Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 173

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  two-phase flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Liquid-gas flows in pipelines appear in many industrial processes, e.g. in the nuclear, mining, and oil industry. The gamma-absorption technique is one of the methods that can be successfully applied to study such flows. This paper presents the use of the gamma-absorption method to determine the water-air flow parameters in a horizontal pipeline. Three flow types were studied in this work: plug, transitional plug-bubble, and bubble one. In the research, a radiometric set consisting of two Am-241 sources and two NaI(TI) scintillation detectors have been applied. Based on the analysis of the signals from both scintillation detectors, the gas phase velocity was calculated using the cross-correlation method (CCM). The signal from one detector was used to determine the void fraction and to recognise the flow regime. In the latter case, a Multi-Layer Perceptron-type artificial neural network (ANN) was applied. To reduce the number of signal features, the principal component analysis (PCA) was used. The expanded uncertainties of gas velocity and void fraction obtained for the flow types studied in this paper did not exceed 4.3% and 7.4% respectively. All three types of analyzed flows were recognised with 100% accuracy. Results of the experiments confirm the usefulness of the gamma-ray absorption method in combination with radiometric signal analysis by CCM and ANN with PCA for comprehensive analysis of liquid-gas flow in the pipeline.
EN
We analyse an autoignition process in a two-phase flow in a temporally evolving mixing layer formed between streams of a cold liquid fuel (heptane at 300 K) and a hot oxidizer (air at 1000 K) flowing in opposite directions. We focus on the influence of a discretization method on the prediction of the autoignition time and evolution of the flame in its early development phase. We use a high-order code based on the 6th order compact difference method for the Navier–Stokes and continuity equations combined with the 2nd order Total Variation Diminishing (TVD) and 5th order Weighted Essentially Non-Oscillatory (WENO) schemes applied for the discretization of the advection terms in the scalar transport equations. The obtained results show that the autoignition time is more dependent on the discretization method than on the flow initial conditions, i.e., the Reynolds number and the initial turbulence intensity. In terms of mean values, the autoignition occurs approximately 15% earlier when the TVD scheme is used. In this case, the ignition phase characterizes a sharp peak in the temporal evolution of the maximum temperature. The observed differences are attributed to a more dissipative character of the TVD scheme. Its usage leads to a higher mean level of the fuel in the gaseous form and a smoother distribution of species resulting in a lower level of the scalar dissipation rate, which facilitates the autoignition process.
PL
Tematyka artykułu dotyczy wyznaczania parametrów pojedynczego, wznoszącego się pęcherza w ciekłym metalu i w polu magnetycznym. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu impulsowej, ultradźwiękowej metody echa. W artykule przedstawiono metodę pomiaru. Na podstawie uzyskanych wyników pokazano, że pęcherze wznoszą się praktycznie prostoliniowo, co oznacza, że ich prędkością końcową jest prędkość wznoszenia, w związku z czym pozostałe składowe są do pominięcia. Następnie obliczono prędkości pojedynczych pęcherzy, współczynniki oporu i przedstawiono je w zależności średnicy zastępczej oraz liczby Reynoldsa. W końcowej części artykułu pokazano zależność liczb charakterystycznych Webera, Eotvosa i Mortona od liczby Reynoldsa.
EN
The subject of the article concerns the determination of the parameters of a single, rising bubble in liquid metal and in a magnetic field. The research was carried out using the ultrasonic pulse echo method. The article presents the measurement method. On the basis of the obtained results, it has been shown that the bubbles rise practically in a straight line, which means that their final velocity is the rising velocity, and therefore the remaining components can be ignored. Then, individual bubble velocities and drag coefficients were calculated and presented in relation to the equivalent diameter and Reynolds number. The final part of the article shows the dependence of the characteristic numbers: Weber, Eotvos and Morton on the Reynolds number.
PL
Tematyka artykułu dotyczy porównania parametrów przepływu dwufazowego ciekły metal-gaz, w przepływie bez i w polu magnetycznym. W artykule przedstawiono jak zmieniają się prędkości przepływu, średnice zastępcze, współczynniki oporu oraz rozkłady przepływających pęcherzy. Obliczono także liczby Eötvösa i Webera. Jako metodę pomiaru wybrano impulsowa, ultradźwiękową metodę echa. Badania wykonano wtłaczając argon do zbiornika wypełnionego ciekłym metalem GaInSn. Przeprowadzono je dla trzech różnych dysz wlotowych gazu oraz dla przepływu łańcuchowego pęcherzy.
