Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telematyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Według szacunków firmy Frost & Sullivan, w 2019 roku na świecie sprzedano 2,2 mln pojazdów elektrycznych i przewiduje się, że do 2030 roku 15% flot komercyjnych na świecie stanowić będą właśnie „elektryki”. Pytaniem nie jest więc „czy” – tylko „kiedy” i „jak”?
PL
Rozwiązania telematyczne umożliwiają poprawę wyników finansowych i znacznie zwiększają efektywność firm transportowych. Korzyści te wynikają z wielu czynników, takich jak poprawa bezpieczeństwa jazdy, monitorowanie trasy przejazdu i/lub redukcja kosztów paliwa. Dzięki różnorodności urządzeń telematycznych firmy mogą wybierać spośród szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Niestety w wielu firmach transportowych poziom wiedzy na temat telematyki jest bardzo niski, co z kolei może przekładać się na wyniki finansowe. Celem artykułu jest analiza wpływu rozwiązań telematycznych na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw oraz zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników firm transportowych o narzędziach telematycznych i zaproponowanie możliwych działań, które firmy transportowe powinny podjąć w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu transportowego. Do weryfikacji celu wykorzystano następujące narzędzia badawcze: porównania, uogólnienia i ankietę przeprowadzoną wśród pracowników firm transportowych. Ponadto przeprowadzono bezpośrednie wywiady z kierownictwem firm transportowych.
EN
Telematics solutions allow to improve financial results and significantly increase the efficiency of transport companies. These benefits come from many factors, such as improving driving safety, monitoring the driver's route or reducing fuel costs. Thanks to the variety of telematics devices, companies can choose from a wide range of solutions tailored to their needs. Unfortunately, in many transport companies the knowledge of telematics is very low, which in turn translates into unfavourable financial results. The aim of the article is to show the impact of telematics solutions on the improvement of financial results of enterprises. In addition, it is to verify the knowledge of transport company employees about telematics tools and propose specific actions that transport companies should take to ensure proper functioning of the transport system. To verify the objective, the following research tools were used: comparisons, generalizations and a survey conducted among the employees of transport companies. In addition, direct interviews were conducted with the transport company management.
PL
Tematem artykułu jest istota stosowania wspomagania diagnostycznego, wprowadzonego do tej pory jedynie w 13% przedsiębiorstw transportowych [1]. Jako, że jest to rozwiązanie zakładające zbieranie, analizę i przesyłanie informacji między jednym urządzeniem a drugim, omówiona została koncepcja „Industry 4.0”, z której się ono wywodzi. Celem referatu jest zgłębienie telematyki, ukazanie korzyści jej wdrażania dzięki zastosowaniu analizy SWOT i przedstawieniu narzędzi proponowanych przez producentów.
EN
The subject of this paper was an essence of using diagnostic support, which was introduced only in 13% of transport enterprises so far. The concept of „Industry 4.0” was also discussed, as it is the origin of diagnostic support, which is about collecting, analyzing and transferring information between one device and another. The aim of the paper is to study telematics, show the benefits of its implementation thanks to the use of SWOT analysis and presentation of tools proposed by producers.
PL
W artykule pokazano, jak wyposażenie wagonów oraz samego pociągu w nowe technologie informatyczne pozwala zredukować kolejki i znacznie skrócić czas przeładunku. Wskazano, iż nowe rozwiązania techniczne obniżają prawdopodobieństwo przebywania w stanie oczekiwania (kolejce) na rozładunek zwłaszcza w przypadku wystąpienia zakłóceń spowodowanych przez zdarzenia losowe, w tym warunki środowiskowe, pogodowe czy awarie.
EN
The article presents how of wagons and the train equipped with new information technologies allows to reduce the queues and time of in/out charging. It has been indicated that this allows significantly decreasing the probability of being in the state connected with time of waiting for unloading (queue) especially after case of disturbance caused by random events, including environmental conditions, weather conditions or failures.
PL
W logistyce telematyka ma swoje niepodważalne zalety. Niekiedy trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez rozwiązań telematycznych. Rozwiązania telematyczne mogą występować w każdym miejscu procesów logistycznych w różnych formach. Telematyka może utrzymywać funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, usprawniać pracę w magazynie, pomagać kierowcom wykonującym zlecenia transportowe, a także w codziennym sortowaniu poczty i przesyłek kurierskich. W referacie przedstawiono możliwości zastosowania rozszerzonej rzeczywistości w magazynie. Podjęto także próbę oceny zasadności zastąpienia dotychczasowych metod kompletacji towarów w magazynie poprzez wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości.
