Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  punkt rosy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności energetycznej kotłowni zasilanej paliwem gazowym lub stałym, w której wykonano modernizację polegającą na ochłodzeniu spalin poniżej punktu rosy i wykorzystaniu odzyskanego ciepła w instalacjach kotłowych. W kotłowni równocześnie wykonano instalację do mokrego oczyszczania gazów wylotowych, w celu redukcji emisji cząstek stałych i do poziomu określanego przez normę. W artykule zaproponowano prosty wskaźnik do oceny poprawy efektywności energetycznej. Zalecenia zilustrowano przykładem obliczenia oszczędności uzyskanych w kotłowni zasilanej gazem ziemnym eksploatowanym w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego, wyposażonej w dwa kotły parowe, o łącznej wydajności 2 × 30 t/h, oraz kotłowni zasilanej węglem kamiennym wyposażonej w trzy kotły parowe typu płomienicowo-płomieniówkowego, o wydajności 3 × 3 t/h pracujących z quasi-stałą wydajnością w ciągu roku.
EN
The paper presents a method for assessing the energy efficiency of a boiler house for both gaseous and solid fuels, in which the modernization consisting in cooling the flue gases below the dew point and transferring the recovered thermal power in boiler installations was carried out. At the same time, wet exhaust gases purification was carried out in the boiler house, which reduced the emission of particulate matter and acid gas to the level determined by the standard. The publication indicates a correct and simple indicator of the assessment of energy efficiency improvement. The recommendations are illustrated with reference to an example of savings settlement made in a natural gas-fired boiler house in a food industry company equipped with two steam boilers, with a total capacity of 2 × 30 t / h, and a coal-fired boiler house equipped with three flue and smoke boilers; with a capacity of 3 × 3 t/h operating with quasi-constant performance during the year
PL
W artykule omówiono i przedstawiono zbudowany układ dokonujący rejestracji wybranych czynników środowiskowych t.j. temperatura (w zakresie -55 ÷ +125°C), wilgotność (0 ÷ 100%) i ciśnienie (300 ÷ 1100hPa). Dzięki tym informacjom możemy wyznaczyć punkt rosy, odnotować skrajne przypadki warunków klimatycznych, które najczęściej powodują uszkodzenia urządzeń elektronicznych. Zastosowany popularny minikomputer typu Raspberry Pi 3 wyposażony jest w port GPIO posiadający m.in. 1Wire, SPI czy I2C umożliwiający podłączenie różnych rodzajów przetworników. Całość pracuje jako niezależne urządzenie oparte na systemie Linux i komunikuje się z otoczeniem m.in. poprzez sieć Wi-Fi. W niniejszym artykule zostały także zaprezentowane wyniki z przeprowadzonych pomiarów.
EN
The article discusses how the system of registration of selected environmental factors was described: temperature (-55 ÷ +125°C), humidity (0 ÷ 100%) and pressure (300 ÷ 1100hPa). With this information we can determine the dew point, note the extreme cases of climatic conditions, which often cause damage to electronic devices. The popular Raspberry Pi 3 include GPIO port. 1-Wire, SPI or I2C for connecting different types of transducers. The whole works as an independent device based on Linux and communicates with the environment, among others. via WiFi. This article also presents the results of the measurements.
