Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contracts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Static type systems are usually not sufficient to express all requirements on function calls. Hence, contracts with pre- and postconditions can be used to express more complex constraints on operations. Contracts can be checked at run time to ensure that operations are only invoked with reasonable arguments and return intended results. Although such dynamic contract checking provides more reliable program execution, it requires execution time and could lead to program crashes that might be detected with more advanced methods at compile time. To improve this situation for declarative languages, we present an approach to combine static and dynamic contract checking for the functional logic language Curry. Based on a formal model of contract checking for functional logic programming, we propose an automatic method to verify contracts at compile time. If a contract is successfully verified, it can be omitted from dynamic checking. This method decreases execution time without degrading reliable program execution. In the best case, when all contracts are statically verified, it provides trust in the software since crashes due to contract violations cannot occur during program execution.
2
Content available remote Whose fault is it? Correctly attributing outages in cloud services
EN
Cloud availability is a major performance parameter in cloud Service Level Agreements (SLA). Its correct evaluation is essential to SLA enforcement and possible litigation issues. Current methods fail to correctly identify the fault location, since they include the network contribution. We propose a procedure to identify the failures actually due to the cloud itself and provide a correct cloud availability measure. The procedure employs tools that are freely available, i.e. traceroute and whois, and arrives at the availability measure by first identifying the boundaries of the cloud. We evaluate our procedure by testing it on three major cloud providers: Google Cloud, Amazon AWS, and Rackspace. The results show that the procedure arrives at a correct identification in 95% of cases. The cloud availability obtained in the test after correct identification lies between 3 and 4 nines for the three platforms under test.
PL
W okresie ostatnich dwóch lat ceny węgla koksowego były najbardziej niestabilne wśród głównych towarów masowych. Po stronie podaży najważniejszym czynnikiem determinującym ruch cen węgla były problemy pogodowe wpływające na eksport węgla z Australii (Queensland), gdzie koncentruje się produkcja najlepszych jakościowo węgli koksowych. Po stronie popytowej istotnym czynnikiem jest rosnąca na rynku rola Chin, które, będąc największym światowym producentem i konsumentem węgli metalurgicznych, stały się również jego największym importerem. Dominujący, około 75% udział Chin w światowym rynku spot powoduje, że stopień ich aktywności wpływa na okresowe spadki lub wzrosty cen w handlu międzynarodowym, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stały się ważnymi wskaźnikami do monitorowania tendencji rynkowych i wyznaczania poziomów negocjowanych benchmarków. Wyjątkowa niestabilność na rynku doprowadziła w połowie 2017 r. do zmiany kwartalnego mechanizmu ustalania cen dla kontraktowych ładunków węgla hard premium na stosowanie formuły, która zakłada wycenę ich kwartalnych wolumenów na podstawie średniej z koszyka indeksów cen spotowych. Odzwierciedla to szerszy trend zmieniającego się rynku, wraz z rosnącą aktywnością rynku spot. W artykule opisano bieżącą sytuację na międzynarodowym rynku węgla koksowego oraz przedstawiono krótkoterminowe prognozy cen węgla koksowego hard premium (PHCC LV), które są punktem odniesienia dla ustalania cen pozostałych typów węgli metalurgicznych (hard standard, semi-soft, PCI).
EN
Over the past two years, coking coal prices have been the most volatile among major bulk commodities. On the supply side, the most important factor determining the movement of coal prices were weather problems affecting the exports of coal from Australia (Queensland), where the production of the best quality coking coals is concentrated. On the demand side, an important factor is the growing role of China on the market, which, being the world’s largest producer and consumer of metallurgical coal, has also become its largest importer. The dominant, about 75% share of China in the global spot market has resulted in their level of activity influencing the periodic price decreases or increases in international trade and prices based on CFR China (along with Australian FOB prices) have become important indicators to monitor market trends and determine levels of negotiated benchmarks. The exceptional volatility on the market led to a change in the quarterly price fixing mechanism for hard-load hard coal contractors in mid–2017 to apply a formula that assumes the valuation of their quarterly volumes based on the average of the basket of spot price indices. This reflects the broader trend of the evolving market, with growing spot market activity. The article describes the current situation on the international coking coal market and presents short-term forecasts for hard coking hard coal prices (PHCC LV), which are a reference point for fixing prices of other types of metallurgical coal (hard standard, semi-soft, PCI).
