicated. Research shows that finding dependences in the graph representation of the geological layers can be beneficial in geological analyses.
PL
Jedną z metod geofizycznych, pozwalających wskazać lub wykluczyć występowanie uprzywilejowanych stref przepływu wód podziemnych do 50 m p.p.t. jest sondowanie rezonansem magnetycznym (MRS). Do charakterystyki hydrogeologicznej masywów skał krystalicznych wybrano obszar złoża z czynnym wyrobiskiem górniczym w okolicy Piławy Górnej (blok przedsudecki). Do charakterystyki hydrogeologicznej masywów skał krystalicznych reprezentowanych przez gnejsy i amfibolity wybrano obszar złoża z czynnym wyrobiskiem górniczym. Wyniki obu sondowań wskazują na bardzo słabe zawodnienie strefy zwietrzeliny i masywu skalnego lub brak zawodnienia. Pokrywa zwietrzelinowa ma miąższość ok. 4 m, zawartość wody w tej strefie wynosi zaledwie 6–7%, przy współczynniku filtracji k równym 2×10–6 m/s, co zalicza ten rodzaj zwietrzelin do skał słabo przepuszczalnych. Poniżej głębokości 4 m pojawia się spękany masyw skalny, który również charakteryzuje się bardzo słabym zawodnieniem o średniej zawartości wody w skale na poziomie 4%, o współczynniku filtracji szczelinowej 10–6 m/s i wodoprzewodności T o wartości 10–5 m2/s. Współczynnik filtracji szczelinowej na głębokości 30–40 m wzrasta, osiągając 10–4–10–5 m/s. Jest również widoczny wzrost wodoprzewodności do poziomu 10–3 m2/s. Podwyższone wartości wymienionych parametrów są związane z występowaniem lokalnych zawodnień w spękanym masywie skalnym, które są widoczne m.in. w odsłonięciach na terenie kamieniołomu. Wyniki badań MRS zostały potwierdzone przez badania hydrogeologiczne przeprowadzone w otworach geologicznych odwierconych na terenie złoża.
EN
Among the geophysical methods that allow indicating or excluding the occurrence of the privileged zones of groundwater flow down to 50 m b.g.l. is magnetic resonance sounding (MRS). Two soundings were carried out approximately 1.5 km north of the village of Piława Górna (Fore-Sudetic Block). The area of active quarry was selected for hydrogeological characteristics of the crystalline rocks massifs represented by metamorphic rocks such as gneisses and amphiboles. Both series of profiling are suggestive of either very low water content in the weathering cover and the rock massif or a complete lack of it. The weathering cover is approximately 4 metres thick, its water content does not exceed 6–7%, and the hydraulic conductivity k equals 2×10–6 m/s. This type of rock waste can therefore be classified as low-permeable. At depths greater than 4 metres, the rock massif is cracked, and shows a very low water content (4%), hydraulic conductivity of 10–6 m/s, and transmissivity T equalling 10–5 m2/s. The hydraulic conductivity increases up to 10–4–10–5 m/s at depths of 30–40 metres. Research has shown a simultaneous increase in the transmissivity to 10–3 m2/s. The increase in these parameters is associated with the presence of a small local water inflow within the cracked rock massif, which is visible among others in the exposures of the nearby quarry. The MRS results were confirmed by hydrogeological investigations of boreholes drilled within the quarry.
EN
The aim of this paper is to confirm the thesis that by the usage of laser scanning methods it is possible to find a link confirming the characteristics of swampy land on which the specific building projects are supposed to be carried, as well as their requirements in high accuracy of location and the stability and durability of the substrate. Visible to the naked eye, regular depressions in the ground may foretell the places of underground space, created or influenced by the flow of water or due to geological structures, characterizing the substrate as inconsistent. These spaces seriously affect the possibility of placing wind turbines. By using LIDAR high correlation is visible between the characteristics of the terrain model and the location of underground geological spaces that could endanger the constructions that will be formed in the area. While the construction is being built the ground emphasizes so much that wrong location can simply cause the collapse of the structure. The results were supported with geophysical researches, using three methods: ERT - electrical resistivity tomography, GPR - ground penetrating radar, and the seismic method.
