Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacyjna analiza modalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe właściwości wybranych metod analizy sygnałów odkształconych. Przedstawiono w nim wyniki eksperymentu pomiarowego zmierzającego do wskazania przyczyn uszkodzenia konstrukcji silnika napędzającego prasę wykrawającą o nacisku 250 ton. Analizę przeprowadzono korzystając z metody ODS oraz krótkoczasowej transformaty Fouriera. Wykazano, że synergia różnych metod pomiaru i analizy drgań poprawia możliwości właściwej oceny stanu technicznego maszyny.
EN
In the article basic properties of chosen analysis methods of deformed signals were presented. The presented method was used to analyze the causes of failure of the induction motor. This engine powered punching press with a pressure of 250 tons. The analysis was conducted using the Operating Deflection Shape method (ODS) and Short Time Fourier Transform (STFT). It has been shown that the synergy of different methods of measurement and analysis of vibrations improves the possibility of a proper assessment of the technical condition of the machine.
PL
Eksploatacyjna Analiza Modalna pozwala na wyznaczenie częstotliwości drgań własnych, współczynników tłumienia modalnego oraz postaci drgań własnych dowolnej konstrukcji mechanicznej w warunkach jej rzeczywistej pracy. W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia badań modalnych mostu w trakcie jego normalnej eksploatacji z wykorzystanie czujników bezprzewodowych. Głównym celem prowadzonych badań było wyznaczenie częstotliwości oraz postaci drgań własnych badanego mostu oraz porównanie jakości estymacji parametrów modalnych mostu z wykorzystanie klasycznych przewodowych akcelerometrów piezoelektrycznych oraz systemu bezprzewodowego.
EN
Operational Modal Analysis aims at determination of natural frequency values, damping ratio values and mode shapes of an engineering structure in its operational conditions. The paper presents technique of modal testing of the bridge in its operational conditions with use of wireless sensors. The main goal of the carried out investigations was determination of natural frequencies and mode shapes of the bridge. The results achieved basing on measurement conducted with use of typical piezoelectric accelerometers connected to the measuring device with cable were compared with the ones determined basing on measurement with use of the wireless sensors.
3
Content available Badania modalne konstrukcji wiaduktu drogowego
PL
Eksploatacyjna analiza modalna pozwala na wyznaczenie częstotliwości drgań własnych, współczynników tłumienia modalnego oraz postaci drgań własnych dowolnej konstrukcji mechanicznej w warunkach jej rzeczywistej pracy. W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia badań modalnych wiaduktu drogowego w trakcie jego normalnej eksploatacji. Głównym celem prowadzonych badań było wyznaczenie częstotliwości oraz postaci drgań własnych w celu znalezienia ewentualnych uszkodzeń konstrukcji badanego obiektu. W artykule przedstawiono również sposób oceny jakości zarejestrowanych danych pomiarowych oraz ich analizy dla potrzeb estymacji parametrów modalnych badanej konstrukcji wiaduktu. Wyniki badań zostały wykorzystane przez zarządcę wiaduktu do zaplanowania ewentualnego remontu jego konstrukcji nośnej.
EN
Operational modal analysis allows to determine natural frequencies, modal damping ratios and mode shapes of any mechanical structure in terms of its actual work. This paper presents a method of modal testing of road viaduct during its normal operation. The main purpose of the researches was to determine the frequencies and mode shapes to find the damage of viaduct. In the paper a method for assessing the quality of the recorded measurement data and methods for its analysis for the estimation of modal parameters are also presented. The results were used by the manager of the viaduct to plan its potential renovation.
PL
Eksploatacyjna Analiza modalna pozwala na wyznaczenie częstotliwości drgań własnych, współczynników tłumienia modalnego oraz postaci drgań własnych dowolnej konstrukcji mechanicznej w warunkach jej rzeczywistej pracy. W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia badań modalnych autobusu miejskiego w warunkach jego normalnej eksploatacji w ruchu miejskim. Głównym prowadzonych badań było wyznaczenie częstotliwości oraz postaci drgań własnych w celu znalezienia podatnych elementów konstrukcji autobusu. W artykule przedstawiono również sposób oceny jakości zarejestrowanych danych pomiarowych oraz ich analizy dla potrzeb estymacji parametrów modalnych badanej konstrukcji autobusu miejskiego. Wyniki badań zostały wykorzystane przez producenta do optymalizacji konstrukcji autobusu w celu wzmocnienia jego najbardziej podatnych elementów.