PL
W ostatnim dziesięcioleciu rosnące zapotrzebowanie na importowany węgiel ze strony odbiorców (głównie azjatyckich) zbiegało się z ograniczeniami podaży ze strony głównych dostawców. Na ciąg zdarzeń określanych, jako tzw. siła wyższa, złożyło się wiele zdarzeń w krajach eksporterów, w tym głównie ograniczenia produkcji w wyniku cyklonów i powodzi w Australii (w stanie Queensland – największym światowym regionie wydobycia węgli koksowych typu hard). Zachwianie równowagi między popytem i podażą powoduje, że ceny surowców podlegają cyklicznym zmianom, jednak w ostatnich latach częstotliwość i dynamika tych zmian na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych (hard, semi-soft, PCI) była niezwykle wysoka. Wiodącą rolę w tych zdarzeniach odegrały Chiny, będące największym światowym producentem i konsumentem węgli koksowych. Działania polityczne władz chińskich odnośnie ich krajowego górnictwa oraz branży hutniczej i przemysłu koksochemicznego sprawiły, że od 2013 r. kraj ten zdetronizował Japonię i zyskał pozycję światowego lidera w imporcie węgli metalurgicznych. Wzrost znaczenia Chin w handlu węglem spowodował, że rynek stawał się coraz bardziej dwubiegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stały się ważnymi wskaźnikami do monitorowania tendencji rynkowych i wyznaczania poziomów negocjowanych benchmarków. W artykule opisano ścieżkę zmian mechanizmu cenowego w handlu węglem metalurgicznym na tle uwarunkowań rynkowych, generujących te zmiany.
EN
Over the past decade, the growing demand for imported coal from consumers (mainly Asian) coincided with supply constraints on the part of major suppliers. The sequence of events is referred to as force majeure. There were many events in the exporting countries, mainly including the cyclone and floods in Australia (Queensland, the world’s largest hard coking coal mining region). Imbalance between supply and demand causes commodity prices to be subject to cyclical changes, but in recent years the frequency and dynamics of these changes in the international metallurgical market (hard coking coal, semi-soft coking coal, PCI coal) has been extremely high. China, the world’s largest producer and consumer of coking coal, played a leading role in these events. Political action by the Chinese authorities regarding their domestic mining and metallurgical industries and the coke-chemical industry has made the country dethrone Japan since 2013 and has become a global leader in metallurgical coal imports. The rise of China’s importance in coal trading has become an important benchmark for monitoring market trends and benchmarking benchmarks. The market has become more bipolar and CFR China’s prices (in addition to Australia’s FOB prices). The paper describes the path of pricing mechanism changes in international trade contracts for metallurgical coal, against the background of market conditions that generate these changes.
PL
W dyrektywie 2015/2302 objęto ochroną interesy nabywców różnych usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży, u wielu przedsiębiorców, przy wykorzystaniu nowych kanałów dystrybucji. Zdefiniowano na nowo rolę poszczególnych przedsiębiorców turystycznych. Obok organizatorów turystyki oferujących imprezy turystyczne wskazano także przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Polska ustawa implementująca przepisy dyrektywy 2015/2302 nakłada na podmioty ułatwiające podobne obowiązki, jak na organizatorów turystyki. Dotyczyć to może przedsiębiorców działających w internecie, świadczących przewozy czy najem pojazdów, którzy dotychczas nie byli świadomi nowej sytuacji. Jednoznaczne określenie, kiedy ułatwiają one nabywanie powiązanych usług turystycznych ma dla nich podstawowe znaczenie. Nowa regulacja nie była dotychczas w praktyce stosowana - została skonstruowana na nowo, dlatego analiza oparta jest głównie na wykładni językowej i funkcjonalnej przepisów, a w mniejszym stopniu na doświadczeniach praktyki.
EN
Directive 2015/2302 protects the interests of purchasers of various tourist services with many service providers for the purposes of the same journey, using new distribution channels. The role of respective tourist entrepreneurs has been redefined. Apart from tourist organizers offering tourist events, entrepreneurs facilitating the provision of linked travel arrangements are also indicated. The Polish law act implementing the provisions of Directive 2015/2302 imposes similar obligations on facilitating entities as in case of tourist organizers. This may concern entrepreneurs operating in Internet and providing transport or renting vehicles who so far were not aware of the new situation. A clear definition of when they facilitate the provision of linked travel arrangements is essential to them. The new regulation has not been applied in practice yet. It has been constructed anew and, therefore, the analysis is based mainly on linguistic and functional interpretation of regulations, and to a lesser extent on the experiences of practice.
