Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tory kolejowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tereny, na których zaprzestano obsługi ruchu kolejowego, mają znaczny potencjał w zakresie przystosowania ich do nowych funkcji. W przestrzeni miejskiej przekształcenia te związane są w wielu przypadkach z organizacją miejsc wypoczynku w przyrodniczym otoczeniu, co znacząco może wspierać system zielonej infrastruktury.
EN
The research of railway track surfaces is aimed at improving the quality of railway infrastructure and providing the chance of improving the safety of driving. Therefore, it is advisable to constantly monitor track surface, but the research itself is not innovative because it is based on a known procedure. The crucial element are the techniques that allow to delve into the sources of problems. The aim of the article is to use the selected instruments of quality management to analyze the causes of track twist at high (180 km/h) speed of driving. The analysis of the causes of track twist was done on the basis of results from the measurement of one kilometer track section of the Krakow Glowny - Medyka route, which was made by using the TEC measuring device in April 2018. It was inferred that it is impossible to reach 180 km/h without track twist. In order to identify the causes of track twist it was proposed to use the selected sequence of quality management instruments, i.e.: brainstorming, Ishikawa diagram and the 5Why method. The identified causes of track twist include the abrasion of rail, scratches and exploitation point. The analysis and conclusions drawn from it may be useful in the analysis of other problems in railway transport as well as production and service industries.
3
Content available SiC technology enters the market
EN
Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area of high-power power electronics devices, expected to provide new impetus for the development of modern rolling stock and electric buses. The technological revolution forecast for several years is now becoming reality – MEDCOM has introduced SiC products into series production and the first vehicles equipped with converters based on silicon carbide have already rolled onto the tracks.
EN
The initial part of the paper briefly characterizes a long-term experimental activity at the Department of Railway Engineering and Track Management (DRETM). The research of the DRETM focuses, besides other research activities and specific problems in the field of railway engineering (application of new structures and construction materials in conventional and modernized railway tracks, modernisation and rehabilitation of existing railway tracks for higher speeds, track diagnostics, influence of track operation on noise emissions and design of structural measures, possibility of application of recycled ballast bed material in the track substructure, ballast recycling technologies, ecological assessment of recycled material of the track substructure), on various factors affecting track substructure freezing. In 2012-2017, in the campus of the University of Žilina (UNIZA), an Experimental stand DRETM was built for the research purposes. The experimental stand DRETM consists of 6 types of track substructure placed in an embankment or a cut, in the 1:1 scale. Besides conventional building materials (crushed aggregate), these structures also include various thermal insulation materials (Liapor concrete, Styrodur, foam concrete). A significant part of the paper deals with numerical modeling of the freezing process of track substructure (an embankment with the embedded protective layer of crushed aggregate, fr. 0/31.5 mm) for various boundary conditions (air frost index, average annual air temperature), using SoilVision software. The aim of this research is to identify the thermal insulation effects of different thicknesses of snow cover on the depth of penetration of the zero isotherm into the track substructure (railway track). The paper conclusion specifies the influence of different snow cover thicknesses, or nf factor (factor expressing the dependency between the mean daily air temperature and the temperature on the ballast bed surface) and various climatic conditions (frost indexes and average annual air temperatures), affecting the railway infrastructure, on the resulting depth of freezing of the track substructure (railway track). These outputs will be in the further research used for the design of nomogram for determining the thickness of the protective layer of the frost-susceptible subgrade surface of the track substructure.
PL
Artykuł jest poświęcony historii rozwoju kolei. Zawiera informacje na temat powstania toru kolejowego, napędu konnego jako pierwszego masowego zastosowania tego rodzaju transportu oraz napędu parowego rozwiniętego w kolejnictwie w postaci lokomotywy parowej. W ostatniej części artykułu nakreślono zarys rozwoju kolejnictwa w Europie i w Polsce.
EN
The article is devoted to the history of railway development. It contains information on the construction of a railway track, horse-drawn drive as the first mass application of this type of transport and steam drive developed in the railway industry in the form of a steam locomotive. The last part of the article outlines the development of railways in Europe and in Poland.
EN
The following research focuses on the dynamic analysis of impact of the high-speed train induced vibrations on the structures located near railway tracks. The office complex chosen as the subject of calculations is located in the northern part of Poland, in Gdańsk, in the proximity of Pendolino, the high speed train route. The high speed trains are the response for the growing needs for a more efficient railway system. However, with a higher speed of the train, the railway induced vibrations might cause more harmful resonance in the structures of the nearby buildings. The damage severity depends on many factors such as the duration of said resonance and the presence of additional loads. The studies and analyses helped to determinate the method of evaluating the impact of railway induced vibrations on any building structure. The dynamic analysis presented in the research is an example of a method which allows an effective calculation of the impact of vibrations via SOFISTIK program.
