Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  catechol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Coraz większe potrzeby energetyczne świata oraz nacisk na aspekty ekologiczne wymuszają poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych i tanich sposobów wytwarzania energii elektrycznej, stąd wynika wzrost zainteresowania w ostatnich latach barwnikowymi ogniwami słonecznymi (DSSC – Dye Sensitized Solar Cells). Głównym komponentem takiego ogniwa, który odpowiada za absorbcję promieniowania słonecznego padającego na jego powierzchnię, jest półprzewodząca warstwa nanocząstek TiO2 z zaadsorbowanym na niej barwnikiem. Barwnik działający jako sensybilizator jest adsorbowany na powierzchni ditlenku tytanu, ponieważ powoduje zwiększenie zakresu absorpcji promieniowania słonecznego przez oświetlaną elektrodę. W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie wybranych barwników organicznych (alizaryny, chinizaryny, ktecholu, parabutylokatechiny) oraz dwóch technik wytwarzania warstwy półprzewodzącej nanocząstek TiO2 (nanoszenie z roztworu koloidalnego lub pasty) do budowy ogniw DSSC. Wyznaczono widma absorpcji światła dla poszczególnych barwników i zmierzono sprawności ogniw w zależności od rodzaju zastosowanego barwnika oraz metody wytworzenia warstwy TiO2. Każdy z badanych sensybilizatorów trwale adsorbuje się na nanocząstkach TiO2 w czasie jednej doby. Wykorzystanie danych komponentów do budowy ogniwa pozwoliło na uzyskanie najwyższej sprawności rzędu 0,272% w przypadku elektrody wykonanej z pasty oraz zaadsorbowanego na niej barwnika chinizaryny. Przedstawione w artykule wyniki badań pozwalają stwierdzić zasadność zastosowania wybranych barwników oraz konieczność dalszych badań nad zwiększeniem wydajności ogniw typu DSSC.
EN
Considering the increasing global demand for energy and the harmful ecological impact of the conventional energy sources, it is obvious that development of clean and renewable energy sources is a necessity. Nowadays, dye sensitized solar cells (DSSC) represent one of the most promising methods for future large-scale conversion sunlight into electricity. The main component of DSSC is the semiconducting layer of TiO2 nanoparticles with adsorbed dye, which is responsible for absorption of the solar radiation incidenting on the surface. Sensitizing dye is adsorbed onto the surface of titanium dioxide layer so as to increase the extent of absorption of solar radiation by irradiated electrode. In the following paper, application of four selected organic dyes (alizarin, catechol, quinizarin and 4-tertbutylocatechol) and two techniques of deposition the TiO2 nanoparticles mesoporous layers on conducting glass as electrodes (application from colloidal solution or paste) were studied. The light absorption spectrum was determined for each dye and the efficiency of the cells was measured depending on the type of dye and the deposition method of titanium dioxide conducting layer. Each sensitizer dye was adsorbed on TiO2 surface by dipping in a dye solution for one day. The use of selected components for the cell construction made it possible to achieve the highest efficiencies of 0.272%, which were obtained with electrodes covered by titanium paste and the quinizarin dye. The results of the research presented in the following paper allow to determine the validity of selected dyes and the necessity for further research on the issue of increasing the efficiency of DSSC type cells.
EN
In the present study, treatment of synthetic wastewater containing phenol, resorcinol and catechol was studied in a sequencing batch reactor (SBR). Parameters such as hydraulic retention time (HRT) and filling time have been optimized to increase the phenol, resorcinol, catechol and chemical oxygen demand (COD) removal efficiencies. More than 99% phenol, 95% resorcinol and 96% catechol and 89% COD removal efficiency was obtained at optimum conditions of HRT = 1.25 d and fill time = 1.5 h. The heating value of the sludge was found to be 12 MJ/kg. The sludge can be combusted to recover its energy value.
EN
Pseudomonas sp. strain USI was able to degrade 2,4-, 2,5- and 3,4-dichlorophenol. The metabolic pathways of isomers of dichlorophenols proceeded differently. 4-Chlorophenol and subsequently catechol appeared as intermediates of 2,4-dichlorophenol and 3,4-dichlorophenol degradation. Catechol was the only one observed intermediate of 2,5-dichlorophenol degradation. These results indicate that the pathway of dichlorophenols degradation proceeded by the gradual dechlorination at the ortho position of 2,4-dichlorophenol and at the meta position of 3,4-dichlorophenol, and subsequently at the para position. Intradiol aromatic ring cleavage took place only after removal of all chlorine substituents from the aromatic ring and the introduction of a hydroxyl group at the ortho position.
PL
W badaniach podjęto próbę określenia zdolności szczepu Pseudomonas sp. US1 do degradacji dichlorofenoli. Stwierdzono, iż: badany szczep degraduje 2,4-, 2,5- oraz 3,4-dichlorofenol, jednak metaboliczne szlaki degradacji tych izomerów chlorofenoli przebiegają odmiennie. 4-Chlorofenol oraz katechol występowały jako intermediaty podczas degradacji 2,4- i 3,4-dichlorofenolu. Z kolei podczas degradacji 2,5-dichlorofenolu obserwowano obecność tylko katecholu. Uzyskane wyniki wskazują, iż: szlak degradacji dichlorofenoli przez szczep USI zachodzi poprzez stopniowe dechlorynacje w pozycji orto 2,4-dichlorofenolu i w pozycji meta 3,4-dichlorofenolu, a następnie w pozycji para. Intradiolowe rozszczepienie pierścienia aromatycznego chlorofenoli przez szczep US2 zachodzi tylko po usunięciu wszystkich chlorowych podstawników z pierścienia aromatycznego i po wprowadzeniu do niego grupy hydroksylowej w pozycji orto.
