Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka łożysk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano sposoby poprawy stanu technicznego łożysk pracujących w cylindrach Yankee. Łożyska są elementami powszechnie stosowanymi w maszynach przemysłowych. Przenoszą one obciążenia robocze z elementu wirującego na korpus maszyny. Ich prawidłowa praca decyduje w dużym stopniu o sprawności maszyny, dlatego stałe monitorowanie stanu technicznego zmniejsza ryzyko nieplanowanych przestojów oraz pozwala skuteczniej zaplanować działania serwisowe. Trudne warunki pracy łożysk wymuszają stosowanie odpowiednich metod smarowania oraz środków smarnych, w celu utrzymania wysokiej sprawności produkcji. Środowisko korozyjne oraz wysoka temperatura mogą wpływać na obliczoną żywotność łożyska. W artykule przedstawiono rozkłady temperatur w węźle łożyskowym – podczas rozruchu maszyny i w czasie jej normalnej pracy.
EN
The article describes ways to improve the technical condition of bearings working in Yankee cylinders. Bearings are elements commonly used in industrial machines. They transfer loads from the rotating element to the machine body. The correct operation of the bearings largely determines the efficiency of the machine. Constant monitoring of their technical condition reduces the risk of unplanned downtime. Planned corrective (service) actions are possible in this case. Harsh operating conditions of the bearings impose the use of appropriate lubrication methods and lubricants to maintain high production efficiency. High-temperature and corrosive environments can affect calculated bearing life. The article presents the temperature distribution in the bearing node during machine start-up and during its normal operation.
PL
W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie. Zaprezentowano sposób oceny niepewności pomiarowej oraz przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące dokładności pomiaru w układzie przeznaczonym do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych.
EN
The article presents the problem concerning the estimation of uncertainty of measurement of the instantaneous power in a non-invasive rolling bearings diagnostic system, consisting of voltage and current-voltage transducers. The method of assessing measurement uncertainty as well as exemplary results of performed analyses are presented. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed for non-invasive diagnosis of rolling bearings in induction motors.
EN
Diagnostics of machines operating at variable loads has been widely described in literature. The methods of analysing the vibroacoustic signals generated by such machines have been developed since the 1980s. They involve a synchronous sampling of signals which carry diagnostic information, where the sampling frequency depends on the machine rotational speed. Presently, there are many methods in the literature used for synchronization of signals with rotational speed based on signal decimation, subsampling or Gabor transform. However, these methods do not totally solve the problem of diagnosing the machines operating at various loads. The change of machine load also affects the amplitudes of diagnostic parameters. The paper attempts to develop a diagnostic method that is independent of the system load change. The method is based on parameterization of amplitudes of characteristic orders. Single-number statistical parameters have been proposed for diagnostics of rolling bearings operating at variable loads. Tests have been conducted on a laboratory rig where the tested object was a rolling bearing on an output shaft of a planetary gearbox. The bearing was damaged by removing the grease which is a frequent type of damage in industry and can lead to a quick bearing seizure.
PL
Diagnostyka maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu jest problemem szeroko opisywanym w literaturze. Metody analizy sygnałów wibroakustycznych pochodzący od tego typu maszyn rozwijane były już od lat 80-tych. Polegają one na synchronicznym próbkowaniu sygnałów niosących informację diagnostyczną, gdzie zmienna częstotliwość próbkowania zależy od sygnału prędkości obrotowej diagnozowanej maszyny. Obecnie w literaturze znaleźć można wiele metod służących do synchronizacji sygnałów z prędkością obrotową opartych na decymacji sygnału, subsamplingu czy transformacji Gabora. Jednak zastosowanie tych metod nie rozwiązuje do końca problemu diagnozowania maszyn pracujących przy zmiennym obciążeniu. Zmiana obciążenia maszyny ma również wpływ na zmianę wartości amplitud parametrów diagnostycznych. W pracy podjęto problem opracowania metody oceny stanu technicznego niewrażliwej na zmianę obciążenia badanego układu. Metoda bazuje na parametryzacji przebiegów amplitud rzędów charakterystycznych. Zaproponowano jednoliczbowe parametry statystyczne do diagnozowania łożysk tocznych pracujących przy zmiennym obciążeniu. Przeprowadzono badana na stanowisku laboratoryjnym gdzie badanym obiektem było łożysko toczne na wale wyjściowym przekładni planetarnej. Diagnozowane łożysko uszkodzono poprzez wypłukanie smaru, co jest często spotykanym uszkodzeniem w przemyśle i może prowadzić do szybkiego zatarcia łożyska.
