Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacje komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule opisano aktualną problematykę związaną z projektowaniem przenośników ślimakowych. Zaprezentowano ograniczenia teoretycznych metod obliczeniowych przeznaczonych do wyznaczania wydajności masowej oraz zapotrzebowania na moc przenośnika ślimakowego. Przedstawiono Metodę Elementów Dyskretnych (ang. DEM - Discrete Element Method) jako zaawansowane narzędzie numeryczne wspierające proces projektowania przenośników ślimakowych. Metoda ta umożliwia zgodne z rzeczywistością zasymulowanie zachowania się dowolnego materiału ziarnistego w trakcie transportu w przenośniku ślimakowym. W efekcie umożliwia ona wyznaczenie wiarygodnych wyników wydajności masowej oraz zapotrzebowania na moc urządzenia. Zastosowanie metody DEM umożliwia porównanie różnych wariantów konstrukcyjnych przenośnika pod kątem wydajności oraz zapotrzebowania na moc urządzenia, a także pod kątem zużycia ściernego piór ślimaka.
EN
This paper deal with the current issues related to the designing of the screw conveyors. The limitations of the theoretical computational methods for determining the mass efficiency and power demand of a screw conveyor were described. The Discrete Element Method (DEM) was presented as an advanced numerical tool supporting the design process of screw conveyors. This numerical method allows for a realistic simulation of the behavior of bulk material during transport in a screw conveyor. As a result, DEM provides reliable results of mass efficiency and power demand of the screw conveyor. Also, DEM method allows comparing various design variants of the conveyor in terms of mass efficiency and power demand of the device, as well as in terms of abrasive wearing of the screw flights.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki symulacji wpływu kołysań sieciowych występujących w sieciach WN na działanie układów automatyki SCO. Przykładowe kołysania sieciowe zostały zasymulowane w specjalnej aplikacji pozwalającej na odwzorowanie zachowania systemu elektroenergetycznego. Badania przeprowadzono w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem mikroprocesorowego testera oraz trzech terminali zabezpieczeniowych przeznaczonych do sieci SN. W badaniach przetestowano i opisano zachowanie funkcji podczęstotliwościowych, wykorzystujących różne kryteria działania.
EN
The article presents simulation results of power swings impact occuring in HV networks on the reaction of UFLS schemes. Simulatation of power swings was carried out in dedicated power system simulation software. Research was performed in the Instute of Electrical Power Engineering of Warsaw University of Technology with the use of microprocessor protection tester and three MV protection devices. Under frequency functions operating with different criteria were checked.
PL
Symulacja komputerowa jest metodą badania zachowania obwodów, które można analizować bez konieczności ich fizycznego budowania. Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem, które służy do komputerowej analizy układów analogowych i cyfrowych. Do badanych obwodów można dołączyć różne przyrządy pomiarowe, których obsługa jest podobna do obsługi mierników rzeczywistych. W artykule zostały przedstawione przykłady zastosowania pakietu Multisim w procesie kształcenia inżyniera, a szczególnie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, elektroniki, techniki cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
Computer simulation is a mathematical method of studying the behavior of circuits without the need to physically build them. Demonstrations and simulation studies play a significant role in didactics, research and design, which is primarily determined by economic considerations. There are many programs that enable simulation of various phenomena and systems in the field of electrical and electronic engineering, eg EDA, CAD. In scientific research and teaching, the SPICE environment, Multisim (as SPICE version), Mathcad, Matlab, Simulink, LabVIEW are often used.Multisim environment is a virtual tool that allows simulation of almost every electrical and electronic circuit, used for computer analysis of analogue and digital circuits. Various measuring devices can be connected to the tested circuits, the operation of which is similar to the operation of real meters. The article presents examples of the use of Multisim environment in the process of educating an engineer, especially in the field of electrical engineering, circuit theory, electronics, digital technique, digital signal processing.
