Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 728

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo ruchu drogowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
1
Content available remote Solution for a two-year renewal cycle of structured road markings
EN
Road markings are a necessary safety feature that guides drivers. For visibility in darkness, when accident risk and severity are the highest, road markings must be reflectorised with glass beads to be visible when vehicle headlights shine on them. Renewal of thick-layer structured road markings that have lost retroreflectivity but have retained the structure mostly intact is performed through application of thin-layer paint coatings. Based on a field experiment, it was demonstrated that selection of premium glass beads profoundly extends the durability of the renewed markings, which could be further enhanced through the use of high-performance waterborne paint. Whereas the standard system based on solventborne paint and typically used glass beads failed after a single winter, the use of premium road marking system at least doubled the service life. The extended road marking service life translates to 50% savings in material consumption, 50-97% lower emissions of volatile organic compounds, and a decrease in long-term financial expense by 5-26%.
PL
Oznakowanie poziome stanowi niezbędny element wspomagający utrzymanie pojazdu z kierowcą w obrębie drogi. Ze względu na ograniczoną widzialność nocą, kiedy ryzyko oraz skutki wypadków są najwyższe, oznakowanie poziome drogi powinno być pokryte mikrokulkami szklanymi odbijającymi światło reflektorów w kierunku nadjeżdżającego pojazdu. Odnowę oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, które utraciło właściwości odblaskowe, ale zachowało względnie nienaruszoną strukturę, przeprowadza się poprzez nałożenie materiałów cienkowarstwowych. Na podstawie badania terenowego wykazano, że wybór wysokiej jakości mikrokulek szklanych znacząco podnosi trwałość odnowionego oznakowania, a zastosowanie wysokiej jakości farby wodorozcieńczalnej dodatkowo wydłuża jego okres eksploatacji. Podczas gdy standardowy system oparty na farbie rozpuszczalnikowej i typowych mikrokulkach szklanych przestał spełniać wymagania już po jednej zimie, zastosowanie systemu oznakowania wysokiej jakości pozwoliło co najmniej podwoić okres eksploatacji. Wydłużenie okresu między odnowami oznakowania poziomego przekłada się na 50% oszczędności w zużyciu materiałów, ograniczenie emisji lotnych związków organicznych o 50-97% oraz obniżenie kosztów w długim okresie o 5-26%.
EN
The friction brakes convert a significant part of a vehicle’s kinetic energy into thermal energy. Some of its parts is distributed to the places around the brakes, and another part is accumulated in several vehicle components. This article is focused on the measurement of temperature increase of selected vehicle components during re-deceleration. These components include brake discs, brake pads, calliper, wheel rim and tire side in the area of its bead and tread. The measurements were performed during the repeated braking of a fully-loaded vehicle according to ECE Regulation No 13 - type I.
PL
Wzrost natężenia ruchu pojazdów na ulicach miast może przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 roku w Polsce najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w obszarze zabudowanym. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości poruszania się w miastach środkami transportu alternatywnymi do samochodu osobowego, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu na terenach zabudowanych oraz zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obszarowej zostały przedstawione możliwości wykorzystania różnych form transportu w podróżach oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego w Krakowie. Dodatkowo przedstawiono analizę wykorzystania dwóch przykładowych tego typu rozwiązań tj. systemu rowerów miejskich oraz parkingów typu Park and Ride (P+R) w Krakowie w roku 2018. Analiza wykorzystania systemu rowerów miejskich w Krakowie pozwala na stwierdzenie, że duża liczba osób korzystała z rowerów miejskich w krótkich podróżach. Podróże te mogą być uzupełnieniem podróży wykonywanych z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego lub jako kontynuacja podróży po pozostawieniu samochodu osobowego na parkingu typu P+R. Natomiast na parkingach P+R w Krakowie użytkownicy pozostawiają swój pojazd najczęściej dłużej niż dziewięć godzin w ciągu dnia, co może wskazywać na fakt, iż najwięcej osób korzystających z tych parkingów to osoby dojeżdżające do pracy. Inwestycje i rozwój tego typu rozwiązań mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby podróży wykonywanych samochodem osobowym, a co za tym idzie do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych w obszarach zabudowanych.