EN
In today’s In logistics, telematics has its indisputable advantages. Now and again, it would be difficult to imagine the functioning of an enterprise without telematics solutions. Telematics solutions can occur anywhere in logistics processes in various forms. Telematics can maintain the functioning of the whole enterprise, improve work in the warehouse, help drivers performing transport orders or, simply, support employees in the daily sorting of mail and courier parcels. The paper presents the possibilities of using augmented reality in a warehouse. An attempt was also made to assess the legitimacy of replacing the existing methods of picking goods in the warehouse by usage of the augmented reality.
PL
Wzrost liczby użytkowników ruchu drogowego wpływa na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przepustowości sieci dróg, a także zapewnieniu komfortu użytkownikom transportu drogowego. Rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych wydają się być istotne w zagwarantowaniu powyższych potrzeb. W artykule zostały przedstawione wyniki badań, które dotyczące użyteczności znaków i tablic zmiennej treści. Jako metodę badawczą zastosowano wywiad bezpośredni z udziałem użytkowników ruchu drogowego na stałe mieszkających w Szczecinie. Badania miały na celu ocenę użyteczności wybranego systemu telematycznego.
EN
The transport telematics is understood as a concept that facilitates efficient and effective traffic management. The goal of the work was to assess the application of the chosen solution of Intelligent Transport Systems in terms of its usability / functionality for road users. The research was conducted by means of a direct questionnaire and concerned the area of application of VMS variable message signs in Szczecin.
EN
In developing countries, the problem of collecting used batteries is a significant environmental problem, especially as: the demand for batteries grows, the system of collection and disposal of used batteries is not appropriate, environmental problems are visible. This problem is particularly important in countries with difficult terrain, an example is Nepal. The subject of the paper is the method of collection of used lead-acid batteries in Nepal with the use of the concept of transport telematics. The scale of the problem in Nepal has been identified, the terrain conditions in which the used batteries are left has also been described, a mobile platform was proposed with a communication system to identify used batteries in the field, and the method of physical collection of batteries dispersed in the field and transport to warehouses was proposed. The technical assumptions of the system for the identification, collection and transport of used lead-acid batteries have been also formulated.
EN
The safety of concrete dams, such as gravity dams, buttress dams, and arch dams, is directly related to not only its social and economic benefits, but also the personal and property safety of residents around the reservoir area. Therefore, it is of great importance to monitor the health of concrete dams using the obtained real-time information. In this paper, reviewed using an automatic wireless sensor monitoring system for temperature and humidity monitoring within concrete structures and A Real-Time Temperature Data Transmission Approach for Intelligent Cooling Control of Mass Concrete by using temperature sensors in arch dam. Structural Health Monitoring (SHM) aims to develop automated systems for the continuous monitoring, inspection, and damage detection of structures with minimum labour involvement.
EN
The article presents modern technology application for the road transport of dangerous goods. Dangerous goods mean materials and objects which, because of the risks they pose to people and the environment, can only be transported under certain conditions. The lack of monitoring this type of carriage is a serious real threat to humans and the environment. Due to the number and complexity of decision problems encountered during its implementation becomes necessary to provide effective Information Technology. The use of Intelligent Transport Systems solutions (called - ITS) is designed to help manage the transport system, particularly transport infrastructure. The main problem of paper was formulated as follows: How modern technology can resolve problems of road transport of dangerous goods, taking into account national and international legal regulations and existing threats? In the solving of mentioned problem, the following research methods were applied: analogy, definition, analysis, synthesis, induction, deduction, modeling and diagnostic survey with expert research sample. The research included: Road Transport Inspection, State Fire Brigade, National Atomic Energy Agency, Transport Technical Supervision, Transport Companies, Department of Transport and Military Movement, Military University of Technology. The article presents the threats problems on dangerous goods in road transport and alarming statistics data of mentioned issues. The functional structure of the road transport safety management system for dangerous goods has been proposed, which can significantly contribute to limiting the number of threats and breakdowns, and in the case of their occurrence to better cooperation of emergency services in case of removing their effects.