EN
We investigate an influence of the various crystal structure imperfections on the electronic properties and dielectric functions for In0.5Tl0.5I semiconductor in the frame of the density functional theory calculations. The tensor of electron effective mass m*ij of InI, In0.5Tl0.5I and TlI crystals has been calculated for the valence and conduction bands and different K-points of Brillouin zone. Dielectric functions ε(hν) of the defective crystals based on In0.5Tl0.5I solid state solution with iodine vacancy and thallium interstitial atom were calculated taking into consideration the inter-band and intra-band electron transitions. The studies of the defective crystals reveal increased low-frequency and stationary electron conductivity with anisotropy resulted from the anisotropy of the electron effective mass tensor. Our findings explain the origin of crucial changes in the band structure by formation the donor half-occupied levels close to the unoccupied conduction bands due to the crystal structure defects, i.e. iodine vacancy or thallium interstitial atom. It has been shown that in the case of real crystals, in particular metal-halides, the proper consideration of defects in quantum-chemical calculations results in a better matching of the theoretical and experimental results in comparison to the case when the perfect crystal structure had been used for calculations.
PL
Zbadano wpływ różnych niedoskonałości struktury krystalicznej na właściwości elektronowe i funkcje dielektryczne półprzewodnika In0.5Tl0.5I w ramach teorii funkcjonału gęstości. Został obliczony tensor efektywnej masy elektronów m* kryształów InI, In0.5Tl0.5I i TlI dla pasm walencyjnych i przewodnictwa oraz różnych K-punktów strefy Brillouina. Funkcje dielektryczne ε(hν) domieszkowanych kryształów roztworów stałych In0.5Tl0.5I z wakansami jodu i atomami międzywęzłowymi talu zostały obliczone z uwzględnieniem międzypasmowych i wewnątrz-pasmowych przejść elektronowych. Badania domieszkowanych kryształów ujawniły zwiększoną przewodność elektronową niskoczęstotliwościową i stacjonarną o anizotropii wynikającej z anizotropii tensora efektywnej masy elektronów. Przeprowadzone badania wyjaśniają obserwowane duże zmiany struktury pasmowej pochodzące z utworzenia pół wypełnionych poziomów donorowych w pobliżu niezajętych pasm przewodnictwa wynikających z defektów struktury krystalicznej, tj. wakansów jodu czy atomów międzywęzłową talu. Wykazano, że w przypadku kryształów rzeczywistych, w szczególności halogenków metali, właściwe uwzględnienie defektów w obliczeniach kwantowo-chemicznych daje możliwość lepszego dopasowania obliczeń teoretycznych do wyników doświadczalnych w porównaniu do obliczeń bazujących na strukturze krystalicznej doskonałej.
PL
Opisano metodykę projektowania prototypu kanału chłodzącego przeznaczonego do pracy z głowicami przemysłowych drukarek 3D. Wykorzystano nowoczesne dostępne na rynku narzędzia wspomagające optymalizację konstrukcji mechanicznych z użyciem tzw. natychmiastowych symulacji ANSYS Discovery oraz metody addytywne pozwalające na produkcję zoptymalizowanych podzespołów. Przedstawiono wyniki prac, które zweryfikowano empirycznie z wykorzystaniem bezkontaktowej metody pomiarowej – pomiarów termowizyjnych oraz punktowych pomiarów wartości temperatury.
EN
The methodology for designing of the prototype of cooling channel tailored to work with printing head mounted in industrial 3D printer is presented. Modern tools to optimize mechanical structures using so-called immediate simulations – ANSYS Discovery – and additive methods as a tool for the production of optimized components were used. Paper includes results of application research which were verified by non-contacts experimental methods like thermovision measurements and temperatures control at selected points of channel.