EN
Preparation of IT systems implementation projects is connected with many issues of design, technical, and technological nature. Many IT projects encounter difficulties in their implementation, which often results in problems with achieving the assumed functionality, exceeding the project execution time, and additional costs, if not in the investment phase, then surely in system operation phase. A number of difficulties are due – among other things – to imperfections of the contract between employer and contractor, which in case the employer is a public party, has substantial limitations concerning changes in its content, thus it may later cause difficulties in its execution. The paper, among the many issues related to implementation of IT systems, focuses mainly upon the subject of the contract, its scope, period of validity, and remuneration for implementation and maintenance of IT project.
PL
Rynek węgla koksowego charakteryzuje się dużą wrażliwością na zmiany otoczenia gospodarczego oraz cykle koniunkturalne w branży stalowej, będącej głównym użytkownikiem koksu, a więc i węgla koksowego. W artykule przedstawiono syntetyczne informacje o sytuacji na światowym rynku stali w roku 2013 oraz prognozy dotyczące rozwoju zapotrzebowania na wyroby stalowe w nadchodzących latach. Na tym tle przedstawiono ocenę sytuacji na międzynarodowym rynku węgla koksowego, informacje o wielkości handlu oraz zmianach cen w roku 2013. Zaprezentowano również projekcję rozwoju popytu i podaży przez głównych importerów i eksporterów węgla koksowego w pięcioletniej perspektywie oraz prognozy średnich rocznych cen kontraktowych w tym okresie.
EN
The coke coal market is very vulnerable to the changes of economic situation and business cycles in the steel industry, which is the major user of coke and consequently the coke coal. This paper presents a summary on the situation on the global steel industry market in 2013 as well as the prognoses of increase in demand for steel products n the forthcoming years. Thus, the situation on the global coke coal market was presented, information on trade size analyzed and changes in prices in 2013 assessed. The author also presents the prognosis of demand and supply development created by major importers and exporters of coke coal in a five-years forecast as well as the prognosis of the average yearly contract prices in this period.
EN
We propose a model of events with circular causality, in the form of a conservative extension of Winskel’s event structures. We study the relations between this new kind of event structures and Propositional Contract Logic. Provable atoms in the logic correspond to reachable events in our event structures. Furthermore, we show a correspondence between the configurations of this new brand of event structures and the proofs in a fragment of Propositional Contract Logic.
9
Content available remote Ceny węgla koksowego na rynku międzynarodowym - sytuacja bieżąca i prognozy
PL
W referacie przedstawiono aktualną sytuację na międzynarodowym rynku handlu węglem koksowym oraz prognozy cen na lata następne. Ostatnie dwa lata nie były najlepsze dla producentów węgla koksowego. W wyniku recesji gospodarczej na świecie nastąpiło zmniejszenie tempa zużycia i produkcji wyrobów stalowych, co znalazło odbicie na rynkach surowców hutniczych. Duże zapasy węgla w Chinach, niskie zapotrzebowanie w Indiach i pozostałej części Azji oraz w krajach Europy przyczyniły się do powstania nadpodaży na rynku i presję na spadek cen. Chiny będące największym na świecie producentem i konsumentem węgli metalurgicznych od 2009 r. są również jednym z największych jego importerów. Handlowcy z uwagą obserwują więc dynamikę zmian podaży i popytu na rynku chińskim, bo to znajduje przełożenie na ceny na rynku spot. Wzrost znaczenia Chin w handlu węglem powoduje, że rynek jest coraz bardziej dwubiegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stają się ważnymi wskaźnikami rynkowymi. W opinii wielu analityków w najbliższej perspektywie rynek pozostanie słaby, a nadpodaż, nawet jeżeli zostanie częściowo ograniczona przez cięcia produkcji, nie zniknie szybko. Nie ma istotnych podstaw do prognozowania znacznego wzrostu popytu - produkcja stali w Chinach zwolni, a w Indiach osłabienie krajowej waluty i spowolnienie gospodarcze będzie ograniczać wzrost zapotrzebowania na surowce. Zapotrzebowanie Chin na węgiel importowany nie wzrośnie wystarczająco w najbliższym czasie, by stanowić wsparcie dla trwałego wzrostu cen węgla koksowego.