EN
Operational Modal Analysis allows to determine natural frequencies, modal damping ratios and mode shapes of any mechanical structure in its actual working conditions. The article presents a method for modal testing of city bus in conditions of normal use in traffic. The main research was to determine the natural frequencies and mode shapes of vehicle to determine the most vulnerable elements of the structure of the bus. The article presents a method for assessing the quality of the recorded measurement data and analysis for the estimation of modal parameters of the structure of a city bus. The results were used by the manufacturer to optimize the design of the bus in order to increase the strength of its most vulnerable elements.
EN
The modern engineering applications using virtual environment to simulating calculations conducting finds wider use in the process of projecting and structure dynamic analysis of machine engines and devices. Utilization of the modal analysis, aiming on the aid of transmission technical state description process brought to obtainment of three modal model parameters that describing the studied object. The analysis of results allowed to the qualification of characteristic modal parameters set for chosen technical state and introducing the natural frequency shapes for given modal model parameters of the studied mechanical construction. The LMS Test.Lab software with Modal Analysis Lite module was used for modal analysis. The results of investigations were a modal model parameters and mode shapes of investigated transmission.
PL
Metoda eksploatacyjnej analizy modalnej jest jedną z wielu technik wirtualnych wykorzystywanych w aspekcie diagnozowania maszyny i urządzeń. Istotną zaletą, szczególnie dla przemysłu jest fakt, że eksploatacyjna analiza modalna umożliwia identyfikację parametrów modelu modalnego jedynie w oparciu o pomiar odpowiedzi tego układu w trakcie eksploatacji. Podstawowym założeniem w tej metodzie jest to, że wymuszenie w trakcie pracy układu mechanicznego ma charakter losowy, a mierzony sygnał odpowiedzi układu na to wymuszenie jest niestacjonarny w czasie. W artykule przedstawiono metodę eksploatacyjnej analizy modalnej jako skuteczną formę diagnozowania maszyn. Przeanalizowano ponadto zachowanie się tej metody w przypadku wprowadzanych zmian do układu mechanicznego. Eksploatacyjną analizę modalną zastosowano do identyfikacji parametrów modalnych rzeczywistego układu mechanicznego jakim była przekładnia zębata DMG-1A.
EN
The chosen results of the technical conditions identification investigations of the car transmission gearbox which was situated in the investigative laboratory of Department of Vehicles and Diagnostics in UTP Bydgoszcz by operational modal analysis methods were introduced in this paper. Conducted investigations of transmission gearbox depended on delimitations of vibroacoustics measures for chosen gear sets and accomplishment the assessment of received results influence on transmission gearbox state by operational modal analysis methods.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań identyfikacji stanów technicznych skrzynki przekładniowej, która znajduje się na stanowisku badawczym laboratorium Zakładu Pojazdów i Diagnostyki UTP w Bydgoszczy metodą eksploatacyjnej analizy modalnej. Przeprowadzone badania skrzynki przekładniowej polegały na pomiarze sygnałów drganiowych dla założonych stanów zdatności oraz badanie wpływu jej rozregulowań na zmianę sygnałów wibroakustycznych z wykorzystaniem metody eksploatacyjnej analizy modalnej.
PL
Charakter pracy maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego powoduje, iż narażone są one na silne oddziaływania dynamiczne. W celu określenia wpływu, jaki wywiera to na konstrukcję nośną, zarejestrowano przyspieszenia w dziewięciu punktach konstrukcji nośnej nadwozia zwałowarki. Dla wszystkich torów pomiarowych wyznaczono wartości maksymalne oraz skuteczne przyspieszeń, a także ich widma. Stosując metodę eksploatacyjnej analizy modalnej, podjęto próbę wyznaczenia częstości i postaci drgań własnych zwałowarki.
EN
Machines working in open mines are highly exposed on the dynamic loading. In purpose to estimate level of vibration on the spreader machine the experiment was made. Accelerometers were placed in 9 measurement points. For each channel maximum and root mean square value of acceleration was determined. Data acquisition during operation allowed to apply operation modal analysis algorithms to identify modal modes.
PL
W czasie badań przeprowadzanych na obiektach podczas ich normalnej pracy od kilku lat wykorzystywane są metody EAM (Eksploatacyjna Analiza Modalna). Podstawowym założeniem stosowalności tych metod jest losowe wymuszenie badanego obiektu. W przypadku niektórych maszyn (np. w energetyce) to założenie nie jest spełnione, a wymuszenia związane z elementami wirującymi zdecydowania pogarszają otrzymywany tymi metodami model modalny. W artykule zaprezentowane zostało wykorzystanie metod EAM do wyznaczenia parametrów modalnych płyty dolnej obudowy generatora energetycznego z wykorzystaniem różnych algorytmów analizy. W pracy pokazano także próby rozwiązania niektórych problemów za pomocą wstępnego przygotowania danych do analiz. Pracę wykonano w ramach projektu badawczego 4875/B/TO2/2010/38.
