Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Eksperymentalna weryfikacja wyników symulacji mes toczenia żeliwa sferoidalnego
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano metodę eksperymentalnej weryfikacji wyników symulacji numerycznej MES procesu toczenia żeliwa sferoidalnego. We wstępie wyszczególniono czynniki wpływające na efekt końcowy symulacji MES, powodujących konieczność eksperymentalnej weryfikacji badań symulacyjnych. Zaprezentowano metodę weryfikacji otrzymanych wyników symulacji poprzez badania eksperymentalne z użyciem przygotowanego w tym celu stanowiska. Dokonano wzajemnego porównania wyników otrzymanych dla symulacji i eksperymentu oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents a method of experimental verification of the results of an FEM oblique turning simulation of ductile cast iron. In the introduction, factors affecting the outcomes of FEM simulations are listed, along with their description. A need for experimental validation due to the effect of those factors was stated. The research stand and FEM simulation procedure were explained. Next, experiment and simulation results were presented. The article is concluded with a comparison of obtained results and final conclusions.
2
Content available remote Wpływ sterowania położeniem przepustnicy na emisję substancji szkodliwych
PL
Podstawowe parametry silnika pracującego w fazach przyspieszania i zwalniania różnią się od tych wyznaczanych podczas jazdy ze stałą prędkością. Nieregularna wartość podciśnienia generowanego przez wolnossący silnik o zapłonie iskrowym wymaga stałego korygowania kąta uchylenia przepustnicy w celu zapewnienia żądanej masy powietrza dostarczanego do silnika. Zbyt gwałtowne zmiany podczas regulacji wskutek zmiennych stanów pracy niekorzystnie wpływają na emisje szkodliwych substancji. Nieodpowiednia reakcja układu elektronicznie sterowanej przepustnicy może znacząco pogorszyć parametry emisji spalin silnika. Realizując badania, przeprowadzono symulację numeryczną realizacji różnych profili prędkości różnymi sposobami sterowania przepustnicą. Podczas badań skupiono się na analizie emisji substancji szkodliwych.
EN
Basic engine operating parameters are significantly different at steady and non-steady states. Irregular value of vacuum generated by the engine necessitates constant corrections of throttle position to ensure delivery of correct mass of air delivered to the engine. Overtly rapid changes during regulation in non-steady states negatively affect harmful substance emissions. Incorrect response of electronic throttle control system can significantly degrade engine emission parameters. Research regarding realization of different velocity profiles and drivetrain types was conducted in this work by means of numerical simulations. Research was conducted for different throttle control strategies. During the research, the authors have focused on harmful substance emissions.
PL
W pracy przedstawiono wybrane parametry pracy układu napędowego samochodu osobowego, wyznaczone za pomocą Stanowiskowego Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. W symulacji cyfrowej, silnik spalinowy zapisany jest w postaci numerycznych charakterystyk prędkościowych. Za pomocą funkcji „Lookup Table” charakterystyki te są na bieżąco wczytywane do pamięci komputera. W ten sposób wyznaczane są wskaźniki pracy wirtualnego pojazdu. Oprogramowanie Stanowiskowego Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika umożliwia zmianę nastaw regulatora uchylenia przepustnicy. W pracy opisano różnice w obciążeniu silnika ZI, jakie spowodowane były zmianami nastaw regulatora. Określony został również ich wpływ na zużycie paliwa. Powyższe wskaźniki mierzono podczas symulacji przejazdów pojazdu w rzeczywistych i syntetycznych cyklach jezdnych.
EN
This dissertation shows the analysis of the selected indicators of a passenger vehicle drivetrain work designated with the use of the Road Load Engine Simulator. In a digital simulation, an internal – combustion engine is saved in a form of numerical speed characteristics. These characteristics, on a regular basis, are loaded into the computer memory using the "Lookup Table" function. Basing on a virtual vehicle, indicators of the drivetrain of a passenger vehicle have been determined. The Road Load Engine Simulator gives a possibility of changing the settings of the engine throttle position regulator. The simulation results are summarized in a tabular and graphic form and expressed per kilometer of the distance covered. Both synthetic and real driving cycles were analyzed during the study.
