Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  end-of-life vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z samochodami wycofywanymi z eksploatacji, strukturę wiekową parku samochodowego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, oraz prognozy w tym zakresie na kolejne lata. Gwałtowny wzrost liczby samochodów wprowadza konieczność racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z ich eksploatacji i złomowania pojazdów. Obecna struktura wiekowa krajowego parku, w której znaczną część stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczynia się do stałego wzrostu łącznej masy odpadów samochodowych.
EN
To achieve the stated goal of the thesis, several research tasks have been planned and completed. Detailed account of this research was introduced in three parts of the thesis. In the first part of the thesis - by way of introduction - the literature discussed is analyzed as well as the presentation of the main problems of the recycling of end-of-life vehicles. This section also introduces the experience of Western European countries in organizing end-of- life vehicle (ELV) recycling systems. The size and aging of the car market in several selected EU countries, including Poland, is presented. A quantitative and qualitative analysis of the recovery of waste and recycled materials has been carried out. In this part of the thesis, the prospects of different recycling methods and specific waste recycling processes, including their environmental and economic aspects, are presented.
EN
This paper investigates the current research in the field of the end-of-life vehicles (ELV) recycling network. The optimisation of the location of a network facilities in forward logistics in the automotive industry has received a lot of attention for many years but the reverse logistics for ELVs has been a subject of investigations since the beginning of 21st century. ELV recycling network design gained in popularity after the European Union and other countries like Japan, South Korea and recently China introduced legal obligations to organize a collecting or recycling network for used vehicles. When regulations are introduced, there is a need for a systemic solution to the problem, especially since the obligation to create a collection network is often accompanied by requirements related to its accessibility for vehicle owners or efficiency of operation. With the growing scope of legal regulations, companies or organisations responsible for the network are forced to redesign the existing recycling infrastructure in a given area so that it meets specific requirements. Initially, the most important criterion was network availability. Currently, the same importance is attached to economic, environmental and social aspects in order to meet the sustainability criteria. In this paper, forty one peer-reviewed published studies focused on network design were classified. Its main purpose is to provide an extensive review of state-of-the-art research published in the period 2000-2019. The scope of the review is limited to network design problems including facility location and flow allocation problems. Only papers that present mathematical models are considered. Studies on the ELV network design are classified based on: type of supply chain, type of network, optimisation problem, type of facilities, modelling technique, single/multi objectivity, objective function, period of time, solution approach and scope of implementation. The final part of the paper includes discussion of the methodology of the reviewed studies and some recommendations for future research area.
PL
Import używanych aut do Polski wciąż rośnie. Osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga wykorzystania także pochodzących z nich frakcji palnych do wytwarzania paliw z odpadów. Dotychczas tworzywa sztuczne, gąbki, guma i tekstylia pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji często trafiały na składowiska, przez co marnowany był ich potencjał energetyczny. Dokonano literaturowego przeglądu możliwości wykorzystania pozostałości po strzępieniu samochodów jako paliwa z odpadów i barier z tym związanych. Przedstawiono wyniki badań paliwowych właściwości wybranych frakcji palnych pochodzących z trzech różnych pojazdów wycofanych z eksploatacji pod kątem możliwości ich wykorzystania jako komponentu paliw z odpadów. Uzyskane wyniki wskazały na możliwość wydzielania frakcji nadających się do wykorzystania jako składniki paliw alternatywnych już przed procesem strzępienia (np. w stacjach demontażu pojazdów), co uniemożliwi ich wtórne zanieczyszczenie w trakcie procesu rozdrabniania.
EN
Combustible fractions (plastics) were sepd. from 3 to be dismantled vehicles and studied for applicability as solid fuel component for cement prodn. The fractions, except for rubber and glass fiber-reinforced elements, met the quality requirements.
PL
Artykuł jest ostatnim z serii artykułów poświęconych logistyce w cyklu życia samochodów, przedstawionym w oparciu o materiały firmy Toyota Motor Corporation. Badania obejmowały IV etap w cyklu życia pojazdów – etap wycofania z eksploatacji. Opisano zagadnienia recyklingu samochodów marki Toyota i związek tych działań z ochroną środowiska naturalnego oraz zagadnienia ochrony zasobów i ich efektywnego powtórnego zagospodarowania.