EN
In the last few years, for the purposes of identification of mechanical systems during their normal work, the OMA (Operational Modal Analysis) methods are frequently used. These methods can be applied under the assumption that the excitation acting on the tested system is random. This requirement is not met in case of some industrial machines (e.g. in power engineering) while the excitation related to rotating elements significantly worsen the accuracy of modal models estimated by means of the OMA methods. In the article the use of OMA methods to determine the modal parameters of the generator housing bottom plate using a variety of analysis algorithms is presented. In the paper there are also presented examples of problem solving by means of the proper data pre-processing. The work was carried out in a research project 4875/B/TO2/2010/38.
PL
Eksploatacyjna analiza modalna pozwala na identyfikację parametrów modalnych układu tylko na podstawie pomiaru jego odpowiedzim eksploatacyjnych. Bazuje ona na założeniu, że wymuszenie układu podczas pracy ma charakter przypadkowy. W wielu przypadkach, szczególnie podczas pracy układu, mierzony sygnał odpowiedzi układu może być niestacjonarny (zmienny w czasie). W artykule przedstawiono możliwości zastosowania eksploatacyjnej analizy modalnej do identyfikacji parametrów modalnych układu mechanicznego wymuszanego różnymi niestacjonarnymi sygnałami: -poziom siły wymuszającej jest zmienny w czasie pomiaru, -wymuszenie ma charakter harmoniczny i zależy od prędkości obrotowej maszyny ( zmiennej w czasie pomiarów). Metoda została zastosowana do identyfikacji parametrów modalnych rzeczywistego układu mechanicznego – maszyny wiatrowej.
EN
Operational Modal Analysis (OMA) is a technique for identification of modal parameters by measurement of only the system’s response. It is based on the assumption that the non-measured excitation to the system in operation must a stochastic white noise. In many cases, especially in operational condition, the measurement signals of response may be nonstationary (time varying). This paper presents possibility of application OMA for identification of modal parameters of mechanical system excited with different types of nonstationary signals: excitation force levels change during the measurement time period; the excitation are harmonic and are related to a rotational speed in the machine (which changes during the measurement time period). The methods were used to identify modal parameter of a real mechanical system – wind machine.
PL
W pracy przedstawiono główne problemy eksploatacyjnej analizy modalnej dużych obiektów budownictwa lądowego. Skupiono się na trudnościach związanych ze specyfiką obiektów tj. gabarytami i niekorzystnymi wpływami otoczenia. Opisano badania modalne przeprowadzone na wiadukcie drogowym w celu określenie jego stanu technicznego. Wiadukt ten nie był wcześniej badany więc nie dysponowano modelem dla obiektu w stanie nieuszkodzonym co znacznie utrudniło ocenę stopnia jego uszkodzenia.
EN
In the paper the main problems of the operational modal analysis of large civil engineering objects are presented. Author focused on the difficulties which come from the specificity of the objects, that is the large dimensions, negative influence of the environment. The modal analysis performed on the road viaduct for its damage assessment is described. There are no undamaged model data available, what made the damage assessment particularly difficult.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki identyfikacji stanów technicznych silnika spalinowego metodą eksploatacyjnej analizy modalnej. Obiektem badań był silnik spalinowy nr 138 C.2.048 o pojemności skokowej 1,4 dm3, mocy 55 kW (75 KM), powszechnie stosowany w modelu Fiat Uno 75i.e. Silnik badano na stanowisku badawczym laboratorium silników spalinowych. Umożliwia ono prezentację generowanych sygnałów drganiowych oraz badanie wpływu jego rozregulowań na zmianę sygnałów wibroakustycznych silnika spalinowego.
EN
The paper contains application of operational modal analysis in use of combustion engine chosen technical state identification. The combustion engine No. 138C.2.048 with 1,4 cdm. swept capacity, power 55 kW (75 HP), generally applied in Fiat Uno 75i.e., was an investigation object. The engine is situated in investigative laboratory of combustion engines. It makes possible to introduce generated vibration signals as well as the investigation of his out of adjustment influence on the combustion engine vibration signals change.