EN
The subject of the article concerns the comparison of two-phase liquid metal-gas flow parameters, in the flow without and with a magnetic field. The article presents how flow velocities, equivalent diameters, drag coefficients and distribution of flowing bubbles change. The numbers of Eötvös and Weber were also calculated.The ultrasonic pulse echo method was chosen as the measurement method. The tests were carried out by injecting argon into a container filled with liquid metal GaInSn. They were carried out for three differentgas inlet nozzles and for bubble chain flow.
EN
The paper presents the analysis of results of investigations concerning an influence of applied constructive solutions on hydraulic operating conditions of a water-pumping air lift pump. The scope of the investigations encompassed the determination of flow rate and efficiency characteristics of an air lift pump having the discharge pipe with the internal diameter d = 0.04 m. The PM 50 mixer with a perforated rubber membrane, available on the market, as well as a mixer of own design, called circumferential mixer, were tested (the name origins from the fact that the mixer has the shape of a ring which encloses the discharge pipe on its whole circumference). The investigations were performed for three air-water mix delivery heads H: 0.40, 0.80, 1.20 m, for the specified pressure pipe submergence length h = 0.80 m. It has been stated that for both types of the applied mixers the water flow rate Qw increased along with the increase of the air flow rate Qa, reaching maximum, then decreased. However, in both of the applied mixers, the water flow rate Qw permanently decreased as the air-water mix delivery head H increased. The air lift pump achieved higher water flow rate Qw if the circumferential mixer was applied instead of that with perforated rubber membrane. It has been proved that for both of the applied types of mixers the air flow rate Qa in the air lift pump cannot be lower during water pumping than 5.0 m3·h-1 and should not exceed 15.0 m3·h-1 in case of the circumferential mixer and 16.0 m3·h-1 for the perforated rubber membrane mixer. The efficiency h of the tested air lift pump for both of the applied types of mixers decreased when the air-water mix delivery head H increased. The higher efficiency h, however, was obtained for the air lift pump with the circumferential mixer than for the perforated rubber membrane mixer.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań, dotyczących wpływu stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych mieszaczy na hydrauliczne warunki pracy powietrznego podnośnika do tłoczenia wody. Zakres badań obejmował wyznaczenie charakterystyk wydajności i sprawności pracy powietrznego podnośnika o średnicy wewnętrznej rurociągu tłocznego d = 0,04 m. Do badań wykorzystano mieszacz dostępny na rynku typu PM 50 z perforowaną gumową membraną i mieszacz własnej konstrukcji, który nazwano mieszaczem obwodowym (nazwa pochodzi stąd, że ma on kształt pierścienia, który obejmuje rurociąg tłoczny na całym jego obwodzie). Badania wykonano dla trzech wysokości podnoszenia mieszaniny wody i powietrza H: 0,40, 0,80, 1,20 m, przy stałej długość zanurzenia rurociągu tłocznego h = 0,80 m. Stwierdzono, że dla obu zastosowanych typów mieszaczy natężenie przepływu wody Qw rosło wraz ze wzrostem natężenia przepływu powietrza Qa osiągając maksimum, a następnie malało. Natomiast w obu zastosowanych typach mieszaczy wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia mieszaniny wody i powietrza H, natężenie przepływu wody Qw tylko malało. Większą wydajność natężenia przepływu wody Qw powietrzny podnośnik uzyskał z mieszaczem obwodowym niż z mieszaczem z perforowaną gumową membraną. Wykazano, że dla obu zastosowanych typów mieszaczy natężenie przepływu powietrza Qa w powietrznym podnośniku podczas tłoczenia wody nie może być mniejsze niż 5,0 m3·h-1 i nie powinno przekraczać dla mieszacza obwodowego 15,0 m3·h-1,, a dla mieszacza z perforowaną gumową membraną 16,0 m3·h-1. Sprawność pracy h badanego powietrznego podnośnika dla obu zastosowanych mieszaczy malała wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia mieszaniny wody i powietrza H. Natomiast dla powietrznego podnośnika z mieszaczem obwodowym uzyskano większą sprawność pracy h, niż dla powietrznego podnośnika z mieszaczem z perforowaną gumową membraną.
