Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie trybologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) w trosce o stan środowiska zaostrzyła normy zawartości siarki w paliwie, wykorzystywanym w jednostkach pływających na obszarach o emisji kontrolowanej (ECA – Emission Control Area). Ostatnia nowelizacja VI załącznika Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki (MARPOL) miała miejsce w styczniu 2015 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, dopuszczalna zawartość siarki w paliwie spadła z 1,00% do poziomu 0,10%. Dziesięciokrotny spadek dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie wymusił na armatorach odpowiednie działania, zmierzające do spełnienia norm. W artykule zaprezentowano kilka wybranych rozwiązań technicznych, stosowanych w celu spełnienia norm emisji. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą: zasilanie silnika głównego oraz urządzeń pomocniczych paliwem o obniżonej zawartości siarki, zmniejszenie emisji tlenków siarki poprzez montaż płuczek spalin, montaż silników dwupaliwowych, zasilanych paliwem płynnym i gazowym, przerobienie napędu statku na hybrydowy, elektryczno-spalinowy. Każde z zaprezentowanych rozwiązań posiada swoje wady i zalety. Zastosowanie niektórych z przedstawionych instalacji wymaga znacznego przebudowania siłowni. Wiąże się to niekiedy ze zmniejszeniem przestrzeni ładunkowej statku. W publikacji przedstawiono również wpływ zastosowania paliwa niskosiarkowego na zużycie elementów układu wtryskowego. Wybór najlepszego rozwiązania zależy od specyfiki pracy wykonywanej przez jednostkę pływającą. Duże znaczenie ma też aspekt ekonomiczny. Autorzy dokonali analizy dostępnych rozwiązań pod względem efektywności oraz kosztów realizacji.
EN
Bearing in mind the condition of marine environment the International Maritime Organization toughens the regulations concerning sulphur oxides emissions for vessels sailing in ECA-Emission Control Area. Last amendment of Annex VI of MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) took place on the 1st of January 2015. According to new regulations mentioned in the convention the permissible value of sulphur oxide in the exhausts dropped from 1,00% to 0,10%. This ten times lower sulphur oxide content limit in the exhaust gases forced ship owners to perform rapid modernization of their vessels. The authors of the article discuss a few selected technical solutions applied in order to improve the quality of exhaust gases emitted by the vessels to the atmosphere. The most typical methods comprise: • converting the ship propulsion system into the hybrid type, incorporating electric engine and internal combustion engine; • supplying the main engine and auxiliary engines with fuel of low sulphur content; • reducing the sulphur oxide emissions by installing sulphur washers for the exhausts; • utilizing dual fuel engines, operating on liquid marine fuel and on gas fuel. Each of the presented solutions has its advantages and disadvantages. The application of some of the presented installations requires considerable reconstruction of the marine engine room which is also related with the decrease of ship cargo capacity. The paper also discusses the influence of the low sulphur fuel usage on the wear of fuel injection system components. The choice of the best solution depends on the specific work performed by a given vessel. However the economic aspect also plays a vital role in this matter. The authors of the article aimed at analyzing the contemporary methods of the exhausts sulphur limitation with regard to their effectiveness as well as their installation or operating costs.
3
EN
The author’s previous studies on tribological wear resistance maximization assumed the existence of characteristic temperature, corresponding to zero wear relatively infinite wear proper work, in other words infinite resistance to wear. The assumption was based on the popular belief, that: mechanical work can be limitless converted into heat. This being the case, it was acceptable to advance a thesis that during stabilized friction, sufficient cooling of friction pair would result in transferring energy equal to friction work in the form of heat to the environment. In such situation wear, as the energy-consuming process will not be possible. The author’s long time experimental research, proved the existence of characteristic temperature in case of various metal friction systems. On each occasion though, increased, yet limited wear proper work was determined. In the course of time it was reflected in more cautious definition of characteristic temperature, as thermodynamic parameter conditioning maximum (but not infinite) wear resistance.
