Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocieplenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na powstawanie skażenia mikrobiologicznego elewacji oraz działanie rożnych śródków biobójczych w tynku silikonowym. Wykazano również wady dotychczas stosowanej znormalizowanej metody badań skuteczności biocydów.
EN
This article presents factors influencing microbiological contamination of the facade and effectiveness of various biocides in silicone plaster. The disadvantages of the previously used standardized methodology of biocide efficacy testing were also demonstrated.
PL
Przedmiotem artykułu jest mechaniczne mocowanie systemów ocieplania ścian ETICS ze szczególnym uwzględnieniem wpływu oddziaływania wiatru na ocieplenie. Autorzy omawiają oddziaływanie wiatru na ściany ocieplane ETICS, wpływ wiatru na ocieplenie ścian oraz cechy materiałów i połączeń mające wpływ na nośność ETICS przy oddziaływaniu wiatru.
EN
The subject of the article is the mechanical fastening of ETICS wall insulation systems, with particular emphasis on the effect of wind on thermal insulation. The authors discuss the effect of wind on walls insulated with ETICS, the effect of wind on wall insulation, and the features of materials and connections that affect the load-bearing capacity of ETICS system under wind load.
3
Content available remote Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków
PL
W artykule omówiono potrzebę zapewnienia trwałego efektu termomodernizacji przez przygotowanie się na wpływy i oddziaływania występujących w okresie wieloletniego użytkowania budynku. Opisano metody zapewnienia trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji i szczególne znaczenie systematycznego dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
EN
The paper discusses the need to ensure a lasting effect of thermo-modernisation, by preparing for the impacts and conditions occurring over the period of use of the building. Methods to ensure durability and reliability of thermo-modernisation elements and particular importance of regular inspection, maintenance and repairs were also discussed.
4
PL
W artykule przedstawiono procedury w zakresie projektowania cieplnego ścian zewnętrznych z zastosowaniem zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych w aspekcie wymagań cieplnych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
EN
This paper presents the procedures for thermal engineering of external walls with use of various thermal insulation materials in view of the requirements listed in the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction amending the Regulation on technical conditions to be met by buildings and their location, entering into force on 1 January 2021.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych materiałów termoizolacyjnych stosowanych przy ociepleniu od strony wewnętrznej. Zaprezentowano także wyniki obliczeń parametrów fizykalnych przegród zewnętrznych i ich złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Zostały omówione przykładowe rozwiązania materiałowe dociepleń od strony wewnętrznej, izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz oraz kształtowanie parametrów fizykalnych złączy przegród ocieplonych od wewnątrz.
EN
This paper presents the characteristics of selected thermal insulation materials used for insulation of internal walls. It also presents the results of physical parameters calculations for external partitions and their joints in view of thermal and humidity requirements entering into force on 1 January 2021. Model materials for internal side thermal insulation, thermal insulating power of walls insulated on the interior side and physical parameters of joints of internally insulated partitions have been discussed.
6
Content available remote Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi
PL
W artykule opisano problemy związane z wykonaniem ocieplenia w systemie ETICS z wykorzystaniem izolacji termicznej z szarego polistyrenu spienionego. Ze względu na charakterystykę materiałową polistyrenów z dodatkami atermicznymi, oddziaływanie promieniowania słonecznego może powodować nieodwracalną destrukcję termoizolacji w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych.
EN
This article describes issues related to the implementation of insulation using thermal insulation ETICS gray expanded polystyrene (EPS). Due to the material characteristics of the polystyrenes with infrared reflective filler the impact of solar radiation can cause irreparable destruction of insulation boards during instalation.
7
Content available remote Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku
PL
W artykule opisano remont dachu, który wymagał ocieplenia i wysuszenia. Przedstawiono poprawne wykonanie wentytacj od strony poddasza. Zilustrowano schemat działania wentylacji dachu i pokrycia.
EN
The article describes the refurbishment of a roof that needed thermal insulation and drying. Presented is the correct execution of a ventilation system from the side of the attic. Illustrated is the mode of operation of the ventilation of the roof and the covering.