EN
This paper presents the current situation in the international coking coal trade and price forecasts for subsequent years. The last two years were not the best for coking coal producers. As a result of the global economic recession, there has been a slowdown in consumption and production of steel products which was reflected in raw materials markets for metallurgy. Large stocks of coal in China, and low demand in India and the rest of Asia and Europe contributed to oversupply in the market and downward pressure on prices. China, being the largest producer and consumer of metallurgical coal since 2009, is also one of the biggest importers. Traders are thus watching the dynamics of supply and demand in the Chinese market because this affects the prices on the spot market. The growing importance of China in the coal trade means that the market is becoming increasingly bipolar, with prices based on CFR China and coal FOB Australia, being important indicators of the market. In the opinion of many analysts, in the near term the market will remain weak, and oversupply even if it is partially limited by production cuts will not disappear quickly. There are no substantial grounds for predicting a significant increase in demand. Production of steel in China will slow, and in India a weakening of the domestic currency and an economic slowdown will limit the growth in demand for raw materials. Chinese demand for imported coal will not rise enough in the near future to support the sustainable growth of prices.
EN
The paradigm of contractual specification provides a transparent way of specifying object-oriented systems. In this paradigm, system consistency is specified using so-called invariants. Runtime validation of invariants is a complex problem. Existing validation methods require either exhausting validation of an invariant for all objects of the corresponding class or the use of restrictive type systems. In this paper a non-exhaustive method of invariant validation is proposed. It is proved that the method is sound and an implementation of this method is discussed. It is shown also how to extract context free languages corresponding to OCL-invariants.
PL
Branża górnicza ze względu na wysokie koszty stałe jest bardzo wrażliwa na zmiany cen. Aktualnie o cenach węgla, w większym stopniu niż koszty produkcji, decyduje rynek, stąd też ceny węgla koksowego w handlu na rynku międzynarodowym są ważnym wskaźnikiem zarówno dla producentów jak i użytkowników tego węgla. W artykule pokazano dynamikę zmian cen krajowego węgla koksowego w ostatnich latach w porównaniu do cen tego typu węgli na rynku międzynarodowym.
EN
The mining sector on account of high fixed costs is very sensitive to price changes. Currently about coal prices to a larger degree than the production costs decides the market, therefore coking coal prices in trade on the international market are an important indicator both for the producers and users of this coal. The article shows the dynamics of price changes of domestic coking coal in the last years in comparison with prices of coals of this type on the international market.
PL
Odzwierciedleniem globalnych procesów zachodzących w gospodarce światowej jest koniunktura na rynku stali. Pierwsza dekada obecnego stulecia to niewątpliwie najbardziej znaczący okres w historii światowego przemysłu stalowego i branż z nim powiązanych. Sytuacja na światowym rynku węgla koksowego jest bezpośrednio powiązana z wielkością produkcji surówki żelaza w procesie wielkopiecowym. W artykule opisano zmiany na światowym rynku węgli koksowych na tle zdarzeń gospodarczych zachodzących w analizowanym okresie. Omówiono czynniki wpływające na wielkość obrotu i zmienność cen węgli koksowych w handlu międzynarodowym. Opisano najnowsze trendy w systemie kontraktowania oraz propozycje tworzenia indeksów cenowych dla węgli koksowych, podobnych do od dawna funkcjonujących indeksów na rynku węgli energetycznych. W artykule przedstawiono również przewidywania dotyczące koniunktury na rynku węgli koksowych w nadchodzących latach w powiązaniu z prognozami odnoszącymi się do rynku stali. Rozwój inwestycji mających na celu zwiększenie światowego wydobycia węgla koksowego poprawi bilans podaży i popytu i będzie wywierać presję na obniżenie rynkowych cen węgli koksowych w dłuższym horyzoncie czasowym.