EN
Shell-and-tube heat exchangers are widely used in chemical and process engineering. Assessing hydrodynamics of fluid flow in their shell-side is a highly complex task. This results from the complex geometry of the shell-side itself, defined by such parameters as the tubesheet layout, tube diameter, baffle spacing or baffle cut. Shell-and-tube heat exchangers are the subject of many studies in which design and flow parameters are analysed. However, only a few studies concentrate on issues strictly related to the identification of streams of the liquid flowing in the shell-side of apparatus on an industrial scale. In this article, the authors present the results of an experimental visualization study, utilizing Particle Image Velocimetry (PIV). The experiment used a laser sheet technique along and across a tube bundle. The main results of the measurements and analyses concentrate on identifying the flow pattern of streams in the shell-side and assessing stagnation vortices and their consequences. Finally, detecting bypass streams and leakage streams flowing through design gaps between the shell and the tube bundle as well as between the baffles and the tubes in the bundle are presented.
PL
Wysokie ceny paliw skłaniają użytkowników pojazdów do szukania alternatywnych rozwiązań zasilania silników spalinowych. Najpopularniejszym sposobem na redukcję kosztów paliwa jest montaż instalacji LPG. Poprawność działania dwupaliwowego układu zasilania uwarunkowana jest poprawnym montażem instalacji gazowej oraz odpowiednim ustawieniem parametrów sterownika LPG. W artykule skupiono się na działaniu korekt krótko- i długoterminowych realizowanych przez sterownik silnika benzynowego. Za pomocą zmian w nastawach sterownika instalacji gazowej wprowadzono niekorzystne dla pracy silnika korekty składu mieszanki gazu, które badano pod wpływem emisji szkodliwych substancji. Wykazano wyraźne zmiany w parametrach pracy silnika przed i po wprowadzeniu modyfikacji. W badaniach pokazano różnice między krótko- i długoterminowymi korektami zarówno w mocy silnika, jak i w składzie spalin.
EN
High fuel prices cause vehicle users to seek cheaper alternatives for fuelling IC engines. The most popular way of reducing fuel costs is the instalation of an LPG gas system. Correct operation of a bi-fuel engine powering system is dependent on proper installation and setup of the LPG system, including proper regulation of LPG management unit parameters. The focus of this work was to investigate the effect of short- and long-term adjustments performed by the engine management unit. By interfering with LPG management unit parameters, disadvantageous adjustments in fuel-air ratio were made to investigate harmful substance emissions. Substantial differences in exhaust gas composition were shown before and after adjustments were made. The research results included the effect of short- and long-term adjustments on both engine power and exhaust gas composition.
PL
W artykule poruszono podstawową problematykę związaną z ruchem pojazdów w dużych miastach oraz związaną z nim podwyższoną emisją szkodliwych substancji. W części badawczej przeanalizowano wpływ nieszczelności kolektora dolotowego silnika ZI na emisję szkodliwych substancji. Przerobiono kolektor dolotowy samochodu osobowego w celu zasymulowania nieszczelności każdego z jego kanałów. Zachowano identyczny stopień nieszczelności dla zasilenia każdego z cylindrów, badając emisję szkodliwych substancji w pełnym zakresie prędkości obrotowych. Wykazano różnice w składzie spalin w zależności od badanych wariantów, wpływających na stopień napełnienia kolejnych cylindrów silnika.
EN
In this article, the issues related to vehicular traffic in big cities and heightened harmful substance emissions stemming from it were described. In the research part, the effect of air leakage in the SI engine intake manifold on substance emissions was investigated. The manifold was customized to simulate air leakage in each of its air ducts. Same ratio of leakage was assumed for each duct, and substance emissions were measured in full range of engine rotational speeds. A difference in exhaust gas composition was shown for each researched variant, being the result of varying cylinder filling ratio due to simulated air leakage.
PL
Coraz większe przyzwyczajenie społeczeństwa do ciągłego podróżowania przyczynia się do dynamicznego rozwoju transportu kołowego, który powoduje negatywny wpływ na otoczenie w postaci hałasu, korków czy zanieczyszczenia środowiska. Dbanie o poprawę tych parametrów to często główne zadania inżynierów jeszcze na etapie projektowania pojazdów. Należy jednak pamiętać, że obok projektowania, nierozłącznym elementem jest także produkcja, gdzie obok zautomatyzowanych procesów ważnym czynnikiem jest również praca ludzka. Odpowiednie szkolenia pracowników nie tylko podwyższają ich kwalifikacje powodując wydajniejszą pracę, ale także mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo człowieka podczas wytwarzania produktów. W ramach niniejszego artykułu skupiono się na zagadnieniach związanych z BHP. Przeanalizowano przyczyny powstawania zagrożeń i wypadków w oparciu o dane pozyskane z dużego zakładu produkcyjnego. Wyniki tego typu badań mogą być podstawą do ukierunkowania szkoleń BHP pracowników oraz wytyczną do przystosowania hal produkcyjnych do bezpiecznej pracy.
