Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Kolejnictwo w Polsce niepodległej
PL
Dzieje polskiego kolejnictwa były równie burzliwe jak dzieje naszego kraju. Wynalazek – kolej żelazna, który przekształcał oblicze świata oraz przyśpieszał rozwój gospodarki i nadawał życiu nowe, nieznane jak dotąd tempo, narodził się w chwili, gdy polityczne granice Polski nie istniały już na mapach Europy. Okres budowy pierwszych linii kolejowych, aż do 1918 r., upłynął w warunkach niewoli i podziału Polski na trzy zabory. W każdym z nich sieć kolejowa budowana była odrębnie, z zastosowaniem różnych rozwiązań technicznych, w nierównomiernym tempie i pod wpływem gospodarczych bądź strategicznych interesów zaborców. Mimo to stworzono jednolity system komunikacyjny, a przy tym zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań.
EN
History of railways in Poland has been as turbulent, as history of the whole country. The railway – invention, that changed the world and accelerated economic development, and gave life a new, previously unknown pace, has been introduced, when Poland did not exist on the map of Europe. The first period of raiway developent to 1918, in times of Poland dependent to three invaders. In each of them railway network has been built was built separately, using various technical solutions, not equal pace, and at influence of invaders strategic buissnes. Despite this a unified communication system has been created, and a numberous innovative solutions were used.
EN
The paper deals with an influence of the excitation frequency and the dimensions of a free supported thermoelastic plate on the effective Poisson’s ratio and the effective Young’s modulus. Both of these parameters are not, in such a situation, the elastic material constants. The considered thermoelastic problem has been modelled within the extended thermodynamical model. Therefore, the above effective elastic coefficients are also dependent on the thermal relaxation time. The numerical analysis of those coefficients vs. excitation frequency both for normal and auxetic plates have been presented.
EN
This article concentrates on the main features of the proposed Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. The Directive, the first of its kind on a EU level, is designed to harmonize the law and its enforcement across all 28 Member States of the European Union. The current divergence of national rules means that legal protection of trade secrets within the EU is uneven and fragmented and thus insufficient.
PL
W artykule poddano analizie najważniejsze postanowienia projektu dyrektywy UE w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa jest pierwszym aktem prawnym wydanym na poziomie UE zmierzającym do ujednolicenia zasad ochrony tajemnic handlowych w państwach Unii Europejskiej. Istniejące różnice w ustawodawstwach poszczególnych państw powodują, że ochrona tych tajemnic jest obecnie niejednolita, a przez to niewystarczająca.
4
Content available Wykorzystanie metody FMEA do oceny ryzyka w MMS
PL
W publikacji opisano zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w procesie utrzymania pojazdów kolejowych. Temat ten został podjęty w nawiązaniu do aktualnych wymagań prawa europejskiego w tym zakresie – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji Podmiotów Odpowiedzialnych za Utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe. Rozporządzenie to nakłada na podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych obowiązek budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Utrzymaniem (Maintenance Management System – MMS). W artykule przedstawiono rozwiązania dedykowane dla najczęściej występującego w Polsce typu ECM - Przewoźnika kolejowego. W pracy opisano również wymagania prawne oraz przedstawiono rozwiązania przeznaczone do zarządzania ryzykiem operacyjnym, z uwzględnieniem ryzyka technicznego dla ECM.
EN
This article presents issues related to the maintenance of railway vehicles. Subject was taken in connection with the current requirements of European law in this area – Commission Regulation (EU) No. 445/2011 of 10 May 2011 on a system of certification of entities in charge of maintenance for freight wagons and amending Regulation (EC) No. 653/2007. This regulation imposes on the parties responsible for maintenance of the railway vehicles construction of Maintenance Management System (MMS). The article focuses on the presentation of ECM solutions dedicated to the Polish market realities, where the entity is usually the railway undertaking. There is also described the assumptions and form dedicated to operational risk assessment, taking into account technical risk for ECM.