EN
The paper presents the issues concerning the estimation of the expanded uncertainty in the system for the diagnosis of rolling bearings, consisting of transducers: voltage and currentvoltage, which is used for diagnostic bearing motors method based on the measurement and analysis of the instantaneous power signal consumed by the induction motor. It presents the methodology for assessing the measurement uncertainty and presents examples of the results of analyses. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed to diagnose bearings of induction motors by analysis of instantaneous power.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące szacowania niepewności rozszerzonej układu do diagnostyki łożysk tocznych przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zastosowano metodologię GUM do oceny niepewności pomiaru i przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Przeprowadzona analiza metrologiczna pozwala sprecyzować, jakiej niepewności pomiaru można się spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk tocznych silników indukcyjnych w określonych warunkach, na stanowisku badawczym metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej. Dla wartości napięcia 230 V i wartości natężenia prądu 1,97 A wynik pomiaru mocy chwilowej można przedstawić jako: p = (453,10 ± 25,33) VA. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, iż dominujący jest tu składnik losowy typu A. Ze względu na fakt, iż wartość niepewności wynosi kilka procent wartości mierzonej prowadzone są dalsze prace, których celem będzie obniżenie wartości niepewności poprzez modyfikację układu pomiarowego.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące szacowania niepewności rozszerzonej w układzie do diagnostyki łożysk tocznych przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zaprezentowano metodologię oceny niepewności pomiarowej i przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania układu przeznaczonego do diagnostyki łożysk w silnikach indukcyjnych z określoną dokładnością.
EN
The paper presents the issue concerning the estimation of expanded uncertainty of the rolling bearings diagnostic system using the test method based on the measurement and analysis of signals instantaneous power consumed by the induction motor. The methodology for assessing the measurement uncertainty has been presented and examples of the analysis results have been given. The conducted metrological analysis allows to specify which measurement uncertainty can be expected while making a diagnostic of induction motors rolling bearings in specified conditions on a test bench with the use of a measurement and analysis method of instantaneous power. The uncertainty of measurement of instantaneous power the motor with a damaged bearing for a voltage of 230 V and a current of 2.19 A can be represented as: p = (503.70 ± 32.56) VA. On the basis the conducted calculations it can be concluded that there is a dominant component of random concerning uncertainty Type A. Due to the fact that the value of uncertainty is of a few percent of the measured value, according to the author, the estimated measurement uncertainty does not prevent the use of this system for bearings diagnostics.
PL
Według statystyk traktujących o najczęstszych przyczynach awarii silników elektrycznych, łożyska toczne są najczęstszą przyczyną problemów. Jednocześnie dziedzina monitorowania stanu łożysk tocznych jest bardzo dojrzałą gałęzią dużo szerszego zagadnienia diagnostyki maszyn wirujących. W rezultacie wiele bardzo wydajnych systemów diagnostycznych pozwalających na monitorowanie stanu łożysk z bardzo dużą dokładnością zostało stworzonych w ostatnich dekadach. Niestety inwestycja w owe, często kosztowne systemy, nie zawsze jest ekonomicznie opłacalna, zwłaszcza gdy rozpatrywany jest monitoring nie krytycznych elementów systemu. To z kolei może prowadzić do potencjalnego zwrotu z inwestycji o krytycznie niskiej wartości. Ten stan rzeczy jest motywatorem działań mających na celu znalezienie idealnej równowagi pomiędzy kosztami przedsięwzięć skierowanych na monitorowanie stanu elementów łożyska, a ich efektywności. Jeden z obecnych trendów jest stricte powiązany z możliwościami bardzo wszechstronnych urządzeń przenośnych, na przykład telefonów komórkowych, które są wyposażone w mocne jednostki obliczeniowe oraz mają domyślnie wbudowanych wiele rodzajów sensorów. Ten tekst koncentruje się na możliwościach wykorzystania mikrofonu wbudowanego w standardowy telefon komórkowy do monitorowania stanu łożysk tocznych. Okazuje się, że głównym wyzwaniem jest charakterystyczna odpowiedź częstotliwościowa standardowego mikrofonu, który jest skonstruowany z myślą o transmisji ludzkiego głosu, a ten rzadko niesie ważne informacje w paśmie poniżej 200Hz. Jednakże uzyskane wyniki wskazują, że pomimo tego ograniczenia, jest możliwe wykrywanie obecności wad typowych dla łożysk tocznych.