EN
An increase in vehicle traffic on urban roads may contribute to a lower level of road safety. In 2018, the highest number of road accidents in Poland occurred in built-up areas. Therefore, the purpose of the article is to present the possibility of using means of transport alternative to a passenger car in cities, which in turn may contribute to the reduction of traffic congestion in built-up areas and to the reduction of the number of road accidents. The various forms of transport for travels have been presented based on the literature review. Area inventory carried out allowed to present solutions to increasing road safety of people using public transport in Cracow. In addition, an analysis of the use of two examples of this solutions type was presented i.e. a parking Park and Ride (P+R) and bike-sharing stations in Cracow in 2018. An analysis of the bike-sharing system usage in Cracow allows to state that a large number of people have used the bike-sharing system in short trips. These journeys may be complementary to journeys made using public transport or as a continuation of journeys after leaving the car in parking P+R. In the case of the parking P+R in Krakow, drivers usually leave their vehicles for more than nine hours. This may indicate that the majority of people using these parking lots are commuters. Investments and development of this type of solutions can contribute to a reduction in the number of trips made by cars and thus reducing the number of road accidents in built-up areas.
PL
Artykuł dotyczy roli kobiet jako pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi w miejskim transporcie publicznym. Temat jest znaczący nie tylko z powodu nierównego traktowania kobiet. Aktualnym problemem sektora są kłopoty kadrowe, wynikające z ograniczonego obecnie zainteresowania mężczyzn pracą w branży, w tym na kluczowych stanowiskach (zarządzanie, obsługa klientów i prowadzenie pojazdów), na których kobiety się sprawdzają. Dokonano przeglądu sytuacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono skrótowo wyniki dofinansowywanych przez UE projektów/badań WISE I i WISE II oraz informacje o działaniach innych podmiotów. W ostatnich latach w polityce unijnej oraz organizacji takich jak UITP i związki zawodowe podjęto wiele działań promujących i wspierających zatrudnienie kobiet w transporcie miejskim. Tematem związanym z rolą kobiet jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyniki badań dowodzą, że jedną z korzyści zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowców autobusów i motorniczych jest zredukowane ryzyko powodowania wypadków. Nie oznacza to ograniczenia działań do tej grupy zawodowej. W wielu przedsiębiorstwach rośnie udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jako czynniki wpływające pozytywnie na wzrost zainteresowania kobiet pracą w miejskim transporcie zbiorowym wymieniane są: umiejętność pogodzenia pracy i życia rodzinnego/ społecznego, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, kultura pracy, wynagrodzenie, perspektywy awansu i podnoszenia kwalifikacji.
EN
The article presents the role of women working in urban public transport companies. The topic is important not only because of unequal treatment of men and women in the sector. The current issue of the sector is the human resources problem, resulting from the currently limited interest of men in working in transport services including the key positions (management, customer service and driving) where women prove their quality and effectiveness. The current state in Polish companies and in other EU countries has been described . Among others, the findings of projects co-financed by the EU, such as WISE and WISEII have been described. Actions, taken by other organizations such as UITP and work associations, supporting and promoting of women employment in public transport sector have been discussed as well. Traffic safety is one of aspects taken into account. Research results show that one of the benefits of employing women as bus and motorists is a reduced risk of causing accidents. It does not mean that actions encouraging women to work in public transport are to be limited to attract them to this profession . In many companies the share of women on director/ manager position is growing. Aspects increasing attractiveness of women work in public transport companies that have been identified: ability to reconcile work and family/social life, especially concerning work organization, better workplace safety and security, culture of work, elimination of sector-based wage gap between women and men, remuneration, promotion and qualification prospects (vocational training).