5
Content available EPR spectroscopy of Cu2+ and Mn2+ in borate glasses
EN
Electron paramagnetic resonance (EPR) spectra of the CaB4O7 and LiCaBO3 glasses containing 0.5 and 1.0 mol.% CuO and MnO2 impurity compounds were investigated at room temperature. The glasses with CaB4O7:Cu, LiCaBO3:Cu, CaB4O7:Mn and LiCaBO3:Mn compositions were produced from the corresponding polycrystalline compounds using standard glass synthesis and technological conditions developed by the authors. The EPR spectral parameters of the Cu2+ and Mn2+ centres in both glasses containing 0.5 and 1.0 mol.% CuO and MnO2 doping oxides were determined. Analysis of EPR spectral parameters shows that Cu impurity is incorporated into the CaB4O7 and LiCaBO3 glass network as isolated Cu2+ (3d9, 2D5/2) paramagnetic ions. The Cu2+ ions occupy Ca(Li) sites of the borate glass network coordinated by six O2− anions with geometry of elongated octahedron (D4h symmetry) due to the Jahn- -Teller effect. The EPR spectra of the Mn-doped CaB4O7 and LiCaBO3 glasses are virtually identical and typical of all oxide glasses activated with Mn2+ (3d5, 6S5/2) ions. Observed EPR spectra in the Mn-doped glasses were attributed to isolated Mn2+ (1) centres (geff ≅ 4.3) in octahedral Ca(Li) sites with a strong (fully) rhombic distortion, isolated Mn2+ (2) centres (geff ≅ 2.0) in octahedral Ca(Li) sites with nearly cubic local symmetry as well as pairs and small clusters of the Mn2+ ions, coupled by magnetic dipolar and exchange interactions. On the basis of the obtained results and analysis of referenced data, the local structure of the Cu2+ and Mn2+ centres in the borate glasses have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z utrzymaniem pojazdów kolejowych. Temat został podjęty w związku z aktualnymi wymaganiami prawa europejskiego w tym zakresie - Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 653/2007. Rozporządzenie to nakłada na podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych budowę Systemu Zarządzania Utrzymaniem (Maintenance Management System - MMS). W artykule skupiono sie na analizie wymagań prawnych niezbędnych do budowy systemu zgodnie z ww. Rozporządzeniem, oraz przedstawiono autorski model budowy Systemu Zarządzania Utrzymaniem dla rynku kolejowego.
EN
This article presents issues related to the maintenance of railway vehicles. Subject was taken in connection with the current requirements of European law in this area - Commission Regulation (EU) No. 445/2011 of 10 May 2011 on a system of certification of entities in charge of maintenance for freight wagons and amending Regulation (EC) No. 653/2007. This regulation imposes on the parties responsible for maintenance of the railway vehicles construction of Maintenance Management System (MMS). The article focuses on the analysis of the legal requirements necessary to build the system according to the Commission Regulation, as well as presents the author's model of Maintenance Management System for the railway market.
EN
A series of the Tb- and Dy-doped glasses with Li2O-2B2O3 (or Li2B4O7:Tb and Li2B4O7:Dy) composition were synthesised and their spectroscopic properties were investigated. The Li2B4O7:Tb and Li2B4O7:Dy glasses of high chemical purity and optical quality were obtained from corresponding polycrystalline compounds in the air using standard glass technology. The Tb and Dy impurities were added to Li2B4O7 composition in the form of Tb2O3 and Dy2O3 oxide compounds in amounts of 0.5 and 1.0 mol%. The electron paramagnetic resonance (EPR), luminescence excitation and emission spectra of the Li2B4O7:Tb and Li2B4O7:Dy glasses were investigated. On the basis of EPR and photoluminescence spectra analysis it was shown that the Tb and Dy impurities are incorporated in the Li2B4O7 glass network as Tb3+ (4f8, 7F6) and Dy3+ (4f9, 6H15/2) ions, exclusively. All observed transitions of the Tb3+ and Dy3+ centres in the luminescence excitation and emission spectra were identified. The luminescence kinetics shows single exponential decay for Tb3+ and Dy3+ centres in Li2B4O7 glasses. The lifetime values for main emission transitions of the Tb3+ and Dy3+ centres in the Li2B4O7 glasses containing 0.5 and 1.0 mol% Tb2O3 and Dy2O3 are determined at T = 300 K. Peculiarities of optical properties and local structure of the Tb3+ and Dy3+ centres in the Li2B4O7:Tb and Li2B4O7:Dy glasses as well as their potential applications have been discussed.