EN
According to statistics of the causes of electric machinery failures, bearings are at the very top of the list. Simultaneously the field of condition monitoring of rolling element bearings is a very mature branch of the more broad family of rotating machinery diagnostics. Many sophisticated systems have evolved over the past decades which allow to monitor the condition of bearings with a very high accuracy. Unfortunately, the business case of installing such, often costly system, in not always economically viable, especially when monitoring of the non-critical elements of the system is concerned and so the potential Return On Investment might be of critically low value. For this reason there is an ongoing endeavor to find the perfect balance between the cost of the condition monitoring activities and their efficiency. One of the mostly investigated areas these days is related to the onset of the very powerful and versatile portable devices e.g. mobile phones chich come instrumented with a very powerful CPUs and a number of sensors of different types. This text looks into the possibilities of utilizing the microphone embedded in a standard off-the-shelf mobile phone for the purpose of monitoring the condition of rolling element bearings. It turns out that the main challenge comes from the characteristic frequency response of the standard microphone which is mainly designed to transmit human voice, typically in the range above 200Hz. However the obtained results suggest that despite this limitation it is possible to detect the presence of typical faults in the rolling element bearings.
7
Content available Komputerowy system pomiarowy do diagnostyki łożysk
PL
W artykule przedstawiono komputerowy system do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej pobieranej przez badane maszyny. Do realizacji oprogramowania systemu pomiarowego wybrano środowisko programowania w języku graficznym LabVIEW. Opracowane oprogramowanie umożliwia analizę, archiwizację i wizualizację danych uzyskanych z pomiarów mocy chwilowej, pobieranej przez badane silniki indukcyjne, przeprowadzonych z wykorzystaniem kasety NI PXI 1033. Zadaniem opracowanej aplikacji jest również identyfikacja składowych widma mocy chwilowej, które są charakterystyczne dla szeregu typów uszkodzeń łożysk. Ponadto oprogramowanie umożliwia odczyt danych pomiarowych, które uprzednio zostały zapisane do pliku.
EN
The paper presents computer stand for bearing diagnostics of induction motors. To implement computerized measuring system the development environment of LabVIEW graphical language was used. The developed software allows to analyze, archive, and visualize data obtained from measurements of instantaneous power, absorbed by the tested induction motors, carried out with the NI PXI 1031 chassis. Purpose of the application is also developed to identify specific components for a number of types of failures. The software also allows to read the measurement data that has been previously saved to a file.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badan diagnostycznych łożysk silnika indukcyjnego z zastosowaniem metody pomiaru pradu zasilajacego oraz wibracji. Poruszone zostały problemy dotyczace poszukiwania nowej metody opartej na pomiarze i analizie pradu, która w znacznym stopniu ułatwiłaby szybkie i sprawne znalezienie uszkodzenia w maszynie, bez koniecznosci bezposredniego dostepu do badanego urzadzenia. Zaprezentowano rezultaty badan eksperymentalnych dla łożyska nieuszkodzonego oraz dla łożyska z celowo wprowadzonym uszkodzeniem. Pomiary metoda wibracyjna i pradowa wykonano na tym samym obiekcie w tym samym czasie. Przedstawiony został algorytm przetwarzania sygnału pochodzacego z pomiarów pradu oraz wyniki jego działania. Przeprowadzone badania wykazały, że możliwe jest wykrycie uszkodzenia oraz jego rodzaju metoda pradowa.
EN
Bearing failure amount is greater than 40% of all engine failures, so their damage-free operation is so important. This paper discusses results of tests performed by author, related to the engine bearings diagnostic using vibration and stator current measurements. The vibration based bearing diagnostics method has a major disadvantage - it require the availability of the machine for sensors installation. This is the main reason to develop new methods based on motor supply current analysis. It can be assumed that each bearing defect causes radial movement between the rotor and stator of the machine. These changes generate additional stator current harmonics. The test procedure was based on the simultaneous measurement of motor current and bearings vibrations. Studies show different results for two stages of motor operation: normal and with damaged bearings. Moreover, the paper describes an algorithm used to obtain diagnostic information. Studies have shown that it is possible to detect the type of damage using the method of supply current measurement.