6
Content available remote Paradoks pozornej dokładności
PL
Współczesna technika stwarza bardzo wiele nowych możliwości. Wiążą się z nią jednak również charakterystyczne zagrożenia. Pozorna dokładność obliczeń jest przyczyną nadmiernej ufności i łatwo jest zlekceważyć istniejące niebezpieczeństwo. Nasza znajomość szeregu zjawisk jest nadal niewystarczająca, jesteśmy przygotowani na powtórzenie tego co się już wcześniej zdarzyło. W artykule przedstawiono charakterystyczne problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej. Wskazano szczególne braki posiadanych informacji. Wykazano potrzebę ostrożnej interpretacji wyników obliczeń projektowych oraz symulacji istniejących systemów.
EN
Modern technology creates many new opportunities. However, it also has characteristic hazards. The apparent accuracy of the calculations is the cause of excessive confidence and it is easy to disregard the existing danger. Our knowledge of a number of phenomena is still insufficient, we are prepared to repeat what has already happened. Characteristic problems related to the functioning of water supply and sewage infrastructure are presented. Special shortages of existing information were indicated. The need for careful interpretation of the results of design calculations and simulations of existing systems has been demonstrated.
EN
Analytical methods for calculations of the transport machinery are often insufficient especially when untypical granular materials are considered. Discrete Element Method (DEM) is a very useful numerical tool supporting designing and optimization of the transport equipment. However, to obtain reliable DEM simulation results an accurate set of input parameters values is needed. The most common calibration approach is to make use of a procedure where laboratory tests are performed and then the same experiments are numerically replicated in DEM. The article presents calibration of the DEM input parameters on the example of perlite D18-DN Based on the performed calibration, the model of perlite transport in a screw conveyor has been shown.
PL
Analityczne metody obliczeniowe parametrów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń transportowych są często niewystarczające, zawłaszcza w przypadku transportu nietypowych materiałów sypkich. Pomocnym narzędziem numerycznym wspierającym proces projektowania i optymalizacji urządzeń do transportu materiałów sypkich jest Metoda Elementów Dyskretnych (DEM). Uzyskanie wiarygodnych wyników symulacji wymaga kalibracji parametrów wejściowych modelowanego materiału wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych właściwości fizykochemicznych rzeczywistych materiałów. W artykule przedstawiono metodologię kalibracji modelu DEM na przykładzie perlitu D18-DN. W oparciu o przeprowadzoną kalibrację zaprezentowano możliwości zastosowania metody DEM do symulowania transportu materiału przenośnikiem ślimakowym.
PL
W systemach elektroenergetycznych dla celów przesyłowych i dystrybucyjnych szerokie zastosowanie znalazły stacje izolowane gazem SF6 (ang. Gas Insulated Substations – GIS). Podlegają one narażeniom podczas występowania przepięć bardzo szybkozmiennych (ang. Very Fast Transient Overvoltages – VFTO). Generowana w wyniku łączenia styków odłącznika fala przepięciowa naraża układy izolacyjne oraz aparaturę w rozdzielni gazowej GIS. W artykule zostaną przedstawione zasady modelowania zjawisk przejściowych oraz wyniki symulacji komputerowych dla operacji zamykania odłącznika zainstalowanego w stacji GIS. Obliczenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem programu Electromagnetics Transients Program – Alternative Transients Program (EMTP–ATP). Wyniki symulacji pozwolą na określenie maksymalnych wartości szczytowych przepięć, ich stromości oraz częstotliwości.
EN
In electric power systems, for transmission and distribution purposes, gas insulated substations (GIS) are found a wide application. In case of various transient phenomena like switching operations and lighting, the GIS are subjected to the very fast transients overvolatages (VFTO). As a result of GIS disconnector opening or closing, an electromagnetic wave is generated. Such a wave endanger insulation systems and equipment installed in the gas switchgear, including cable lines, overhead transmission lines and transformers. Overvoltages analysis for insulation coordination studies is carried out while maintaing the acceptable value of Swithing Impulse Withstand Level (SIWL). This paper presents a state of the art modeling principles of transient phenomena and computer simulations results for closing operation of GIS disconnector installed in gas insulated substation. Calculations will be conduct by using computer simulation program like Electromagnetics Transients Program – Alternative Transients Program (EMTP–ATP). Simulation results will let to determine maximum overvoltages peak values, steepness and frequency range of this overvoltages.
