Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Wytwarzanie emulsji w rozpylaczu wirowym z wielootworowym wtryskiwaczem oleju
PL
Określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu wirowym z wielootworowym wtryskiwaczem oleju. Badania przeprowadzono dla emulsji o stężeniu oleju od 10 do 30% obj. Wykazano, że histogramy średnic kropel oleju ulegają rozszerzeniu wraz ze wzrostem stężenia oleju w emulsji przy jednoczesnym przesunięciu się w prawo. Średnica D32 wzrasta ze wzrostem stężenia oleju w wytwarzanej emulsji oraz ze zmniejszaniem objętościowego na tężenia przepływu.
EN
The structure of emulsion produced in a pressure-swirl atomizer with the multi-hole oil injector was determined. The studies were directed on emulsions of oil concentration in the range between 10 and 30% vol. It was shown that the histograms of oil droplets diameters widen with the increase of oil concentration in emulsion, shifting simultaneously to the right. The D32 diameter increases with the increase of oil concentration in emulsion and with the decrease of volumetric flow rate
2
Content available remote Wytwarzanie emulsji w rozpylaczu o stożkowej komorze wirowej
PL
W pracy określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu o stożkowej komorze wirowej. Przeanalizowano wielkości charakteryzujące proces rozpylania. Wartość spadków ciśnienia wzrastała ze wzrostem prędkości przepływu wody i oleju. Zależność kąta rozpylania od prędkości przepływu wody i oleju była nieliniowa. Wzrost prędkości przepływu oleju nie wpływał istotnie na wielkość kropel oleju w wodzie. Wzrost prędkości przepływu wody powodował powstawanie kropel o większych rozmiarach.
EN
The structure of emulsion produced in the atomizer with a swirl chamber was determined. The characteristics of aromization process were analyzed. Drop sizes of emulsion increased with the increasing of water phase content, whereas the increasing of oil phase did not significantly affect the emulsion structure. Pressure drop values increased with the increasing of water and oil flow rates. A relationship between the spray angle and water and oil flow rates represented a non-linear character. The increase of oil flow rate did not significantly affect the size of oil droplets water. The increase the water flow rate caused a formation of larger droplets.
3
Content available remote Wpływ temperatury cieczy na proces rozpylania w nebulizatorze pneumatycznym
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rozpylania wody destylowanej o temperaturze 20÷70 ºC w nebulizatorze pneumatycznym. Głowicę nebulizacyjną wyposażono w regulator temperatury, który umożliwił sterowanie temperaturą powstającego aerozolu, co może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa terapii wziewnej. Wykazano, że temperatura i lepkość rozpylanej cieczy mają istotny wpływ na wielkość otrzymanych kropel rozpylonego aerozolu. Wzrost temperatury przyczynił się do zmniejszenia mediany rozkładu liczbowego oraz rozkładu wielkości kropel.
EN
The paper describes the results of atomization distilled water at temperatures of 20÷70 ºC in a pneumatic nebulizer. The nebulizer spray chamber was equipped with a temperature controller responsible for aerosol temperature control of. It can be contributed to an increase of aerosol therapy safety. It was shown that temperature and viscosity of sprayed liquid had a significant inpact on the size of sprayed aerosol droplets. The increase of temperature caused the reduction of count median diameter and the decease of drop size distribution.
PL
Określono strukturę emulsji wytworzonej w rozpylaczu wirowym. Badania przeprowadzono dla emulsji o udziale objętościowym oleju od 0,1 do 0,3. Wykazano, że wartości charakterystycznych średnic wzrastają ze wzrostem udziału objętościowego fazy rozproszonej oraz ze wzrostem strumienia objętościowego emulsji. Duże znaczenie miały wymiary rozpylacza. Zarówno zwiększenie wysokości, jak i średnicy komory wirowej skutkują na ogół zwiększeniem wartości średnic kropel fazy rozproszonej.