EN
This article is the last of the series dedicated to the logistics in life cycle of cars, based on the materials from Toyota Motor Corporation. The study covered the IV stage of the life cycle of vehicles - the phase of withdrawal out of service. The topic of recycling of Toyota cars and the relationship between these activities and the protection of the environment as well as the issues of resource conservation and their effective re-use are discussed.
PL
Pojazdy wycofane z eksploatacji ze względu na skalę występowania i zagrożenie dla środowiska naturalnego, stanowią poważny problem współczesnej gospodarki. Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, nakładająca na producentów obowiązek przyjęcia wyeksploatowanych samochodów, rozpoczęła nową erę w zakresie gospodarowania produktami trwałego użytkowania. Celem artykułu jest określenie przesłanek dla rozwoju recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz identyfikacja podstawowych elementów strategii producentów samochodów w tym zakresie.
EN
Due to their volume and environmental risk, end-of-life vehicles are a significant problem of today's economy. The European Union's Directive on end-of-life vehicles, which binds car producers to accept used cars, started a new chapter in the management of durable goods. The goal of the article is to determine the premise for the recycling of end-of-life vehicles and identify the basic elements of car producer's strategy in this respect.
6
Content available remote Wielokryterialna ocena systemów recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
PL
Organizacja i zarządzanie siecią recyklingu wymagają zastosowania odpowiednich narzędzi wspomagania decyzji. W artykule przedstawiono wielokryterialną ocenę wybranych systemów recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wprowadzenie wielokryterialności, tj. zestawu kryteriów reprezentujących aspekty środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne umożliwia dokonanie kompleksowej, a zarazem syntetycznej oceny efektywności działania przy jednoczesnym uwzględnieniu zakresu zrównoważonego rozwoju. Do przeprowadzenia oceny systemów recyklingu wybrano narzędzie Electre, które służy do wielokryterialnego wspomagania decyzji w klasyfikacji wariantów.
EN
Organization and management of the recycling network requires the use of appropriate decision support tools. The article presents multi-criteria evaluation of selected end-of-life vehicle recycling systems. The implementation of multi-criteria, ie a set of criteria that represent environmental, social, economic and technical aspects, enables a comprehensive and at the same time synthetic assessment of system performance while taking into account the extent of its sustainability. For recycling network assessment Electre tool has been applied which is one of the multi-criteria decision analysis methods.
EN
Recycling is a final stage closing the life cycle of vehicles. The quality of this process affects the combined impact of automobiles on the environment. Recycling networks differ in the level of efficiency due to the differences in how the recycling system is organized, their environment, and the characteristics of the entities taking part in recycling process. The article presents an algorithm of a method for assessing the effectiveness of a vehicle-recycling network, which can be used in a comparative analysis of networks, or for evaluating changes over time. A set of indicators relating to the technical, economic, environmental, and social aspects was proposed. The article presents the variety of aspects involved in assessing, the efficiency of a vehicle-recycling network the best solution seems to be the inclusion of selected indicators for the assessment model, which will also act as a tool to assess the state of the network and conduct rankings of available solutions. The model for assessing the efficiency has to be preceded by determining the purpose and scope of the assessment and analysis of available evaluation tools.
PL
Właściwości odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wskazują na możliwość zastosowania różnych technologii zagospodarowania, z uwzględnieniem zarówno recyklingu materiałowego, jak i innych procesów odzysku. Stanowią potencjał także w zakresie termicznego przekształcania. W pracy poddano analizie wyniki badań właściwości paliwowych frakcji palnej odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (oleje przepracowane, opony oraz tworzywa sztuczne) oraz oceniono możliwości zastosowania odzysku energetycznego względem tych odpadów. Zaprezentowano wyniki badań właściwości paliwowych, zestawiono je z danymi literaturowymi oraz z parametrami procesu spalania. Na ich podstawie można oszacować przydatność analizowanych odpadów do wytwarzania paliw alternatywnych.
EN
The properties of waste from the end-of life vehicles indicate the possibility of using different technologies of management, taking into account both material recycling, and the other recovery processes. They also have the potential in the field of combustion treatment. The fuel properties of the combustible fractions from the end of-life vehicles (used oils, tires and plastics) were analyzed in the work and the possibilities of the energy recovery in relation to this waste were assessed. The work presents fuel properties analysis of waste coming from the end-of life vehicles, they were are summarized with the literature data and with the parameters of the combustion process. On this basis you can estimate the usefulness of the analyzed waste to produce alternative fuels.