PL
W artykule przedstawiono sposoby modelowania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Obliczenia wykonano za pomocą wbudowanych narzędzi programów Matlab/Simulink oraz EMTP-ATP. Odwzorowanie zjawisk zachodzących w linii wiąże się z opisaniem jej za pomocą następujących parametrów elektrycznych: rezystancji, reaktancji, konduktancji i susceptancji. W artykule pokazano, jaki wpływ na ww. parametry elektryczne mają: rodzaj przewodów, wymiary geometryczne konstrukcji wsporczej, rezystywność gruntu, przewody odgromowe, zwis przewodów oraz naskórkowość. Starano się wskazać, czy dodatkowy nakład pracy związany z dokładnym modelowaniem linii jest uzasadniony.
EN
The article presents methods of modeling high voltage power lines. Calculations were made using the built-in tools Matlab/Simulink and EMTP-ATP. Representation of the phenomena occurring in the line is described by the following electrical parameters: resistance, reactance, conductance and susceptance. They are several following factors they have influence on line parameters: wire type, line geometry, ground resistivity, lightning conductors, cable overhang and skin effect. The authors tried to show whether additional work involved in accurate line modeling is justified.
PL
Układy przesyłowe prądu stałego stają się coraz popularniejsze. Dotyczy to również krajowego systemu elektroenergetycznego, w którym w ostatnim roku oddano do użytku łącze B2B LitPol Link. Połączenia prądu stałego to nowe elementy o specyficznych właściwościach, mogące cechować się dużymi różnicami działania w zależności od zastosowanej technologii. Wymusza to przeprowadzenie badań porównawczych zachowania się tych łączy w stanach zakłóceniowych. Umożliwia to określenie interakcji (i potencjalnych zagrożeń), jakie mogą wystąpić pomiędzy łączami prądu stałego i siecią elektroenergetyczną, w tym jednostkami wytwórczymi przyłączonymi do tej sieci. Przykładowe wyniki badań przedstawiono w artykule. Jako studium łącza wykorzystano łącze B2B LitPol Link, tzn. most energetyczny między litewskim i polskim systemem elektroenergetycznym.
EN
High voltage direct current (HVDC) transmission systems are becoming more and more popular. This also applies to the Polish Power System, in which the LitPol Link B2B link was put into operation in the 2016 r. HVDC links are complex network objects with specific properties. However, in the disturbance states, these objects may behave in different ways depending on their technology: LCC (line commutated converter), VSC (votage source converters). This led to comparative research of the behavior of these links in disturbed states. It allows to determine the interaction (and potential threats) that may occur between HVDC links and the AC power grid, including generating units connected to this network. The sample results are presented in the article. As a case study, the LitPol Link B2B link was used, which operates as the main component energy bridge between the Lithuanian and Polish power systems.
11
PL
Klasyczna dynamika molekularna MD jest jedną z technik symulacji komputerowych wieloatomowych lub wielocząsteczkowych układów. Pozwala na badanie struktury oraz właściwości zarówno materiałów krystalicznych, jak i amorficznych. Opiera się na rozwiązywaniu numerycznym klasycznych równań ruchu. Nie tylko uzupełnia badania eksperymentalne, ale jest również narzędziem pozwalającym na badanie budowy materiałów na poziomie nieosiągalnym konwencjonalnymi technikami. W celu przedstawienia klasycznej dynamiki molekularnej wykonano symulacje dwóch szkieł 80SiO2-20Na2O i 85SiO2-15Na2O [%mol]. Otrzymane wyniki dobrze zgadzały się z obecnym stanem wiedzy. Wykonane symulacje świadczą o tym, że technika ta jest niezwykle użyteczna przy poznawaniu struktury szkieł. Wykorzystując tę technikę, można przewidywać wpływ modyfikatorów na więźbę szkła, a przez to możliwe jest wskazywanie kierunku dalszych badań oraz optymalizacja składów chemicznych.
