Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Japanese methods, concepts, and management tools enjoy rising popular in the world and in Poland, which is the consequence of the assumptions and practical results achieved thanks to the solutions applied by business entities and organizations. The aim of this study is a comprehensive assessment of conditions and internal determinants of competitiveness, enabling effective implementation of Japanese methods and techniques of production management, in the enterprise under consideration. The hypothesis to verify is the statement that the implementation of Japanese management methods in the examined enterprise increased the economic efficiency of individual production processes and improved its organizational culture. The triangulation method in the form of direct observation analysis of information taken from primary and secondary sources was applied. Also, there was conducted a questionnaire survey, completed with an individual in-depth interview with the company employees (leaders and coordinators) in the field of Japanese production management methods. The possibilities of using Japanese management methods in enterprises are huge. The effectiveness of the implementation of Japanese management methods, concepts, and tools in the studied organization is manifested, among others, in such results as improvement of employees’ working conditions, organized production, increased safety on the premises, organizational culture focused on respect for others, the possibility of personal development, increased efficiency of individual production processes, and reduced waste. Achieving the best production and economic results is possible thanks to experienced and knowledgeable employee teams. Japanese concepts are very strongly oriented towards cooperation between management and employees. Unfortunately, not every employee has a chance to develop, as it is limited to selected senior units. Employees’ knowledge of management methods, concepts, and tools is assessed as low by leaders and coordinators. The lack of participation in training and the lack of knowledge of some employees is the main reason for this claim. In the opinion of managers, young people are more open to change, see knowledge as an essential element in life, strive to learn and get the most out of work. The production plant under investigation should train employees in the methodology they apply. The training should be more practical, thought-provoking, voluntary, and offered with a specific frequency and with certain stages of difficulty. Instead of defining Japanese management methods, concepts, and tools, their effects and their practical meaning should be shown.
PL
Japońskie metody, koncepcje i narzędzia zarządzania cieszą się rosnącą popularnością na świecie i w Polsce, co wynika z założeń i praktycznych rezultatów osiąganych dzięki rozwiązaniom stosowanym przez podmioty i organizacje gospodarcze. Celem opracowania jest kompleksowa ocena warunków i wewnętrznych determinant konkurencyjności badanego przedsiębiorstwa, umożliwiających skuteczną implementację japońskich metod i technik zarządzania produkcją. Weryfikowaną hipotezą jest twierdzenie, że wdrożenie japońskich metod zarządzania w badanym przedsiębiorstwie spowodowało wzrost efektywności ekonomicznej poszczególnych procesów produkcyjnych i poprawę kultury organizacyjnej spółki. Zastosowano metodę triangulacji w postaci obserwacji bezpośredniej, analizy informacji zaczerpniętych ze źródeł pierwotnych i wtórnych oraz przeprowadzono badania ankietowe, uzupełnione indywidualnym wywiadem pogłębionym z pracownikami (liderami i koordynatorami) przedsiębiorstwa w zakresie problematyki japońskich metod zarządzania produkcją. Możliwości wykorzystania japońskich metod zarządzania w przedsiębiorstwach są bardzo duże. Efektywność implementacji japońskich metod, koncepcji i narzędzi zarządzania w badanej organizacji przejawia się m.in. w takich rezultatach, jak: poprawa warunków pracy zatrudnionych, zorganizowana produkcja, zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zakładu, kultura organizacyjna nastawiona na szacunek wobec drugiego człowieka, możliwość osobistego rozwoju, zwiększenie efektywności poszczególnych procesów produkcyjnych, ograniczenie marnotrawstwa. Osiąganie najlepszych wyników produkcyjno-ekonomicznych jest możliwe dzięki posiadającym doświadczenie i wiedzę zespołom pracowniczym. Koncepcje japońskie są bardzo silnie nastawione na współpracę kierownictwa z pracownikami. Niestety nie każdy pracownik ma szansę rozwoju, ponieważ ogranicza się ona do wybranych jednostek wyższego szczebla. Wiedza pracowników dotycząca metod, koncepcji i narzędzi zarządzania jest oceniana przez liderów i koordynatorów jako niska. Brak uczestnictwa w szkoleniach i samodzielne niepogłębianie wiedzy przez niektórych pracowników stanowi zasadniczą przyczynę tego twierdzenia. W opinii kierowników osoby młode są bardziej otwarte na zmiany, postrzegają wiedzę jako ważny element w życiu, dążą do tego, aby nauczyć się i wynieść z pracy jak najwięcej. Badany zakład produkcyjny powinien szkolić pracowników z metodologii, z jakiej korzystają. Szkolenia powinny być bardziej praktyczne, zmuszające pracowników do myślenia, dobrowolne i oferowane z pewną częstotliwością i o określonych etapach trudności. Zamiast definiowania japońskich metod, koncepcji i narzędzi zarządzania, powinno pokazywać się ich skutki i sens wykorzystania w praktyce.
