Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawilżanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Analytical model of wetting the porous medium
EN
The purpose of this article is to develop an analytical model for determining the weakening of the thermal insulation capacity of porous materials - mineral wool and polystyrene because of increased water content. In the dry state, it was assumed that the sample consists of a skeleton and air-filled pores without process moisture content. In the second shot, however, dry material skeleton and pores with dry air and moisture content were taken into account. In addition, the results of tests involving the process of absorbing moisture in different moisturizing environments for both types of materials were presented. Based on the adopted calculation model, the value of the heat conduction coefficient in the dry state was determined based on the sum of the products of the volume shares of individual components of the material sample, i.e. the apparent volume of the sample material skeleton and the volume of air pores contained. The results of the thermal conductivity coefficient λ obtained in this way are consistent with those obtained from measurements during the experiment. This allowed to determine the validation of the adopted calculation model.
PL
Celem tego artykułu jest opracowanie modelu analitycznego do określania osłabienia zdolności izolacji termicznej materiałów porowatych - wełny mineralnej i polistyrenu z powodu zwiększonej zawartości wody. W stanie suchym przyjęto, że próbka składa się ze szkieletu i wypełnionych powietrzem porów bez zawartości wilgoci procesowej. W stanie wilgotnym wzięto pod uwagę szkielet i pory suchego materiału z zawartością suchego powietrza i wilgoci. Ponadto przedstawiono wyniki badań procesu absorpcji wilgoci w różnych środowiskach nawilżających dla obu rodzajów materiałów. Na podstawie przyjętego modelu obliczeniowego wartość współczynnika przewodzenia ciepła w stanie suchym została ustalona na podstawie sumy iloczynów udziałów objętościowych poszczególnych składników próbki materiału, tj. szkieletu i porów. Uzyskane w ten sposób wyniki współczynnika przewodzenia ciepła λ są zgodne z wynikami uzyskanymi z pomiarów podczas eksperymentu. Umożliwiło to weryfikację poprawności przyjętego modelu obliczeniowego.
2
PL
Badania aglomeracji mączki wapiennej przeprowadzono w granulatorze talerzowym. Każda próba granulacji była realizowana podczas nawilżania złoża. Jako ciecz nawilżającą stosowano wodę lub wodny roztwór skrobi ziemniaczanej, które podawano przez 1-12 min. Stężenie roztworu zmieniano w zakresie 3-6%. Podczas badań mierzono skład granulometryczny złoża dla poszczególnych czasów prowadzenia procesu i wilgotność poszczególnych frakcji rozmiarowych. Na podstawie analizy bilansu masy oraz oceny skali migracji cieczy pomiędzy frakcjami ustalano masę materiału zgranulowanego, która przenosiła się z frakcji zarodków do innych frakcji rozmiarowych. Pozwoliło to na określenie, które mechanizmy granulacji dominowały w kolejnych etapach procesu. Ustalono również wpływ stężenia cieczy nawilżającej na te zjawiska.
EN
Fine granular chalk was granulated in a lab. plate granulator (diam. of 0.5 m) after addn. of wetting liq. to the tumbling bed for 1-12 min to study the nuclei mass transfer. Aq. solns. of potato starch at concns. of 3-6% as well as a H₂O were sep. dosed at a const. flow rate as nozzle-generated droplets with a size of approx. 5-6 mm. The sieve anal. and mass balance were used to det. changes in the mass of nuclei and mass transfer.
EN
In this study dynamic flow rates of a common rail injector using diesel fuel and different biofuels were determined. As biofuels, fatty acid methyl esters originating from canola, poultry, cattle and used cooking oil were tested. The tested fuels exhibited different physical properties e.g. density and viscosity. Measurements of the injector delivery rates were performed on a test stand designed for determination of injectors and injection pumps characteristics. Each fuel was tested at temperatures between 30 and 60°C, under injection pressure in the range of 30–180 MPa and injection time in the range of 200–1600 microseconds. The results showed differences in injector flow rates depending on used fuel, however different fuel properties affected amount of fuel injected especially at short injection durations.
