Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochód elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper presents the results of research in which the main question was what is the consumer relationship between the owners of an alternative energy source and their decision to invest in new solutions in this field - electromobility. Responses were received regarding relations, social awareness, investment opportunities as well as willingness to develop and forecast demand for electric vehicles, as well as conclusions were drawn that with a photovoltaic installation and energy storage, charging the car will become free and access to own energy will be unlimited in time, which will reduce the amount of investment in an electric vehicle.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań w których głównym pytaniem było to jaki jest związek konsumencki między posiadaczami alternatywnego źródła energii a ich decyzją o chęci inwestycji w kolejne rozwiązania z tej dziedziny – elektromobilność. Otrzymano odpowiedzi odnośnie relacji, świadomości społecznej, możliwościach inwestycyjnych oraz chęci rozwoju i prognozowanemu popytowi na pojazdy elektryczne, jak również m.in. wysnuto wnioski, że przy posiadaniu instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii, ładowanie auta stanie się darmowe, a dostęp do własnej energii nieograniczony czasowo co wpłynie na zmniejszenie wysokości inwestycji w pojazd elektryczny.
2
Content available remote Impact of uncoordinated electric vehicle charging on the distribution grid
EN
Charging electric vehicles (EVs) represents an extra and increasing load for the power system. And the higher the charging power is, the more likely it is that serious problems will arise. In addition to home charging, in Hungary - the area of interest in this paper - Level 2 chargers in the streets are currently installed with a maximum charging power of 22 kW. Since the local market share of EVs is low at present and expected to remain relatively low in the years to come, it is essential to see where the limits of the low-voltage distribution grid are in terms of taking the extra EV charging load. This paper presents extensive simulation results taking various EV charging characteristics, arrival statistics, household load variation, and other assumptions into consideration to determine how EV charging will affect the low voltage grid. The stochastic simulations were conducted in DIgSILENT Power Factory augmented with a Python code. Simulation results indicate that an already moderately loaded grid is capable of accommodating EVs at a penetration level of approximately 20%, which can be considered a high value.
EN
he article presents the latest information about electromagnetic compatibility testing of electric vehicles, on-board chargers and electric vehicle charging stations with a consideration of current standards and Regulation No. 10 of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).The aspects of immunity, conducted and radiated emissions were taken into account.
PL
W artykule przedstawiono najnowsze informacje na temat badań samochodów elektrycznych oraz ładowarek pokładowych i zewnętrznych stacji ładowania pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz Regulaminu nr 10 Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ). Pod uwagęwzięto aspekty odporności i emisji zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych.
EN
It is not easy to choose a car depending on the type of engine used in it. This is due to the diversity of properties characterising certain types of cars and doubts concerning the costs incurred during their operation (especially for new types as electric cars). Thus, this article presents a comparative analysis of cars provided with different energy sources. The analysis will allow finding the answer, which of the analysed car types best meet expectations, since both electric motor-driven vehicles and combustion engine-driven vehicles have a number of disadvantages and advantages. All compared vehicles are of the same model of a single make, with different drive sources and drive systems, classified in the same market segment. Therefore, the purpose of the article is to demonstrate, which vehicle type (that is, a car with spark-ignition engine, compression-ignition engine, electric motor, or Plug-In type hybrid drive) is currently the most optimal regarding technology, economy, and environment. For this purpose, the MAJA multi-criteria assessment method which has never before been used in comparisons of this sort was chosen.
EN
The paper presents a model of potential application of technology and blockchain environment for the implementation of the electric car charging process. The described model gives the possibility of establishing direct relations between the energy market parties, and most importantly, thanks to its users and relationships between them, it allows creating new charging points, thus developing a network of chargers. The model describes relationships, flows, gives the opportunity to model market behaviour. It uses blockchain technology to account for the charging process of electric cars.
