Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dane wektorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper analyzes the possibilities of further and fuller use of geometric models of empirical systems, including agriculture, created at the level of AutoCAD. The analysis focuses primarily on opportunities for better mapping of existing links between graphic elements, unreadable or impossible to present at the level of digital technical documentation in the form of a graph structures offered by Neo4j. Information technologies, recognized and presented as necessary to achieve that objective were subsequently used to design and produce an application as a plug-in for AutoCAD. This application allows generating and management of created connections between geometric objects and their visualization both in the AutoCAD and available client software integrated with Neo4j platform.
PL
Przeanalizowano możliwości dalszego, pełniejszego wykorzystania modeli geometrycznych systemów empirycznych, w tym dotyczących rolnictwa, tworzonych na poziomie AutoCAD-a. Analiza dotyczyła w głównej mierze możliwości pełniejszego odwzorowania istniejących powiązań pomiędzy elementami graficznymi, nieczytelnymi bądź niemożliwymi do przedstawienia na poziomie cyfrowej dokumentacji technicznej w formie struktur grafowych oferowanych przez Neo4j. Rozpoznano i przedstawiono niezbędne do realizacji tego celu technologie informatyczne, które następnie wykorzystano do zaprojektowania i wytworzenia aplikacji w formie plug-in dla AutoCAD. Aplikacja ta pozwala na generowanie, a następnie na zarządzanie utworzonymi powiązaniami pomiędzy obiektami geometrycznymi oraz ich wizualizację zarówno po stronie AutoCAD-a, jak i dostępnego programu klienckiego zintegrowanego z platformą Neo4j.
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanej w poprzednim numerze omówiono analizę danych i narzędzi pod kątem wspólnej wizualizacji zdjęć wykonanych skanerem MODIS i numerycznego modelu terenu pozyskanego w trakcie misji SRTM oraz omówiono kolejne wersje procedury ich wspólnego przedstawienia. W drugiej części opisano próbę połączenia otrzymanego obrazu z wybranymi danymi wektorowymi. Na zakończenie przedstawiono wyniki w postaci map opracowanych na tej podstawie: Polski w skali 1:1 000 000, Europy Środkowej w skali 1:2 000 000 i Europy w skali 1:10 000 000.
EN
The institute of Geodesy and Cartography in Warsaw hosted research on the possibility of elaboration of a small scale reference map basing on the photos taken by MODIS scanner and data registered within SRTM project. The first part of the article discusses the procedures of joint visualization of those data in the form of a realistic terrain image. The second part describes issues of complementing the resulting visualization with reference contents which helps to orientate the image in space. This contents includes cities, waters, roads, national borders and cartographic grid. The process of elaboration started with retrieval of data and combining of data from various sources. The next stage was a selection of elements of reference contents within its separate categories. To preserve picture clarity special attention was paid to the method of presentation of reference elements. Proposals for graphic presentation of reference contents against the background of the 'photographic' picture of the terrain were discussed. Finally, the resulting picture maps were presented: the Map of Poland in 1:1,000,000, the Map of Eastern Europe in 1:2,000,000 and the map of Europe in 1:10,000,000.
3
Content available Georeferencyjne dane obrazowe
PL
Dane obrazowe stanowią coraz częściej podstawowe dane źródłowe zasilające bazy wielu systemów informacyjnych typu GIS. Należy jednak pamiętać, że są one pierwotnie rejestrowane w rzucie środkowym lub dynamicznym nie gwarantującym wymaganej kartometryczności odwzorowanych na obrazie obiektów. Dla uzyskania efektu rzutowania ortogonalnego zarejestrowanych na zdjęciu obiektów terenowych musimy wykonać wtórne przetwarzanie różniczkowe pierwotnych obrazów do postaci ortofotografii. Obecne technologie realizujące ten proces w sposób cyfrowy pozwalają na lokalizację każdego przetwarzanego piksela tworzonej ortofotografii w założonym układzie zewnętrznym – terenowym. W ten sposób wszystkie piksele cyfrowej ortofotografii posiadają zdefiniowaną lokalizację przestrzenną, czyli georeferencję. W artykule przedstawiono aktualny stan technologiczny w zakresie tworzenia georeferyncyjnych danych obrazowych (ortofotomapy i trueortho). Omówiono cechy geometryczne i radiometryczne tych produktów oraz ich funkcjonalność jako warstwa referencyjna w systemach GIS dla różnych typów terenów i zastosowań. Scharakteryzowano aktualny stan pokrycia ortofotomapą obszaru kraju wraz z planem jej aktualizacji do 2013 roku. Szczegółowo zaprezentowano technologię Trueortho, która powinna być preferowana dla terenów zurbanizowanych jako eliminująca martwe pola występujące na tradycyjnej ortofotomapie. Przedstawiono praktyczne rezultaty uzyskane w trakcie prowadzenia prac eksperymentalnych w ramach projektu badawczego KBN „Badanie jakości True-Ortho w aspekcie wykorzystywanych do jego generowania danych źródłowych”. W podsumowaniu publikacji podano zalecenia technologiczne i wymogi geometryczne dla danych źródłowych potrzebnych do generowania produktu typu trueortho jako produktu kartograficznego tworzącego warstwę referencyjną w systemie GIS oraz źródło pozyskiwania danych wektorowych typu 2D dla baz topograficznych i tematycznych.
EN
The image data are more often primary power source data supplied many information systems like GIS. However, remember that they are initially recorded in the central projection or dynamic projection, which does not guarantee the required cartometry of objects mapped on the image. To obtain the orthogonal projection of the terrain we need to do secondary, differential processing of the original images to orthophotos. Current technologies implementing this process in a digital form allow the location of each processed pixel of created orthophotos within a given external terrain coordinate system. In this way, all pixels of digital orthophotos have a defined spatial location or georeferencing. In the paper the current state of technology in creating of georeferenced image data (orthophoto and trueortho) is given. They are treated the geometric and radiometric characteristics of these products and their functionality as a reference layer in GIS for different types of sites and applications. The current state of the country orthophotomap coverage and a plan to update it until 2013 is given. Trueortho technology is presented in detail, which should be preferred for urban areas as eliminating obscured areas present on the traditional orthophotoma. They are presented the practical results obtained in the course of experimental work in the framework of the KBN research project "Study on the quality of True-Ortho in terms of used the source data". In summary, the technological recommendations and geometrical requirements are given for source data required to generate the trueortho, as cartographic reference layer in GIS, or 2D source data for capture the vector data for topographic and thematic data bases needs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.