PL
W artykule przedstawiono tematyke dotyczaca diagnostyki łożysk przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Zaprezentowano przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o zaproponowana metode. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczace możliwosci wykorzystania sygnału mocy chwilowej jako symptomu diagnostycznego, przeznaczonego do oceny stanu technicznego łożysk w silnikach indukcyjnych. Omówiono także stanowisko badawcze, na którym wykonywano badania oraz dokonano oszacowania niepewnosci układu pomiarowego, wykorzystanego do pomiarów mocy chwilowej.
EN
The bearing diagnostic of induction motors is an important issue due to the fact, that most motor faults are caused by bearings damage. The bearing diagnostics can be carried out according to the method by analysis of the distortion of instantaneous power signal, which is calculated as the product of the instantaneous values of current and voltage supplying the machine. The components present in the instantaneous power spectrum can be used as diagnostic symptoms, and allow to evaluate the technical condition of bearings in an induction motor. The paper presents the issues of bearing diagnostics using a test method based on the measurement and analysis of instantaneous power of the induction motor signal. Example results of measurements with the proposed method are shown. Based on their analysis, it was concluded that there is the possibility of using the instantaneous power signal as a diagnostic symptom for the evaluation of the technical condition of bearings in induction motors. The research stand that was used for the study is also presented, as well as an estimation of the uncertainty of the measurement system used to measure the instantaneous power.
10
Content available remote Najdokładniejsze metody diagnozowania stanu łożysk tocznych
PL
Diagnostyka stanu łożysk tocznych jest niezwykle istotna. Ponieważ statystycznie łożyska są na pierwszym miejscu jako bezpośrednie przyczyny awarii maszyn wirnikowych, warto mieć technologię monitorującą oba aspekty eksploatacyjne (jakość mechaniczną i filmu smarnego).
PL
: W artykule przedstawiono sposób szacowania niepewności układu pomiarowego, składającego się z dzielnika napięcia oraz bocznika, który wykorzystano do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych. Wyniki analizy metrologicznej pozwalają sprecyzować, jakiej niepewności pomiarowej można się spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych w określonych warunkach, na stanowisku badawczym metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej.
EN
Because of the fact that the majority of failures in electric motors is caused by bearing damage, a particularly dynamic development in this area of diagnostics can be observed [1, 2, 3, 4]. Bearing diagnosis is possible by measurement and analysis of the values of engine power supply. The diagnostics is possible as bearing damages generate an additional component in the motor current spectrum [5, 6, 7, 8]. Furthermore, the waveform of power supply instantaneous values is deformed [1, 3]. This way, one of possible diagnostic symptoms is the instantaneous power consumed by a motor. A measuring system for investigations of instantaneous power is presented in this paper. Fig. 1 shows a block diagram of the system. The paper describes a metrological analysis of the bearing diagnostic system designed for measuring the instantaneous power. Because measurements of current and voltage are commonly made, to solve various measurement problems, the author decided to develop a methodology for estimating the measurement system uncertainty. Fig. 2 presents the approach for determination of the measurement uncertainty. For the system with a shunt and a voltage divider for current and voltage measurements the uncertainty of type B was estimated with the assumed rectangular distribution of the resistor error limit [1, 3]. The extended uncertainty Up of the instantaneous power measurement was also assessed. This uncertainty was determined at the assumed confidence level equal to 95% and the extension coefficient k = 2 [1, 2, 11]. The uncertainty for the voltage value of 230 V and the current value of 2,9 A is equal to Up = 0,28 VA. Thus, the uncertainty of the instantaneous power measurement in this system exceeds 0,1% of the value of the measured instantaneous power slightly.
12
Content available remote Diagnostyka stanu łożysk tocznych
PL
Jak zwiększyć konkurencyjność zakładu? Odpowiedź jest prosta: monitorować stan łożysk maszyn i urządzeń. Profilaktyka diagnostyczna na polskim rynku nie jest popularna, mimo że prowadzi do zwiększenia niezawodności oraz obniżenia kosztów eksploatacji.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe wyniki analizy metrologicznej wykorzystanego do badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych układu pomiarowego, składającego się z przetworników napięciowego oraz prąd-napięcie. Do oceny niepewności układu pomiarowego wykorzystano opracowany w tym celu system komputerowy. Do analizy niepewności wykorzystany został również kalibrator FLUKE 5500A oraz multimetr Keithley 2002. Wyniki tych analiz pozwalają sprecyzować, jakiej niepewności pomiarowej można się spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych w określonych warunkach, na stanowisku badawczym metodą pomiaru i analizy mocy chwilowej.