EN
Molecular dynamics MD is one of computer simulation methods of multiatomic or multimolecular systems. It allows to examination of structure and properties both crystalline and amorphous materials. This technique consists of the numerical solution of the classical equation of motion. It complements not only experimental methods but also it is tool make possible examination of material structure on the unavailable level for conventional methods. In order to introduce to molecular dynamics, the simulations of two glasses 80SiO2‑20Na2O and 85SiO2-15Na2O [%mol] were performed. Obtained results corresponds well to the actual state of knowledge. Performed simulation testify that this technique is a very useful to examine glass structure. Using this method, it is possible to predict influence of modifiers on glass network, it’s make possible indication research direction and optimization of chemical composition.
PL
Przedstawiony jest zarys techniki numerycznej, pełnofalowej analizy elektromagnetycznej komponentów pasywnych i anten dla systemów komunikacji wysokiej częstotliwości wykonanych na podłożach o zadanym równaniu powierzchni. Analiza elektromagnetyczna w tym przypadku możliwa jest dzięki sprzężeniu symulacji metodą elementów skończonych z techniką deformacji siatki czworościennej. Opisana technika ta może być także wykorzystana do analizy czułości projektu układu planarnego w przypadku odkształcenia powierzchni na której zrealizowany jest układ elektroniczny. Zamieszczony jest przykład ilustrujący podstawowe założenia metody.
EN
In this paper an overview of the numerical simulation of passive components for wireless communications that are produced on arbitrarily defined surface. Proposed technique can be also applied for sensitivity analysis of the planar design in the case of substrate deformation. Rigorous electromagnetic simulation of such devices is possible using a 3D finite element method coupled with mesh deformation technique. An example of possible application is also shown.
13
Content available remote Propagacja przepięć łączeniowych w uzwojeniach transformatorów
PL
Zwiększające się wymagania odnośnie do niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz niezawodności pracy odbiorników energii powodują, że niezbędne są szczegółowe analizy narażeń przepięciowych układów izolacyjnych transformatorów energetycznych i urządzeń połączonych z transformatorami od przepięć. Narażenia uzwojeń transformatorów od przepięć łączeniowych są efektem warunków propagacji fal napięciowych w sieciach elektrycznych oraz uzwojeniach. Szczególne znaczenie ma analiza reakcji uzwojeń transformatorów na zjawiska przejściowe w układzie: linia zasilająca kablowa-transformator, od których są zależne przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach. W artykule przedstawiono analizę wpływu zjawisk przejściowych w typowych fragmentach sieci z transformatorami rozdzielczymi podczas czynności łączeniowych oraz zwarć doziemnych na przepięcia narażające układy izolacyjne uzwojeń transformatorów. Podstawą analizy były symulacje przepięć łączeniowych, wykonane w programie Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP) przy zastosowaniu modelu z parametrami skupionymi uzwojeń transformatorów.
EN
The increasing requirements for improved reliability of supply of electrical power and reliability of work of electrical receivers means that the analysis of impact of insulation systems of power transformers and devices connected to transformers are necessary. Impact of switching overvoltages on transformer windings is the result of conditions for traveling of voltage wave in electrical networks and windings. Analysis of reaction of transformer windings to transient phenomena in the system: supply cable line-transformer influencing on internal overvoltages in windings have special means. This paper presents analysis of the influence of transient phenomena in typical electrical networks with distribution transformers during switching operations and short-circuit to earth on overvoltage in transformer windings. Analysis is based on simulation results of switching overvoltages done in the Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP) using the model with concentrate parameters of transformer windings.