EN
One of the important factors on which road safety depends is adequate visibility. This article analyses horizontal visibility within road intersections. The visibility condition depends on many factors, primarily on the geometric parameters of road elements and the location of buildings, fences, vegetation etc., neighboring the road. The aim of the research presented in the study was to determine the current condition of horizontal visibility, on the example of twenty two intersections located mostly in built-up rural area along a provincial road near Czestochowa. The research was carried out by two methods (the analysis of satellite photographs and the visual method) and the obtained results were compared. The assessment of the security level was based on applicable regulations and technical guidelines. It was found that the results of the visibility assessment based only on the analysis of maps and satellite photographs are in many cases overestimated, due to the fact that many small elements not visible in the photographs are not taken into account and the occurrence of convex vertical road arches within the field of visibility. However, the main reason for the insufficient visibility at the many intersections is the fact that the geometrical parameters of roads and their surroundings were shaped in the past when the traffic conditions were completely different. It was also noted that road managers perceive this problem and take measures to increase safety within road intersections.
EN
The article presents a general description of the state of road safety in Poland in the years 2010-2019, taking into account the safety of pedestrians, who belong to the most vulnerable road users. The analyses were based on data obtained from the Road Traffic Bureau of the General Police Headquarters and the National Road Safety Council. The second part describes a proposition of methodology for ex post evaluation of the impact of a new road projecton road safety, including the necessary research tools. Both the proposed methodology and the presented research tools were verified in practical application during the works on the report “Impact of projects implemented under the III and IV priority axes of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020 on improvement of road accessibility and traffic load in cities” commissioned by the Centre for European Union Transport Projects.
PL
W artykule scharakteryzowano ogólny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2010-2019, uwzględniając bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, jakimi są piesi. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W drugiej części pracy opisana została propozycja metodologii, w tym narzędzia badawcze służące do przeprowadzenia ewaluacji ex post wpływu nowej inwestycji drogowej na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarówno zaproponowana metodologia, jak i przedstawione w artykule narzędzia badawcze sprawdziły się w praktyce przy realizacji opracowania zleconego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych pt. „Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach”.
PL
W artykule opublikowanym w majowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” zostały zaprezentowane metody zmniejszania liczby wypadków drogowych, stosowane przez duże miasta. Warto jednak zastanowić się również, jak radzą sobie z tym problemem mniejsze samorządy i jakie wyzwania stawia przed zarządami dróg pandemia koronawirusa.
PL
Według najnowszego raportu Komendy Głównej Policji, w samym 2019 r. zarejestrowano 30 288 wypadków drogowych, w których łącznie zginęło 2909 osób, a 35 477 zostało rannych. Statystyki nie napawają optymizmem, lecz mogłyby wyglądać gorzej, gdyby nie działania podejmowane przez zarządców dróg. Które z nich są skuteczne w dużych miastach?
EN
Every year, in the Pomeranian Voivodeship, around 2600 road accidents occur, resulting in about 140 death casualties and a further 3200 injuries. For many years there has been a noticeable decrease in the number of traffic incidents in the study area, butthe number of fatalities is still high. Therefore, it is crucial to research to determine the causes of the above phenomenon continually. The article aimed to assess the social risk of road accidents based on a two-factor model. Traffic events occurring in built-up and undeveloped areas, depending on the date of their occurrence, were analyzed. The number of accidents and participating vehicles related to the average daily traffic volume was adopted as the measure. The analysis showed that regardless of the area, most events occur on Fridays. Besides, the highest volume of traffic is also recorded on these days of the week. As a result of the conducted research, it was found that March and April are the months with the highest social risk regarding road accidents, both in urban and extra-urban areas. Finally, the relative risk of road accidents in built-up and undeveloped areas was compared. On this basis, it was found that the risk of participation in a road accident in the urban zone is over six times greater than the risk of an event occurring in the extra-urban area (even though urban roads represent only 22% of all road infrastructure in the Pomeranian Voivodeship).