8
Content available remote Synthesis and X-ray structural investigation of undoped borate glasses
EN
A series of undoped borate glasses: Li2B4O7, LiKB4O7, LiB3O5, SrB4O7, and LiCaBO3 of high optical quality and chemical purity were obtained from the corresponding polycrystalline compounds using standard glass synthesis under technological conditions developed by the authors. The glasses were obtained by rapid cooling of molten crystalline material, which was heated to 100 K above the melting point to prevent crystallization and to exceed the glass transition point. The X-ray diffraction intensity profiles of the investigated glasses were typical of glassy compounds. The most typical intensity profile, consisting of almost symmetrical peaks, was observed in the case of Li2B4O7 and LiB3O5. Substitution and partial substitution of Li atoms by Sr and Ca atoms was accompanied by significant changes in the intensity profiles of the investigated glasses. Pair correlation functions and structural parameters (average interatomic distances and coordination number to oxygen) of the investigated glasses were evaluated and analyzed. Structural peculiarities of the investigated borate glasses are discussed in comparison with structural data available for their crystalline analogs.
PL
W najnowszych dziejach Polski, flota wojenna zajmuje ważne miejsce. Bogata bibliografia poświęcona temu zagadnieniu najczęściej ucieka się do eksponowania zagrożeń na polskim wybrzeżu, które były pochodną niespójności decyzji wersalskich. Korytarz pomorski i Wolne Miasto Gdańsk już w drugiej połowie lat 30. stały się obiektem napastliwej polityki III Rzeszy, która pogłębiała poczucie zagrożenie polskiej racji stanu. W tej sytuacji zorganizowanie odpowiednio silnej floty wojennej urastało do rangi zadania, które absorbowało liczne kręgi polityczne oraz ekonomiczne. To wówczas, nader często pojawiało się pytanie, czy Polskę stać na flotę wojenną i jaka ona miała być. Zdarzało się, że dyskusje na ten temat toczyły się w oderwaniu od realnych, ekonomicznych możliwości państwa. Wytwarzała się w ten sposób sytuacja, w której chciejstwo dominowało nad rozsądkiem, a tworzone z dużym entuzjazmem kolejne programy rozwoju floty wojennej nie miały żadnych szans powodzenia. Mając powyższe na uwadze, autor stara się wskazać na zależności istniejące pomiędzy kondycją gospodarczą państwa a flotą wojenną, jako jej pochodną.
EN
In the recent history of Poland, the Navy occupies an import_ant position. A rich bibliography dedicated to this topic primarily focuses on threats to the Polish coast, which derived from inconsistent decisions adopted at the Treaty of Versailles. Both the Polish corridor and the Free City of Danzig became an object of the aggressive policy of the Third Reich already in the second half of 1930s, which aggravated the sense of fear in the Polish raison d'État (national interest). Thus, organising the adequately strong Navy acquired the status of a task, which nurtured both politicians and economists alike. At that time, on many occasions, a question resurfaced, whether Poland could afford to develop its Navy, and what the Navy should be like. It happened that the discussions on that topic failed to take account of the real economic potential of the state. Accordingly, a situation developed where a wish dominated the common sense, and the enthusiastically created programmes of developing the Navy had no chance of success. Bearing the above in mind, the authors attempts to indicate the relations between the economic conditions of the state, and the Navy, which depends on the economy.