14
Content available remote Porównanie wybranych narzędzi do komputerowej analizy układów cyfrowych
PL
W pracy przedstawiono dwa wybrane narzędzia do symulacji układów cyfrowych: PSpice A/D oraz Electronics Workbench. Wskazano możliwości obu środowisk symulacyjnych do komputerowej analizy układów cyfrowych. Przedstawiono zalety i wady rozważanych narzędzi. Rozważania teoretyczne zilustrowano wynikami obliczeń wybranego układu kombinacyjnego. Przedyskutowano uzyskane wyniki analiz i formę prezentacji tych wyników w obu środowiskach symulacyjnych oraz przydatność tych środowisk w dydaktyce.
EN
In the paper two selected tools dedicated to the computer simulation of digital circuits: PSpice A/D and Electronics Workbench are presented. Possibilities of both simulation softwares to the computer analysis of digital circuits are shown. Advantages and disadvantages of considered tools are discribed. Theoretical considerations are illustrated with performance of calculations of the selected combinatorial system. Obtained results of analyses and the form of the presentation of these results in both simulatory softwares are shown and usefulness of these softwares in the didactics are discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz komputerowych przetwornicy SEPIC przy wykorzystaniu uśrednienionych modeli łącznika diodowo-tranzystorowego dla programu SPICE. Opisano postać zastosowanych modeli oraz sposób wykonywania obliczeń przy ich wykorzystaniu. Porównano czasy trwania obliczeń realizowanych przy zastosowaniu poszczególnych modeli, a uzyskane wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów.
EN
The paper presents the results of computer analyzes of the SEPIC converter obtained using the average models of the diode-transistor switch dedicated for the SPICE program. The form of used models and procedure of calculations using this models are described. The time duration of calculations performed using described models were compared, and the obtained results of calculations were compared with the results of measurements.
16
Content available remote Wykorzystanie symulacji komputerowej do analizy odporności sieci logistycznych
PL
Sieci logistyczne są skomplikowanymi systemami, złożonymi z wielu elementów połączonych ze sobą często nieliniowymi relacjami. Właściwość ta sprawia, że badanie tych systemów tradycyjnymi metodami analitycznymi napotyka wiele trudności. W związku z tym symulacja komputerowa jest cennym narzędziem w praktycznych zastosowaniach modelowania struktury sieci logistycznej, relacji między jej składnikami oraz zasadami regulującymi jej funkcjonowanie. Model symulacyjny można uruchomić w celu odtworzenia działania rzeczywistego systemu w określonym przedziale czasu i analizowania jego zachowania przy różnych założeniach. W artykule zaproponowano miary odporności dla sieci logistycznych i zaprezentowano podejście wykorzystujące różne metody symulacji komputerowej do analizy tej odporności. Proponowana koncepcja pozwala na określanie i sprawdzanie możliwości i sposobów budowania długoterminowej odporności sieci logistycznych na poważne zakłócenia. Zastosowanie modelu zilustrowano przykładem z branży hutniczej. Do implementacji wykorzystano oprogramowanie AnyLogic 8.2.
EN
Logistic networks are complex systems, composed of many elements connected through nonlinear relations. This property makes it difficult to study these systems with traditional analytical methods. Therefore, computer simulation is a valuable tool in the practical applications of modeling the structure of the logistics network, the relationship between its components and the rules controling its functioning. The simulation model can be run in order to imitate the operation of the actual system in a given time interval and analyze its behavior under different scenarios. In the paper resilience measures for logistic networks are proposed and a multi-method approach of computer simulation for analysing their resistance is presented. The proposed concept allows determining and checking the possibilities ways of building long-term robustness of logistics networks for serious disturbances. The application of the model is illustrated by an example from the steel industry. AnyLogic 8.2 software was used for the implementation.