PL
Modele modaine są powszechnie stosowaną formą opisu dynamiki konstrukcji mechanicznych. Znajdują one zastosowanie zarówno w diagnozowaniu stanu badanej maszyny jak również mogą być stosowane w procesie monitoringu. W praktyce badawczej najczęściej wykorzystywana jest eksperymentalna analiza modalna (EMA - ang. Experimental Modal Analysis) oraz operacyjna (eksploatacyjna) analiza modalna (OMA ang. Operational Modal Analysis)
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji stanu silnika spalinowego metodą eksploatacyjnej analizy modalnej. W wyniku analizy modalnej otrzymuje się model modalny w postaci zbioru częstości własnych, postaci drgań oraz współczynników tłumienia. Dzięki modelowemu podejściu do obiektu mechanicznego, możliwe staje się śledzenie zmian parametrów modeli wraz ze zmianami stanu badanego obiektu, a tym samym wcześniejsze im przeciwdziałanie, w istotny sposób poprawiając bezpieczeństwo pracy i niezawodność.
EN
The paper contains application of operational modal analysis in use of combustion engine technical state identification. As a result of modal analysis we got the modal model understood as comprises the set of free vibration frequencies, damping coefficients and free vibration forms. Thanks to the model approach to the mechanical object, we are allowed to tracking the model modification connected with technical object possible damages, and so-earlier precautions can be taken to improving the safety of work and its reliability.
14
Content available remote Application of transfer path analysis to airplane diagnostics.
EN
In this paper the operational modal analysis of the PZL M28 Skytruck airplane is presented as well as the transfer path analysis. The operational test was performed for several flight conditions and their results are compared. Comparison is focused on the natural frequency and damping ratio variation with flight conditions change. Additionally transfer path analysis of the airplane was performed.
PL
W artykule zaprezentowano eksploatacyjną analizę modalną samolotu PZL M28 Skytruck oraz analizę rozchodzenia się energii. Test eksploatacyjny został przeprowadzony dla kilku warunków lotu. Dla każdego stanu lotu przeprowadzono analizę, a ich wyniki porównano. Jako kryterium porównawcze przyjęto zmianę częstości drgań własnych i współczynników tłumienia wraz ze zmianą warunków lotu. Przeprowadzono też analizę rozchodzenia się energii w konstrukcjach i rozważano możliwość jej wykorzystania w diagnostyce lotniczej.
15
Content available remote Application of modal analysis to diagnostics of complex mechanical systems.
EN
Most of diagnostic systems of rotating machinery that is currently in service use symptom based approach. The need for the fault localisation indicates demand for application of structural model based approach. Operational Modal Analysis (OMA) method might be used in such Structural Health Monitoring systems. OMA method permits to achieve modal parameters based on output only measurements performed during operation for actual excitation and boundary conditions and might be used in case when application of controlled vibration excitation is impractical, technically difficult or even impossible. The authors formulated diagram of model based diagnostic procedure that takes advantage of application of OMA. The presented case study comprises industrial examples of use of modal analysis method for diagnostic purpose in case of high power fans. These examples deal with: structural design and assembly validation, description of mutual force influence of closely located machines.
PL
Większość układów diagnostycznych maszyn wirnikowych będących obecnie w eksploatacji wykorzystuje symptomowe podejście do diagnozowania stanu. Potrzeba lokalizacji uszkodzeń spowodowała rozwój diagnostyki opartej na modelu (strukturalnej). Jedną z metod analizy sygnałów drganiowych, która może być zastosowana w strukturalnym systemie monitorowania stanu maszyn, jest eksploatacyjna analiza modalna. Metoda ta pozwala wyestymować wybrane parametry modelu modalnego konstrukcji na podstawie pomiaru jedynie sygnałów odpowiedzi na wymuszenie drgań. Pomiar taki odbywa się w czasie normalnej pracy maszyn. Model modalny jest w takim przypadku identyfikowany dla rzeczywistych wymuszeń i warunków brzegowych. Eksploatacyjna analiza modalna może być stosowana w przypadku, gdy pomiar sił wymuszających jest: kosztowny, trudny technicznie lub nawet niemożliwy. Autorzy pracy sformułowali schemat procedury diagnostycznej wykorzystującej eksploatacyjną analizę modalną. W pracy przedstawiono również przykłady zastosowania analizy modalnej w diagnostyce wentylatorów dużej mocy. Przykłady te dotyczą oceny jakości konstrukcji, montażu oraz opisu wzajemnego oddziaływania sąsiadujących maszyn.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.