PL
Każdego roku na terenie województwa pomorskiego rocznie dochodzi do około 2600 wypadków drogowych w wyniku, których śmierć ponosi ok. 140 osób, a kolejnych 3200 zostaje rannych. Od wielu lat zauważalny jest spadek liczby zdarzeń komunikacyjnych na badanym obszarze, niemniej jednak liczba ofiar śmiertelnych wciąż jest na wysokim poziomie. Dlatego ważnym jest ciągłe prowadzenie badań mających na celu ustalenie przyczyn powyższego zjawiska. Celem artykułu była ocena ryzyka społecznego powstawania wypadków drogowych przeprowadzona w oparciu o model dwuczynnikowy. Analizie poddano zdarzenia komunikacyjne mające miejsce na terenie zabudowanym i niezabudowanym w zależności od daty ich powstania. Za miarę przyjęto liczbę wypadków oraz pojazdów w nich uczestniczących w odniesieniu do średniodobowego natężenia ruchu na drogach. Analiza wykazała, że niezależnie od obszaru, najwięcej zdarzeń ma miejsce w piątki. Ponadto, w te dni tygodnia odnotowuje się również największe natężenie ruchu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że marzec i kwiecień są miesiącami o największym ryzyku społecznym dotyczącym wypadków drogowych, zarówno w obszarze miejskim i pozamiejskim. Ostatecznie dokonano porównania ryzyka względnego powstawania wypadków drogowych w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Na tej podstawie stwierdzono, że ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym w strefie miejskiej jest przeszło sześciokrotnie większe od ryzyka powstania zdarzenia w strefie pozamiejskiej (pomimo, że drogi miejskie stanowią wyłącznie 22% całej infrastruktury drogowej na terenie województwa pomorskiego).
10
Content available remote O możliwości kreowania skrzyżowań przyjaznych dla kierowców
PL
Artykuł dotyczy nowatorskiej metody poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach o złożonym układzie geometrycznym. Polega ona na zastosowaniu systemu SPIK-er, który jest instalowany wraz z wielofazową sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i stanowi jej uzupełnienie. System SPIK-er umożliwia wyświetlanie dwóch rodzajów znaków poziomych, tj. wyznaczających kształt i kierunek pasów ruchu przy świetle zielonym oraz linii poprzecznych przy świetle czerwonym. Idea systemu SPIK-er sprowadza się do wsparcia kierowców w warunkach złej widoczności tradycyjnego oznakowania poziomego na jezdni lub jej braku.
EN
The paper is focused on an innovative method designed to improve safety at intersections with complex geometry. The method consists in applying the SPIK-er system, which is to be installed as an integrated element of multiphase traffic lights. The system displays two types of horizontal traffic signs. The first of them indicates the shape and direction of lanes at the green light, the second perpendicular bars at the red light. The intention of the SPIK-er system consists in providing support for motorists in poor or lack of visibility of the traditional horizontal marking painted on the road surface.
PL
Urządzenia BRD są stosowane w celu ochrony życia i mienia uczestników ruchu, a także użytkowników terenów przyległych do drogi. W artkule powstałym na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej blog.znakowo.pl omówiono rodzaje i zastosowanie poszczególnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
PL
W artykule omówiono kwestie osłon energochłonnych U-15a w kontekście wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
PL
Potencjał inwestycji związanych z budową nowych dróg w Polsce szacowany jest na 20 mld zł. Łączna wartość drogowych inwestycji – budowanych, jak i znajdujących się w fazie projektowania – to 58 mld zł (1426 km dróg) [1]. Unijne wymagania są wyraźne: nowa infrastruktura ma być bezpieczna dla użytkowników i przyjazna dla środowiska.
14
EN
The article presents a mathematical model of the life cycle estimation method of road safety equipment. Then the model was adjusted to estimate the life cycle costs of the chosen horizontal road marking. Using the LCC method, the functionality of the horizontal marking was evaluated in terms of efficiency, durability and economic effectiveness. The article also presents the impact of selected factors on the life cycle costs of the horizontal road marking.
PL
W artykule zaprezentowano matematyczny model metody szacowania kosztów cyklu życia drogowych środków brd. Następnie model ten został dostosowany do oszacowania kosztów cyklu życia wybranego oznakowania poziomego. Za pomocą metody LCC oceniono funkcjonalność oznakowania poziomego pod względem wydajności trwałości i efektywności ekonomicznej. W pracy przedstawiono również wpływ wybranych czynników na całkowite koszty cyklu życia oznakowania poziomego.