PL
Zmienność parametrów powietrza zewnętrznego wymusza stosowanie w systemach wentylacji i klimatyzacji nawilżania powietrza. Dotyczy to zarówno systemów klimatyzacji komfortu, jak i systemów klimatyzacji technologicznej. W artykule scharakteryzowano obecnie stosowane metody i urządzenia do nawilżania powietrza, oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania do tego celu głowic z mikrootworami. Otrzymane wyniki porównano z wynikami dla nawilżania za pomocą dysz płaskich. Wyznaczona efektywność nawilżania za pomocą głowic mikrootworowych jest na poziomie 0,016. Rozwiązanie porównawcze charakteryzuje się efektywnością na poziomie 0,12.
EN
Variability of outdoor air parameters determine the use of air humidifiers in air conditioning and ventilation systems. This concerns both the comfort air conditioning systems and the technological air conditioning systems. The article presents the methods and commonly used devices for humidifying the air Article also presents the results of investigations the possibility of using the microjet heads for humidification purpose. The experimental results obtained for humidifying air by using microjet were compared with results for humidification with flat nozzles. The determined humidification efficiency by of microjet head is at the level of 0.016. The comparative solution is characterized by an efficiency of 0.12.
PL
Każda gałąź produkcji charakteryzuje się właściwymi dla siebie problemami dotyczącymi stanu powietrza wewnętrznego (emisja zanieczyszczeń, wymagania dotyczące czystości powietrza), w tym także parametrów cieplno-wilgotnościowych. Zapewnienie właściwej wymiany powietrza i jego czystości oraz odpowiedniej temperatury i wilgotności w halach produkcyjnych jest niezbędne do osiągnięcia wymaganych, bezpiecznych, a także komfortowych warunków pracy oraz do uzyskania prawidłowego przebiegu produkcji.
PL
Określono wartości liniowego współczynnika ekspansji αw w funkcji zawartości wilgoci w dla trzech powszechnie produkowanych rodzajów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badania przeprowadzono w zakresie od nasycenia porów kapilarnych materiału wodą do stanu suchego materiału, w dwóch następujących po sobie cyklach nawilżania i suszenia. Jako najbardziej właściwą do opisu matematycznego badanej eksperymentalnie zależności zaproponowano funkcję hiperboliczną αw(w) = A/w2; funkcja ta może być zastosowana w symulacjach komputerowych zjawisk higromechanicznych. Podstawowa ocena właściwości higromechanicznych badanych autoklawizowanych betonów komórkowych powszechnie stosowanych w budownictwie wykazuje, że obecne standardy nie są zbyt pomocne dla projektantów, ponieważ traktują zmiany długości elementów betonowych pod wpływem wilgoci w sposób bardzo uproszczony. Zaproponowano więc wprowadzenie pojęcia „charakterystycznego odkształcenia wilgotnościowego”, jako różnicy długości elementu w typowych stanach o skrajnych wilgotnościach. Pojęcie to umożliwia oszacowanie maksymalnej wartości naprężenia rozciągającego. W przypadku gdy przeprowadzona ocena prowadzi do niekorzystnych wyników, autorzy proponują szczegółową higromechaniczną analizę zastosowanych w danej konstrukcji typowych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego, w oparciu o przedstawione w pracy metody symulacji komputerowej.
EN
The linear hygric expansion coefficient, aw, of three commonly used autoclaved aerated concretes (AAC) is determined as a function of moisture content by volume, w, in the range from capillary water saturation to dry state in two consecutive wetting-drying cycles. A hyperbolic function aw(w) = A/W2- is proposed as the most suitable mathematical representation of the experimental data, for an application in the hygro-mechanical computer simulation tools. A basic assessment of the supposed hygro-mechanical performance of the investigated AAC in common building structures shows that the current standards do not provide much help to the designers because they treat the moisture-induced length changes of AAC in a rather simplistic way. Therefore, a characteristic hygric strain defined by the length change between two typical hygric equilibrium states is proposed instead, for obtaining a basic estimate of the maximum tensile stress. In the case such estimate leads to unfavorable results, a detailed hygro-mechanical analysis of at least the typical AAC elements in the real building using appropriate computer simulation tools is recommended.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu stabilizacji frakcji 0–80 mm zmieszanych odpadów komunalnych, wydzielonych w trakcie mechanicznego przetwarzania odpadów. Na ich podstawie przeprowadzono analizę efektywności biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w dwóch popularnych na polskim rynku instalacjach, które reprezentują: technologię bioreaktorową/boksową zamkniętą z aktywnym napowietrzaniem i nawilżaniem oraz technologię bioreaktorową/boksową zamkniętą z aktywnym napowietrzaniem bez nawilżania. Zwrócono szczególną uwagę na następujące parametry procesu rozkładu tlenowego: wilgotność, temperaturę, stosunek węgla organicznego do azotu (C/N). Dyskusję nad efektami przeprowadzonych badań i analiz podjęto zarówno w aspekcie biotechnologicznych podstaw rozkładu tlenowego substancji organicznych, jak również obowiązującego w Polsce prawodawstwa w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz proponowanych jego zmian. Wykazano także, że uzyskanie niskich wartości parametru AT4 dla odpadów stabilizowanych tlenowo, w których zawartość wilgoci wynosi poniżej 26% może prowadzić do błędnych interpretacji i nie powinno być podstawą do formułowania wniosków o właściwym ich biologicznym ustabilizowaniu.