PL
Punkty przeładunkowe są niezbędnym elementem systemu transportu ładunków rowerami towarowymi. Wybór lokalizacji punktów przeładunkowych jest podstawowym zagadnieniem rozwiązywanym przy projektowaniu systemów dystrybucji towarów. W referacie zostało zaproponowane podejście do uzasadnienia lokalizacji punktów przeładunkowych na podstawie symulacji komputerowych procesu dostawy ładunków rowerami towarowymi. Za pomocą implementacji programowej opracowanego modelu systemu dystrybucji towarów rowerami, przeprowadzono eksperyment symulacyjny w celu uzasadnienia miejsca lokalizacji punktu przeładunkowego dla sieci prostokątnej.
EN
The loading points are an indispensable element in the systems of goods delivery by cargo bikes. The choice of the loading points location is a basic issue to be solved when designing cargo distribution systems. The paper proposes an approach to justifying the location of loading points based on computer simulations of the delivery process with the use of cargo bikes. The simulation experiment was carried out using the software implementation of the developed model of the goods distribution system to justify the location of the loading point for a rectangular network.
PL
W artykule opracowano metodę diagnostyczną dla złożonych uszkodzeń trójfazowej maszyny indukcyjnej, które rozwijają się zarówno w obwodzie stojana, jak i w wirniku. Ich wczesne wykrycie ma istotne znaczenie, gdyż staje się możliwe zapoczątkowanie systematycznego badania w trybie on-line rozwoju stopnia uszkodzenia i zaplanowanie remontu w dogodnym czasie. Wprowadzono metodę obliczania składowych prądów i momentu, których częstotliwość i amplituda mogą spełniać funkcję symptomów diagnostycznych pozwalających na ocenę rodzaju stanu awaryjnego oraz określanie stopnia uszkodzenia. Dla dwustronnej niesymetrii w stojanie i wirniku opracowano model matematyczny trójfazowej maszyny indukcyjnej przy wykorzystaniu zastępczego układu uzwojeń dwufazowych. Dla stanów ustalonych i nieustalonych maszyny wykonano przykładowe symulacje komputerowe, potwierdzające przydatność opracowanej metody.
EN
The paper deals with the diagnostic method elaborated for complicated damages of the three-phase induction machine; these faults appear both in the stator and in the rotor circuit. Early faultfinding is of great importance because it makes possible initation of the systematic on-line investigation of development of the damage degree and planning the repair in favourable time. The method of the calculation of current and torque components has been elaborated. The frequency and the amplitude of these quantities can fulfil a function of diagnostic symptoms making possible the determination of the type and degree of the fault. For two-sided asymmetry in the stator and in the rotor, the mathematical model of the three-phase induction machine has been elaborated using the equivalent system of two-phase windings. For the steady and transient states of the machine, the exemplary computer simulations were realized and the results of calculations have been confirmed usefulness of the elaborated method.
PL
Wraz z postępem technologicznym oraz rozwojem wiedzy z zakresu projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego, w tym w szczególności systemów wentylacji pożarowej, będących bardzo istotnym elementem wyposażenia współczesnych budynków oraz obiektów budowlanych, pojawiła się konieczność weryfikacji poprawności rozwiązania projektowego oraz sprawdzenia jego wykonania. O ile narzędziem coraz powszechniej stosowanym na etapie projektowym są programy do modelowania rozwoju pożarów i przepływu dymu, bazując na zasadach numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fire Dynamics – CFD), o tyle narzędziem sprawdzającym systemy bezpieczeństwa pożarowego na etapie odbiorowym w rzeczywistym obiekcie są próby przy użyciu ciepłego dymu (ang. Hot Smoke Tests – HST).
EN
The knurling of corrosion-resistant steel 95X18 (the nearest analog is AISI 440B, AISI 440C, AISI A756, DIN-1.4125, SUS440C, Z100CD17) simulation with finite element method is investigated in the paper. Diagram stresses, strains and displacement are calculated by using CAE system SolidWorks. Dependence of strengthening area on processing tools geometry and loaded force are investigated. We proposed the algorithm of knurling parameters optimization by using a computer simulation. The correlation between simulation and experimental data was found.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.