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie kompleksowej termomodernizacji. Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.
EN
The article explains the concept of comprehensive thermal insulation. Discussed are the key requirements stemming from the regulation concerning technical conditions that buildings need to adhere to. The relationship between the thermal conductance coefficient of the thermal insulation material and its thickness is explained on an example.
11
Content available remote Oddziaływania zewnętrzne na elewacje ocieplone w technologii ETICS
PL
W artykule omówiono oddziaływania niszczące działające na ocieploną elewację. Wskazano problemy z oddziaływaniem mechanicznym, naprężeniami termicznymi i korozją mikrobiologiczną. Podkreślono rolę prawidłowego zaprojektowania i wykonania ocieplenia w technologii ETICS.
EN
The article discusses the damaging impacts on insulated façades. Certain problems are identified relating to mechanical impacts, thermal stress, and microbiological corrosion. Special emphasis is placed on proper design and fabrication of ETICS insulation.
PL
Artykuł jest oparty na pierwszych spostrzeżeniach uzyskanych z realizacji tematu wieloczynnikowej analizy jakościowej nieustannych przemian geośrodowiska w ogóle, na świecie i w Polsce. Istotne długo- i krótkoczasowe trendy zmienności geośrodowiska oraz wynikające z nich zagrożenia są podstawą planowania i podejmowania istotnych decyzji ekonomiczno-politycznych. W artykule są przedstawione zmienności kilku tylko wybranych parametrów bogatej rzeczywistości naturalnej – zarówno przyrodniczej, jak i antropogenicznej, w tym ekonomicznej, związanych z rozwojem ludzkości. Założeniem metodycznym było wykorzystywanie w miarę możności danych pierwotnych lub tylko mniej przetworzonych w procesie udostępniania, a nie danych wywodzących się z uogólnionego modelowania rozpatrywanych zjawisk. Wybór przedstawionych parametrów został uzależniony od dostępności danych porównawczych zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej oraz arbitralnego przekonania autora o ich istotności. Ze wstępnej analizy danych w perspektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat wyłania się obraz świata przyrody w wielu aspektach mniej alarmistyczny od powielanych opinii na temat ogólnej sytuacji człowieka w jego ziemskim środowisku, ale bardziej niepokojący w zakresie wzajemnych stosunków cywilizacji ludzkich w skali globalnej. Podstawową analizą struktury danych zostały objęte zmienności temperatury powierzchni terenu, nasłonecznienia, radiacji ziemskiej, fotosyntezy, smogu i zawartości CO, CO2 , NO2 w atmosferze oraz przyrostu populacji ludzkiej, kontrastów PKB i konfliktów społecznych.
EN
The determination of long-range and short-range tendencies to change within human surroundings and hazardous outcomes is critical in planning sustainability and economic-political decisions. In Parameters of the current reality factors, both natural and human controlled, including the economy, having an apparent impact on the “trendy” idea of sustainability, are presented in the paper. The selection of factors was mainly due to global and regional data accessibility, with arbitral certainty of their essential value. The data analyzed in the prospect of a decade to several decades back, shows a general image of the future of hums which is less alarming than multiplicative common beliefs, and more troubled than common judgment in the scope of global civilizations interaction. The conclusion was derived from the structural analysis of changes of land temperature, insolation, net radiation, outgoing longwave radiation, net primary productivity, aerosol size and optical depth, atmosphere content of CO, CO2, NO2 with respect to population increase, contrasts in wealth, GDP and PPP.
14
Content available remote Problemy projektowe termomodernizacji budynków zabytkowych
PL
Artykuł opisuje termomodernizację budynku zabytkowego. W audycie energetycznym, który został wykonany dla niego, nie uwzględniono wytycznych konserwatora. Audyt był podstawą do udzielenia finansowania z budżetu UE. Wykonano analizy możliwych rozwiązań, obliczenia termiczne i wilgotnościowe oraz zasugerowano możliwe rozwiązanie tego problemu.