PL
Przedstawiono wybrane przypadki konstruowania podłoża gruntowego dróg kolejowych, wymagające szczególnych rozwiązań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i wymaganego na poziomie europejskim komfortu jazdy. Uwagę skupiono na odcinkach toru: w otoczeniu obiektów mostowych; posadowionych na gruntach słabych; na terenach szkód górniczych i zalewowych oraz zagrożonych deformacjami.
EN
Constructions of subgrade in the particular track sections are described. These sections are demand special solutions considering of safety of traffic. The paper introduces the realizability of technical solutions for individual problem situations, among other things for track: in the intermediate zone embankment-bridge objects, on the weak earthen foundation, on the flooded lands and on the mining damage lands.
PL
W miarę rozwoju transportu szynowego pojawiła się konieczność zastąpienia subiektywnej oceny niezajętości torów i rozjazdów, dokonywanej przez człowieka, kontrolą przeprowadzaną za pomocą urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Obecnie do kontroli niezajętości toru są stosowane obwody torowe oraz liczniki osi wraz z czujnikami. Kontrola niezajęcia torów, obok podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, pozwala także na automatyzację procesów sterowania ruchem kolejowym.
PL
W ostatnich lata coraz więcej uwagi poświęca się analizie kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost - LCC) w zakresie planowania strategii utrzymania infrastruktury kolejowej. Większość prac ogranicza się jednak do kosztów bezpośrednich (planowanych), takich jak budowy, konserwacji, odnowienia i utylizacji. Takie podejście prowadzi do niedoszacowania kosztów wynikających z niskiej jakości geometrii toru. W artykule przedstawiona została metoda planowania strategicznego kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej, która stosowana jest w wielu krajach europejskich. W obliczeniach uwzględnione zostały koszty ponoszone przez przewoźników kolejowych i pasażerów oraz koszty utrzymania i odbudowy infrastruktury kolejowej. Przedstawiono również przykładowe modele degradacji geometrii toru kolejowego i wpływ niskiej jakości toru na koszt cyklu życia.
EN
In recent years more and more attention is paid to the analysis of life-cycle cost (LCC) in the planning of railway infrastructure maintenance strategy. Most of the work however, limited to direct costs (planned), such as construction, maintenance, renewal and disposal. This approach leads to an underestimation of the costs resulting from poor quality of track geometry. The paper presents the method of strategic planning life cycle costs of railway infrastructure, which is used in many European countries. The calculations were included costs incurred by the rail operators and passengers, and the cost of maintenance and rehabilitation of railway infrastructure. It also presents examples of models of railway track geometry degradation and the impact of low-quality track geometry to the life cycle cost.
10
Content available remote Problemy diagnostyki szyn kolejowych w torach i rozjazdach
PL
Główne wady i uszkodzenia szyn kolejowych w torach i rozjazdach. Charakterystyka najczęściej spotykanych wad. Problemy oceny i kwalifikacji wad oraz brak jednoznaczności przepisów.
EN
The main defects and damages of rails in tracks and switches. Characteristics of the most frequent defects. The challenges of assessment and identification of the defects. The ambiguity of the provisions.
11
Content available remote Modelowanie krzywizny i odtwarzanie kształtu geometrycznego układów torowych
PL
Własna, uniwersalna metoda modelowania krzywizny toru kolejowego, z wykorzystaniem równań różniczkowych. Przypadek liniowej i nieliniowej zmiany krzywizny. Analiza możliwości zastosowania na drogach kolejowych kubicznych krzywych C-Bezier i PH krzywych Bezier piątego stopnia. Algorytm obliczeniowy do odtwarzania kształtu osi toru kolejowego na podstawie mobilnych pomiarów satelitarnych. Komputerowe generowanie wariantów i optymalizacja procesu wyboru rozwiązania najkorzystniejszego.
EN
The own, universal method of the rail track curvature modelling, using differential equations. The cases of linear and non-linear curvature change. The analysis of the possibility of using cubic C-Bezier curves and PH Bezier curves of the fifth degree in railroads. The calculation algorithm restoring the shape of the rail track axis on the basis of mobile satellite measurements. Computer aided generation of variants and optimization of the process of selecting the most effective layout.