PL
Warunkiem skutecznej naprawy termicznej obiektu zabytkowego jest osuszenie zawilgoconych ścian i właściwy dobór rozwiązań technologicznych. Fizykochemiczne przyczyny uszkodzeń muru mają wpływ na jakość poprawy termicznej budynku. Różnorodność produktów renowacyjnych utrudnia podjęcie trafnej decyzji odnośnie do ich wyboru. W artykule przeprowadzono analizę cech cieplno-wilgotnościowych ściany przyziemia. W eksperymencie badawczym, uwzględniając zabytkowy charakter obiektu, przyjęto docieplenie od wewnątrz, co pokazano w dwóch wariantach technologii. Analizę materiałową oparto na pięciu przykładach rozwiązań docieplenia, która miała na celu wskazanie odpowiedniego doboru materiałów naprawczych, kompatybilnych z indywidualnymi cechami obiektu zabytkowego. W tym celu ocenie poddano następujące parametry: współczynnik przenikania ciepła u, temperaturę punktu rosy, minimalny czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej. Sprawdzono też, czy zachodzi zjawisko kondensacji międzywarstwowej w przegrodzie, w celu zapobiegania szkodliwej krytycznej wilgotności powierzchni oraz rozwój pleśni. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie rozpatrywane przegrody zaprojektowano prawidłowo, zarówno pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni, jak i temperatury punktu rosy. Jednak że tylko dwie spośród pięciu propozycje rozwiązań dociepleń spełniają wymagania odnośnie do przewodności cieplnej przegród, przy założonej jednakowej grubości izolacji termicznej. W czterech przegrodach zaproponowanych rozwiązań materiałowych stwierdzono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej, ale w przypadku prawidłowej wentylacji pomieszczeń kondensat zgromadzony w przegrodzie całkowicie wyparuje w miesiącach letnich. W przypadku zastosowania płyt poliuretanowych z płytą g-k i folią paroizolacyjną maksymalna ilość kondensatu występująca na powierzchniach stykowych jest prawie o 7 razy mniejsza niż w przypadku betonu komórkowego, a płyt wapienno-krzemianowych nawet o ponad 4 razy mniejsza. Spośród analizowanych wariantów (1-5) potwierdzono zasadność stosowania w obiekcie badań wariantu 1 (realizacja „na sucho”), który jako jedyny spełnia wszystkie analizowane wymogi niezbędne do prawidłowego projektowania dociepleń przegród budowlanych. Na tej podstawie stwierdzono, że wariant ten winien być rekomendowany do zastosowania w obiektach zabytkowych, gdyż daje najlepsze rezultaty poprawy cech fizykochemicznych i efekty dociepleń. Wyniki potwierdzają też efekty ekologiczne osiągnięte w wyniku efektywnego oszczędzania energii i poprawy komfortu cieplnego.
EN
Effective restoration of the thermal performance of a heritage building is conditional on the drying of damp walls and choosing the most appropriate technological solution. Physical and chemical causes of damage to walls in fluence the quality of a building’s thermal performance improvement. The variety of renovation products now available makes it difficult to choose what is most appropriate. The paper presents an analysis of the thermal and moisture properties of basement walls. Experimental research focused on thermal insulation from the inside due to the heritage character of the building, using two technological approaches. Materials analysis was based on five different thermal insulation solutions. The goal was to recommend the most appropriate choice of materials for restoration, which would be compatible with the specific character of the heritage building in question. With this goal in mind, the following parameters were assessed: the thermal transmittance coefficient u, dew point temperature, minimum temperature coefficient on internal surfaces. Tests were also carried out to determine whether interstitial condensation was taking place in walls with the aim of finding ways to prevent critically damaging dampness of surfaces and the development of moulds. The analysis undertaken found that all insulation options under study were properly designed with respect to preventing the development of moulds, as well as with respect to dew point temperature. Yet only two of the five proposed solutions met the requirements related to thermal conductivity of walls when an identical thickness of insulation was applied. In four walls subjected to testing, the possibility of interstitial condensation occurring was determined. But it was found that where there is appropriate ventilation of rooms, the accumulated water condensation evaporates completely in summer months. Application of polyurethane panels in conjunction with plasterboard and vapour barrier film reduces the maximum condensation on surface contact points by nearly seven times compared to autoclaved aerated concrete (AAC) and by four times compared to calcium-silicate panels. The analysis confirmed that option 1 (‘dry’ implementation) was the most appropriate of all the technological solutions analysed (1-5), as this was the only one to meet all the requirements deemed essential for the appropriate design of thermal insulation of building walls. On the basis of the analysis, it was concluded that this option should be recommended for use in heritage buildings as it resulted in the best improvement in physical and chemical properties and thermal insulation effectiveness. The outcomes also confirmed environmental benefits resulting from effective energy saving and improvement in thermal comfort.