EN
The article presents results of research of the stabilization process 0–80 mm fraction of mixed municipal waste, obtained during the mechanical treatment of waste. On the basis of an analysis of the effectiveness of biological treatment of mixed municipal waste in two popular systems on the Polish market, which represent: bioreactor/boxes close technology with active aeration and humidification and bioreactor/boxes close technology with active aeration without humidification. Special attention was drawn to the following oxygen decomposition process parameters: humidity, temperature, the ratio of organic carbon to nitrogen (C/N). The discussion on the effects of the research and analysis have been taken both in terms of the basics of biotechnology of oxygen decomposition of organic substances as well as existing in Poland legislation on mechanical-biological treatment of mixed municipal waste and the proposed amendments. The discussion on the effects of the research and analysis have been taken both in terms of the basics of biotechnology of oxygen decomposition of organic substances as well as existing in Poland legislation mechanical-biological treatment of mixed municipal waste and the proposed amendments thereto. It was also shown that obtaining low AT4 parameter values for oxygen stabilized waste, waste in which the moisture content is less than 26% can lead to misinterpretation and should not be the basis for conclusions about the proper biological stabilization.
PL
Jedną z najskuteczniejszych substancji nawilżających stosowanych w kosmetyce jest mocznik. Jest on składnikiem naturalnego składnika nawilżającego (NMF), obecnego w keratynocytach [1], który odpowiada za nawodnienie warstwy rogowej naskórka. Działanie kosmetyczne mocznika zależy od jego stężenia. W małych stężeniach mocznik wykazuje pośrednie działanie nawilżające, natomiast w większych stężeniach działa keratolitycznie [2]. W zależności od potrzeb skóry, wykorzystuje się go w produkcji kremów, maści, maseczek, toników, peelingów i balsamów. W kosmetyce znalazły także zastosowanie pochodne mocznika – przyspieszająca regenerację naskórka allantoina, oraz diazolidynylomocznik i imidazolidynylomocznik – popularne konserwanty kosmetyczne [3, 9].
XX
One of the most effective moisturizing ingredients used in cosmetology is urea. It is a component of the natural moisturizing factor (NMF) present in keratinocytes [1], that is responsible for stratum corneum moisturisation. Cosmetic properties of urea depend on its concentration in a given cosmetic formulation. In a small concentration urea has indirect moisturizing activity, but in higher concentrations it shows a keratolytic effect [2]. Urea is used in the production of creams, ointments, masks, tonics, peelings and lotions [3]. Urea derivatives are also used in cosmetics, for example allantoin, that advances skin regeneration, and diazolidinyl urea as well as imidazolidinyl urea, that are used as popular cosmetic preservatives [3, 9].
PL
W artykule przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię końcową gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie. Analizę przeprowadzono na podstawie komputerowych symulacji kształtowania się mikroklimatu wewnątrz budynku za pomocą programu WUFI®plus. Obliczenia wykonano dla dziewięciu wariantów uwzględniających trzy zakresy dopuszczalnych wahań wilgotności względnej powietrza wewnętrznego oraz trzykrotności wymian powietrza. Najbardziej korzystne, ze względów energetycznych, jest utrzymywanie wilgotności względnej w najszerszych dopuszczalnych granicach oraz maksymalne możliwe zmniejszenie krotności wymian powietrza.