PL
W artykule skoncentrowano się na analizie liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz poziomie ich odzysku. Rozważania prowadzono w kontekście logistyki zwrotnej, dla której podstawowym procesem jest odzysk, w tym recykling. Za cel przyjęto identyfikację czynników wpływających na liczbę pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich odzysk. Do określenia istotności i kierunku tego wpływu zastosowano model danych panelowych. Analizie poddano dane z lat 2006-2012 dla 12 państw Europy.
EN
In the article we analyze the number of end-of-life vehicles and their recovery rate. The discussion is carried out in the context of reverse logistics where recovery, which includes recycling, is the central process. The goal is to identify the factors influencing the number of end-of-life vehicles and their recovery rate. The significance and direction of this influence, is determined through a panel data modelling. The data for 12 European countries from the years 2006-2012 are analyzed.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja problemów gospodarki odpadami pochodzącymi ze zużytych samochodów osobowych, szczególnie tworzyw sztucznych. Główne zagadnienia dotyczą odpadów, które potencjalnie mogłyby być wykorzystywane, a obecnie w dużym stopniu są składowane na wysypiskach, np. pianki pochodzące z foteli samochodowych. Identyfikacja istotnych problemów w zakresie recyklingu, pozwala na zwrócenie uwagi na konieczność udoskonalenia poziomu demontażu pojazdów oraz do zintensyfikowania działań na rzecz powtórnego wykorzystania tego typu odpadów.
EN
This article aims to identify the problems of managing waste coming from disused cars, especially the plastics. The main issues relate to the waste that could potentially be used, and at present, to a large extent ends up in the landfills, e.g. foams from car seats. Identification of the major problems in the field of recycling, allows drawing attention to the need to improve the level of vehicle dismantling and to intensify efforts to reuse this type of waste.
11
Content available remote Szacowanie wartości Pojazdu Wycofanego z Eksploatacji (PWE) – studium przypadku
PL
Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią poważny problem w Polsce. Stacje demontażu są podstawowymi ogniwami w sieci recyklingu. Jednak największym problem jest działalność ‘szarej strefy’ która pochłania znaczną część PWE. W celu zwiększenia konkurencyjności stacji demontażu opracowano narzędzie – Kalkulator wyceny pojazdu (KWP). Narzędzie to ma usprawnić proces wspomagania decyzji co do oceny wartości przyjmowanego PWE. Do opracowania formularza wykorzystano następujące metody badań: wywiady z pracownikami stacji demontażu oraz schematy blokowe w postaci diagramów UML. Diagramy te pozwoliły na stworzenie funkcji na potrzeby stacji demontażu, jak również zwizualizować koncepcję.
EN
End-of-life vehicles (ELVs) are a serious problem in Poland. Dismantling station is the key point of recycling network. However, the biggest problem is the activities of 'gray zone' which absorbs a large part of ELVs. In order to increase competitiveness of dismantling stations the calculation card for ELV’s (CCE) was developed. This tool aims at improving process of decision support in the assessment of the value received ELVs. To develop a form the following research methods were used: interviews with employees of dismantling station, and flowcharts of UML diagrams. These diagrams allowed to create a function for the purpose of dismantling station as well as to visualize the concept.
PL
W artykule przedstawiono przepisy prawa obowiązujące w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji (PWE) na poziomie Unii Europejskiej oraz w Polsce. Opisano elementy systemu recyklingu pojazdów oraz przedstawiono zagospodarowanie wybranych odpadów niebezpiecznych powstających podczas ich demontażu. Spełnienie wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, wymaga poddania procesowi demontażu jak największej liczby PWE. Wymaga to prowadzenie działań mających na celu uszczelnienie funkcjonującego systemu zbierania i przetwarzania PWE. Według wymagań prawnych od roku 2015 poziom recyklingu oraz odzysku PWE dla stacji demontażu będzie kształtował się na poziomie 85 % (recykling) oraz 95 % (odzysk) w stosunku do masy przyjętych w danym roku kalendarzowym pojazdów. W artykule scharakteryzowano również podmioty tworzące system gospodarowania PWE oraz określono na podstawie wykonanych analiz sposób przetwarzania wybranych grup odpadów.