EN
The structure of emulsion produced in a pressure-swirl atomizer was determined. The studies dealt with emulsions of oil volume fraction in the range between 0.1 and 0.3. It was shown that values of characteristic diameters increased with the increase of dispersed phase volume fraction and the increase of emulsion flow rate. The atomizer sizes were very important parameters. The increase of height and diameter of swirl chamber generally results in the increase of dispersed phase droplet diameter.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem stężenia soli (NaCl) w roztworach polimerów jonowego Rokrysolu WF2 i niejonowego Rokrysolu WF1 na pozorną lepkość wzdłużną ƞE,a, i lepkość przy ścinaniu ƞ. Dodatek soli powoduje obniżenie wartości ƞE,a w przypadku obu polimerów. Dla roztworów Rokrysolu WF2 i czystego roztworu Rokrysolu WF1, na krzywych lepkości wzdłużnej można wyróżnić zakresy zagęszczania i rozrzedzania odkształceniem. Wartości szybkości rozciągania Ɛa,max dla Rokrysolu WF2 wzrastają wraz ze wzrostem stężenia NaCl, po czym zanikają, a dla Rokrysolu WF1 wartość szybkości rozciągania Ɛa,max występuje tylko dla czystego roztworu.
EN
The paper presents results of studies on the effects of salt concentration (NaCl) in ionic Rokrysol WF2 and nonionic Rokrysol WFI solutions on apparent extensional ƞE,a and shear, ƞ viscosities. The addition of salt reduces values of ƞE,a and ƞ in the case of both polymers. For Rokrysol WF2 and pure Rokrysol WFI solutions the ranges of thickening and thinning deformation on extensional viscosity curves are observed. The values of Ɛa,max for Rokrysol WF2 solutions increase with the increasing of NaCl concentration and then disappear. For the Rokrysol WFI solutions extensional rate Ɛa,max occurs only in a pure solution.
6
Content available remote Oczyszczanie strumienia powietrza w cylindrycznym odpylaczu komorowym
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analizę sprawności procesu odpylania dla cylindrycznego odpylacza komorowego. Wykazano, że skuteczność odpylania wzrasta ze wzrostem średnicy cząstki oraz zmniejszeniem natężenia przepływu gazu. Niewielki wpływ na sprawność aparatu miała koncentracja cząstek ciała stałego w strumieniu gazu. Ponadto dzięki cylindrycznemu kształtowi odpylacza możliwa jest oszczędność materiałów konstrukcyjnych.
EN
The paper presents experimental results and analysis of dust removal efficiency for a cylindrical chamber separator. It is shown that the separation efficiency increases with the increase of particle diameter and the decrease of gas flow rate. The concentration of solid particles in the gas stream influences insignificantly the apparatus efficiency. The cylindrical shape of separator gives the possibility of materials saving.
EN
The paper deals with the condensation method used for inertial filtering separation process. It is a new alternative method in comparison with traditionally used technologies for gas condensate systems depuration using devices for prior condensation. The developed and presented here mathematical model of separation process by coupled heat transfer in the inertial filtering gas separator-condenser can also estimate fluid phase amount condensed during the separation process and the main factors of heat and mass transfer (during the same process).
PL
Przedstawiono nowy sposób inercyjno-filtrującej separacji podczas kondensacji, alternatywny dla tradycyjnie stosowanych technologii procesu oczyszczania z wykorzystaniem urządzeń wstępnej kondensacji. Opracowany model matematyczny separacji z dopasowaną wymianą ciepła w inercyjno-filtracyjnym separatorze-skraplaczu pozwala określić ilość fazy ciekłej, która skrapla się podczas procesu oraz podstawowe wskaźniki wymiany ciepła i masy w analizowanym układzie.
PL
W pracy omówiono metody pomiarowe stosowane w badaniach właściwości reologicznych warstw powierzchniowych cieczy w warunkach deformacji dylatacyjnej (metoda oscylującej kropli i pęcherzyka) i podczas ścinania (układy pomiarowe typu ostrze noża, podwójny stożek, dysk oraz reometr z magnetyczną igłą). Przedstawiono również typowe wyniki pomiarów oscylacyjnych dla warstw powierzchniowych wodnych roztworów białek (na przykładzie roztworów b-laktoglobuliny) oraz potencjalne możliwości wykorzystania tego typu badań w praktyce.
EN
Measuring methods used in the studies on rheological properties of liquid surface layers under dilatation (oscillating drop and bubble methods) and shear deformation (measuring systems: knife-edge, biconical disk, double-wall ring and magnetic needle rheometer) are discussed in the paper. Typical oscillation measurements for surface layers of aqueous protein solutions (b-lactoglobulin solutions) and the possibility of using such study in practice are also presented.