PL
Poprzednie badania autora dotyczące maksymalizacji odporności na zużycie trybologiczne zakładały istnienie charakterystycznej temperatury, odpowiadającej zużyciu zerowemu tzn. stosunkowo nieskończonemu zużyciu przy wykonywaniu pracy właściwej, innymi słowy nieskończonej odporności na zużycie. Założenie oparto na popularnym przekonaniu, że praca mechaniczna może być przekształcona bez ograniczeń w ciepło. Tak było też w tym przypadku, można było zatem wysunąć tezę, że podczas tarcia ustabilizowanego, wystarczające chłodzenie powierzchni trących spowoduje przeniesienie energii równej pracy tarcia w postaci ciepła do otoczenia. W takiej sytuacji zużycie, jako proces energochłonny, nie będzie możliwy. Długa praca badawcza autora wykazuje istnienie charakterystycznej temperatury dla róż- nych systemów metali trących. W każdym takim przypadku, notowano wzrost, jakkolwiek ograniczony, zużycia. W miarę upływu czasu zostało to odzwierciedlone w sformułowanej z pewna ostrożnością definicji temperatury charakterystycznej, jako termodynamiczny parametr warunkujący maksymalną, ale nie nieskończoną, odporność na zużycie.
PL
Przedstawiono identyfikację rodzajów i postaci zużycia tribologicznego pierścieni ślizgowych pracujących w pompach wirowych w przemyśle spożywczym. Do badań wybrano 30 uszczelnień, w których analizowano ślady zużycia pierścieni. Na zdecydowanej większości powierzchni pierścieni występowało kilka rodzajów uszkodzeń, np. wykruszenie i zużycie. Zużycie ścierne okazało się być najbardziej dokuczliwym rodzajem zużycia pierścieni ślizgowych. Wynikało ono z niewłaściwego doboru materiału do warunków pracy. Powstałe uszkodzenia były skutkiem błędów popełnionych w różnych fazach istnienia uszczelnienia: projektowania, doboru i montażu oraz użytkowania.
EN
The aim of this study was to identify types and forms of tribological wear of face rings in centrifugal pumps working in food industry, Altogether 30 seals were selected for the study in which wearing of rings was analyzed. For the vast majority of rings surfaces several types of damage occurred, for example chipping and wear. Abrasive wear turned out to be the most annoying kind of rings wear. It results primarily from inappropriate choice of material in given operating conditions. The resulting damage was the result of mistakes made in various phases of sealing existence, such as design, selection, assembly and use.
EN
The subject of the work is to present the preliminary investigations over epoxy and polyester warp laminates and its abrasion. The exploitation of various types of containers used in industry is often connected with its usage of composite materials. The composite materials are exposed to tribological wear. Basing on reality and the common tribology wear hazard testing on abrasive wear of composite materials is well-founded and significant in technical and technological point of view. The results of the experimental part of the work are only the substitute of the widely presented researches over composite materials used in the structure of the side of the freight wagons. There are presented the results of the laminates, performed in the laboratory conditions depicting the real work conditions of freight wagons. There were compared the exemplified parameters of the geometrical profile of the structure mass losses of the investigated samples, both the epoxy and polyester and other used hardeners.
PL
Praca dotyczy badań wstępnych ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej i poliestrowej. Eksploatacja różnego rodzaju zbiorników do zastosowań przemysłowych często wiąże się z użyciem materiałów kompozytowych narażonych na zużycie tribologiczne. Zasadne jest więc podjęcie istotnych z technicznego i technologicznego punktu widzenia badań ścieralności tych materiałów. Prezentowane w pracy wyniki badań eksperymentalnych są jedynie częścią szeroko zakrojonych badań materiałów kompozytowych mających zastosowanie w budowie burt wagonów towarowych. Przedstawiono wyniki badań laminatów, przeprowadzonych na autorskim stanowisku laboratoryjnym do porównawczego badania zużycia ściernego odzwierciedlającego warunki pracy wagonu towarowego. Zestawiono przykładowe parametry struktury geometrycznej profilu oraz ubytki masowe badanych próbek zarówno w przypadku próbek epoksydowych jak i poliestrowych oraz różnych, zastosowanych utwardzaczy.
6
PL
Inżynieria smarowania maszyn pozwala, w sposób systemowy, połączyć podstawową wiedzę z zakresu trybologii z parametrami opisującymi wymuszenia charakterystyczne dla specyfiki ich użytkowania w różnych dziedzinach gospodarki. W artykule zawarto teoretyczny opis trybologicznych aspektów eksploatacji maszyn i urządzeń w górnictwie oraz przedstawiono wymagania, jakie muszą być brane pod uwagę w procesach ich konstruowania i eksploatacji.
EN
Machines lubrication engineering in the mining industry has an important advantage, which allows connecting basie knowledge in the field of tribology with parameters describing constraint characteristics for the specific use of machinery in various fields. This paper presents a theoretical description of the tribological aspects of operating machinery in mining industry and presents the reąuirements that must be taken into account in the process of constructing and operating machinery and equipment.