EN
A growing societal dependence on continuous travel results in dynamic development of road transport, which adversely affects the environment in the form of noise, traffic jams and pollution. Reducing those unwanted effects is an important goal for engineering working on vehicles at the design stage. It has to be noted that designs need to be manufactured in factories, where human labor still needs to be employed, despite advances in production automation. Proper training and education of Staff not only increases their qualifications, improving productivity, but also has a significant effect on human safety during manufacturing processes. In this work, problems related to occupational health and safety (OHS) were described and investigated. Causes of hazards and accidents in the workplace were analyzed, basing on data obtained in a large manufacturing plant. The results of this research can be helpful in improving OHS training and education, resulting in improvement in work-place safety.
8
Content available remote Stanowisko do badań kolektora dolotowego metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
EN
Cylinder filling ratio is the main indicator that determines engine power and has a substantial effect on drivetrain working parameters. A problem that research and science centers are facing is an even air distribution in a multi-cylinder engine. The article presents an experimental stand for investigation of flow processes in the intake manifold of a fourcylinder engine with the use of DPIV method.
9
Content available remote Analysis of fuel consumption in real driving cycles
EN
This dissertation shows the analysis of the selected indicators of the work of drive system designated with the use of the Road Load Engine Simulator. Its original software enables digital and research station simulations. In a digital simulation, an internal-combustion engine is saved in a numerical form showing the speed and throttle position characteristics of temporal fuel consumption, torque, stream of emissions of harmful substances. This characteristics, in a binary form, using the "Look and Tabel" on a regular basis are loaded into the computer memory. Basing on a virtual vehicle, indicators of the drivetrain of a passenger car including Tank To Wheels chain (TTW) have been determined. Both synthetic and real driving cycles were analyzed during the study, whereas the velocity profile was reproduced using an auto driver. The simulation -results are summarized in a tabular and graphic form and expressed per kilometer of the distance covered.
PL
W pracy przedstawiono analizę wybranych wskaźników pracy układu napędowego wyznaczonych za pomocą Stanowiskowego Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. Autorskie oprogramowanie symulatora umożliwia symulację stanowiskowąoraz cyfrową, w której silnik spalinowy, jest zapisany w postaci charakterystyk prędkościowych przedstawiających czasowe zużycie paliwa, moment obrotowy, strumień emisji substancji szkodliwych. Charakterystyki te, w formie binarnej, za pomocą funkcji „Look and Tabel” na bieżąco wczytywane są do pamięci komputera. W oparciu o wirtualny pojazd wyznaczane są wskaźniki pracy układu napędowego samochodu osobowego obejmujące przebiegowe zużycie paliwa, energochłonność ruchu czy sprawność całego układu napędowego obejmującego łańcuch TTW (ang. Tank to Wheels). Podczas badań analizowano syntetyczne i rzeczywiste cykle jezdne, przy czym profil prędkości był odwzorowany przy użyciu automatycznego kierowcy, dla którego wyznaczono średnią prędkość i dynamikę cyklu. Wyniki symulacji zestawiono w postaci tabelarycznej oraz graficznej i odniesiono na kilometr przejechanej drogi.
10
Content available remote Analysis of car's motion energy consumption in driving cycles
EN
The velocity profile of a passenger car in synthetic American and European driving ycles significantly deviates from the real one, resulting from temporary movement. Velocity profile has a substantial impact on drivetrain indicators in the form of mileage fuel consumpion, emissions, drivetrain efficiency and energy consumption. A comparison of different simulated velocity profiles was conducted regarding their effect on energy consumption. The effect of drivetrain design on analyzed parameters was also determined. Simulation results also allowed to compare different drivetrain management modes correspondent with different driving styles. Obtained results were presented both in synthetic form, as well as momentary drivetrain operating conditions.