12
Content available High Line – park na torach
PL
High Line Park utworzony w Nowym Jorku jest dowodem na to, że nawet tereny kolejowe mogą być przekształcone w bardzo atrakcyjną przestrzeń miejską. Jest to wzorcowy przykład rewitalizacji nietypowych, bo wyniesionych na wysokość 8 metrów, terenów miejskich, które osiągając znaczny stopień degradacji stały się dużym obciążeniem dla władz miejskich. Niechciany, szpecący element przestrzeni stał się jednym z najbardziej popularnych miejsc w Nowym Jorku. Kluczem do sukcesu w przypadku tego przedsięwzięcia było społeczne zaangażowanie mieszkańców miasta, którzy z dużą determinacją zaangażowali się w ten, chyba najbardziej znany, projekt parku miejskiego ostatnich lat.
EN
High Line Park created in New York is proof, that even the railway areas can be converted into a very attractive urban space. This is a perfect example of revitalization of the unusual, because when elevated to a height of 8 meters, the urban land that achieving a significant degree of degradation has become a heavy burden for municipalities. Unwanted, unsightly space elements have become one of the most popular places in New York. The key to success for this project were the community inhabitants, who with great determination became involved in this, perhaps the most famous, urban park design in recent years.
PL
Kryteria ochrony budowli przy eksploatacji górniczej pokładów w warunkach małego nachylenia określił Witold Budryk. Podzielił on obiekty na pięć kategorii ochrony, przyjmując dopuszczalne wartości wskaźników odkształcenia. Owe kategorie ochrony przyjęto za podstawę klasyfikacji obiektów na terenach górniczych.
PL
W szynach toru bezstykowego największe znaczenie dla jego pracy mają osiowe naprężenia podłużne powstające wskutek zmian temperatury i pełzania [8]. Trwałe podłużne przemieszczenia szyn (tzw. pełzanie toru), stanowi podsta-wowy czynnik wpływający na dodatkowe siły podłużne powstające w torze bez- stykowym [4], W przypadku dużej ilości ciężkich pociągów, przy dużych siłach hamowania, rozruchu oraz przy spadkach niwelety powyżej 10 %o, w niekorzystnej ich koincydencji, trwałe przemieszczenia szyn mogą osiągać 500 mm/rok [4,10,11], W pracy przeanalizowano wpływ różnych charakterystyk oporu podłużnego podłoża na osiowe przemieszczenia toru wskutek jego lokalnej różnicy temperatur. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że najmniejsze przemieszczenia lokalne bezstykowego toru kolejowego otrzymujemy dla modelu plastycznego przy zagęszczonej podsypce.
EN
In rails of CWR track for its work an axial longitudinal stresses arise due to temperature change and creep are of great importance [8], Rail permanent longitudinal displacement (creep) constitutes a basic factor on additional longitudinal force arise in jointless track [4]. In the case of number of heavy trains with large braking, start-up forces and formation line decreases over 10 %o in unfavourable of their coincidence a permanent displacements of rails are able to reach 500mm/year [4,10,11], In the paper an influence of various characteristics of roadbed longitudinal resistance on axial displacements due to local temperature change were analysed. From carried out calculations show that smallest local displacements of jointless track can be obtained for plastic model with compacted ballast.
15
Content available remote System transportu przyczep drogowych po torach kolejowych i tramwajowych
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję transportu przyczep drogowych po torach kolejowych i tramwajowych. Przedstawiono strukturę budowy wózków transportowych tocznych i napędnych. Pokazano przykładowe wyposażenie przyczep w urządzenia do obsługi i naprawy sieci trakcyjnej kolejowej lub tramwajowej. Koncepcję opracowano w ramach działalności statutowej Instytutu, finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
The conception of the road trailers transport along the railway and tram tracks is presented in this article. The structure of transport rolling and motor bogies is presented. The exemplary equipment of the trailers with the devices for servicing and repairing the railway and train traction contact system is shown. The conception is elaborated within the statutory activity of the Institute fmanced from the means of the Ministry of Science and Higher Education.
16
PL
Urządzenia oraz koncepcja wyznaczania sił podłużnych w szynach. Zakres, metodyka, wyniki badań oraz procedura wyznaczania sił podłużnych. Zakres i metodyka pomiarów oporów poprzecznych w torze kolejowym. Wyniki pomiarów i ich analiza. Zalecenia praktyczne.
EN
A devices and a concept of identification of longitudinal forces in rails. Scope, methodology, test results and procedure of determination of longitudinal forces. Scope, methodology of measurement of transversal resistance in railway track. The results of measurements and its analysis. Practical recommendations.