PL
Szybki rozwój telematyki w XXI wieku był możliwy dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii. Umożliwiło to przedsiębiorcom prowadzącym firmy transportowe większą kontrolę nad sprawowaną usługą. Dane pozyskiwane przez te systemy pozwalają zmniejszyć koszty działalności, co w dzisiejszych realiach jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia nowoczesnego i w pełni rentownego przedsiębiorstwa. Artykuł skupia się na ukazaniu kilku najważniejszych obszarów zastosowania systemów telematycznych, dzięki którym można w prosty sposób zmniejszyć koszty usługi, a co za tym idzie – zwiększyć konkurencyjność na rynku transportowym.
EN
The rapid development of telematics in the 21st century was possible thanks to the development of modern technologies. This has enabled entrepreneurs running transport companies to have greater control over the service they provide. Data collected by these systems allow to reduce the costs of activity, which in today's reality is one of the most important aspects of running a modern and fully profitable enterprise. The article focuses on the most important areas of application of telematic systems, thanks to which it is possible to reduce the costs of the service in a simple way, and thus increase the competitiveness on the transport market.
PL
W artykule zaprezentowano analizę technologiczno-konstrukcyjną wyłącznika średniego napięcia SN typu GVR RECLOSER sterowanego zdalnie oraz odpowiedniego doboru jego zabezpieczeń.
EN
The paper presents the technology and construction analysis of the GVR RECLOSER MV switch, remotely controlled and the appropriate selection of its protections.
12
Content available remote Analiza inteligentnych systemów transportowych na przykładzie miasta Krakowa
PL
Przedmiotem badań jest transport miejski w Krakowie. Użytkownikami dróg są kierowcy i pasażerowie pojazdów spalinowych, szynowych, elektrycznych oraz napędzanych siłą mięśni, a także piesi. Wszyscy mają prawo do korzystania z dróg publicznych, jednak pod pewnymi warunkami. Celem miasta jest zapewnienie takiej infrastruktury oraz uchwalenie takich przepisów, które umożliwią im współistnienie. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ma za zadanie zapewnić taką organizację ruchu, w tym komunikacji zbiorowej, aby miasto było przejezdne, a wymagania pasażerów spełnione. Przejazdy powinny odbywać się płynnie i bez większych zakłóceń. Innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie usług transportowych w ruchu pasażerskim jest zastosowanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
EN
The object of research is urban transport in Krakow. The road users are drivers and passengers of combustion vehicles, rail vehicles, electric vehicles and those powered by muscle power, as well as pedestrians. Everyone has the right to use public roads, but under certain conditions. The city's goal is to provide such infrastructure and enact laws that will enable them to co-exist. The Management Board of Municipal Infrastructure and Transport is tasked with providing such organization of traffic, including public transport, that the city will be passable and passengers' requirements are met. The journeys should be smooth and without major disturbances. An innovative solution in the field of transport services in passenger traffic is the use of Intelligent Transport Systems (ITS).
13
Content available Transport system telematics, Burundi case study
EN
Mobility supported via transportation processes are the engine to economic growth of any country. Unfortunately, the existing infrastructure cannot keep up with both growth of population and people mobility, especially in the developing countries. One of the main problem in transportation processes in Africa are accidents caused among others by reckless driving, fatigue, and illegal overloading, as well as poor transportation infrastructure. To improve transportation-oriented safety and drastically reduce transport based accidents and the unnecessary loss of lives are the main today important goal. Can this goal be achieved using telematics? Telematics is a fast-growing industry and it is interesting for various applications and places around the world. The subject of the article is the concept of transport telematics system and its introduction on the example of Burundi. In most cases, intelligent transport system applications in Africa are focused on: traffic monitoring using CCTV cameras, automatic number plate recognition systems, automatic vehicle location systems, and variable traffic management systems.
EN
The article concerns the application of data, collected by mobile devices, in models road maps needed in virtual environments. Recently, a system has been developed at UTH Radom, with the aim of tracking wanted vehicles. The simulation of such vehicles, understood as units with driver or passenger(s), the acquisition and transfer of related data as well as the processing of information obtained from observation cameras, are subject of ongoing research. A key component for an effective analysis of trajectories, are detailed digital road maps. Given the lack of access to commercial geo-information systems, the compilation of customized digital maps for the territory of interest, using open data collections of geographical data, is essential for research in the public sector. In the present paper, the adaptation of chosen Openstreetmap data structures to the described purposes is presented.