EN
The article presents the application of the GWR (Geographically Weighted Regression) model to the description of differences in the level of road traffic safety in individual counties on the example of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The GWR model developed for counties, taking into account the diversity of NUTS 3 regions, can be a helpful tool for traffic safety management in voivodships and lower administrative units, and such an approach has not yet been applied.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modelu geograficznie ważonej regresji (GWR) do opisu różnic w poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Model GWR opracowany dla powiatów, a uwzględniający zróżnicowanie regionów NUTS 3, może stać się pomocnym narzędziem do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w województwach oraz niższych jednostkach administracyjnych, a takiego podejścia jeszcze nie stosowano.
PL
W artykule opisano rozwiązania z zakresu C-ITS, które były uwzględnione w analizach przeprowadzonych dla potrzeb projektu RID 4D, pt. „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”, zrealizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr DZP/RID-I41/7/NCBR/2016). Rozwiązania z zakresu C-ITS stanowią kolejny etap rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. Dane z tych systemów mogą być wykorzystywane w ramach tzw. lokalnych map dynamicznych, które stanowią narzędzie łączące statyczne informacje o drogach, infrastrukturze drogowej i przydrożnej, z dynamiczną informacją drogową. Zakres danych dynamicznych obejmuje przesyłane do pojazdów informacje m. in. o incydentach drogowych czy awaryjnym hamowaniu, a ich wykorzystanie może się przyczynić do wzrostu bezpieczeństwa drogowego. Ponadto zwiększenie liczby dostępnych danych umożliwi precyzyjniejsze reagowanie na zagrożenia przez systemy wspomagania kierowcy w sytuacjach awaryjnych, w tym przez systemy stosowane w pojazdach autonomicznych. W artykule opisano również możliwość wsparcia rozwoju elektromobilności przez rozwiązania z zakresu ITS, głównie dzięki sprawniejszemu informowaniu kierowców o możliwości ładowania akumulatora trakcyjnego samochodu i zastosowaniu inteligentnych plenerów podróży, uwzględniających poziom naładowania akumulatora, ale również rozmieszczenie i dostępność punktów ładowania.
EN
The article describes C-ITS solutions that were included in the analyzes carried out for the purposes of the RID 4D project, entitled "Impact of the use of Intelligent Transport Systems services on the level of road safety" implemented at the request of the General Directorate for National Roads and Motorways and the National Center for Research and Development (contract no. DZP/RID-I41/7/NCBR/2016). C-ITS solutions are the next stage in the development of Intelligent Transport Systems. Data from these systems can be used as part of the so-called Local Dynamic Maps, which are a tool combining static information about roads, road and roadside infrastructure with dynamic road information. The dynamic data range includes information sent to vehicles, including about road incidents or emergency braking, and their use can contribute to increasing road safety. In addition, increasing the amount of data available will enable more accurate response to threats by driver assistance systems in emergency situations, including systems used in autonomous vehicles. The article also describes the possibility of supporting the development of electromobility by ITS solutions, mainly due to more efficient information to drivers about the possibility of charging a car traction battery and the use of intelligent outdoor locations, taking into account the battery level, as well as the location and availability of charging points.
17
Content available remote Problematyka oznakowania dróg znakiem ostrzegawczym A-18b "zwierzęta dzikie"
PL
Artykuł porusza problem oznakowania dróg za pomocą znaków A-18b "dzikie zwierzęta". Opisano w nim dane statystyczne dotyczące zdarzeń ze zwierzętami na drogach, co pokazuje aktualność poruszanej problematyki. Następnie omówiono regulacje prawne dotyczące wprowadzania takiego oznakowania, wraz z przykładami problemów w ich stosowaniu oraz interpretacji. Następnie przeanalizowano dostępne publikacje dotyczące zdarzeń drogowych ze zwierzętami pod kątem pozyskiwania danych do analiz. W dalszej części artykułu przedstawiono analizy orzecznictwa sądowego, dotyczącego umieszczania znaków A-18b. Stwierdzono, że jest ono bardzo rozbieżne i w podobnym stanie faktycznym występują różne rozstrzygnięcia. Przedstawiono wybrane fragmenty wyroków i sformułowano wnioski, które mogą być wykorzystywane przez inżynierów ruchu drogowego. W dalszej części opisano sposób postępowania podczas projektowania organizacji ruchu zawierającej znaki A-18b, jak również podczas weryfikacji jej poprawności. Przedstawiono także wnioski pokazujące kierunki dalszych badań oraz prac legislacyjnych w tym zakresie.