PL
Wały przeciwpowodziowe są jednym z głównych elementów biernej ochrony przeciwpowodziowej. Są to ziemne obiekty budowlane, mające postać nasypu, zlokalizowane w pewnej odległości od koryta rzecznego. Obok zbiorników retencyjnych i zapór, to właśnie na wałach przeciwpowodziowych spoczywa zadanie zapewnienia bezpieczeństwa terenów zagospodarowanych gospodarczo oraz ludności lokalnej. W pracy zaprezentowano wyniki badań polowych, geofizycznych oraz odwiertów i sondowań dynamicznych. Przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntów. Uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami badań prowadzonych metodą sejsmiki powierzchniowej. Przeprowadzono także numeryczną analizę filtracji oraz stateczności rozpatrywanych obwałowań w programie MES-Skarpa. Na podstawie uzyskanych danych scharakteryzowano warunki panujące w podłożu gruntowym oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
Levees are one of the main elements of flood protection. They are ground embankments which are usually located close to the river bed. The role of levees is to provide protection of developed areas and local population. The paper presents outcomes of field tests, such as boreholes and dynamic probing. The results of laboratory tests of ground samples are presented. The obtained results were confronted with the surface seismic method. Using the MES-Skarpa programme, numerical models of levees were generated. An analysis of filtration phenomena and stability was performed. Based on the collected data, ground conditions were characterized and final conclusions were formulated.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie metod geofizycznych do rozwiązywania problemów eksploatacyjnych w kopalniach odkrywkowych. Przedstawiono podział poszczególnych grup metod geofizycznych oraz dokonano ich charakterystyki, a także przeanalizowano perspektywy i możliwości ich zastosowania w górnictwie odkrywkowym. W artykule, ponadto, dokonano oceny skuteczności i efektywności działania poszczególnych metod geofizycznych w warunkach kopalnianych.
EN
The paper presents the use of geophysical methods for solving operational problems in surface mines. The classification of particular groups of geophysical methods were presented and their characteristics were made, as well as perspectives and possibilities of their usage in surface mining were analyzed. The article also presents evaluation of the effectiveness and efficiency of various geophysical methods in mining conditions.
PL
Praca przedstawia wyniki eksperymentalnych badań geofizycznych mających na celu uściślenie rozpoznania strefy dyslokacji tektonicznej w przypowierzchniowej warstwie podłoża w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do zobrazowania struktury górotworu zastosowano metodę konduktometryczną (GCM) w postaci wielopoziomowego profilowania przy zmiennym ustawieniu dipola anten. Badania przeprowadzono na poligonie testowym w Brzezinach Śląskich. Praca zawiera teoretyczny opis metody badawczej oraz analizę wyników pomiarów na poligonie.
EN
This paper presents the results of geophysical surveying aimed at the identification of the fault zone structure in the northern part of Upper Silesia. In order to visualize the fault plane the conductivity method (GCM) in multilayer profile mode with change of dipole orientation was used. The measurements were conducted on a test site in Brzeziny Slaskie. The paper describes theoretical principles of GCM method and the measurement’s results.
PL
Resistivity tomography is a modern geophysical method is widely used in geological research. It is especially useful in the study of landslides and their bedrock. Such tests were performed on landslide Dzianisz located in the Podhale region. It was established on the right side of the stream Dzianisz. The surviving morphological forms indicate that this is the old landslide. In the field, made one of the geophysical cross-section length of 750 meters. The measurement was made by Wenner. With the known zone of geophysical research slide coluvial material composition and geological structure of the bedrock. The data obtained were compared with earlier results of research, done by Bober (1971). The research results new light on the construction of landslide colluwium.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.