PL
Realizowany profil prędkości ruchu samochodu osobowego w cyklach syntetycznych europejskich i amerykańskich znacząco odbiega od rzeczywistego, wynikającego z chwilowych warunków ruchu. Profil prędkości ma znaczący wpływ na wskaźniki pracy układu napędowego w postaci przebiegowego zużycia paliwa, emisji substancji szkodliwych, sprawności napędu czy energochłonności ruchu. W badaniach symulacyjnych dokonano porównania różnych profili prędkości, pod kątem ich wpływu na energochłonność ruchu. Określono również wpływ konstrukcji układu napędowego na analizowane parametry. Wyniki symulacji pozwoliły również na porównanie różnych trybów sterowania układem napędowym odpowiadającym różnym stylom jazdy. Otrzymane wyniki przedstawiono zarówno w postaci syntetycznej jak również chwilowych warunków pracy układu napędowego.
EN
Production engineering is the term given to the issues of planning, designing, implementing and managing production systems, logistics systems and securing their functioning (IIE, 1989). According to this definition, production engineering is focusing on the decisions aiming at maintaining the decision processes within the organization. Therefore, decision makers use different tools to ensure the accuracy and efficiency of this process. One group of methods than can be useful in production engineering are statistical methods organizing data collecting, presentation an processing. The article presents samples of statistical methods used in production engineering.
PL
Inżynieria produkcji jest dyscypliną, która swoją uwagę skupia na kwestiach planowania, projektowania, wdrażania i zarządzania systemami produkcyjnymi, logistycznymi, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania (IIE, 1989). Zgodnie z tą definicją, inżynieria produkcji koncentruje się na decyzjach mających na celu utrzymanie procesów decyzyjnych w organizacji. Dlatego decydenci stosują różne narzędzia, aby zapewnić dokładność i efektywność tego procesu. Jedną z grupy metod która może być przydatna w inżynierii produkcji są metody statystyczne bazujące na zbieraniu danych, ich prezentacji, przetwarzaniu. W artykule przedstawiono propozycję metody statystycznej która może znaleźć zastosowanie w inżynierii produkcji.
12
Content available remote Modelling of the car engine characteristics using artificial neural networks
EN
The complexity of changes and processes occurring in a combustion engine leads to a situation when literature contains numerous mathematical models describing only selected aspects of the engine operation. Due to multidimensional and nonlinear types of the engine characteristics, as well as the degree of complexity and only partial depicting of particular interrelations, their usability is limited. Tests carried out by means of a digital simulation based on an analysis of static characteristics of the engine, are one of the methods used to solve that type of problem in the early phase of a power transmission system designing. This method enables, among others, determination of fuel consumption and engine torque depending on a selected operation point. Methods based on approximation and adaptation properties of artificial neural networks are used in innovative solutions. Authors of this paper prove that it is possible to use artificial neural networks to predict the engine characteristics with the use of Matlab software.
PL
Złożoność zmian i procesów zachodzących w silniku spalinowym prowadzi do sytuacji, w której literatura terenowa zawiera liczne modele matematyczne opisujące tylko wybrane aspekty pracy silnika. Ze względu na wielowymiarowość i nieliniowość charakterystyk silnika, a także stopień ich złożoności i jedynie częściowe obrazowanie poszczególnych zależności, użyteczność tych charakterystyk jest ograniczona. Testy przeprowadzone za pomocą cyfrowej symulacji opartej na analizie statycznej charakterystyk silnika są jedną z metod rozwiązywania tego typu problemów we wczesnej fazie projektowania układu napędowego. Metoda ta umożliwia między innymi określenie zużycia paliwa i wielkości momentu obrotowego silnika w zależności od wybranego punktu roboczego. Metody oparte na właściwościach przybliżających i adaptacyjnych sztucznych sieci neuronowych są stosowane w innowacyjnych rozwiązaniach. Autorzy niniejszej publikacji wykazują możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do przewidywania charakterystyki silnika przy użyciu oprogramowania Matlab.