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwania z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na warunki komfortu w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microc¬limate parameters in manufacturing shops felt by people are affected by: human factors (health, individual temperature perception etc,) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is a priority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
PL
Do drobnoustrojów chorobotwórczych zaliczamy mikroorganizmy, a mianowicie: drobnoustroje, mikroby, bakterie o kształtach kulistych, cylindrycznych, spiralnych, nitkowatych lub innych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji między innymi wentylacyjno - klimatyzacyjnych, mają wpływ na rozwój bakterii chorobotwórczych. Zarazki przyczepiają się do cząstek pyłu znajdującego się w powietrzu, dlatego obserwuje się wzrost liczby zarazków wraz ze wzrostem zapylenia. Urządzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne) mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np.: powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Powstawanie punktu rosy ("zamglone" powietrze) może przyczynić się z dużym prawdopodobieństwem do pogorszenia się warunków mikrobiologicznych (mogą wystąpić tzw. zarodki kondensacji). Niezależnie od poprawy rozwiązań technologicznych należy likwidować pierwotne i wtórne skażenie mikrobiologiczne w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie (wymaganiach) mikrobiologicznym, nie wolno stosować recyrkulacji powietrza.
EN
Pathogenic microorganisms include microorganisms, microbes, spherical, cylindrical, spiral and filamentous bacteria of plant or animal origin. Microbiological contamination of process equipment as well as ventilation and air conditioning systems contribute to development of pathogenic bacteria. Germs get attached to dust particles hovering in air. That is why growth of germ quantity can be seen as dustiness increases. Ventilation (air-conditioning) equipment may transport various pathogenic bacteria, for instance, causing pneumonia (legionnaires disease). Formation of dew point ("misty" air) is likely to worsen microbiological conditions (condensation nucleuses). Regardless of improved technological solutions primary and secondary microbiological contamination has to be eliminated in rooms of higher microbiological standard (requirements); air recirculation may not be employed.
EN
Types of presure safety systems. Criteria for choosing system type - benefits and setbacks of different types. Protection from excessive initial pressure drop.
EN
Introduction to acceptable exploitation conditions for natural gas. Experimental methods of phase equilibrium measurement and cal-culational algorithm for phase equilibria. Example of the calculation vapour-liquid equilibrium for multicomponent mixtures.
EN
Presentation of mathematical models for liquid - steam phase balance for hydrocarbons - water system. They allow more accurate estimation of water dew-point temperature - a parameter very important in gas industry.
EN
Acceptable humidity in natural gas. Classification of experimental methods of measuring dew-point for water. Computation and discussion of dew-point for water. Dependence between saturated steam contents in natural gas and function of temperature and pressure.
EN
Analysis of calculation methods for marking temperature of water dew point in natural gas (methods based on Bukacek's, Behr's and Kazim's correlation equations and equation of state). Calculations' results. Latest literature reports evaluating the accuracy of the analyzed calculation methods.
PL
Szyby zespolone są najbardziej rozpowszechnionym elementem przeszklenia we współczesnym budownictwie, a szczelność szyb zespolonych jest podstawowym warunkiem ich użyteczności.
PL
Prognozowanie zmian temperatury kwasowego punktu rosy w ciągu spalinowym od kotła do komina ułatwia kontrolowanie sprawności odsiarczania w instalacji odsiarczania spalin gazów metodą półsuchą. Wykonane obliczenia wykazały, że temperatura kwasowego punktu rosy zależy m.in. od sprawności samoodsiarczania i sprawności usuwania SO(3) w instalacji odsiarczania.
EN
Prediction of acidic due—point temperature changes in a flu gases line from a boiler to a chimney enables one to control the efficiency of desulphurization in a sulphur removal process line by the semi-dry method. The calculations proved that acidic due—point temperature depends, among others, on the auto-desulphurization efficiency and the SO(3) removal efficiency in the installation. Key words: due point, desulphurization of flue gases, semi—dry method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.