EN
The article presents the laws in force concerning the management of the end-of-life vehicles (ELV) at the European Union level and in Poland. The elements of the vehicles recycling system have been described and the utilisation of the selected hazardous waste generated during vehicles dismantling has also bee presented. Compliance with the legal requirements relating to the waste management requires subjecting, to the dismantling process, the greatest possible number of ELV. This necessitates in carrying out activities aimed at sealing of the functioning system for the collection and processing of ELV. According to the legal requirements, from 2015 the level of recycling and recovery of ELV by the dismantling stations will be at the level of 85% (recycling) and 95% (recovery) in respect to the bulk of the vehicles processed in the given calendar year. The article characterises also the entities forming the system of managing the ELV and determines, based on the available documents, the volume of waste processed by them.
PL
Szybki rozwój technologiczny oraz obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji sprawiły, że samochody osobowe stały się codziennym środkiem transportu dla społeczeństwa europejskiego. Aby ograniczyć zużycie energii i zasobów oraz zmaksymalizować recykling odpadów samochodowych stworzono ujednolicone ramy prawne dla UE, na których opiera się system recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Artykuł podnosi najważniejsze zagadnienia związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE). Przedstawiono analizę obowiązujących wymogów prawnych, możliwości odzysku i recyklingu materiałów z PWE, a także najczęstszych problemów związanych ze zbieraniem i demontażem PWE.
EN
Rapid technological development and reduction in cost of production and maintenance result in cars becoming a daily means of transportation for the European society. The increase in the amount of used cars has also raised of their impact on the environment. In order to reduce energy and resource consumption and maximize the recycling of end-of-life vehicles (ELV) in 2000 the harmonized legislation entered into force in the EU. The paper presents main issues of the recycling of end-of-life vehicles. The analysis of the legal requirements, possibilities of recovery and recycling of ELV, and the problems associated with the collection and dismantling of ELV are presented in the article.
EN
In this paper work discussed the evaluation of the composition of the waste In terms of their use as an energy source, the results of sampling fraction of light coming from the shredder of ZŁOMPOL in Tarczyn. It was found that waste from end of life vehicles can be a significant source of energy. In particular fractions containing polymer materials with a high energy value. The problem is the significant level of pollution - waste will contain, among other heavy metal.
PL
W pracy omówiono ocenę składu odpadów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako źródła energii, przedstawiono wyniki badań próbek frakcji lekkiej pochodzącej ze strzępiarki firmy ZŁOMPOL w Tarczynie. Stwierdzono, że odpady pochodzące z pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą być znaczącym źródłem energii, w szczególności frakcje zawierające materiały polimerowe o dużej wartości energetycznej. Problemem jest znaczny poziom zanieczyszczenia - odpady te zawierają między innymi metale ciężkie.
15
Content available remote Plastic raw materials from end-of-life vehicles
EN
The paper presents the possibility of recovery and recycling of end-of-life vehicles from 1.I.2015. Based on the analysis of the construction of various types of vehicles, the quantity of raw materials was estimated. It was found that the trends in the construction of the cars can be identified. Moreover the dependence of the quantity and types of raw materials used by particular producers is observed.
PL
Tworzenie sieci recyklingu powinno przebiegać w sposób zaplanowany i zorganizowany tak, aby zapewnić efektywność sieci i optymalne zagospodarowanie zasobów. Stąd też kształtowanie sieci recyklingu wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, które zapewnią właściwą lokalizację elementów struktury systemu. Model wspomagania decyzji powinien obejmować etapy takie jak: identyfikacja problemu, konstruowanie modelu matematycznego oraz weryfikację modelu.
EN
Designing of a recycling network should be planned and organized carefully to ensure its efficiency and resource optimization. That is why the creation of the network requires appropriate tools that will allow a proper location of the recycling network structural elements. Decision support model should include several steps such as: problem identification, model construction and model verification.