EN
The paper presents an analysis of final energy demand for main building of The National Museum in Krakow. The analysis was performed based on computer simulations of formation of microclimate inside the building using WUFI®plus software. Calculations were performed for nine variants including three ranges of acceptable variation of internal relative humidity, and three air exchange rates. The most preferred, for reasons of energy use, is to keep the relative humidity in the widest acceptable limits and a maximum possible reduction in air exchange rates.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obróbki cieplnej w prażaku nasion grochu i fasoli do wytwarzania nowych produktów będących zamiennikami orzeszków ziemnych. Badania obejmowały procesy nasycania (nawilżania) nasion różnymi wodnymi roztworami soli, cukru i melasy, a następnie prażenie ich w założonych zakresach temperaturowo-czasowych. Tak preparowane nasiona poddane zostaną ocenie sensorycznej. Wyniki badań i ich analiza wykazały, iż odpowiednio dobrane metody przygotowania i nasycania (nawilżania) nasion, a następnie obróbka cieplna w prażaku w temperaturze 150-160°C, dają możliwość otrzymania, nowych, atrakcyjnych i wysokobiałkowych produktów.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using thermal processing of pea and bean seeds in a roaster to make new products constituting substitutes for peanuts. The scope of the research covered seed saturation (humidification) processes using various water solutions of salt, sugar and molasses, and then roasting within the assumed temperature-time ranges. Seeds prepared in this way will be subject to sensory evaluation. Research results and their analysis have proven that properly selected methods for seed preparation and saturation (humidification), and then thermal processing in a roaster at the temperature of 150-160°C, allow to obtain new, attractive, highprotein products.
EN
The effect of oxygen plasma treatment on two polyester fibre types, polylactic acid and standard polyester, and the influence on their respective wetting characteristics is investigated. A novel analytical system, based on image analysis, was developed for measuring the rate of spreading and dynamic movement of liquid over the fabrics. The techniques of X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and Scanning Electron Microscopy (SEM) were utilized to examine the nature of the surface modifications after the plasma treatment. The analyses showed that the oxygen plasma treatment abraded the surface of the PLA fibres, but did not alter their chemical nature, whilst the surfaces of the PET fibres were less abraded, but had enhanced polarity due to an increase in carbonyl groups. The increased surface abrasion made little difference to the wetting or wicking rates of water on PLA fibres, but the increased polarity made a large difference to the rates on PET fibres.
PL
W pracy przedstawiono zakres oddziaływania zastosowanych parametrów obróbki parą wodną obłuszczonego ziarna jęczmienia na zróżnicowanie cech geometrycznych uzyskanych z tego surowca płatków jęczmiennych. Analiza uzyskanych wyników badań dotycząca zmienności pola powierzchni rzutu poziomego i współczynnika kształtu płatków, wykazała duży zakres zmian tych parametrów, wynikający głównie z zróżnicowania zastosowanych zabiegów hydrotermicznych tj. czasu nawilżania parą, ciśnienia pary i wilgotności początkowej ziarniaków. Stwierdzono, iż największy wpływ na wielkość i kształt płatków ma czas nawilżania i ciśnienie pary wodnej. W mniejszym stopniu na różnicę określanych parametrów miał poziom wilgotności początkowej surowca.
EN
The paper presents the scope of the influence of applied parameters for steam treatment of hulled barley grain on diversification of geometrical characteristics of barley flakes obtained from this material. Completed analysis of obtained research results concerning variability of surface area of flake horizontal projection and its shape factor proved large scope of changes in these parameters, mainly resulting from diversification of applied hydrothermal treatments, that is steam moistening time, steam pressure and initial humidity of seeds. The research has proven that moistening time and steam pressure mostly affect the size and shape of flakes. The level of raw material initial humidity had less influence on the difference in determined parameters.
13
Content available remote Analiza zmian wilgotności ziarna pszenicy nawilżanego w roztworach wodnych
PL
W pracy przedstawiono zakres zmian wilgotności obłuszczonego ziarna pszenicy, (nasycanego) nawilżanego w naturalnych wodnych roztworach spożywczych. Określano zdolności higroskopijne ziarniaków w zależności od zróżnicowanych warunków czasowo-temperaturo-wych, w których były nasycane. Badania ukierunkowano pod kątem oceny możliwości, wykorzystania tak preparowanych ziarniaków do różnych produktów spożywczych np. jogurtów, mieszanek zbożowych, posypek, odżywek dla dzieci itp.