PL
W pracy prezentowany jest model potencjalnego zastosowaniem technologii i środowiska blockchain do realizacji procesu ładowania samochodu elektrycznego. Opisywany model daje możliwość bezpośredniego nawiązywania relacji pomiędzy stronami rynku energii, oraz co najważniejsze, za sprawą swoich użytkowników i zależności między nimi pozwala na tworzeniu nowych punków ładowania, rozwijając tym samym sieć ładowarek. Model opisuje relacje, przepływy, daje możliwość modelowania zachować rynkowych. Wykorzystuje technologię bloków (blockchain) do rozliczania procesu ładowania samochodów elektrycznych.
6
Content available remote Charging infrastructure and testing of the electric vehicle energy battery decline
EN
The article presents the infrastructure for charging electric vehicles, their development and the types and methods of charging. The paper presents the results of testing the level of vehicle charge depending on the route traveled and its dynamics. The test results show the change in the level of discharging the battery from the route length.
PL
Artykuł przedstawia infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, ich rozwój oraz rodzaje i sposoby ładowania. W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu naładowania pojazdu w zależności od przebytej trasy i jej dynamiki. Wynik badań pokazują zmianę poziom rozładowywania baterii od długości trasy.
PL
Obecnie najczęściej stosowanymi akumulatorami (powszechnie nazywanymi bateriami) w samochodach z napędem elektrycznym typu BEV są ogniwa litowo-jonowe. Okres ich eksploatacji szacowany jest na około 10 lat. W 2018 roku udział samochodów elektrycznych BEV w rynku motoryzacyjnym Unii Europejskiej był niewielki i wyniósł 0,8%. Zgodnie jednak z polityką Wspólnoty już w 2030 roku mają one stanowić 50% użytkowanych samochodów osobowych, a po 2035 roku wszystkie sprzedawane samochody osobowe mają być w pełni elektryczne. Zwiększająca się liczba BEV, a co za tym idzie rosnąca liczba montowanych w nich baterii Li-Jon, nasuwa pytanie, jak produkcja, eksploatacja i ostatecznie recykling takich baterii wpływają na człowieka i otaczające go środowisko. Jednym z często powtarzanych zarzutów pod adresem samochodów elektrycznych jest to, że ich zerowa emisja w miejscu eksploatacji rekompensowana jest szkodliwą dla środowiska produkcją baterii, które w stosunkowo krótkim czasie zmieniają się w toksyczne elektrośmieci. Celem artykułu jest analiza cyklu życia baterii montowanych w samochodach elektrycznych w aspekcie ich emisyjności i bezpieczeństwa użytkowania. W pracy wskazano ponadto możliwości wykorzystania zużytych baterii samochodowych.
EN
Currently, the most commonly used batteries (commonly referred to as batteries) in cars with electric drive type BEV are lithium-ion cells. The period of their operation is taken there for about 10 years.In 2018, the share of this type of car in the European Union automotive market was small and amounted to 0.8%. However, according to Community policy, in 2030 they are to account for 50% of used passenger cars, and after 2035 according to (ING Economics Department, 2017) all cars sold at that time are to be fully electric. The increasing number of BEVs, and hence the number of Li-Ion batteries installed there, raises the question of how the production, operation and ultimately recycling of such batteries affect people and the surrounding environmentOne of the repeated accusations of electric vehicles is that their zero emission in the place of use is burdened with environmentally harmful battery production, which changes in a relatively short time into toxic electro-waste. Therefore, the author of this work will describe, among others, Is the use of such batteries safe, what is the actual emission of pollution that accompanies the production of lithium-ion batteries, as well as the possibility of their use after dismantling from vehicle.