EN
Steel market conditions reflect global processes in the world economy. The first decade of this century was undoubtedly the most important period in the history of the global steel industry and related branches of the economy. The situation in the international coking coal market is directly connected with the production volume of blast furnace iron. This paper describes changes in the global market of coking coal within the context of events taking place over the analysed time period. It examines factors influencing sales volume and coking coal price variation in international trade. The newest trends in the contracting system, as well as proposals for creating price indices for coking coals similar to those functioning for a long time in the steam coal market have been described. The paper also presents predictions on conditions in the coking coal market for the forthcoming years in connection with forecasts for the steel market. Development of investments for the purpose of increasing global coking coal production will improve the supply/demand balance and will exert pressure to lower the coking coal prices in the longer term.
13
Content available remote Ewolucja cen węgla koksowego na rynku międzynarodowym
PL
W artykule przedstawiono zmiany cen węgli metalurgicznych w handlu międzynarodowym na tle zjawisk zachodzących na rynku węglowym w długim horyzoncie czasowym. Pokazano relacje miedzy cenami węgli koksowych różniących się jakością i przydatnością technologiczną, tj. węgli typu hard i semi-soft. Wahania cen na rynku są wynikiem złożonych relacji podaży i popytu, jednak dynamika tych zmian dla węgla koksowego w ostatnich latach jest zaskakująco wysoka. Efektem zdarzeń jakie miały miejsce na rynku węgli metalurgicznych jest ewolucja systemu cen – przejście od rocznych cen kontraktowych (benchmarków) do cen kwartalnych i do tworzenia systemu indeksacji, na wzór od dawna funkcjonujących indeksów na rynku węgla energetycznego.
EN
The article presents the changes of metallurgical coal prices in the international trade against the background of phenomena occurring on the coal market at a long time horizon. The relations between prices of coking coals differing in quality and technological usability, i.e. coals of hard and semi-soft types, were shown. Price fluctuations on the market are the result of complicated relations of supply and demand, however, the dynamics of these changes for coking coal in the last years is surprisingly high. The effect of events that took place on the metallurgical coal market is the evolution of the price system – transition from annual contract prices (benchmarks) to quarterly prices and to the creation of an indexation system, following the example of indices functioning since a long time on the power coal market.
14
Content available remote Partnerstwo i integracja w łańcuchu dostaw w aspekcie teorii kosztów
PL
[...] Przeprowadzenie transakcji wiąże się z określonymi działaniami, które angażują strony związane z przekazaniem i przejęciem praw własnosci do dobr materialnych lub usług będących jej przedmiotem. Działaniami tymi mogą byc poszukiwanie partnera, nawiązanie kontaktów, negocjacje, kontrola realizacji transakcji itp. Każde z nich wymaga poniesienia określonych kosztów, które są definiowane jako koszty transakcyjne. Nie są więc one związane z wytworzeniem przedmiotu transakcji, ale z procesem inicjacji i przeprowadzenia samej transakcji. [...]
EN
Execution of transaction joins with realizion of activities, which engage partners in supply chain connected with delivery and with emotion of rights of property to goods material or services being her object. These activities can be research of partner, contact linking, negotiation, realization of transaction control etc. Every from these of activities will demand costs, which defined are as transactional costs. Transaction costs are not so connected from producing of object of transaction, but with process of initiation and removals transaction. Transaction costs together with other costs create value of transaction object. From here also important is identifying and analyzing of cohesion between their variable level and definite factors. In paper to analysis will become surrendered dependence between schedule of transaction costs and more and more strongly being developed in last year’s in supply chain partnership and integration.
15
Content available remote The influence of risk fuzziness on strategies of drawing up contracts
EN
A contract usually consists in weighing risk and motivation [21]. Most contracts are constructed in such a way that both players share of risk. Only one party taking the risk reduces the motivation of the players. When making decisions the players have a range of knowledge on the acts of "Nature", i.e. they are aware that a random factor can influence their payments. One uses, as a rule, the usefulness function in contracts. It is also possible to use functions determining the connection between sums of money and usefulness (e.g. v(x) is the usefulness of receiving the x currency units). One includes the risk concept in considerations in the form of so-called reluctance to risk. If somebody is reluctant to risk this means that he prefers to receive a definite sum of money than to hope for the best which can give either a bigger or a smaller payment. In the present considerations [24], random parameters as well as estimated and non-measurable parameters are subjected to fuzziness. The influence of fuzzy information and any forms of uncertain knowledge is extremely essential in the strategic games and to a high degree decides on the final results of the game.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.