EN
The article presents the analysis of vertical and horizontal flows of liquids and gases through a wire mesh sensor. The solution does not require complicated reconstruction of the program, which is characterized by a very high speed of operation depending on the analog-to-digital converter used. The sensor consists of two parts: the acquisition module and the working part. The device allows testing of multiphase flows and classic air bubble testing. The wires of one plane are used as transmitters, and the wires of the other plane as receivers. Samples from all receiving lines are taken at the same time.
PL
W artykule przedstawiono analizę pionowych i poziomych przepływów cieczy i gazów przez czujnik z siatki drucianej. Rozwiązanie nie wymaga skomplikowanej rekonstrukcji programu, która charakteryzuje się bardzo dużą prędkością działania w zależności od zastosowanego konwertera analogowo-cyfrowego. Czujnik składa się z dwóch części: modułu akwizycji i części roboczej. Urządzenie umożliwia badanie przepływów wielofazowych oraz klasyczne badanie pęcherzyków powietrza. Przewody jednej płaszczyzny są używane jako nadajniki, a przewody drugiej płaszczyzny jako odbiorniki. Próbki ze wszystkich linii odbiorczych są pobierane w tym samym czasie.
7
Content available remote Modelowanie przepływu w olejowym separatorze turbinowego silnika lotnicznego
PL
Separatory cyklonowe są powszechnie stosowane w układach olejowych lotniczych silników turbinowych. Dzięki swojej prostej budowie cechują się bardzo dużą niezawodnością, a tym samym nie wymagają częstych przeglądów. Sprawność separatora ma decydujący wpływ na jakość oleju, co bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy systemu olejowego. Zwiększona zawartość powietrza w oleju powoduje spadek ciśnienia w systemie oraz jego większe fluktuacje, które z kolei rzutują na prawidłowe smarowanie komponentów silnika (łożysk, kół zębatych). Nowe konstrukcje silników wymagają od inżynierów tworzenia bardziej kompaktowych konstrukcji separatorów w celu redukcji masy oraz redukcji kosztów projektu przy zachowaniu efektywności i niezawodności tych separatorów. W celu spełnienia powyższych wymagań konieczne jest zastosowanie w procesie modelowania przepływu mieszaniny olej o wo-po wietrznej i przeprowadzenie optymalizacji konstrukcji separatora. Kluczowym zagadnieniem we wstępnym etapie budowy algorytmu obliczeniowego jest identyfikacja cech geometrycznych separatora, które mają istotny wpływ na jego sprawność. W artykule omówiono separatory olejowe stosowane w silnikach lotniczych oraz scharakteryzowano podstawowe zjawiska w nich występujące. Przedstawiono główne parametry wpływające na ich pracę. Zaprezentowano wybrane modele matematyczne analizy przepływu dwufazowego, dwuskładnikowego wraz z modelowaniem turbulencji. Wskazano możliwości zastosowania danego modelu w zależności od rodzaju przepływu.
EN
Cyclone separators are commonly used in oil systems of air turbine engines. Thanks to their simple construction they are characterized by very high reliability thus they do not require frequent inspections. The efficiency of the separator has a decisive impact on the quality of the oil, which directly results in a change in efficiency of the oil system. Increased air content in the oil causes a pressure drop in the system and higher-pressure fluctuations, which in turn affect the proper lubrication of the engine components (bearings, gears). New engine designs require engineers to create more compact separator designs to reduce weight and project costs while maintaining (and often increasing) their efficiency and reliability. To meet these requirements, it is necessary to use the flow modeling of the oil-air mixture in the design process to optimize the construction of the separator. The key issue at the initial stage of the calculation algorithm is to identify the geometric features of the separator, which have a key impact on its efficiency. The article discusses oil separators used in aviation engines and characterizes the basic phenomena occurring in them. The basic parameters influencing the separator's work are given. Selected mathematical models of two-phase (two-fluid) flow analysis together with turbulence modeling are presented. The possibilities of using a given flow model, depending on its structure, are shown.