PL
W artykule podjęto problematykę oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. W szczególności skupiono się na zidentyfikowaniu potencjalnych kryteriów oceny ich sieci. Założono, że wyznaczenie wartości tych kryteriów powinno być możliwe przy wykorzystaniu publicznie dostępnych w Polsce źródeł danych, np. takich które zostały udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy też w ramach projektów Urban Atlas lub OpenStreetMap. Ostatecznie zaproponowano zbiór kryteriów oceny, które mieściły się w sześciu kategoriach i pokrywały aspekty: kosztowe, udziału ładowarek dużej mocy, związane z dostępnością przestrzenną, a także integracją sieci ładowarek samochodów elektrycznych z systemem publicznego transportu zbiorowego. Tak opracowany zbiór kryteriów został zastoso¬wany do oceny sieci punktów ładowania w Poznaniu dla stanu obecnego oraz trzech opracowanych przez autorów wariantów predykcyjnych, które spełniają wymagania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
EN
The article discusses the problem of appraisal of the location of electric car charging stations. The article is focused on identifying potential criteria for assessing the network of charging points. It was assumed that the determination of the value of these criteria should be possible by using publicly available data sources in Poland, e.g. those that were made available by the Central Statistical Office of Poland, Head Office of Geodesy and Cartography or as part of Urban Atlas or OpenStreetMap projects. Finally, a set of evaluation criteria was proposed, which were classified to six categories and covered the aspects of: cost, the share of high power charging stations, spatial accessibility as well as the integration of electric car charger network with the public transport system. The set was used to assess the network of charging stations in Poznan for the present state and three forecasting variants developed by the authors, which meet the requirements of the Act on electromobility and alternative fuels.
PL
Z początkiem roku wprowadzono opłaty paliwowe, które zasilają budżet Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Obecnie Fundusz jest już bliski rozpoczęcia zapowiadanych działań i pożytkowania zbieranych funduszy. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania dopłat do samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania, którymi będzie dysponował FNT jest już po konsultacjach społecznych. Rozporządzenie zakłada dofinansowanie do 36 tys. zł na zakup samochodu elektrycznego, 150 tys. zł do instalacji stacji ładowania dużej mocy i ponad 1 mln zł na zakup autobusu elektrycznego.
PL
Artykuł przedstawia konstrukcję silnika trakcyjnego do zabudowy w piaście koła samochodu osobowego. Autorzy przedstawili obliczone parametry pracy silnika dla dwóch następujących po sobie etapów przejazdu. Pierwszy dotyczył jazdy z prędkością równą 150 km/h. Drugi etap obejmował jazdę z prędkością 50 km/h po powierzchni o nachyleniu 20%. W artykule zostały przedstawione parametry pracy silnika dla każdego z etapów oraz wyniki analizy termicznej silnika w trakcie przejazdu.
EN
The article presents the construction of a electrical wheel hub traction motor for passenger car. Authors presented calculated parameters of operation for two consecutive ride stages. The first one concerned driving at a speed of . The second stage involved riding at on a slope. The article presents parameters of motor work for each stage and the results of thermal analysis of the motor during the ride.
11
Content available remote Wpływ warunków ruchu drogowego na zużycie energii przez samochód elektryczny
PL
W artykule przedstawiono bieżące wyniki badań prowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego przy współpracy z firmą Tesla Warszawa. Badania obejmują szereg jazd testowych w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, wykonywanych na terenie miasta Warszawy oraz na terenach podmiejskich. Obiektami badań są samochody Tesla Model S oraz Model X. Opracowanie wyników dotyczy analizy czynnikowej i korelacyjnej w odniesieniu do parametrów opisujących warunki drogowe oraz ich wpływu na zapotrzebowanie energetyczne samochodu. Ponadto przygotowano model matematyczny uwzględniający między innymi zjawiska trakcyjne, występujące przy kontakcie opony z nawierzchnią drogi, wpływ warunków atmosferycznych oraz styl jazdy reprezentowany przez rożnych kierowców. Model ten został zweryfikowany na podstawie prowadzonych testów drogowych. Podstawowym celem badań jest określenie, jakie charakterystyczne warunki pracy akumulatora są wymuszane przez eksploatację samochodu elektrycznego w rzeczywistym ruchu drogowym. Mają na to wpływ takie czynniki, jak: natężenie ruchu, styl jazdy kierowcy, nawierzchnia drogi, warunki pogodowe oraz parametry techniczne pojazdu. Sposób ładowania i rozładowywania akumulatora w czasie jazdy rożni się bowiem znacząco od ładowania i rozładowywania w warunkach laboratoryjnych. Dlatego testy drogowe mają za zadanie pokazać, jak w praktyce funkcjonuje akumulator pojazdu elektrycznego.