9
Content available remote Przepływ układów ciecz-gaz w mieszalniku statycznym typu KMS
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu natężeń przepływu wody i powietrza na opory przepływu oraz średnice kropel w mieszalniku wielosekcyjnym typu KMS. Stwierdzono, iż spadek ciśnienia w mieszalniku statycznym typu KMS jest ponad 100-krotnie większy niż w pustej rurze o tych samych parametrach. Pęcherzyki gazu w kolejnych sekcjach mieszalnika, przy określonych parametrach przepływu medium są coraz mniejsze, ale zwiększa się ich liczebność. Im większe natężenie przepływu cieczy przy stałym natężeniu przepływu gazu, tym średnica pęcherzyków w sekcji wylotowej mieszalnika jest mniejsza. Kształt pęcherzyków gazu wzdłuż mieszalnika ulega deformacji osiągając kolejno kształt grzyba i elipsoidy, a ostatecznie kulisty, który zachowują tylko pęcherzyki o małych wymiarach.
EN
Results of water and air rates effect on flow resistance and drop diameters in the multisectional KMS mixer are presented in the paper. It is shown that pressure drop in the static mixer tested is more than 100 times greater comparing to the empty tube of the same parameters. Gas bubbles in the subsequent mixer sections for unchanged media flow parameters are smaller but their quantity rises. For constant gas flow rate, the increase of liquid rate causes the decrease of bubble diameter in the outlet section. As a distance from the tube inlet increases the bubbles are deformed taking shapes of fungus, ellipsoid and finally spherical. The last one was observed only for small bubbles.
PL
Badano mieszanie układu ciecz-gaz w mieszalniku bez przegród zaopatrzonym w mieszadło A310 wykonujące ruch nieustalony. Analizowano zapotrzebowanie na moc mieszania, stopień zatrzymania gazu oraz objętościowy współczynnik wnikania masy. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie mieszania nieustalonego powoduje intensyfikację wymiany masy. Wartości współczynnika kLa dla mieszania nieustalonego są od 1,33 do 1,85 razy większe. Uzyskane wyniki pokazują również większy stopień zatrzymania gazu w porównaniu do mieszania standardowego, a także większe zapotrzebowanie na moc mieszania.
EN
Gas-liquid mixing in a vessel equipped with the unsteadily rotating A310 impeller was investigated. The power requirements, gas hold-up and the volumetric mass transfer coefficient were examined. The results indicate that the use of unsteady mixing intensifies mass transfer process. The values of kLa for unsteady mixing were from 1.33 to 1.85 times greater than for the standard mixing. The results also indicate a higher degree of gas hold-up and greater power requirements in comparison to the standard mixing.
11
Content available remote Analiza kąta rozpylenia dla rozpylaczy o stożkowej komorze wirowej
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu prędkości przepływu cieczy oraz konstrukcji rozpylacza wirowego na wartość kąta rozpylania. Wykazano, że kąt rozpylania wzrasta wraz ze wzrostem prędkości przepływu wody. Kąt rozpylania zależy od konstrukcji i wymiarów geometrycznych rozpylacza (przykładowo średnicy i wysokości komory stożkowej). Kąt rozpylania jest większy dla rozpylacza z króćcem wlotowym ustawionym kątowo w porównaniu do rozpylacza z króćcem wlotowym umieszczonym prostopadle do osi wlotu.
EN
The results of experimental study dealing with the effect of liquid flow rate and construction of pressure-swirl atomizer on a value of spray angle are presented in the paper. It was shown that the spray angle increased with the increase of water flow rate. The spray angle depends on the construction and geometrical sizes of atomizer, such as for instance, the inner diameter and length of swirl chamber. The spray angle is larger for the atomizer with an angular inlet in comparison with the atomizer having a perpendicular to the spray axis inlet port.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań testowych dla zmodyfikowanego mieszadła HE-3X oraz porównanie otrzymanych wyników z mieszadłem HE-3 i turbiną Rushtona. Badania doświadczalne przeprowadzono dla wody destylowanej i wodnych roztworów poliakryloamidu. Wykazano wpływ wprowadzonych modyfikacji w konstrukcji mieszadła na ilość gazu zatrzymywanego w wytwarzanej mieszaninie dwufazowej oraz nakłady energetyczne dla badanych mieszadeł dla natężenia przepływu gazu w zakresie od 0,278 do 0,833 [dm3·s-1]. Przykładowe wyniki badań przedstawiono w formie graficznej.