EN
The development of transport systems is largely supported by telematic systems, therefore it is necessary to ensure their high availability and reliability of IT systems. The authors of the article, recognizing this important problem, have developed software for remote management and monitoring of the computer systems used in transport telematic systems. The software uses WMI (Windows Management Instrumentation) technology, which is the Microsoft implementation of Web-Based Enterprise Management (WBEM). The WMI service uses a Common Information Model (CIM) to represent managed network components (i.e. computers, printers, disks, memory, CPUs, processes). All these objects represent a set of information that could be described in a data model and can be stored in the WMI database - CIM repository. In the paper, the authors present the methodology of using this technology and its practical implementation in software. The conducted researches confirmed the great usefulness of this standard in the diagnostics of computer systems used in transport telematic systems.
EN
The article presents a multiple model using the multiple correspondence analysis MCA in the task of intelligent transport management. It is an exploratory technique of quality data analysis which facilitates graphic presentation of variables in low dimensional space. The model using multiple correspondence analysis looms relatively easily interpretable results. The article will present a data reduction technique. MCA is the method of co-occurrence of categories of variables which are measurable on a nominal scale. Graphic development of variables and determination of the relations among them will also be presented. Thus making it possible to obtain a map of points using the multiple correspondence analysis and identification of occurring concentrations of categories of variables which support use of telematic tools in intelligent transport management.
EN
The analysis of accidents at level crossings showed that a significant number of them have been occurred at the automatic crossings with signalling lights and automatic half barrier crossings. One of the main causes of accidents is that road users do not obey the warning signals at crossings due to excessive waiting time because real speeds of different trains can vary greatly, while approach distance to crossings is determined for the fastest trains with maximum permissible speed. The purpose of this work is the mathematical justifi cation of the method for the level crossing activation time prediction in dependence on the real speed of an approaching train, based on measurements of input track circuits’ impedance at approach section. The investigations have been carried out by mathematical modeling of track circuits’ operation modes during train movement. The relative error of the method has been determined.
EN
This paper presents the positive impacts of telematics system in the sustainable development of any country. With the growing population and urbanization, high demand of movement of people and goods are occurring. From last few years in India, transportation system network is expanding rapidly and contributing a huge role into the economic growth. Due to the enhancement of traffic flow, there is need of implementation of telematics system so that the negative effects caused by the increased traffic can be converted in sustainable development of the country. Use of Telematics system in India and Poland can helps to improve the efficiency of transport system by minimize the fuel consumption which overall results into sustainable development by reducing the environmental effect by transportation. This paper outlines how the telematics system into transportation system aim to contribute in achieving sustainable development in country with the case studies of India and Poland.
EN
Existing defi nitions for sustainable intelligent transport may vary and promote one particular dimension such as the environment (green transport), society (mass transport) or the economic dimension (eff ective and competitive transport). However, the sustainable intelligent transport is generally aimed at balancing the economic, social and environmental dimensions of the sector in an integrated manner to ensure synergies, complementarities, and coherence. The sustainable intelligent transport systems require, among other following features: the ability to provide safe means of transport socially inclusive, affordable, reliable, affordable and fuel/energy efficient, environmentally friendly, low-carbon and resilient to shocks and disturbances, including those caused by climate change and natural disasters. The three basic pillars of a sustainable transport system include economic, social and environmental aspects related to technology. The subject of the paper is the concept of the sustainable intelligent transport system on the Iraq example.
EN
The section of the paper on simulation studies presents the application of fractional calculus to describe the dynamics of pneumatic systems used in telematics. In the construction of mathematical models of the analyzed dynamic systems, the Riemann-Liouville definition of non-integer order was used. For the analyzed model, transfer function of integer and non-integer order was determined. Functions describing characteristics in time and frequency domains were determined, whereas the characteristics of the analyzed systems were obtained by means of computer simulation. The section of the paper on laboratory research presents the results of the laboratory tests of the injection system of the internal combustion engine with special attention to the verification of simulated tests of selected pneumatic systems described with the use of fractional calculus.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.