EN
The article presents current research results conducted by the Motor Transport Institute in cooperation with Tesla Warszawa company. The tests include a number of test drives in real road conditions, realized in the city of Warsaw and in suburban areas. The test objects are Tesla Model S and Model X cars. The results are developed for factor and correlation analysis regarding the parameters describing road conditions and their impact on the energy demand of the car. In addition, the prepared mathematical model includes, among others, traction phenomena that occur when the tire contacts with road surface, weather conditions and driving style represented by different drivers. This model has been verified on the basis of realized road tests. The main purpose of the research is to define what characteristic battery conditions are enforced by operating an electric car in real traffic. It is influenced by such factors as: traffic density, driver's driving style, road surface, weather conditions and technical parameters of the vehicle. The method of charging and discharging the battery while driving varies significantly from loading and unloading in laboratory conditions. Therefore, road tests are meant to show how the battery of an electric vehicle functions in practice.
12
Content available remote Badania prototypowego silnika elektrycznego do zabudowy w kołach samochodu
PL
W artykule przedstawiono budowę stanowiska badawczego, przeznaczonego do badań elektrycznego silnika synchronicznego, wzbudzanego magnesami trwałymi z wirnikiem zewnętrznym. Badano silnik trakcyjny, przeznaczony do zabudowy w piaście koła samochodu elektrycznego. Stanowisko badawcze pozwala na pomiar parametrów elektromechanicznych oraz temperatury. Z uwagi na kompaktową konstrukcję badanego silnika oraz stosunkowo wysokie częstotliwości zasilania stanowisko badawcze umożliwia również rejestrowanie temperatury elementów wirnika. W pracy przedstawiono również platformę badawczą do badania wpływu dodatkowej masy nieresorowanej, jaką stanowią silniki montowane w kołach, na komfort jazdy samochodem oraz pracę zawieszenia.
EN
The construction of a laboratory bench designed for testing an electric synchronous motor, excited with permanent magnets with an external rotor, is presented in the paper. A traction motor, designed for installation in the wheel hub of an electric car, was tested. The laboratory bench allows the measurement of electromechanical parameters and temperature. Due to the compact design of the tested motor and relatively high frequency of power supply, the test stand lso allows recording the temperature of the rotor elements. In the paper a research platform to study the impact of the additional unsprung mass which are motors mounted in wheels for the comfort of car driving and suspension work is also presented.
PL
W artykule autorzy prezentują charakterystyki mocy i momentu obrotowego silnika dedykowanego do elektrycznego pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t. Zostały przedstawione modele kadłuba w trzech wariantach, różniących się układem chłodzenia oraz technologią wykonania. Została przeprowadzona analiza wydajności układów chłodzenia.
EN
In the article, the authors present power and torque characteristics of motor dedicated to an electric delivery vehicle with a weight of up to 3.5 tonnes. Hull models in three variants, differing in the cooling system and manufacturing technology have been presented. The performance analysis of cooling systems was carried out.
PL
Przedmiotem referatu jest recykling i alternatywne zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych - najbardziej niebezpiecznych z odpadów, jakie pochodzą z samochodów elektrycznych. Autorzy pracy przedstawiają wyniki analizy danych dotyczących najnowszych rozwiązań związanych z wycofanymi bateriami EV (electric vehicles). Najczęściej wykorzystywaną z metod radzenia sobie z problemem przez producentów samochodów elektrycznych jest tworzenie magazynów energii. Innym rozwiązaniem jest utylizacja akumulatora litowo-jonowego, dzięki czemu można odzyskać m.in. lit, mangan i kobalt. Zagadnienie jest niezwykle istotne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia w związku ze wzrostem produkcji baterii EV.