EN
By changing the air and water flow relative rates in the two-phase (air-water) flow through a minichannel, we observe aggregation and partitioning of air bubbles and slugs of different sizes. An air bubble arrangement, which show non-periodic and periodic patterns. The spatiotemporal behaviour was recorded by a digital camera. Multiscale entropy analysis is a method of measuring the time series complexity. The main aim of the paper was testing the possibility of implementation of multiscale entropy for two-phase flow patterns classification. For better understanding, the dynamics of the two-phase flow patterns inside the minichannel histograms and wavelet methods were also used. In particular, we found a clear distinction between bubbles and slugs formations in terms of multiscale entropy. On the other hand, the intermediate region was effected by appearance of both forms in non-periodic and periodic sequences. The preliminary results were confirmed by using histograms and wavelets.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma w połączeniu z wybranymi metodami sztucznej inteligencji do identyfikacji struktury przepływu ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Dla sygnałów z zestawu radiometrycznego wyodrębniono na podstawie analizy w dziedzinie czasu szereg cech wykorzystanych następnie do rozpoznawania struktury przepływu. Zastosowano następujące metody sztucznej inteligencji: wielowarstwową sieć neuronową MLP, metodę K-średnich i algorytm wektorów wspierających SVM. Przedstawiono przykładowe wyniki badań dla trzech typów przepływu: tłokowego, tłokowo-pęcherzykowego i pęcherzykowego, uzyskanych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte źródła promieniowania Am-241 i sondy scyntylacyjne NaI(Tl). Otrzymano bardzo dobre wyniki identyfikacji struktury przepływu dla wszystkich analizowanych metod.
EN
The article presents the application of the gamma absorption method in combination with selected artificial intelligence methods to identify the structure of liquid-gas flow in a horizontal pipeline. For the signals from the radiometric set, a number of features were distinguished based on time domain analysis. These features were then applied to identify the flow structure. The following artificial intelligence methods were used: multilayer perceptron (MLP) neural network, K-means method and support vectors machine (SVM). Exemplary results for three flow types as plug, transitional plug-bubble and bubble are presented. The experiments were carried out on a laboratory stand equipped with closed Am-241 radiation sources and NaI(Tl) scintillation probes. For all the analyzed methods very good results of the flow structure identification were obtained.
EN
The void fraction is one of the most important parameters characterizing a multiphase flow. The prediction of the performance of any system operating with more than single phase relies on our knowledge and ability to measure the void fraction. In this work, a validated simulation study was performed in order to predict the void fraction independent of the flow pattern in gas-liquid two-phase flows using a gamma ray 60Co source and just one scintillation detector with the help of an artificial neural network (ANN) model of radial basis function (RBF). Three used inputs of ANN include a registered count under Compton continuum and counts under full energy peaks of 1173 and 1333 keV. The output is a void fraction percentage. Applying this methodology, the percentage of void fraction independent of the flow pattern of a gas-liquid two-phase flow was estimated with a mean relative error less than 1.17%. Although the error obtained in this study is almost close to those obtained in other similar works, only one detector was used, while in the previous studies at least two detectors were employed. Advantages of using fewer detectors are: cost reduction and system simplification.
EN
A mathematical model for simulation of icing dedicated to simulation of ice accretion and its effects on aircraft aerodynamic characteristics in conditions of rime icing is presented. Pure rime icing occurs at lower temperatures than glaze icing and results in higher roughness of the surface of deposited ice. The model accounts for increased surface roughness, in terms of equivalent sand grain roughness, caused by deposited rime ice, which influences generation and dispersion of heat in the boundary layer. Increase of surface roughness is determined by analytical models created upon experimental data obtained in icing wind tunnels. Increased generation of heat is a result of increased tangential stress on the surface and is quantified in the temperature recovery factor determined numerically by a CFD solver. Effects of surface roughness on the intensity of forced convection are quantified by application of Colburn analogy between heat and momentum transfer in the boundary layer, which allows assessment of heat transfer coefficient for known friction coefficient, determined by CFD. The computational method includes determination of the surface distribution of mass of captured water in icing conditions. The model of freezing of captured water accounts for generation of heat due to latent heat of captured water droplets, temperature recovery in boundary layer and kinetic energy of captured droplets. The sinks of heat include forced convection, heating of super cooled droplets, conduction of heat through the ice layer and sublimation. The mathematical model is implemented as user-defined function module in ANSYS Fluent solver. The results include effects of deposited ice, including increased surface roughness on aerodynamic characteristics of an airfoil.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących hydrodynamiki przepływu układu gaz-ciecz w rurze poziomej wypełnionej pianą metalową. Podczas badań mierzono opory przepływu układu powietrzewoda na odcinku rury wypełnionej pianą metalową. Otrzymane wyniki pomiarów porównano z wartościami oporów przepływu obliczonymi zgodnie z modelami zarówno powszechnie uznanymi dla przepływu układów dwufazowych w pustej mrze, jak i odnoszącymi się do ich przepływu przez ośrodki porowate. Analiza zmierzonych i obliczonych wartości oporów przepływu dała podstawę do oceny wpływu obecności piany metalowej w rurze na hydrodynamikę przepływu układu gaz-ciecz.