EN
For a long time, scientific and technical work has been focused on production management, which affects both the correctness of the process and the costs generated. One of the integral elements of the production process management is energy, which has an impact on the organization of work, operation of machines or production. Predicting the energy consumption of smart facilities is crucial for implementing energy-efficient management systems, the area of this problem is a key aspect of smart grids whereby loads must be planned in real time. One of the main tasks of intelligent systems is to optimize the energy demand and costs to maximize energy efficiency of the facility. According to forecasting requirements, the following article presents several approaches to prediction of energy consumption models for production engineering systems. The proposed models were adopted and analyzed in terms of their usability and were trained and validated with the use of real data collected from the electrical installation of some company using the APA IPOE system.
EN
The paper presents the problem of the optimization of the length of the series and production batch, and thus the optimal frequency of production changeovers, taking into account the total cost approach and the use of the simulation method. The author has developed a model which, with the given parameters (costs and time of production changeover, costs of maintaining stocks of finished products and storage, value of manufactured products, sales variability and predictability), allows to calculate the economic effects of determining the length of a series and a production batch. In the author's opinion, the simulation method (at least in some cases) may be more appropriate in solving the problem of determining the optimal length of a series or production batch than the use of mathematical formulas. The calculations also took into account the impact of series and batch optimization on the company's profitability in order to assess the significance of this problem for financial results. The calculations were performed for two sample products and for two probability distributions — Gauss and Gamma. The results of the research show that the optimization of the production series may be important from the point of view of economic efficiency, that mathematical formulas may be less suitable for calculating the optimal production series than computer simulation, and that, in the case of significant variability of the sales level, in addition to the costs of changing production and maintaining inventories, lost sales costs should also be taken into account.
PL
W artykule przedstawiono problematykę optymalizacji długości serii i partii produkcyjnej, a więc i optymalnej częstotliwości przezbrojenia produkcji przy uwzględnieniu podejścia całkowitokosztowego i zastosowaniu metody symulacji. Autor opracował model, który przy zadanych parametrach (koszty i czas przestawienia produkcji, koszty utrzymania zapasów wyrobów gotowych i magazynowania, wartość produkowanych wyrobów, zmienność i przewidywalność sprzedaży) pozwala na obliczenie skutków ekonomicznych ustalenia długości serii i partii produkcyjnej. W opinii autora metoda symulacji (przynajmniej w niektórych przypadkach) w rozwiązywaniu problemu ustalenia optymalnej długości serii lub partii produkcyjnej może być właściwsza niż zastosowanie formuł matematycznych. W obliczeniach uwzględniono również wpływ optymalizacji serii i partii produkcyjnej na rentowność przedsiębiorstwa, aby ocenić istotność tego problemu dla wyników finansowych. Obliczenia zostały przeprowadzone dla dwóch przykładowych produktów i dla dwóch rozkładów prawdopodobieństwa — Gaussa i Gamma. Wyniki badań wskazują, że optymalizacja serii produkcyjnej może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, że formuły matematyczne mogą być mniej odpowiednie do obliczania optymalnej serii produkcyjnej niż symulacja komputerowa oraz że w przypadku występowania znaczącej zmienności poziomu sprzedaży, oprócz kosztów przestawienia produkcji i utrzymania zapasów, powinno się uwzględniać także koszty utraconej sprzedaży.
EN
Purpose: The goal of the paper is to analyses process of implementation and effectiveness of 5S method in an industrial enterprise. Design/methodology/approach: Critical literature analysis, questionnaire analysis, case study analysis. Findings: On the example of industrial organization that was in the presented paper an analysis of effectiveness of 5S implementation. On the basis of conducted analysis the main objectives of using 5S are: order in the workplace, maintenance of cleanliness and efficiency of machines and devices, shorter duration of activities. The main causes of problems with 5S implementation are connected with no time to do the work and lack of funds. The overall rating of efficiency of 5S method in analyzed enterprise is very good. Originality/value: Detailed analysis of main objectives of using 5S method and the main causes of problems with it in the industrial enterprise.