PL
Zgodnie z Nową Dyrektywą Ramową Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów, termiczne przekształcanie odpadów jest jedną z metod wykorzystania odpadów poprzez odzysk. Jest to zgodne z uwzględnioną w Dyrektywie hierarchią postępowania z odpadami. Stosując te zasady państwa członkowskie preferują rozwiązania, które nie mają negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego i są najbardziej korzystne dla środowiska.W celu ułatwienia odzysku, odpady powinny być segregowane tak aby materiały o odmiennych właściwościach nie były ze sobą mieszane. W artykule przedstawiono możliwości energetycznego wykorzystania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Autorzy omówili podstawowe rodzaje paliw alternatywnych, jakimi są: opony, rozdrobnione odpady (guma, tworzywa sztuczne, tekstylia) oraz oleje przepracowane.
EN
According to the New Framework Directive of the European Parliament and the Council on waste, waste incineration is one method of use of waste through recovery. This is consistent with the waste hierarchy set out in the Directive. Applying these principles , Member States prefer solutions that do not have adverse effects on human health and are most beneficial for the environment. In order to facilitate recovery, waste should not be mixed together. The article presents the possibility of using waste energy from the end of life vehicles, posing a serious risk to human health and the environment. The authors discuss the basic types of alternative fuels, such as: tires, shredded waste ( rubber, plastics, textiles) and used oils.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia modelowania sieci recyklingu pojazdów samochodowych. Funkcjonowaniem sieci recyklingu zainteresowane są różne podmioty od administracji państwowej, przez przedsiębiorstwa uczestniczące w sieci, producentów samochodów po właścicieli pojazdów. Interesy tych grup należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji sieci. W artykule przedstawiono dwukryterialny model lokalizacji podmiotów sieci uwzględniający preferencje właścicieli pojazdów i uczestników sieci. Przedstawiono sformułowanie matematyczne zadania optymalizacyjnego, ograniczenia, które muszą spełniać rozwiązania oraz funkcję kryterium. Następnie model ten został zastosowany do optymalizacji polskiej sieci recyklingu.
EN
The paper discusses the issue of modeling of the vehicle recycling network. Organization and operation of the recycling network involves interests of different stakeholders including government offices, recycling network operators, car industry, especially car manufacturers and end-of-life vehicles owners. Interests of these stakeholders must be taken into account in the decision-making process. In this paper an example of a decision support bi-criteria model that reflects both vehicles owners and recycling network operators requirements has been presented. The mathematical model description containing a system of constraints as well as the objective function that constitutes the basis for the evaluation of the proposed solutions was formulated and the optimization task for Polish recycling network presented.
19
Content available End-of-life vehicles recycling network design
EN
A growing ecological awareness in modern societies, legal regulations aiming at a reduction of waste storage and economic benefits that we can have from recycling of used products led to a situation that the creation of recycling networks has become an important issue, particularly in developed countries. The paper presents issues related to the design of recycling network whose purpose is to collect from the last owner, dismantle and properly recover end-of-life vehicles. In order to fulfil the ecological requirements and also efficient management of the whole recovery process, the conceptual framework of a reverse logistics network is presented. The collecting of vehicles, dismantling and following processes of shredding and treatment in material recycling facilities are considered jointly. Then a mathematical model is developed which minimizes the costs of setting up the network and also the relevant transportation costs. Because of the complexity of the model, a solution methodology based on the evolutionary algorithm is proposed which enables achieving good quality solutions in a reasonable algorithm run time. In particular, the participants and the flows in the recycling network and visualisation of the results for flows between dismantlers and plastic recycling facilities are presented in the paper.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu modelowania struktury sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedstawiono w nim sieć recyklingu samochodów jako system, który może podlegać modelowaniu i pokazano zasadność posługiwania się wielokryterialnymi metodami wspomagania decyzji. W artykule dokonano również identyfikacji charakterystyk podmiotów sieci recyklingu, do których należą punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu, młyny przemysłowe i zakłady recyklingu materiałów. Wskazano ograniczenia i warunki modelowania oraz przykładowe funkcje kryterium determinujące dobór lokalizacji poszczególnych podmiotów sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji.
EN
The paper treats on modeling of the recycling network structure for end-of-life vehicles. It presents the car recycling network as a system that can be subject to modeling and it shows the necessity of application of the multicriteria methods that support decision- making process. The papers identifies the characteristics of recycling network entities such as vehicle return stations, dismantlers, industrial shredders and material recycling facilities. It presents limitations and constraints of modeling and gives examples of criteria that determine the selection of the location of the individual entities in the end-of-life vehicles recycling network.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.