EN
Measurements results related to the hydrodynamics of gas-liquid system flow are presented. During the research, the pressure drop of air-water system flow through a pipe section filled with metal foams was measured. The obtained results were compared with pressure drop values calculated according to commonly recognized models for twophase flow through an empty pipe as well as models relating to twophase flow through porous media. The analysis of measured and calculated pressure drop values led to the assessment of influence of metal foam presence in a pipe on two-phase flow hydrodynamics.
13
Content available remote Weryfikacja metod obliczania udziału objętościowego gazu
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń wpływu parametrów hydrodynamicznych na udział objętościowy faz podczas przepływu w rurach pionowych mieszaniny dwufazowej gazu i cieczy. Dokonano oceny dokładności wybranych metod obliczeniowych uwzględniających parametry hydrodynamiczne i określono przydatność metod w obliczeniach procesowych aparatów wykorzystujących tę formę przepływu.
EN
The calculation results of hydrodynamic parameters’ impact on a volume fraction in gas-liquid two-phase flow in vertical pipes are presented in the paper. The accuracy of selected calculation methods cited in literature was evaluated for various hydrodynamic parameters. The usefulness and accuracy of these methods in process calculations of apparatus in which this type of flow exist were determined.
14
Content available remote Hydrodynamics of two-phase flow in tubular reactor
EN
In the paper, the possibility of using an optoelectronic system for measuring the parameters relating to the hydrodynamics of liquid film in two-phase flow of highly viscous liquids and gas was evaluated. The methodology of the measurement and experimental results in relation to the annular co-current air–oil falling flow was given.
PL
W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania układu optoelektronicznego do pomiaru wielkości opisujących hydrodynamikę filmu cieczy przy dwufazowym przepływie cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano metodykę prowadzenia pomiarów oraz ich wyniki w odniesieniu do współprądowego opadającego przepływu pierścieniowego powietrze–olej.
EN
Farmers come across many materials which when being handled generate dust clouds. Even with low concentration these might pose risk of explosion and can carry dangerous microorganisms. To broaden the knowledge about fine dust particles sedimentation and analyze process of particles becoming air-borne, a tunnel air cleaner was designed. Based on the experiment, a CFX simulation was performed using the Eulerian approach and the CFX12.1 software. Presented model is a stedy state two-phase analysis of dust sedimentation. The results show mechanism of dust dispertion over large distance, such as regions of vorticity that seem to be main motor. Presented analysis emphasizes how easily small particles can become resuspended in the air and carried over distance. Acquired knowledge can be applied for safety regulation in many branches of agriculture.
PL
Przeprowadzono gruntowny przegląd literatury na temat korelacji spadku ciśnienia, opracowano bank danych doświadczalnych obejmujący szeroki zakres zmian parametrów przepływowych oraz dokonano weryfikacji możliwości przewidywania wartości spadków ciśnienia w przepływach dwufazowych gaz-ciecz w minikanałach. Porównano wartości spadków ciśnienia obliczone zgodnie z dostępnymi w literaturze korelacjami z wartościami eksperymentalnymi. Analiza uzyskanych wyników obliczeń wykazała, że większość korelacji ma bardzo ograniczony zakres ważności i nie opisuje danych doświadczalnych z zadowalającą dokładnością. Zaproponowano równania do obliczania spadku ciśnienia w przepływie w minikanałach, i to niezależnie od rodzaju przepływu.