EN
Due to the constantly increasing demands of customers and global competition, companies are forced to look for production reserves, increase efficiency and quality of manufactured products. Hence the need to monitor the quality level, which gives the possibility to recognize waste in the implemented technological processes. The article is an attempt to respond to the problems formulated in manufacturing companies, including practical aspects of the application of Key Performance Indicators (KPI) within production process controlling. The aim of the article is to determine the impact of the applied quality management techniques on selected KPI indicators in the production process of frame and panel exterior doors. As part of the study, an analysis of the reasons for the decrease in the level of quality indicators was performed using traditional quality management tools.
EN
Background: Due to the small number of scientific publications covering the area of implementation of Lean Management in small and medium companies, this paper presents the observation and analysis of obtained results, which could be the basis for the implementation of Shopfloor Management (SFM) as a tool for improving both the operational production control as well as the visualization of results in small and medium companies (SME). Methods: The researches consist of the comparative analysis based on the scientific literature and the observation of effects of implementation of SFM method in selected company from the SME sector. Results: The advantages of the implementation of SFM method were found in such areas as: simplification of organisational solutions, use of visual management and shaping the desirable competencies of leaders. Conclusions: The presented results show that coordinated and constantly implemented Lean elements in the company from the SME sector, which previously did not use any tools of this concept, can give a significant increase of turnover, prompt eliminations of shortages as well as the change of the attitude of all employees to continuous improvement. The positive effects of Lean implementation, based on SFM method, were confirmed empirically.
PL
Wstęp: Ze względu na stosunkowo małą liczbę prac naukowych dotyczących implementacji narzędzi szczupłego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) niniejszy artykuł prezentuje obserwacje i analizę otrzymanych wyników, które mogą stanowić podstawę do implementacji metody Shopfloor Management (SFM) jako narzędzia ułatwiającego zarówno operacyjną kontrolę produkcji, jak i wizualne zarządzanie wynikami w firmach z sektora MŚP. Metody: Badania zostały przeprowadzone dwutorowo: w oparciu o analizę porównawczą, bazującą na studium literatury źródłowej i obserwacje efektów zastosowania metody SFM w wybranym przedsiębiorstwie z sektora MŚP. Wyniki: Stwierdzono korzyści uzyskane w efekcie wdrożenia metody SFM w postaci uproszczenia rozwiązań organizacyjnych, zastosowania zarządzania wizualnego i kształtowania pożądanych kompetencji liderów. Wnioski: Prezentowane badanie pokazuje, że skoordynowane i konsekwentne wdrażanie elementów Lean w przedsiębiorstwie należącym do kategorii MŚP, które wcześniej nie korzystało z żadnych narzędzi tej koncepcji, może dać wyraźną poprawę w zakresie wzrostu obrotów, wczesnego wykrywania i eliminacji braków, a także jako zmiana nastawienia całej załogi w kierunku ciągłego doskonalenia. Pozytywne skutki wdrożenia Lean, w oparciu o metodę SFM zostały potwierdzone empirycznie.
EN
This article presents a model of performance analysis for a truck fleet system in an openpit mine, considering special characteristics of haul fleets. In these systems, the expected availability of each piece of equipment and its operating capacity are the fundamental variables to construct a global fleet performance function. Our analytical algorithm considers heterogeneous fleets with known individual characteristics of transport capacity and failure and repair behavior. The results converge to a new indicator denominated “Equivalent Availability” (EA), which arises from the need to evaluate the capacity of the truck fleet to operate at a lower payload than required using different combinations of equipment to achieve an availability goal. EA is a key indicator to determine the productive capacity of a process, and for selecting equipment and their combinations to achieve production objectives. To exemplify the potentialities of the EA, a case study is implemented in a Chilean copper truck fleet mining process.
8
Content available LPS - lean production system
EN
Both in the Polish and global economy, many companies are looking for solutions and management methods that, with such high competition, will allow them to adapt to the changing conditions and increasingly demanding customers. Many companies, to meet their expectations, began to improve their processes, moving away from the conventional way of thinking for a new approach, and new management methods. The purpose of this article is to analyze the selected methods of the implemented production system, based on Lean Manufacturing principles, which is still evolving. The leitmotiv of this system is the elimination of all loss-making activities, finding the right solution and using the appropriate tools, as well as involvement of employees. The research was carried out on the case study referring to the corporation, which operates in the sanitary technology sector. The paper attempts to assess the scope of implementation of the individual Lean Manufacturing tools and their importance in the process of eliminating of various types of wastage.
EN
The management of the production assets in the Polish Mining Group Inc. is geared towards achieving strategic aims through the unification of the obtained machines/devices, their practical use while maintaining them in the proper technical condition, adhering to proper maintenance-renovation procedures, reserves optimization as well as final recycling with no re-use in the production cycle. The following paper presents the functioning of the IT support in the production assets management, geared towards the integration with other areas of technical and economic activities of the Group. The modular structure of the integrated IT system makes it possible to gradually implement the successive solutions functioning within the Group as well as in the surrounding local areas, ensuring the suitability to the current needs of the organization and the system users.