EN
An effect of wheat grain moistening in natural food solutions on physical properties is presented in the paper. A dependence of grain hygro-scopicity as a function of time and temperature conditions was determined. Such food products as yogurts, grain mixtures, baby food, etc. were used during experiments.
14
Content available remote Determination of wetting at elevated temperatures using image analysis
EN
Purpose: Wettability of a solid by a liquid is characterized by the contact angle or the wettability parameter which is a function of the contact angle and the surface tension. One well-known method to determine the contact angle and the surface tension experimentally is the sessile-drop method. The accuracy of this method depends on different geometric parameters measured from the image of the liquid drop on the solid captured during the experiments. In this study, software was developed to measure the parameters required for the calculation of the contact angle and the surface tension as well as all other relevant parameters such as spreading and drop volume from the sessile-drop images. Design/methodology/approach: The image analysis program presented in this study was developed to determine the wetting characteristics of a solid/molten metal system at elevated temperatures; hence, it deals mainly with the measurement of the contact angle and the calculation of the surface tension from the images captured during such experiments. Findings: In this study, a robust image analysis program has been developed. It gives not only the contact angle and the surface tension, but also a number of other important parameters of interest in wetting such as the spreading and the change in the surface area and volume of the sessile drop under different lighting conditions. Practical implications: The future work will cover the development of new filters which will eliminate further the interference of components placed outside the "analysis window" with the components to be analyzed. This task will have an impact at the level of filtration in the operation pipeline presented above. Originality/value: The results are validated by comparing them with the measurements conducted using an optical microscope; and the agreement is good.
PL
Podano wyniki badań efektywności nawilżania powietrza z wykorzystaniem aparatu fontannowego dla pięciu wypełnień o różnych rozmiarach i kształtach cząstek.
EN
The results of an investigation are presented concerning the performance of air humidification with the use of a fountain apparatus in the case of five fillings containing particles of various dimensions and shapes.
16
Content available remote Interdigit dielectrometry of water vapour induced changes in granular starch
EN
Purpose: of this paper was a practical approval whether fringe field interdigit dielectrometry (FFID) can be useful for sensible monitoring of water molecules behavior within granular-starch-population sample during it’s humidification process. Design/methodology/approach: used was to design methodology and perform series of measurements involving calibration of a measuring system, sample preparation and to record initial stage of starch-granules population samples humidification process as dielectric parameters response on the step of ambient atmosphere relative humidity (~0 to ~100%) at room temperature. Findings: it was found that FFID enables to follow and isolate new features and characteristic stages of water vapors behavior during humidification of vacuum- dried starch granules population. The measurement of dielectric properties of freely stacked granules population with unperturbed inter-granular contacts areas differs from the one, during which this contacts are being broken. Research limitations/implications: the possibility of new insight into humidification of micro-granular matter sample (starch granules population). It implies the necessity of collective (of global scale) model of dielectric properties creation. The evolution of dielectric permittivity is correlated with mass increase (water dipoles number) and adsorption rate as well as with absorption of water molecules within the granules population. Dielectric energy losses are correlated with evolution of interaction between water molecules and bio-polymeric matrix. Practical implications: huge amounts starch granules are produced transported and stored so proper understanding of wheat response on humidity change is also of great practical importance. Originality/value: of this paper relays on the fact that FFID was applied for the first time to starch granules population and it turned out to be effective tool in monitoring and modeling of dielectric properties of microgranular matter population and for granular starch in particular. It is important in modeling of collective dielectric properties of this kind of matter as well as of practical reasons specified above.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu warunków nawilżania drobnoziarnistego złoża o różnych, dobranych składach ziarnowych na właściwości wsadu otrzymanego po zakończeniu okresu nawilżania. Proces prowadzono w laboratoryjnym granulatorze bębnowym o średnicy 0.5 m. Przesypujący się w bębnie wsad nawilżano cieczą wiążącą o różnej wielkości kropel za pomocą pneumatycznych dysz rozpyłowych. Określono wpływ stopnia rozbicia ciała stałego i cieczy wiążącej, opisanego ilorazem ich powierzchni właściwych na szybkość przyrostu średniego wymiaru zarodków oraz na zmiany gęstości nasypowej wsadu po nawilżaniu.