EN
Fundamentals and a review, with 17 refs., of pressure drop correlations and exp. pressure drop data. Performance of the correlations in correctly predicting the diverse data sets was verified. Most of the correlations developed are very restricted in terms of handling a wide variety of data sets.
17
Content available remote Badania przepływu ciecz-gaz w rurociągu metodą absorpcji promieniowania gamma
PL
Artykuł omawia zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma do wyznaczania parametrów przepływu ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Sygnały z zestawu radiometrycznego wykorzystano do wyznaczania prędkości fazy rozproszonej, współczynnika wypełnienia oraz identyfikacji struktury przepływu. Przedstawiono przykładowe wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte źródła promieniowania 241Am i sondy scyntylacyjne z kryształami NaI(Tl).
EN
The article presents application of the gamma-ray absorption method to determine the parameters of the liquid-gas flow in a horizontal pipeline. The signals from radiometric set were used for determining the velocity of the dispersed phase, void fraction and identification of flow structure. Results of experiments carried out on a laboratory stand equipped with sealed gamma-ray sources 241Am and scintillation probes with NaI(Tl) crystals are presented.
EN
This study investigates the formation process of droplets in a Y-junction microchannel using two immiscible fluids: water as the continuous fluid and oil as the dispersed phase. We have examined the influence of the capillary number, flow rate ratio and viscosity ratio between the two fluids; parameters which determine the length and generation frequency of the droplets. Numerical simulations have been performed using the software Ansys Fluent with the interface capture method Volume of Fluid (VOF) for solving the governing equations. Three different algorithms have been tested for the pressure-velocity coupling: SIMPLE, SIMPLEC and PISO. The results are quite similar for SIMPLE and SIMPLEC, however it turned out that PISO is a better algorithm to solve the two-phase flow. Additionally, another Y-junction is coupled in the initial geometry to observe a symmetric breakup of the droplets and their formation is explained using the pressure field and the velocity field.
EN
Simulations of ice accretion on airfoil in icing conditions were conducted using ice accretion model implemented by authors in ANSYS FLUENT CFD solver. The computational model includes several sub-models intended for simulations of two-phase flow, determination of zones of water droplets impinging on the investigated surface, flow of water in a thin film on airfoil surface and heat balance in air-water-ice contact zone. The method operates in an iterative loop, which enables determination of effects of gradual deformation of aircraft surface on airflow over the surface, which has impact on distribution of collected water, flow of water film over the surface and local freezing rates. The implementation of the method in CFD solver made it necessary to complement the mathematical model of determination of local rates of deformation of aircraft surface with modification of computational mesh around the surface, which must conform, to the deformed surface. Results of simulated ice accretion on NACA 0012 airfoil were compared with results of experiment conducted in icing wind tunnel for a 420 s long process of ice accretion in steady-flow, steady angle-of-attack conditions. Close agreement of values and location of maximum ice thickness obtained in experiment and in the flow, simulations can be observed. For the airfoil deformed with ice, contour determination of its aerodynamic characteristics at several other angles of attack was conducted proving dramatic degradation of its aerodynamic characteristics due to ice deformation.
PL
W pracy przedstawiono przegląd metod tomografii optycznej, stosowanych do badania przepływu dwufazowego gaz-ciecz. Wykorzystanie tomografii optycznej pozwala wyznaczać parametry ruchu fazy rozproszone (gazowej). W opracowaniu przedstawiono ideę pomiaru oraz opisano własne metody prześwietlania obiektów badanych. Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania poszczególnych metod do pomiaru wybranych parametrów przepływu dwufazowego. Opisano metodę prześwietlania równoległą i rozproszoną wiązką światła oraz trójwymiarową metodę analizy obrazu. Prezentowane metody mogą posłużyć do pomiaru pęcherzyków w cieczach przeźroczystych, ale również ruchu kropli cieczy w gazie, ciał stałych w cieczy lub ciał stałych w gazie.
EN
Optical tomography is a diagnostic method that allows to obtain a wide range of images. With these images, you can perform the submission of horizontal or spatial test object. This paper presents a number of imaging methods used to study the flow of two-phase gas-liquid. The use of optical tomography allowed to track the movement of air bubbles during their flow through the test column. The presented methods can be used to measure the bubbles in transparent fluids, but also the movement of a drop of liquid in gas, solids in liquids or solids in the gas.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.