EN
Wheel - rail friction is a basic phenomenon that enables railway transport running. That friction is accompanied by a wear, that determines wheels durability and reliability. Wear influences strongly the railway transport safety. Wear of railway wheels depends on their working conditions and also on their material. In this paper results of laboratory tests that simulated tribological pair wheel flange - rail side have been presented. The results enabled to determine the influence of selected working conditions i.e. load, sliding distance and velocity, and also material parameters such as chemical composition and hardness on the wear of simulated pair.
PL
Tarcie pomiędzy kołem kolejowym a szyną jest podstawowym zjawiskiem umożliwiającym funkcjonowanie transportu kolejowego. Towarzyszy mu zużycie trybologiczne, decydujące między innymi o trwałości i niezawodności kół kolejowych. Wywiera ono również znaczący wpływ na bezpieczeństwo transportu kolejowego. Zużycie kół kolejowych zależy od warunków ich pracy, a także od materiału, z którego są wykonane. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, w których modelowano skojarzenie obrzeża koła kolejowego - bok główki szyny. Wyniki te pozwoliły na określenie wpływu wybranych warunków współpracy, tj. obciążenia, drogi tarcia i prędkości oraz parametrów materiałowych, obejmujących skład chemiczny i twardość, na zużycie modelowanego skojarzenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów odporności na zużycie ścierne kompozytów na osnowie zgaru stopów aluminium umacnianych cząstkami SiC. Kompozyty wytworzono metodą mechanicznego mieszania ciekło-stałego stopu osnowy z 30% udziałem cząstek i ciśnieniowego odlewania tak przygotowanej suspensji. Przeprowadzono badania własności trybologicznych przy stałej prędkości tarcia 0,1 m/s i zmiennym obciążeniu wynoszącym 100, 200, 300 i 400 N. Na podstawie wyników określono kinetykę ścierania badanego kompozytu oraz zależności między zmianą objętości próbek i stalowej przeciwpróbki.
EN
The work presents measurement results concerning the wear resistance of composites with Al dross matrix reinforced with SiC particles. Composites were produced by mechanical mixing of liquid matrix with 30% addition of SiC particles and pressure casting of such prepared suspension. The tribological properties were examined at constant sliding speed of 0,1m/s and various load values equal to 100, 200, 300, and 400 N, subsequently. On that basis the kinetics of wear of the examined composites and the dependence between volume changes of sampies and the steel counter-piece were determined.
PL
W opracowaniu omówiono główne problemy związane z kryteriami optymalnego doboru oleju do smarowania przekładni zębatych napędów maszyn górniczych. Ogólnie rozpatrzono kryterium niezawodności, sprawności, stanu termicznego i wibroakustycznego, a w szczególności przeanalizowano wpływ lepkości oleju na trwałość zazębień i łożysk przekładni. W oparciu o teorię smarowania sformułowano warunek tarcia płynnego w zazębieniu, pozwalający na dobór optymalnej lepkości oleju ze względu na niszczące procesy zużycia trybologicznego.
EN
There is presented in the paper main problems bound with criteria of optimal oil selection for lubrication of mining machines drive unit gears. There was discuss criteria of reliability, efficiency, thermal and vibro-acoustic state with special pressure on influence of oil viscosity on reliability teeth and bearings. On the basis of lubrication theory there was formulated a condition of fluid friction in meshing enabling to select optimal oil viscosity in regard to devastating processes of wear.
10
Content available remote Wpływ rodzaju osnowy i grafitu na właściwości trybologiczne żeliwa szarego
PL
W pracy stwierdzono, że najwyższą odporność na zużycie ścierne w systemie trzpień-tarcza wykazują pary trybologiczne żeliwo szare (trzpień) - żeliwo szare stopowe (tarcza) o osnowie ausferrytycznej po wyżarzaniu izotermicznym, zwłaszcza w 300°C. Najwyższe zużycie wykazują pary jednoimienne, a zwłaszcza żeliwo szare - żeliwo szare. Wprowadzono wskaźnik odporności na zużycie ścierne, wyrażający ilość energii wymaganej do zmniejszenia w wyniku ścierania jednostki masy badanego tworzywa.
EN
In this work has been confirmed that the highest wear resistance obtained on the pin on disc have system: cast grey iron (pin) and grey alloy cast iron (disc) after isothermal annealing at 300°C. The highest wear obtained for these same wear couple, particularly for grey cast iron. It has been proposed new factor describing of wear resistance as a quality of energy needs to the remove of mass unit (J/kg).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.