EN
This paper presents the exemplary results of the metrological analysis of the diagnostic system used for bearing diagnostic of induction motors, consisting of the voltage-voltage and current-voltage converters. To assess the uncertainty in the measurement system a developed computer system was used. Fluke 5500A calibrator and multimeter Keithley 2002 was also used for the uncertainty analysis. The results of these studies allow to specify what value of the measurement uncertainty can be expected during diagnostic tests of the bearing of the induction motors under certain conditions, on the laboratory stand designed for the measurement and analysis of instantaneous power.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące diagnostyki łożysk z wykorzystaniem metody badawczej, opartej na pomiarze i analizie mocy chwilowej pobieranej przez silnik indukcyjny. Przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych pomiarów w oparciu o proponowaną metodę oraz przeprowadzono ich analizę. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania proponowanej metody do diagnostyki łożysk.
EN
The paper deals with the issue of bearing diagnostics using the method based on measurements and analysis of a product of instantaneous values of the stator current and supply voltage of induction machines. The introduction of the paper contains general assumptions of the used method and description of the research methodology. The second and third sections present the laboratory stand used for investigations as well as the methodology of the research. The fourth section contains some examples of the measurement results obtained with use of the proposed method and the analysis of these results. The measurements were taken on induction motors. The investigation results for an undamaged machine are shown in Fig. 1, while those for motors with a damaged bearing outer and inner ring are presented in Figs. 2 and 4. The investigation results for a machine with damage of a bearing outer ring for different load torque values are shown in Fig. 6, whereas Figs. 3 and 5 present the vibration measurements of damaged machines. The summary contains the main conclusions concerning the possibility of using the proposed method for bearing diagnostics of induction motors.
15
Content available remote Wavelet Based Signal Demodulation Technique for Bearing Fault Detection
EN
Diagnostics of rolling elements under varying operational conditions, where disturbances and other rotating elements have strong influence on correctness of analysis, requires engagement of advanced signal processing techniques. Extraction of signal components generated by bearing faults has been proven to be an exceptionally promising method for rolling element bearing fault detection. In this paper, wavelet signal demodulation diagnostic techniques is presented. The method is based on the wavelet transform as a method of signal demodulation. Properties of time–frequency representation of the signal enables extraction of typical damage signatures from the signal. First step of this method is a wavelet filtration, which uses Continuous Wavelet Transform (CWT). For this transformation, the Morlet wavelet function has been used. Next, the envelope function of a decoupled frequency component is estimated from wavelet coefficients. Finally, the Discrete Wavelet Transform (DWT) has been used as a post–processing method.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych, znajdujące się w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych Politechniki Gdańskiej. Stanowisko przeznaczone jest do pomiarów diagnostycznych silników asynchronicznych o mocach do 5,0 kW, przy wykorzystaniu różnych metod i przyrządów pomiarowych. Konstrukcja wszystkich elementów stanowiska została podporządkowana głównemu celowi, jakim jest izolacja badanego silnika od drgań otoczenia. Część pomiarowa stanowiska oparta jest na wysokiej klasy systemie produkcji National Instruments. Opis i działanie stanowiska zilustrowano przykładowymi wynikami pomiarów wykonanymi z wykorzystaniem kilku przyrządów pomiarowych o różnych zasadach działania.
EN
The paper presents the laboratory stand for bearings diagnostic of induction motors. The stand is intended for diagnostic measurements of the asynchronous machines to 5,0 kW, using different methods and measuring instruments. The principal objective of the construction elements of the stand is the isolation of tested machines from environment vibrations. The measuring part of the laboratory stand is based on a system produced by National Instruments. Examples of the measurement results, made using several instruments with different rules of engagement are shown.
17
PL
W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań symulacyjnych modelu obwodowego silnika indukcyjnego. Do badań przyjęto model zjawisk zachodzących w silniku odwzorowujący wpływ uszkodzeń łożysk na zaburzenia przebiegów prądów i napięć zasilających silnik, oparty na założeniu, że każdy kontakt uszkodzonego fragmentu łożyska z innym elementem łożyska powoduje chwilowy wzrost momentu oporowego, a tym samym mocy chwilowej, pobieranej przez silnik indukcyjny.