18
Content available remote The effect of wetting parameters on mechanical strength of granulated material
EN
Results of the investigation of the effect of changes in surface tension, wetting liquid drop size and final moisture content of the bed on the strength of granulated material are presented in the paper. The tested material was silica flour. After each run, representative feed samples were taken from the drum and on their basis the strength of the granulated product was determined by means of abrasion and compression tests. The abrasion tests were conducted in a horizontal drum of diameter D’=0.2 m and length L’=0.14 m, with perforated walls, where the bed was destroyed during tumbling. Trials were made for steady rotational speed of the drum n’=26 r.p.m. and for constant times of testing t=30 to 180s. The compression tests were conducted between two pressing plates up to the moment when a single granule was destroyed between the pressing surfaces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian napięcia powierzchniowego, wielkości kropel cieczy nawilżającej oraz wilgotności końcowej złoża na wytrzymałość otrzymanego granulatu. Jako materiał badawczy zastosowano mączkę kwarcową pochodzącą ze Strzeblowskiej Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce (MK 0.075). Granulację prowadzono w sposób okresowy w poziomym bębnie o średnicy 0,6m i długości 0,4m, przy stałej prędkości obrotowej n=15 obr/min. Złoże materiału sypkiego nawilżano w czasie jego ruchu przesypowego, przy stałym objętościowym natężeniu przepływu cieczy Qw= 12ź10-3 m3/h (woda destylowana z dodatkiem Rokanolu L4P5), za pomocą zestawu dwóch pneumatycznych dysz rozpyłowych. W celu uzyskania różnej wielkości kropel (stopnia rozbicia strugi) stosowano zmienne natężenie przepływu powietrza przez dysze Qp = 2.5÷4 m3/h. Badania prowadzono przy ustalonych wartościach wilgotności końcowej złoża w=0.19÷0.2 [wag]. Po każdej próbie pobierano z bębna reprezentatywne próbki wsadu, na podstawie, których określano wytrzymałość otrzymanego granulatu za pomocą testów na ścieranie oraz ściskanie. Badanie wytrzymałości na ścieranie, prowadzono w poziomym bębnie o średnicy D’=0,2 m i długości L’=0,14 m zaopatrzonym w perforowane ścianki, gdzie w czasie ruchu przesypowego złoża następowało jego niszczenie. Próby prowadzono dla ustalonej prędkości obrotowej bębna n’=26 obr/min. oraz dla stałych czasów prowadzenia testu t=30÷180s. Badanie wytrzymałości na ściskanie prowadzono między dwoma płytkami ściskającymi, próba trwała do momentu zniszczenia pojedynczej granulki miedzy ściskającymi ją powierzchniami. Uzyskane wyniki pokazały istotny wpływ zmian warunków nawilżania złoża, podczas aglomeracji bębnowej, na wytrzymałość mechaniczną otrzymanego granulatu.
19
Content available remote Wpływ szybkości nawilżania na wielkość uzyskanego granulatu
EN
The results of investigations on bentonite agglomeration in drum granulators with drop-wise wetting are discussed. The effect of process parameters, rate of wetting, dw/dt, drum rotational speed, n, and granulation time, tn, on the mean granule size, d, obtained during wetting process was determined.
PL
Celem spiekania rud żelaza jest przygotowanie wsadu metalodajnego do procesu wielkopiecowego. Do spiekania wykorzystuje się drobnoziarniste tworzywa żelazodajne (miałkie rudy surowej, pylaste koncentraty rudne, pyły żelazonośne, zgorzelinę), które ze względu na swoją postać nie mogą być bezpośrednio ładowane do wielkiego pieca. Wydajność procesu spiekania zależy w głównej mierze od przewiewności mieszanki spiekalniczej na ruszcie. W artykule opisano różne zabiegi technologiczne prowadzące do zwiększenia przewiewności mieszanki, a tym samym do wzrostu wydajności spiekalni.
EN
Preparation of metallic charge for the blast-furnace process is the aim of iron sintering. For sintering fne-grained iron-bearing materials are used (fne raw ores, agglomerates, dusty ore concentrates, iron-bearing dusts, scale) which with regard to their form cannot be direct charged into the blast-furnace. The effciency of sintering in the main depends on permeability of the ore mix on the grate. Different technical procedures causing the increase of permeability of the ore mix and so the effciency of the sinter plant are described in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.