10
Content available remote Pointing device based on an accelerometer
EN
The aim of this study was to design and implement a cheap wireless pointing device that detects gentle changes in an inclination of the user hand. Therefore, it device could be good solution for a disabled persons. Whole device has a modular conformation and uses the Bluetooth to communicate. Hardware, firmware and software layer was presented. Communication details were commented in paper.
PL
Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na niektóre zagadnienia w najnowszej historii Polski, które ogniskują obecne spory polityczne i ideologiczne. Do takich należą niewątpliwie stosunki polsko-niemieckie oraz polsko-rosyjskie. W tle rozważań pojawia się pytanie, w jakim stopniu wejście Polski na europejskie i światowe salony polityczne eliminuje z naszego myślenia historycznego megalomanię i ksenofobię. Ich przyczyn autor dopatruje się w braku polityki historycznej państwa, co powoduje, że historia jest zawłaszczana przez "zwycięskie" obozy polityczne. Mocno wyeksponowana jest teza, że żaden układ wielostronny nie może zastąpić poprawnych relacji bilateralnych. Część rozważań, oczywiście w kontekście historycznym, jest poświęcona wojsku, z wyraźnym wskazaniem, że było ono zawsze głęboko zakotwiczone w polskiej tradycji patriotycznej.
EN
The paper makes an attempt to attract attention to some issues in the contemporary history of Poland which lie in the center of the present day political and ideological disputes. Undoubtedly, they include Polish-German and Polish-Russian relations. There arises a question to which extent entering by Poland European and world political salons eliminates megalomania and xenophobia from our political thinking. The causes are seen in the absence of historical policies of the state which results in becoming possessors of history by the winning political camps. An idea is highlighted that no multilateral arrangement can replace proper bilateral rlations. Some considerations, of course in the historical context, are focused on the armed forces, indicating clearly that they have always been deeply embedded in the Polish patriotic tradition.
12
Content available remote Unexpected properties of SH-waves in superconducting heterostructure
EN
The paper provides confrontation of a surface wave of SH polarization propagating in a superconducting layer (type II superconductor) located in a superconducting halfspace of similar material properties. It was found that the wave in the determined heterostructure is distinguished by the properties significantly different from classical Love wave propagating in similar elastic structure. Among more important differences first of all should be mentioned occurrence of only one mode and changed direction of the inequality that determines allowable range of phase velocity of propagating wave. Both waves are subject to normal dispersion.
PL
W artykule podjęto zagadnienie rozmów moskiewskich, które miały stać się przełomem w konstytuowaniu ładu politycznego w Polsce po 1945 roku. Istotnym zagadnieniem, nad którym dyskutowano, była sprawa wojska na emigracji, które oczekiwało czytelnego sygnału pozwalającego określić się politycznie. Opracowanie zawiera zestawienie interesujących poglądów na powojenną rzeczywistość polityczną, a fakt, że rozmowy toczyły się w Moskwie pod "nadzorem" ambasadorów trzech mocarstw, świadczył o powadze kwestii polskiej.
EN
The paper raises the issue of the so called Moscow talks which were to become the turning point in establishing political order in Poland after 1945. One of the vital issues under discussion was the question of the armed forces in exile which were waiting for a clear signal to I their political choice. The study contains a list of interesting views on the postwar political I and the fact that the talks were held in Moscow under the "supervision" of the ambassadors three superpowers proved the importance of the Polish question.
14
Content available remote Small vibrations of protein particle
EN
A crystalline solid of C60 (a fullerene) is expected to be an insulator or a semiconductor. However, one of the most striking properties of C60 - related materials is the observation of relatively high temperature superconductivity in alkali metal doped M3C60 and in various alkaline earth doped compounds. So, the interstitial diffusion of impurities considerably influences the superconductivity phase. The value of the critical temperature below which the superconducting phase exists strongly depends on many other external influences (electromagnetic, thermal, mechanical, etc.). The paper deals with construction of a phenomenological macroscopic model of interactions between physical fields in fullerenes, basing on the extended thermodynamics with internal variables and with the use of Liu's theorem in order to apply the entropy inequality. Two types of the mass diffusion have been taken into account constructing the model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.