EN
Results of the research of the mathematical model of an induction machine are shown. The mathematical model maps the influence of bearing damage on current and voltage distortion. The model was compiled with the assumption that the irregularity of the motor load torque and instantaneous power are caused by variable anti-torque originating from a damaged bearing.
18
PL
W silniku indukcyjnym mogą pojawić się uszkodzenia elementów mechanicznych (jak łożyska, wirnika, wału) lub uszkodzenia elementów układu elektromagnetycznego (uzwojenia stojana, wirnika czy obwodu magnetycznego). Statystyka wskazuje, że w przeważającej części awariom ulegają łożyska (źródła zachodnie podają, że jest to 40-50% uszkodzeń, rosyjskie [1] - nawet 90%). Tak więc to diagnostyka łożysk jest kluczowym zagadnieniem dla nadzoru stanu silnika. Rysunek 1 ilustruje statystykę uszkodzeń według dwóch niezależnych źródeł amerykańskich.
EN
Vibration response of rotating machines is typically mixed and corrupted by a variety of interfering sources and noise, leading to the necessity for the isolation of the useful signal components. A relevant frequently encountered industrial case is the need for the separation of the vibration responses of the same type of bearings inside the same machine. For this purpose, a Blind Source Separation procedure is applied, based on the maximization of the information transferred in a neural network structure. As has been proven, this approach is quite effective in separating signals with super-Gaussian distributions, as it is the case of the vibration response of defective rolling element bearings. The role of the non-linear sigmoid function used in the neural network of the method is discussed and the Kullback-Leibler information divergence is considered as a tool to adapt this non-linearity to the bearing distributions considered. The effectiveness of the method is demonstrated in an experimental application, where a class of optimum non-linear functions is compared to the classical logistic function.
PL
Sygnał drganiowy maszyn wirujących jest zazwyczaj zakłócony przez interferujące z nim sygnały innych źródeł oraz zakłócenia, co prowadzi do potrzeby ekstrachowania użytecznych składowych takiego sygnału. Często spotykanym w praktyce przemysłowej przypadkiem jest potrzeba separacji sygnałów drganiowych pochodzących od łożysk tego samego typu znajdujących się w tej samej maszynie. Do tego celu zastosowano procedurę ślepej separacji sygnałów wykorzystującą maksymalizację informacji przenoszonej przez strukturę sieci neuronowej. Zostało udowodnione, że w przypadku analizy sygnału wibroakustycznego generowanego przez uszkodzony element łożyska tocznego, takie podejście do separacji sygnałów może być efektywne przy założeniu ich super-gaussowskiego rozkładu. Rozważono możliwość adaptacji nieliniowej funkcji sigmoidalnej i dywergencji informacji Kullback-Leibler'a jako narzędzi wykrywania nieliniowości w sygnałach. W celu dostosowania nieliniowości do rozkładów sygnałów łożysk wykorzystywano nieliniową funkcję sigmoidalną oraz rozbieżność informacji Kullback-Leibler'a. Efektywność przedstawionej metody została zaprezentowana na przykładzie, w którym klasa optymalnych nieliniowych funkcji jest porównywana z klasycznymi funkcją logistyczną.
PL
Uszkodzenia łożysk są najczęstszą przyczyną awarii silników indukcyjnych klatkowych. Pojawienie się takich uszkodzeń w silniku jest źródłem odkształcenia prądu zasilającego. Celem pracy było podniesienie dokładności i wiarygodności diagnostyki łożysk w silnikach za pomocą pomiaru i analizy prądu zasilającego. Uzyskano to opracowując nową metodę badawczą, w której obliczenie zarówno prędkości kątowej silnika jak i częstotliwości sieci zasilającej jest wykonywane na podstawie tej samej próbki czasowej prądu, która dalej jest wykorzystane do analizy widmowej składowych harmonicznych charakterystycznych dla uszkodzeń łożysk. Przedstawione wyniki badań potwierdzają zalety nowej metody diagnostycznej.
EN
Damage of bearings is the most common cause of failures of squirrel-cage induction motors. Faulty bearing results in the harmonic content of stator currents. The aim of this work was increasing the reliability of bearing diagnostics of induction motors by measurements and analysis of supply current. It was reached by new created diagnostic method. In this method the measurement of the angular velocity and of the supply network frequency are carried out and averaged over the same time interval in which the current signal sample has been taken for spectrum analysis of diagnostic components. The presented results confirms the advantages of the new diagnostic method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.