PL
Cienkie powłoki stalowe w postaci wycinka sfery obciążone ciśnieniem zewnętrznym wykazują tendencje do utraty stateczności w fazie poprzedzającej wyczerpanie nośności plastycznej. Zjawisko wyboczenia powłok sferycznych było przedmiotem badań wielu autorów, a wyniki dotychczasowych badań teoretycznych i doświadczalnych zostały wykorzystane w zaleceniach projektowych wydanych w 2008 roku przez ECCS [9]. W pracy przedstawiono badania eksperymentalne wykonane na specjalnie w tym celu zaprojektowanym stanowisku badawczym. Próbki do badań zostały wykonane techniką wyoblania z blach przeznaczonych do głębokiego tłoczenia. Zinwentaryzowano geometrię początkową każdej z powłok za pomocą skanowania 3D i wykonano badania materiałowe stali użytej do wykonania powłok. Ciśnienie wymuszano za pomocą kompresora powietrza, a pomiary przemieszczeń były wykonywane przy zastosowaniu optycznego systemu pomiarowego Pontos-Aramis. Rejestrowano formy deformacji całej powłoki w trakcie stopniowego wzrostu ciśnienia także po utracie stateczności. Wszystkie dane pomiarowe rejestrowano automatycznie za pomocą dwóch komputerów. Wynikiem każdego z eksperymentów była nieliniowa ścieżka równowagi w postaci zależności ciśnienia od wybranego parametru przemieszczeniowego. W artykule zaprezentowano porównanie otrzymanych wartości ciśnień krytycznych z wynikami symulacji numerycznych wykonanych systemem COSMOS/M dla geometrii nominalnej oraz porównanie z wartościami nośności wyboczeniowych wynikających z zapisów EDR5th ECCS [9] oraz z propozycji przedstawionej w pracy [3].
EN
Thin steel shells in a form of spherical segment loaded by external pressure show a tendency to sudden buckling for a lower pressure than their plastic resistance. The buckling phenomenon of spherical shells was subject of investigations of many authors and hitherto results of theoretical and experimental research were used in European Design Recommendations published in 2008 by ECCS [9]. Experimental investigations performed on the deliberately designed and fabricated stand were presented in this paper. Specimens were manufactured by a metal spinning technique from steel sheets used usually to a deep drawing and stamping of metal objects. The actual shape of every specimen was determined by 3D scanning technique. Material investigations of steel sheets were performed as well. The pressure was exerted by the air compressor and displacement measurements were accomplished by optical measurement system Pontos-Aramis. Forms of deformations of the whole specimen were registered precisely at every step of pressure exertion till the final postbuckling stage. All measured data were registered automatically by means of two computers. The result of every experiment was presented in the form of equilibrium path as the relationship of the pressure p as a function of the chosen displacement parameter. The comparison of critical pressures obtained in experiments with results received in preliminary numerical simulations done by COSMOS/M was presented in the paper. Experimental results were compared also with buckling resistances proposed in [9] and [3].
EN
The conditions of air flow in the intake determine power generated by the engine to a large extent. The biggest resistances in flow of the air sucked or pumped into the engine are generated by the throttle, which is at the same time the main component which allows for regulation of engine power. For the purpose of research conducted in this work, time density of engine work points in analyzed velocity profiles was determined with the use of Engine Road Load Simulator. Thanks to the knowledge of time velocity, it was possible to determine throttle positions at which the engine operates most frequently. With the use of image analysis methods, obtained parameters were experimentally researched, considering flow disturbances which are the effect of air flow through the throttle and uneven air distribution in the intake manifold of a four-cylinder engine.
PL
W artykule dokonano analizy niektórych wskaźników pracy układu napędowego, które wyznaczone zostały za pomocą Symulatora Obciążenia Drogowego Silnika. W ramach badań przeprowadzono serie wirtualnych przejazdów modelu numerycznego samochodu osobowego w cyklach jezdnych. W doświadczeniach wykorzystano rzeczywiste profile prędkości zmierzone w ruchu miejskim oraz syntetyczny cykl NEDC. Zasymulowano pracę układu przy kilku wariantach ustawień regulatora położenia przepustnicy. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci tabelarycznej i graficznej.
EN
This paper includes an analysis of some chosen drivetrain work parameters, which were designated with the use of The Road Load Engine Simulator. In the simulation there were some real and synthetic driving cycles used. Some changes in the engine throttle position regulator settings were tested. The results of the simulation were shown in a graphic and tabular way.
PL
W artykule omówiona została budowa układu dolotowego oraz podstawowa problematyka z nim związana. W przeprowadzonych badaniach przy użyciu technik komputerowych przeprowadzono szereg symulacji cykli jezdnych w których określono najczęściej wykorzystywany zakres obrotów podczas realizacji wybranych profili prędkości dla różnych stylów jazdy oraz rodzajów układu napędowego. Do analizy rozkładu powietrza w kolektorze dolotowym wykorzystano metodę cyfrowej anemometrii obrazowej wykorzystującą metodę noża optycznego i szybkiej kamery wideo. Wykazano różnice w przepływie powietrza przez przepustnicę przy przykładowych kątach jej otwarcia oraz jego rozkład w zależności od ukształtowania układu dolotowego przed przepustnicą.