EN
The increase in competitiveness between production enterprises results from the contemporary conditions of the global economy. Technical progress, globalization and constantly increasing customer requirements contribute to the development of organizational and business management techniques. The improvement of production is currently accompanied by modern tools and methods of Lean Manufacturing concepts such as: SMED, 5S, Kaiznen, Kanban, Poka-Yoke etc. The SMED method plays an important role in improving production processes. It also affects the reduction of losses and wastage, increase of value for stakeholders (especially for customers), as well as better motivation for employees. Thanks to the SMED method, the production company is able to achieve greater efficiency and productivity, as well as the high quality of products and services provided.
EN
The results of social-and-economic order analysis in the context of formation and representing organizational interaction between managing subjects of production management are considered in the article. It was proved that social-and-economic order, as a type of social order, is acting as the determinative prerequisite of formation efficient organizational interaction in any system of present-day management. It was well-grounded that social-and-economic order of organizational interactions is caused by economic requirements and economic interests of production subjects has a relevant legal content, and its determinative element stands for ordering ownership relations, i.e., order between people as far as owning and managing means of production are concerned. The author’s models of representing organizational interaction in the systems of production management depending on forms and methods of division relations of ownership for means of production are presented in the article.
PL
Artykuł przedstawia opis dwóch metodologii doboru miar w celu stworzenia systemu raportowania kluczowych wskaźników efektywności w przedsiębiorstwie. Opisane zostały etapy wdrażania KPI po wcześniejszym ich scharakteryzowaniu i określeniu w jakich obszarach powinny zostać opracowane. Wskazano związek wskaźników z krytycznymi czynnikami sukcesu oraz realizowaną strategią organizacji.
EN
The article presents a description of two methodologies for the selection of measures in order to create a system for reporting key performance indicators in the enterprise. The stages of implementing KPIs have been described after having characterized them in advance and in which areas they should be developed. Indicates the reference of indicators with critical success factors and the implemented strategy of the organization.
13
Content available Niezgodności spawalnicze i techniki ich wykrywania
PL
W artykule zaprezentowano kwestie dotyczące analizy niezgodności spawalniczych i technik umożliwiających ich wykrywanie. Celem publikacji jest analiza technik detekcji z punktu widzenia ich wpływu na jakość produktu. Każda z opisanych metod detekcji niezgodności ma zarówno zalety, jak i pewne ograniczenia związane ze stosowaniem.
EN
The publication presents issues concerning the analysis of welding incompatibilities and techniques enabling their detection. The aim of the publication is the analysis of detection techniques from the point of view of their impact on product quality. Each of the non-compliant detection methods described in the publication has both advantages and limitations related to the use.
PL
Artykuł przedstawia studium przypadku dla zakładu produkcyjnego w którym w latach 2008-2014 zwiększano poziom wydajności. Dokonano analizy obszarów w których podjęto działania operacyjne i strategiczne mające na celu zwiększenie wolumenów produkcyjnych i wykorzystania maszyn oraz zmniejszenia zużycia paliw i energii.
EN
The article presents a case study for a production plant in which the level of efficiency was increased in 2008-2014. An analysis was made of the areas in which operational and strategic actions were taken to increase production volumes and use of machines as well as to reduce fuel and energy consumption.
EN
With raising customers’ requirements and competition forces, companies face the pressure to increase both the efficiency and flexibility of production and logistic processes thatdirectly influences their management activities. This article deals especially with the processes related to chaotic storage systems using automated high bay warehouse technologies operated by traditional automated crane-based storage and retrieval systems (AS/RS) that have become popular in recent years as systems supporting the lean management philosophy in accordance with growing requirements of the fourth industrial revolution. Presented proof obligation Event-B model includes advanced algorithms for automated storage and retrieval warehouse activities that should ensure the higher efficiency and flexibility of both logistic and all consequent processes. The algorithms are based on the idea of continuous relocation of stored items during an automated stacker crane’s idle times in order to ensure faster delivery of future orders from better accessible positions. It supports automated decision-making in warehouse management systems in accordance with lean principles. The proposed solution was verified by experimental model processed by a discrete even simulation software, which confirmed its positive impact on the flexibility of storage and retrieval activities. Its implementation into the real practice increases the accuracy of warehouse management processes which directly influence the production management and other decision-making activities.