EN
A simple and highly selective electrochemical method for simultaneous detection of hydro-quinone and catechoi using a glassy carbon electrode modified with poty(cysleine) has been developed. The modified electrode has shown an excellent electrocatalytical effect on cyclic voltammctric oxidation of hydroquinone and calechol in 0. l mol L"1 acetate buffer solution (pH 5.0). in differentia! pulse voltammograms (DPV), oxidation peak potentials of hydroquinone and catechoi recorded atpoly(cysteinc)-modified electrode in the same solution were separated b\ about 100 mV. At a bare electrode they overlapped giving a single broad peak due to the fouling effect by the oxidation product of hydroquinone and catechoi signal the fouling effect has been achieved by using po!y(cysteine)-modified electrodes. Detection limit of hydroquinone in the presence of 1.0 x10-4 mol L-4 catechoi was 8.0 x 10-7 mol L-1, and detection limit of catechoi in the presence of 1.0 x10-4 mol L-4 hydroquinonewas 1.0 x 10mol L-1. The proposed method has been applied to simultaneous detection of hydroquinone and catechoi in a water sample with simplicity and high selectivity.
PL
Opracowano prostą i wysoko selektywną metodę równoczesnego oznaczania hydrochinonu i katecholu. Do oznaczania użyto elektrody z węgla szklistego zmodyfikowanej policysteiną. Na zmodyfikowanej elektrodzie, w roztworze buforu octanowego o pH 5.0, w przypadku obu analitów. występował silny efekt elcktrokatalityczny. Na różnicowych woltampero-gramach pulsowych potencjały pików analitów różniły się o ok. 100 mV. W przypadku elektrody niernodyfikowanej otrzymywano tylko jeden, szeroki pik. Ewidentnie warstwa policysteiny chroniła powierzchnię elektrody przed zatruciem produktami utlenienia hydrochinonu i katecholu. Granicę wykrywalności hydrochinonu w obecności 1.0 x10-4 katecholu oszacowano na 8.0 x 10-7 mol L-1. Z kolei granica wykrywalności katecholu w obecności 1.0 x 10-4mol L-1 hydrochinonu wynosiła l x 10-6 mol L-1. Nową metodę zastosowano do jednoczesnego oznaczania hydochinonu i katecholu w próbkach wody.
EN
A fast amperometric method for the determination of tyrosinase-catecholase activity has been proposed. The principle of the method is as follows: tyrosinase-catecholase converts catecho! to benzoquinone in the presence of oxygen; benzoquinone is subsequently reduced at the working electrode which generates an appropriate current signai. The method has a good analytical characteristics and a broad detection range (0.01-10.00 U mL1). It is easy to handle, and requires short measuring time (l min).
PL
Zaproponowano szybką metodę wyznaczania aktywności katecho lazy -ty róży nazy. Metoda polega na przekształceniu przez katecholazę-tyrozynazy katecholu w benzochinon w obecności tlenu. Benzochinon jest redukowany na elektrodzie tworząc odpowiedni sygnał prądowy. Zaproponowana metoda ma dobrą charakterystykę analityczną: obejmuje szeroki zakres stężeń analitu (0.01-10.00 U mL1).Dodatkowo jest łatwa w stosowaniu i wymaga tylko 1-minutowych pomiarów.
EN
Cytotoxicity of 5 phenol derivatives (phenol, catechol, resorcinol, hydroquinone and phloroglucinol) wastested using a mouse 3T3 fibroblast cell line. Its relationships with structural and physicochemical properties were investigated. Linear regression analysis and Pearson’s correlation coefficient were used to characterise the relationship between cytotoxicity (expressed by IC50 values) and physicochemical parameters of compounds or their toxicity in vivo expressed by LD50 values. The studies showed that physicochemical properties of compounds seemed to have less influence on their cytotoxic potency than structural properties. Cytotoxicity of the compounds probably depends on the number of -OH groups and their location in the aromatic ring more than on physicochemical properties of compounds. The best correlation was obtained for IC50 values and LD50 values determined following rabbit skin administration and experimental skin irritation score.
EN
The oxidation of hydroquinone and catechol by Fenton reagent has been studied. The effect of the initial H2O2, Fe(II), catechol and hydroquinone concentrations on the oxidation rate was determined experimentally. Global kinetic equation for the degradation of hydroquinone and catechol was obtained in the following form: [formula] with: a = 1 for catechol and 0.75 for hydroquinone; b = 1 for catechol and 0.75 for hydroquinone; c = 0.45 for both catechol and hydroquinone.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad utlenianiem dihydroksyfenoli (katechol i hydrochinon) odczynnikiem Fentona. Zbadano wpływ początkowego stężenia hydrochinonu i katecholu, nadtlenku wodoru oraz katalizatora - Fe(lI) - na szybkość utleniania. Uzyskano ogólne równanie kinetyczne uwzględniające wpływ powyższych parametrów w postaci: [wzór], gdzie: a = 1 dla katecholu i 0,75 dla hydrochinonu; b = 1 dla katecholu i 0,75 for hydrochinonu; c = 0,45 dla katecholu i hydrochinonu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.