EN
The subject of this paper is the recycling and alternative use of lithium-ion batteries - the most dangerous waste from electric cars. Authors present research data concerning the latest solutions used in this area. When dealing with this problem, the most frequently used method is creating energy storages. The other solution is reprocessing lithium-ion batteries, which allows to recover, among others, lithium, manganese and cobalt. This problem is crucial from ecological and economic point of view due to the increase of EV batteries production.
PL
Pierwszy samochód elektryczny skonstruowano w XIX wieku. Jednym z najbardziej godnych uwagi wydarzeń tamtych czasów było przekroczenie bariery prędkości 100 km/h przez samochód elektryczny, które miało miejsce w końcu XIX wieku. Prace w zakresie samochodów elektrycznych zostały jednak zaniechane ze względu na brak wydajnych magazynów energii na rzecz rozwoju pojazdów z silnikami spalinowymi. Do rozwiązań elektromobilności powrócono pod koniec XX wieku. Wówczas konieczność ograniczenia emisji spalin i CO2 do atmosfery wymusiła poszukiwanie rozwiązań ekologicznych, co spowodowało gwałtowny rozwój elektromobilności.
EN
The paper presents ways of integrating electric cars with the power system. In connection with this, daily load curves in the average working day have been developed in the G2V (Grid-to- Vehicle) and V2G (Vehicle-to-Grid) variants. The G2V solution consists in unidirectional energy flow from the power system to a vehicle’s battery. The V2G solution consists in bi-directional energy exchange between the power system and electric car’s battery. Each of these options may have a different impact on the system’s load. The paper presents the impact of charging a large number of electric cars on the dynamics of load changes in the period of increasing demand from the night valley to the morning peak and during its fall from the evening peak to the night valley. Also, indicators characterizing the shape of the daily load curve were analysed. The actual system load curve was compared with the G2V and V2G based on original calculations.
PL
W artykule zaprezentowano sposoby integracji samochodów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym. W związku z tym opracowane zostały krzywe obciążenia dobowego średniego dnia roboczego w wariancie G2V (ang. Grid-to-Vehicle) oraz V2G (ang. Vehicle-to-Grid). Rozwiązanie G2V uwzględnia jednokierunkowy przepływ energii z systemu elektroenergetycznego do baterii pojazdu. Rozwiązanie V2G oznacza dwukierunkową wymianę energii pomiędzy systemem a baterią samochodu elektrycznego. Każda z przedstawionych opcji może w inny sposób wpłynąć na kształtowanie się obciążeń systemu. W artykule przedstawiono wpływ ładowania się dużej liczby samochodów elektrycznych na dynamikę zmian obciążenia w okresie zwiększania się zapotrzebowania z doliny nocnej do szczytu porannego oraz podczas jego spadku ze szczytu wieczornego do doliny nocnej. Wykonano również analizę wskaźników charakteryzujących kształt krzywej obciążenia dobowego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń porównano krzywą rzeczywistego obciążenia systemu z wariantami G2V oraz V2G.