EN
Structural Health Monitoring is becoming more and more important for today's railway. Higher requirements are set for safety and availability of both trains and tracks, that can be achieved using new type of SHM systems. Proposed SHM system is based on vibration measurements during the rail vehicle operation simultaneously with GPS position and velocity estimation. AIgorithm for rall track health assessment is formulated as inverse identification problem of dynamic parameters of rail - vehicle system. Track irregularities of tracks are identified using this procedure. The case study of the SHM system operates on rail vehicle is presented in the paper.
PL
Monitorowanie stanu staje się coraz bardziej istotne dla dzisiejszej kolei. Wyższe wymagania są ustalane dla bezpieczeństwa i dostępności zarówno dla pociągów jak i torów, które można osiągnąć za pomocą nowego typu systemów SHM. Proponowany system SHM opiera się na pomiarach drgań w czasie eksploatacji pojazdów kolejowych jednocześnie z pozycji GPS i oszacowania prędkości. Algorytm oceny stanu toru kolejowego jest sformułowany jako inwersja problemu identyfikacji parametrów dynamicznych system tor - pojazd. Nieprawidłowości toru są identyfikowane za pomocą tej procedury. W artykule przedstawiono rozważania działania systemu SHM w przypadku pojazdu kolejowego.
EN
This paper presents a method of estimation of the track vertical stiffness changes based on the measured track vertical deflections during quasistatic railway vehicle motion along the track. Measurements of deflections were performed on the selected railway track section for applied static axle load of the wagon. The measured deflections were used to estimate track vertical stiffness variations. The courses of these variations were considered on the basis of two series of experiments (1st and 2nd stage) executed on the same track section at ten months long interval. In both stages of the experiment weather conditions were close to each other.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zmian sztywności pionowej toru w oparciu o wyniki pomiarów ugięć pionowych toków szynowych podczas quasistatycznego przetaczania wagonu po torze. Pomiary tych ugięć na wybranym odcinku toru przy zadanych statycznych obciążeniach osiowych wagonu zostały wykorzystane do wyznaczenia zmian sztywności pionowej toru. Przebiegi tych zmian obliczono na podstawie dwóch serii eksperymentu (1. i 2. etap) wykonanych na tym samym odcinku toru w odstępie dziesięciomiesięcznym. Są one wykorzystywane w modelu symulacyjnym układu dynamicznego pojazd szynowy-tor. Celem badania modelu jest próba odpowiedzi na pytanie: jak zmiana sztywności pionowej toru wpływa na siły między zestawami kołowymi a torem oraz na ewolucje pionowych nierówności geometrycznych toru.
PL
Charakterystyka parametrów geometrycznych toru kolejowego. Wyniki pomiarów geometrii toru wykonane z zastosowaniem toromierza samosterującego typu LaserTEC - 1435. Wybrane przykłady raportów z wynikami pomiarów doświadczalnych. Korzyści z zastosowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych z uwzględnieniem wymagań instrukcji.
EN
Characteristics of the geometrical parameters of the railway track. Results of the geometry of the railway track measurements, which have been carried out with help of the self-controlled track gauge - the type TEC- 1435. The selected examples of the reports of the experimental measurements results. The advantages from the use of the automated measurement systems with taking into account the instructions inquirements.
PL
Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące badań technicznych rozjazdów kolejowych znacznie odbiegają od wiedzy w tym zakresie. Terminy badań i odchyłki dopuszczalne nie są w żaden sposób uzależnione od obciążenia konstrukcji, tj. maksymalnej prędkości i masy pociągów poruszających się po rozjeździe. W artykule przedstawiono stan istniejący w zakresie przeglądów okresowych rozjazdów dotyczący pomiarów, odchyłek dopuszczalnych i terminów badań diagnostycznych. W sposób ogólny porównano rozwiązania w tym zakresie stosowane na kolejach polskich i niemieckich oraz propozycje zmian wynikające z badań naukowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowana została nowa koncepcja przeglądów okresowych rozjazdów.
EN
Current regulations concerning technical testing of railway crossings differ significantly from the knowledge in this field. Time of tests and acceptable deviations do not depend in any way on the construction load, ie the maximum velocity and mass of trains moving on the crossover. The article presents the state of periodic inspections of crossovers for measurement, acceptable deviation and time for diagnostic tests. A general comparison of solutions was made for Polish and German railways and proposals for changes resulting from scientific research. The new concept of periodic inspections of crossover was proposed and based on analysis.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.