EN
The paper presents test results obtained with a modified HE-3X stirrer and their comparison with the HE-3 stirrer and Rushton turbine. The influence of modifications in the stirrer construction was shown by means of gas hold-up in two-phase mixture and energy requirements. The gas flow rate during experiments varied from 0.278 to 0.833 [dm3·s-1] in distilled water and aqueous solutions of polyacrylamide. The test results are presented in a graphical form.
13
Content available remote Wpływ właściwości cieczy na rozpylanie w inhalatorach medycznych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań rozpylania wodnych roztworów gliceryny o stężeniu 25÷70% wag. oraz alkoholu etylowego o stężeniu od 5% do 60% obj. w inhalatorach medycznych. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analizę wpływu lepkości, napięcia powierzchniowego oraz konstrukcji inhalatora na wielkość kropel, ich rozkłady liczbowe oraz średnią średnicę kropli. Wykazano, że zarówno lepkość, jak i napięcie powierzchniowe oraz konstrukcja rozpylacza w istotny sposób wpływają na wielkości zastępczej średnicy kropli.
EN
The paper describes research results dealing with the atomization of glycerol aqueous solutions of concentration range of 25÷70% by mass and ethyl alcohol of concentration from 5% to 60% vol. in medical inhalers. The results of experimental studies and the analysis of effect of viscosity, surface tension and inhaler design on droplet size, droplet size histogram and mean droplet diameter are presented. It was shown that both viscosity and surface tension as well as atomizer design significantly affect the droplet size diameter.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych wodnego roztworu bromku heksadecylotrimetyloamoniowego, ukierunkowane na analizę krzywych lepkości i naprężenia ścinającego w funkcji stężenia dodatku salicylanu sodu. Badane roztwory wykazują silnie nienewtonowski charakter. Wykazano zmiany wewnątrz struktury spowodowane przepływem ścinającym. Również pomiary oscylacyjne wykazały wpływ stężenia przeciwjonu na strukturę i wielkość sieci micelarnych.
EN
Studies on rheological properties of hexadecylotrimethylammonium bromide aqueous solutions with addition of sodium salicylate focused on flow and viscosity curves analysis are presented in the paper. The studied solutions revealed strong non-Newtonian properties. It was proven that shear flow caused structural changes in the micellar network. The dynamical measurements showed an influence of counterion concentration on the structure and size of micellar network.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań reooptycznych wodnego roztworu micelarnego CTAB/NaSal 0,08 [mol/dm 3]. Roztwór ten w pewnym zakresie szybkości ścinania wykazuje plateau naprężenia ścinającego. Badania w zakresie szybkości ścinania odpowiadającym plateau wykazały silną anizotropię przepływu oraz zjawisko zmętnienia. Profil prędkości ścinanego płynu jest niejednorodny, na co wskazuje istnienie pasm o różnych prędkościach wewnątrz ścinanego płynu.
EN
Results of rheooptical experiments for the CTAB/NaSal 0.08 [mol/dm3] micellar aqueous solution are presented in the paper. This solution at some shear rates depicts the shear stress plateau. The experiments carried out in this regime showed strong anisotropy and turbidity of the flow. The velocity profile during shear flow appeared to be non-homogenous due to the presence of bands of different velocities inside the fluid.
PL
W pracy przedstawiono właściwości reologiczne wodnych roztworów micelarnych wykazujących nieliniowy przebieg krzywych płynięcia. Badania wykazały lepkosprężysty charakter omawianych płynów micelarnych. Na podstawie analizy współczynników reologicznych stwierdzono, że obecność plateau naprężenia ścinającego wpływa na zmianę charakteru reologicznego badanych cieczy. Zmiana naprężenia ścinającego i szybkości ścinania w czasie wskazują na występowanie zjawiska ścinania pasmowego.