EN
The article describes the thermomodernization of the historic building. In the energy audit, which was calculated for him, weren't taken into account guidelines from conservator. This audit was the basis for the award of funding from the EU budget. The analysis of possible solutions and the thermal and humidity calculations were made and possible solution to the problem was suggested.
15
Content available remote Ocieplenia na ocieplenia – znaczenie diagnostyki istniejących ociepleń
PL
W artykule omówiono etapy i metody oceny istniejącego ocieplenia przed ponownym dociepleniem. Podkreślono znaczenie diagnostyki istniejących dociepleń. Wskazano elementy oceny powierzchni istniejącego ocieplenia, oceny wykonanych odkrywek, a także postępowanie w przypadku, gdy podłoże stanowią żelbetowe ściany trójwarstwowe.
EN
The article discusses the stages and methods of assessing the existing insulation before applying added insulation. The emphasis is on the importance of existing insulation diagnostics. There is an indication of elements of evaluating the existing insulation surface, assessment of any stripping done, and proceeding in case 3-layer reinforced concrete walls are the base.
PL
Sukcesywne podnoszenie wymagań oszczędności energii, a także zróżnicowanie warunków otoczenia budynku charakterystyczne dla lokalizacji, wymagają szczegółowego podejścia do obliczeń potrzeb cieplnych budynków nowoprojektowanych, jak i istniejących. Zastosowanie w obliczeniach bilansu zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji, stałej zryczałtowanej wartości współczynnika redukcji temperatury wydaje się być podejściem niewłaściwym, z uwagi na brak szczegółowych danych krajowych. W artykule, na przykładzie wyników uzyskanych dla trzech obiektów, przedstawiono zmienność współczynnika redukcji temperatury stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, w zależności od izolacyjności termicznej przegród zamykających przestrzeni ogrzewaną i nieogrzewaną oraz warunków środowiska zewnętrznego. Wykazano, że zastosowanie do obliczeń potrzeb cieplnych budynku stałej wartości współczynnika redukcji temperatury wiąże się z przeszacowaniem start ciepła z powierzchni stropu nad nieogrzewanymi piwnicami, co prowadzi do istotnego niedostosowania modelu obliczeniowego budynku w odniesieniu do jego rzeczywistego stanu. Przy projektowaniu budynków przeszacowanie zużycia energii często wiąże się z koniecznością wprowadzania kosztownych rozwiązań pozwalających na dotrzymanie wartości granicznych wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, stąd poprawność przyjętego modelu obliczeniowego nabiera istotnej wagi. W przypadku budynków istniejących poddawanych procesowi termomodernizacji, szczegółowo wyznaczony współczynnik redukcji temperatury, a za tym straty ciepła, pozwalają na wskazanie oszczędności energii związanej z ociepleniem ścian nieogrzewanych piwnic. Dokładny opis modelu budynku jest również istotny przy rozliczaniu wsparcia finansowego udzielonego na poprawę efektywności energetycznej budynku i raportowaniu z osiągniętego efektu ekologicznego, ponieważ pozwala na dokładniejsze szacowanie redukcji emisji CO2.
EN
Gradual increase of energy saving requirements, as well as the diversity of environmental conditions specific to the location of a building, require specific approach towards the calculation of thermal needs of newly designed and existing buildings. The use of the heating energy demand balance of and fixed rate of temperature adjustment factor in the calculations seems to be a wrong approach, because of the lack of detailed national data. In the article, on the example of the results obtained from three objects, the adjustment factor of the ceilings above the unconditioned basements, depending on the thermal insulation of envelope partitions as well as the conditions of the external environment have been presented. It has been shown that the use of the constant value of the adjustment factor for the calculation of the heat demand of the building is associated with the overestimation of heat losses from the surface of the ceiling above the basement floor, which leads to a significant inadequacy of calculation model of the building in relation to its actual condition. When designing buildings the overestimation of energy often requires introduction of expensive solutions to meet the limit values of the indicator of demand for non-renewable primary energy, hence the correctness of the adopted calculation model is gaining substantial importance. In case of existing buildings undergoing a general thermal retrofit, a temperature adjustment factor designed in a detailed manner, and so the heat losses, allows to identify energy savings associated with the insulation of walls of unconditioned basements. The exact description of the building model is also important when accounting financial support for improvement of the energy efficiency of the building as well as reporting the achieved environmental effect, because it allows for more accurate estimation of CO2 emission reduction.