EN
The article discusses the problem of marking roads with signs A-18b "wild animals”. It describes statistical data on events with animals on the roads, which shows the topicality of the issues discussed. Then, the legal regulations concerning the introduction of such marking were discussed, along with examples of problems in their application and interpretation. Then, the available publications on traffic incidents with animals were analyzed in terms of obtaining data for analysis. The following part of the article presents analyzes of the judicial decisions regarding the placement of A-18b marks. It was found that it is very divergent and there are different decisions in a similar factual state. Selected fragments of judgments are presented and conclusions are formulated that can be used by road traffic engineers. The following describes the procedure for designing a traffic organization containing A-18b characters as well as for verifying its correctness. There were also presented conclusions showing the directions of further research and legislative work in this area.
EN
The objective of the study is to conduct an analysis of road accidents and selected elements of the level of road transport safety in Poland. The paper accounts for factors that have an impact on the safety situation of the Polish roads, i.e. division into provinces (województwa), days of the month, times of the day, days of the week, and types of roads. The paper concludes by stating that road traffic participants being more responsible and more imaginative could reduce the number of accidents. Other key factors affecting road safety are the design, construction and maintenance of modern road infrastructure.
EN
The article presents results and the way of providing research project on indepth crash study on scene of accidents of 385 Powered Two-Wheelers (motorcyclists, motorists) and 116 bicycles in the European Union in 2014-2017. The main concern of an in-depth crash study at the site of a traffic accident is to collect data on vehicles, roads, and drivers, including interviews with participants. Data descriptive statistics have been used to underline the dominant factors that appear most frequently in accident scenarios with bicycles and PTW, with a special focus on causation by Driving Reliability and Error Analysis Method and injuries coded by the Abbreviated Injury Scale, conducted for these road users across Europe for the first time. Medical data, police records, and jurisdiction files about crashes of PTW and cyclist were collected and analyzed in EU to define the most common accident scenarios and other threats to this group of unprotected road users. The articles present recommendations for making safer driving of motorcyclists and bicyclists.
PL
W Polsce utrzymuje się średnia tendencja spadkowa liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, jednocześnie tempo zmniejszania zagrożenia wypadkami śmiertelnymi jest coraz mniejsze. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne (głównie prace Komisji Europejskiej), realizacja założeń Wizji Zero w krajach członkowskich do roku 2050, słabe rezultaty realizacji IV Programu BRD i założenia do nowego V Programu BRD na lata 2021–2030, niezbędne jest określenie w tym aspekcie sytuacji Polski i wyznaczenie kierunków działań programowych na następną dekadę. Celem artykułu jest określenie miejsca, w którym znajduje się Polska na drodze do realizacji założeń Wizji Zero i aktualnych programów brd na tle trzech ostatnich dekad działalności w tym zakresie, zidentyfikowanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, wspierających lub zagrażających realizacji działań na rzecz brd oraz opisanie założeń do przygotowania krajowego i regionalnych programów brd na następną dekadę. Ponadto zaprezentowana będzie charakterystyka i ocena poważnych wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi w Polsce oraz wskazane będą działania redukujące ich liczbę.
EN
In Poland, we still observe a downward trend in the number of fatalities in road accidents, although the rate of reducing the threat of fatal accidents is declining. Considering external conditions (mainly the activities of the European Commission) implementation of the Zero Vision assumptions in the EU member states up to 2050, poor results of the 4th Road Safety Program (RSP) and preparation of assumptions for the new 5th RSP for 2021–2030, it is necessary to determine Polish situation, to identify external and internal conditions and to define directions of program activities for the next decade. The aim of the article is to describe level of the Vision Zero implementation and current road safety programs in the light of three decades of developments in this area, to identify external and internal conditions that enable or threaten the implementation of measures for road safety and to define directions of actions and assumptions for the preparation of national and regional road safety programs for the next decade. Also the characteristics and assessment of serious road accidents with fatalities and seriously injured in Poland and the indication of measures reducing their number is presented in the article.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.