EN
Rheological properties of aqueous micellar solutions showing the shear stress plateau are presented in the paper. These solutions depict the high viscoelastic properties. The analysis of rheological parameters showed that the shear stress plateau caused a change in rheological properties of wormlike micellar solutions. The startup and creep tests proved a presence of shear stress plateau and reveal the existence of shear-banding phenomenon.
17
Content available remote Modelowanie procesu odzysku fumaranu diamonu metodą nanofiltracji
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji procesu nanofiltracji wodnego roztworu fumaranu diamonu. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania gPROMS 3.7.1 i modelu Nernsta-Plancka. Osiągnięte na drodze modelowania stężenie jonów w permeacie posłużyło do wyznaczenia stopnia retencji poszczególnych jonów w układzie. Wykazano, że model Nernsta-Plancka może być użyty do wstępnych czynności projektowych oraz oceny wydajności procesu. Uzyskany stopień retencji nie odbiegał znacząco od stopnia retencji wyznaczonego na drodze doświadczalnej.
EN
The paper presents results of nanofiltration process modelling of diammonium fumarate aqueous solution. The simulation was performed using gPROMS 3.7.1 and the Nernst-Planck model. The obtained results of ions concentration in permeate were used for the determination of the individual ions rejection in the system. It was proved that the Nernst-Planck model can be used in the conceptual process design and assessment of process efficiency. The acquired retention degree did not differ significantly from the retention degree obtained in experiments.
18
Content available remote Analiza kąta rozpylenia dla rozpylaczy wirowych
PL
W pracy przeanalizowano doświadczalnie wpływ konstrukcji rozpylacza wirowego oraz kształtu otworu wylotowego na wartość kąta rozpylenia. Analiza procesu rozpylania wykazała, że dla rozpylacza z jednym króćcem wlotowym kąt rozpylenia jest większy niż dla rozpylacza z dwoma króćcami wlotowymi. Zależność kąta rozpylenia od prędkości przepływu jest nieliniowa. Kąt rozpylania rośnie ze wzrostem prędkości przepływu cieczy.
EN
Effect of construction and outlet shape of the pressure-swirl atomizer on the spray angle value was experimentally analyzed in the paper. Atomization process analysis proved that the spray angle is larger for the atomizer with one liquid inlet in comparison with the atomizer with two inlets. A relationship between the spray angle and flow rate is of non-linear character. The spray angle increases with the increase of liquid flow rate.
19
Content available remote Power characteristics of unsteadily rotating Rushton turbine in aerated vessel
EN
The paper presents an analysis of power requirements for unsteadily rotating Rushton turbine in an aerated vessel. The experiments have shown that the presence of gas phase in liquid results in reduction of power requirements. The effect of oscillation frequency on power requirements for F1 mixing mode was not observed while for FR mode power requirement was inversely proportional to oscillation frequency. The lowest relative power demand (RPD) was equal to 0.49, and the overall power requirements for unsteady mixing modes were higher in comparison to standard unidirectional mixing mode.
PL
W artykule przedstawiono analizę mocy mieszania turbiny Rushtona obracającej się ze zmienną częstością i kierunkiem obrotów. Zgodnie z oczekiwaniami obecność gazu sprzyja zmniejszeniu zapotrzebowania na moc. Dodatkowo analizowano wpływ częstotliwości zmian częstości obrotów. Stwierdzono, że wpływ ten jest uzależniony od charakteru nieustalonego ruchu mieszadła. W przypadku zmiennej częstości i kierunku obrotów mieszadła moc mieszania była odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości oscylacji. Z kolei przy zachowaniu tego samego kierunku obrotów mieszadła nie odnotowano wpływu częstotliwości na moc mieszania.
20
EN
Paper presents the rheological characteristics of glycerol aqueous solutions and spray structures, droplets diameters, drop size histograms for effervescent atomizers. The study shows a nonlinear relation between the Sauter mean diameter and the gas to liquid mass flow ratio. By increasing the concentration of glycerol the solution viscosity tends also to increase. The experimental results show that the size of droplets depends on the liquid viscosity. The diameter of droplets increases with increase of liquid viscosity. Drops size histograms based on the number of drops showed the increase in number of large and the decrease in small droplets with increase of concentration of glycerol. Additionally, the characteristic stages of atomized liquid have been presented: the jet with built-in bubbles (slug flow), satellite bubbles and connected bubbles.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.