EN
Due to limited resources of fossil fuels and overproduction of greenhouse gases, a need for alternative means for vehicle communication appeared. Because of that hybrid electric vehicles, as well as battery electric vehicles, were proposed to replace some of conventional vehicles based on internal combustion engine [3]. To their advantages over conventional cars belong environmental friendliness and better performance (in case of hybrid electric vehicles), but they also suffer from greater purchase costs and limited range (in case of most battery electric vehicles) [4, 6]. Presented work briefly characterizes four types of vehicles equipped with electric motor (mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid and battery electric vehicles) along with generalised presentation of their battery requirements [4, 6]. Further in this work, the lithium-ion (Li-ion) battery working principle was explained, along with characterisation of its limitations due to its design and requirements for inactive components e.g. 4-fold drop in specific capacity and energy density while moving from pure electrode material level to battery level [20]. Next, present Li-ion active components, such as LiCoO2, LiMnO2 and LiFePO4 cathodes and graphite anode along with their capacities and energy densities as well as other characteristic regarding (e.g. environmental friendliness, safety and cost) are shown. Moreover electrode materials e.g. nanocomposite anodes and cathodes, multi-electron cathodes (e.g. Li2MnSiO4), as well as Li-metal and Li4Ti5O12 anodes, with their advantages and disadvantages were described [15, 20]. Presented article was summarized by gathered opinions of battery electric vehicles users, who share their experience regarding their electric cars in a survey. One can tell that they are fairly satisfied with their purchase and that improvement in range of battery electric vehicles along with predictable government policy regarding electrification of cars are the most important factors when considering purchase of electric vehicle [36].
PL
W ostatnich latach rozwój pojazdów osobowych ukierunkowuje się na systemy „ekologiczne”, często opierające się o napęd elektryczny. Wykorzystanie technologii napędu elektrycznego w pojazdach zmienia zasady ogrzewania i chłodzenia powierzchni pasażerskiej. Dodatkowym aspektem jest utrzymanie odpowiednich warunków pracy akumulatorów zasilających. Powoduje to konieczność zmiany rozwiązań w układzie grzewczo-chłodniczym. Układy stosowane w samochodach spalinowych korzystają z nadwyżek temperatur, pobierając ciepło i przenosząc je do kabiny pasażerskiej. Chłodzenie odbywa się z wykorzystaniem obiegu czynnika chłodniczego, napędzanego sprężarką obciążającą silnik. Samochody elektryczne z uwagi na ograniczony dostęp do magazynowania energii oraz widoczny wpływ dodatkowych urządzeń na zasięg jazdy wymagają metod efektywnych i oszczędnych. Ze względu na złożoność wymagań stawianym klimatyzacji zostają wprowadzone rozwiązania znane z zastosowań pomp ciepła w budownictwie. Technologie tego typu pozwalają na odciążenie elektrycznych nagrzewnic poprzez odbiór ciepła z zewnątrz. Wszystkie metody mają charakter rozproszony, tzn. elementy układu zabudowane są w różnych częściach pojazdu. Innowacyjnym rozwiązaniem jest system modułowy oszczędzający przestrzeń roboczą, materiały oraz ograniczający potencjalne nieszczelności układu. W pracy przedstawiono analizę stanu możliwości wykorzystania pomp ciepła w układzie grzewczo-chłodniczym samochodu wraz z problemami dotyczącymi tego rodzaju systemu.
EN
In recent years, the development of passenger vehicles is focused on ecological solutions, often based on electric drive. The use of electric propulsion technology in vehicles changes the principles of heating and cooling the passenger area. An addition aspect is the maintenance of proper working conditions of batteries supplying the vehicle. This makes it necessary to change the solutions in the heating and cooling system. The systems used in internal combustion cars use excess temperature, extracting heat and transferring them to the passenger cabin. Cooling takes place using a refrigerant circuit, driven by a compressor that loads the vehicle engine. Electric cars, due to the limited access to energy storage and the visible impact of additional devices on the driving range, require efficient and cost-effective solutions. Due to the complexity of the requirements for air conditioning, solutions known from the application of heat pumps in construction are being introduced. Solutions of this type allow to relieve electric heaters by taking heat from the outside. All solutions have a diffuse character, i.e. the elements of the system are built in different parts of the vehicle. An innovative solution is a modular system that saves working space, materials and reduces potential system leaks. The article presents an analysis of the state of the possibilities of using heat pumps in the heating and cooling system of the car with problems regarding the solutions.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.