EN
The article describes the construction of engine intake system and basic problems associated with it. The presented research was conducted with the use of computer techniques simulations of drive cycles were carried out to determine the most commonly used engine speed range for different driving styles and drivetrain types. PIV technique was used to analyze air distribution in the intake manifold. Differences in air flow through the throttle for different throttle angles were shown along the effect of manifold shape on said differences.
PL
Zamocowanie wahaczy przedniego zawieszenia za pomocą elastycznych elementów gumowych, w znacznym stopniu wpływa na komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz na zużycie elementów układu jezdnego. W artykule przedstawiono podstawowe sposoby mocowań oraz ich ogólne charakterystyki sztywności. Przy użyciu hamowni podwoziowej eliminując losowe nierówności drogi, przeprowadzono szereg badań określających przyspieszenia przemieszczeń liniowych wahacza. Pomiary przeprowadzono przy użyciu samochodów osobowych wyposażonych w dwa, różnego rodzaju wahacze, których charakterystyki przedstawiono w pracy.
EN
Mounting of the front control arms with the use of elastic rubber elements significantly affects driving safety, comfort and wear of drivetrain components. The article presents basic mounting concept and their general stiffness characteristics. Experimental research with the aim of determining accelerations during linear movements of a control arm was conducted with the use of chassis dynamometer, which eliminates road unevenness. Two types of passenger cars with different control arm designs were used for research purposes.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z metodami pomiaru wskaźników pracy silnika o zapłonie ZI oraz omówiono jaką funkcję pełnią syntetyczne cykle jezdne i jakie są ich charakterystyczne cechy. W ramach przeprowadzonych badań za pomocą Symulatora Drogowego Obciążenia Silnika wykonano serię pomiarów symulacyjnych przejazdów cykli jezdnych. Otrzymane wyniki porównano na wykresach z pomiarami przeprowadzonymi metodami eksperymentalnymi. W celu ich wykonania użyto samochodu osobowego realizującego syntetyczne cykle jezdne na jednorolkowej hamowni podwoziowej. Po przeprowadzeniu toku obliczeniowego analizie porównawczej poddano energochłonność przebiegową oraz emisję szkodliwych substancji i zużycie paliwa.
EN
The article presents the basic problematic related to measurement methods of IC gasoline engine operation indicators. The concept of synthetic drive cycles was described along with their characteristic traits. For presented research, series of simulated drive cycles were performed with the use of Engine Road Load Simulator. Obtained results were graphically compared with experimental data. For acquisitions of experimental data, a passenger car realizing synthetic drive cycles on a chassis dynamometer was used. After needed computations basing on obtained results were performed, energy consumption, fuel consumption and harmful substance emissions were compared.
19
Content available Analiza i symulacja zużycia energii przez trolejbus
PL
Współczesne trolejbusy o napędzie elektrycznym umożliwiają przeprowadzenie hamowania odzyskowego, z rekuperacją energii elektrycznej do zasobników superkondensatorowych, akumulatorów, bądź sieci trakcyjnej. Badania eksploatowanych trolejbusów są prowadzone na podstawie cykli jezdnych charakterystycznych dla tej grupy pojazdów. Podczas badań poza energochłonnością oceniany jest m.in. zasięg pojazdu oraz zdolność do pokonywania wniesień przy zasilaniu z akumulatorów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych symulacji oraz przeprowadzono analizę wpływu liczby przewożonych pasażerów oraz kąta wzdłużnego pochylenia jezdni na energochłonność całkowitą dla trolejbusu Solaris Trollino 12S.
EN
Contemporary electrically powered trolley buses allow for regenerative braking, with the recuperation of electricity to supercapacitors, batteries or traction lines. The study of the used trolleybuses is carried out on the basis of the road cycles characteristic of this group of vehicles. During the research, apart from energy consumption, Vehicle range and capacity for battery power. The paper presents the results of simulated tests and analysis of the influence of the number of passengers transported and the longitudinal inclination of the roadway on the total energy consumption for Solaris Trollino 12S trolleybus.
20
Content available remote Sekwencyjne sterowanie manualnej skrzyni biegów
EN
In this article, a concept of a steering mechanism for sequential steering of a classical manual gearbox was presented. The device was conceptualized to not intefere with the vehicle’s original design. A cylindrical cam was used as a steering element for the mechanism. A prototype was built. Changes that would result in improvements in mechanism operation were proposed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.