PL
Wraz z podnoszeniem wymagań klientów i siłami konkurencji, przedsiębiorstwa napotykają presję, aby zwiększyć zarówno wydajność, jak i elastyczność procesów produkcyjnych i logistycznych, co bezpośrednio wpływa na ich działania zarządcze. Artykuł dotyczy w szczególności procesów związanych z chaotycznymi systemami magazynowania wykorzystującymi zautomatyzowane technologie magazynowe wysokiego składowania obsługiwane przez tradycyjne zautomatyzowane systemy magazynowania i wyszukiwania oparte na dźwigach (AS/RS), które stały się popularne w ostatnich latach jako systemy wspierające filozofię lean management zgodnie z rosnącymi wymaganiami czwartej rewolucji przemysłowej. Zaprezentowany dowód certyfikacji, Model Event-B, zawiera zaawansowane algorytmy do zautomatyzowanego przechowywania i wyszukiwania działań magazynowych, które powinny zapewnić wyższą wydajność i elastyczność zarówno procesu logistycznego, jak i wszystkich powiązanych procesów. Algorytmy opierają się na idei ciągłego przemieszczania przechowywanych przedmiotów w czasie bezczynności automatycznych dźwigów ładunkowych w celu zapewnienia szybszego dostarczania przyszłych zamówień z lepiej dostępnych pozycji. Obsługuje automatyczne podejmowanie decyzji w systemach zarządzania magazynem zgodnie z zasadami lean. Proponowane rozwiązanie zostało zweryfikowane za pomocą modelu eksperymentalnego przetworzonego przez dyskretne oprogramowanie symulacyjne, które potwierdziło jego pozytywny wpływ na elastyczność działań związanych z przechowywaniem i odzyskiwaniem. Jego wdrożenie w rzeczywistą praktykę zwiększa dokładność procesów zarządzania magazynem, które bezpośrednio wpływają na zarządzanie produkcją i inne działania decyzyjne.
EN
Six Sigma as the continuation of comprehensive quality management TQM is of interest to many enterprises. Unfortunately, not everybody successfully implements quality improvement projects using Six Sigma tools. This approach requires proper preparation in many areas of the company’s operation, including: organization of processes, establishing measures, employee engagement and creating conditions for continuous improvement. The goal of the article is to present on the case study the idea of using the organizational maturity model for production management to assess a readiness of organization to implement Six Sigma. The case study presents a company maturity level diagnosis and a successful project of quality and productivity improvement using the Six Sigma concept, confirming that the organization’s maturity model is the appropriate tool for assessing multi-faceted preparation for successful implementation of Six Sigma projects.
EN
The article presents an analysis of the possibilities offered by the use of the modelling and simulation method in production management, by presenting its essence, types and examples of production process models. In addition, the article presents the characteristics of computer modelling and simulation systems which help to stream line production processes. The most commonly used programs such as AnyLogic, ShowFlow 2 and Rockwell Arena were described in detail. The concepts of modelling and simulation have been also clarified.
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania narzędzi szczupłego zarządzania do doskonalenia procesów produkcyjnych w małych przedsiębiorstwach. Porusza kwestię obaw związanych z koncepcją Lean oraz wskazuje przyczyny świadczące o konieczności jej wdrożenia. W ramach studium przypadku nawiązano współpracę z rodzinną firmą produkcyjną, zlokalizowaną na terenie Dolnego Śląska, specjalizującą się w produkcji wyrobów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Bazując na pomiarach i obserwacjach przeprowadzonych na reprezentatywnych procesach, zidentyfikowano różne typy marnotrawstwa, którego wyeliminowanie pozwoliłby na rozwój firmy. Występujące problemy zobrazowano dodatkowo przy pomocy schematu przepływu materiału oraz diagramu spaghetti.
EN
The paper describes the possibility of using lean management tools to improve production processes in small enterprises. It raises the issue of concerns about the Lean concept and indicates the reasons for its implementation. As a part of the case study, a cooperation was established with a family production company located in Lower Silesia, specializing in the production of products adapted to the individual needs of customers. Based on measurements and observations carried out on representative processes, various types of waste were identified as a potential for improvement. The problems appearing are illustrated with the use of the material flow diagram and the spaghetti diagram.
EN
The article presents the concept of seru production and a simple simulation experiment to check the application effectiveness of the seru production concept in the assembly line of finished products. The article presents the concept of seru production created by Japanese electronics manufacturing companies in the 90s. The simulation experiment showed, better results using the seru production concept compared to a traditional assembly line. Three types of production cells were used and each option turned out to be better than a traditional assembly line.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.