EN
The purpose of this paper is to present and analyse the decision-making problem faced by a future house owner - selection of the optimal solution of building thermal insulation in relation to the selected criteria, both related to costs and future benefits. The problem of selecting the best solutions in the construction sector is widely discussed in the science literature. In this paper, the authors decided to solve the raised problem by using the Entropy method.
PL
Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie i analiza problemu decyzyjnego, przed jakim stoi przyszły właściciel domu - wybór optymalnego rozwiązania dla izolacji termicznej budynku w odniesieniu do wybranych kryteriów, zarówno kosztowych, jak i tych uwzględniających przyszłe korzyści. Problem wyboru najlepszych rozwiązań w budownictwie podejmowany jest szeroko w literaturze naukowej. W swojej pracy, autorzy zdecydowali się na rozwiązanie postawionego problemu za pomocą metody Entropii.
PL
W artykule przedstawiono przegląd metodologii oceny stanu technicznego warstwy fakturowej w trójwarstwowych elementach ściennych budownictwa wielkopłytowego oraz wyniki analizy obliczeniowej bezpieczeństwa warstwy fakturowej obciążonej dodatkowo ciężarem ocieplenia. W obliczeniach uwzględniono potencjalne wady materiałowo-wykonawcze (zmiana średnicy wieszaków m.in. wskutek korozji, zastosowanie różnych gatunków stali).
EN
The article presents the methodology review pertaining to the assessment of the technical status of the textured layer in the three-layered wall elements of the ‘great panel’ buildings, along with the results of the calculation analysis regarding safety of the textured layer which additionally needs to bear the load imposed by the thermal insulation. The calculation did take into account the potential faulty materials or execution of the works (change in the diameter of the hangers resulting from corrosion, using different steel-types).
19
Content available remote Wybrane wady wykonawcze ocieplania budynków mieszkalnych metodą ETICS
PL
W artykule, na przykładzie zespołu budynków mieszkalnych, przedstawiono błędy wykonawcze, które mogą zostać popełnione przy wykonywaniu ocieplenia budynków metodą ETICS. Wady te często ujawniają się dopiero po kilku latach eksploatacji, z reguły po okresie gwarancji lub rękojmi, znacząco zmniejszając trwałość i pogarszając wygląd elewacji budynków. Wcelu ich wyeliminowania, oprócz wykonawstwa zgodnego z reżimem technologicznym, konieczny jest właściwy i częsty nadzór nad prowadzonymi robotami oraz dokonywanie odbiorów częściowych.
EN
In a paper, on the example of typical residential buildings, there are presented constructional errors that can be committed during implementing of thermal insulation using ETICS method. These defects become apparent only after a few years of exploitation, usually after a period of guarantee or warranty, significantly reducing the durability and aesthetics of the building façades. To eliminate these defects, in addition to compliance with execution technology, it is necessary to conduct an appropriate and frequent supervision of works and their partial acceptance.
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów fizykalnych złączy przegród zewnętrznych poddanych renowacji z zastosowaniem ocieplenia od wewnątrz. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne dotyczące konstruowania struktury materiałowej złączy przegród zewnętrznych ocieplonych od wewnątrz z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych wg Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2013 r. [1].
EN
The article presents an analysis of physical parameters of connectors envelope undergoing renovation with the use of warming from the inside. On the basis of calculations and analyzes formulated guidelines for constructing the structure of the material connectors insulated building envelope from inside, taking into account temperature and humidity requirements according to WT – 2013.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.